Healing     
( Viden - healings og forløsnings teknikker )
Nedenstående vidensbase/indsigter er opsamlede gennem en årrække
og har været mig til stor glæde og fornøjelse, måske du kan have
glæde af dem også.
  
 (22)
 

 

 

 
 
     Det fysiske plan     
 
     
Det fysiske plan er den verden, hvor mineral-, plante-
og dyreriget kan udfolde sig og vokse til stadigt
mere fuldkomne former.

Menneskeheden vil være bundet til dette plan,
så længe det har dyrebevidsthed, det vil sige,
så længe det ikke har udlevet sine
egoisteske tilbøjeligheder.

     
 
     Æteriske plan     
     
Den æteriske verden bebos af
naturvæsner, som alfer og
deva´er, der har til opgave at
medvirke til opbyggelsen af
planteriget og menneskets
og dyrenes æteriske legemer.

Uden disse væsner ville
planteriget forfalde, da
det ville savne vitalitets-
energi og en bevidst
opbyggelse af duelige og
smukke former.

Der opbygges mange indre
foki i æterisk stof, for at
kunne være tæt på
menneskeriget.

     
 
     Astrale plan     
 
     
Den astrale verden består af
følelsesenergier, og det bebos af ikke-
fysiske væsner, der enten ikke har hævet
sig over egoismen, eller som har en speciel
funktion med at dirigere og opbygge astrale
energier på en sådan måde, at det fremmer de
fysiske rigers evolution/udvikling.

De fleste mennesker opholder sig på det astrale plan i
disinkarneret tilstand, dvs. i den tid, der forløber mellem de fysiske
inkarnationer.

Den astrale verden opbygges ud fra dens indbyggeres ønsker, tanker
og følelser og ligner derfor på mange måder det fysiske plan blot
skabt i lettere materiale.

 
 
     Mentale plan.     
 
     
Den mentale verdens højere højere oområder beboes af væsner, der har
hævet sig over egoisme, og er et lysunivers af utrolig skønhed, som kun i
ringe grad er underkastet rummets begrænsninger.

Det er fra dette og højere planer, at de fleste af menneskehedens usynlige
hjælpere fungerer, idet de søger at inspirere menneskehedens modtagelige
sjæle og at omforme og dirigere det lys, der strømmer til kloden, således at
det vil gavne de fysiske og ikke-fysiske væsners evolution/udvikling mest
muligt.

På det mantale plan omsættes ideen om nyskabelse og grundliggende
forandringer til konkrete tanker, der opfanges af særligt begavede kunstnere,
videnskabsmænd og filosoffer, der derefter søger dem omsat til handling til
gavn for det fysiske plans beboere.

Det højere mental plan er Guddommens tankesfære, der er underlgt Jordens
indre Styre

På det lavere mentale opbygges tankeformer, der kan være mere eller mindre
forvrængede og derved delvis skjule det virkelige lys.

Disse tankeformer ligger til grund for menneskehedens filosofier og
ideologier.

 
 
     De højere verdener.     
 
De højere verdener består af lys af en sådan intensitet, at de færreste
mennesker vil kunne korrespondere med disse planers væsener, uden den
mentale verdens formidling.

For at kunne fungere på disse niveauer må mennesket være kosmisk bevidst,
dvs, uden egoets og tankernes begrænsninger og med en fuldt udviklet
intuitionsevne, idet man fra disse planer ser al skabelsen med
>>med Guds øjne<< uden tidens, rummets og adskilthedens barrierer.

Det er på disse planer, at Guddommens vilje, visdom og kærlighed udtrykkes
direkte, og det er herfra at ideerne til skabelse dannes af højtudviklede væsner
for derefter at overføres til mentalplanets >>arkitekter<<.

På disse planer er der endnu meget få væsner fra denne klodes menneskehed.
Højtudviklede væsner, der er udvikler på andre kloder, og som er lige så langt
foran menneskeheden i udvikling, som vi er foran dyrene, søger her i
samarbejde med deva-hierarkiernes store repræsentanter at udtrykke den
Guddommelige skabelsplan.

Intentionen er at opbygge denne klode, således at alle dets riger får de
livsoplevelser og de muligheder for skabelse, som til enhver tid passer bedst
ind i deres udviklingsforløb og ind i Den Store Plan.

     Det buddhiske plan (kærlighed og visdomsplanet) er planetens center for      
kærlighed og visdom.
     
     Det monadiske plan transmitterer Sol Logos´kraft.     
     Det Guddommelige plan Adi, skaber overgangen tilkosmiske planer, der     
ligger uden for vor klodes frekvenser.
Top
Top
si03.337
B 300.00
Tegninger er naturligvis til frit af kopiere og benyttes
si03.337
B 300.00