Healing     
( Viden - healings og forløsnings teknikker )
 
Nedenstående vidensbase/indsigter er opsamlede gennem en årrække
og har været mig til stor glæde og fornøjelse, måske du kan have
glæde af dem også.
  
(2 a 24)
Generelt om healing og de indre legemer.
     
Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært at fornemme eller se nogle finere vibrerende legemer omkring den fysiske krop.

Disse legemer er ikke umiddelbart synlige for det fysiske øje, da de vibrerer højere end det fysiske øje kan opfatte, men healeren som har trænet sin sensitivitet kan fornemme, mærke eller se disse legemer.

Healerens udgangspunkt er altså ikke bare det fysiske legeme, men også disse finere legemer som afbildeder menneskets følelses-og tankestrukturer.

Clairvoyante mennesker har lavet optegnelser over disse indre legemer, og jeg vil i det følgende skitsere hvordan disse legemer kan tage sig ud for det clairvoyante blik:
   
* Det æteriske legeme *
 
   
Den æteriske aura ses som en blå-grå bræmme af lys rundt om det fysiske legeme i nogle få centimeters afstand. Denne æteriske aura er udstrålingen fra det æteriske legeme, som er en nøjagtig kopi af den fysiske. krop, bare lavet i et finere vibrerende materiale.

Det æteriske legeme kaldes da også den æteriske dublet. Det æteriske legeme har til opgave at vitalisere den fysiske krop, idet det optager vitaliteten fra naturen, solen og den føde vi indtager, og oplader kroppen med denne energi.

Ved at betragte den æteriske aura kan healeren derfor få et billede af kroppens sundhedstilstand. Hvis den æteriske aura er stærk og lysende, tyder det på en sund krop, men hvis der er skygger, hvis den æteriske Antakaranakanalen / aura virker mørk og tung, tyder det på manglende vitalitet/livskraft til kroppen.

Der kan også være huller eller revner i den æteriske dublet, hvilket vil sige at energien har let ved at sive ud af det æteriske legeme.

Healeren kan v.h.a. forskellige teknikker styrke og rense det æteriske legeme og den æteriske aura. Da den æteriske auras vibrationer er så tæt på det fysiske plans vibrationer, er der mange sensitive mennesker som er i stand til at se denne lysudstråling.

 
* Det astrale legeme *
 
Vibrationerne i det astrale legeme er højere end i det æteriske legeme. Selve astrallegemet er igen formet omtrent som den fysiske krop, bare i et meget finere stof.

Da vibrationshastigheden her er højere, er strålefeltet omkring det astrale legeme også større. Dette strålefelt kaldes den astrale aura, og denne går oftest 30 - 50 centimeter ud fra kroppen.

Det er i den astrale aura healeren kan fornemme, mærke eller se et menneskes følelsesregister.

For den clairvoyante ses den astrale aura som et udstrålingsfelt af forskellige farver.

Dels er der i den astrale aura grundstemninger, - grundfarver, dels er der hele tiden farver som veksler afhængigt af humøret hos dette menneske.

Klare rene farver viser positive og rene uselviske følelser, hvorimod mørke urene farver viser mere dystre stemninger.

Det er astrallegemet og den astrale aura vi kan mærke, når vi taler om et menneskes udstråling.

Ved at kende betydningen af de forskellige farver, kan den clairvoyante altså læse i menneskets astrale aura, og derudfra beskrive dette menneskes følelsesregister.

Den astrale aura følger ikke kroppens form, men ses mere som et ovalt udstrålingsfelt.

 
* Det mentale legeme *
 
Det mentale legeme vibreret" endnu hurtigere, har en højere frekvens end det astrale legeme. Igen ser vi at langt den største del af det mentale stof er samlet indenfor rammen af den fysiske krop.

Kroppen har altså en genpart, også på det mentale plan. Mentallegemet er delt op i det lavere mentallegeme og det højere mentale legeme. Det lavere mentale er det konkrete tankesind, det højere mentale er det abstrakte tankesind.

Det mentale legemes udstråling er afhængigt af det enkeltes menneskes mentale udvikling. Et intellektuelt menneske har en strålende oval mental aura, som kan stråle meget længere ud end det astrale legeme, hvorimod et mindre udviklet menneskes mentale legeme kan være diffust, usammenhængende og dunkelt, - og udstrålingsfeltet fra dette begyndende mentale legeme vil være tilsvarende diffust.

Ligesom tilfældet var med den astrale aura, så kan man også i den mentale aura aflæse, dels hvor mentalt udviklet et menneske er og indenfor hvilke felter dette menneske har sin mentale styrke, og dels hvorvidt tankegangen er fint-formet, positiv og uselvisk, eller om den er mere egoistisk formet.

De fleste mennesker idag bliver trænet i at opbygge og styrke mentallegemet, dette er godt da det er et naturligt trin i udviklingen, men hos nogen kan der opstå midlertidige mentale blokeringer i denne udviklingsfase, således at følelserne kan blive fortrængt, rationaliseret bort.

Ofte sker dette fordi et menneske har oplevet megen smerte gennem astralegemet, og derfor flygter op i mentallegemet, bort fra smerten.

Healerens opgave er her at hjælpe mennesket med at få forløst smerten og lidelsen, således at dette menneske igen kan opleve den følelsesmæssige dybde i livet. Dette fænomen kaldes "mental fiksering" i modsætning til mental fokusering, hvilket vil sige at energien fra det astrale plan er løftet op til det mentale plan, så menneskets bevidsthed normalt er fokuseret på mentallegemet.

De fleste mennesker idag har hovedvægten af deres energi på det astrale plan og er således astralt fokuserede, også selv om de evt. måtte være mentalt fikserede, hvilket så blot betyder at de kun er bevidste om en lille del af dem selv. Generelt vil healingsenergien dog styrke udviklingen af det mentale legeme, idet den astrale energi v.h.a. healingsenergien dels løftes op så det kan belive hjertechakraet, og dels løftes op til det mentale plan.

 
* Antakaranakanalen *
 
Antakaranakanalen er en benævnelse for kanalen mellem personligheden og sjæl og ånd. Denne kanal gå fra menneskets hjerte-chakra, og op til sjælen og ånden, som vi også kalder Jeg-Er-Nærværelsen, det punkt hvor vi er ren bevidsthed, ren væren.

Det er størrelsen af åbningen i antakaranakanalen som er afgørende for hvor god en kontakt vi har til sjæl og Jeg-Er-Nærværelse.

Hos de fleste er denne kanal en ganske tynd energilinje, og energien fra de højere planer har derfor meget svært ved at komme igennem til personligheden.

Når et menneske er højt udviklet, kan denne kanal dog være bredere end menneskets hovede, og dette viser at sjælen har taget kontrollen over personligheden, og at den opsamlede viden og erfaring fra sjælsplanet uhindret kan flyde til personen.

En rimelig udviklet kanal, kan dog også være blokeret af forskellige årsager, og derved hindre at energien flyder frit til personen.

Når man ønsker at fungere som healer, er det vigtigt at få eventuelle blokeringer ryddet af vejen, og få stimuleret og udviklet antakaranakanalen endnu mere, da det er via denne kanal healingsenergien skal flyde.

Antakaranakanalen kan stimuleres og udvikles via meditation. En dygtig healer kan dog også hjælpe med at stimulere kanalen og hjælpe med til at få blokeringer ryddet af vejen.

Disse blokeringer i forbindelsen op til sjælen kommer naturligvis af personlighedens modstand mod at overgive sig til sjælens styring. Blokeringerne er ofte skabt i tidligere liv hvor vi har følt os svigtet af sjælen og Gud, fordi vi ikke har kunnet forstå betydningen bag den lidelse vi måtte gå igennem, i sådanne situationer har vi måske vendt Gud og sjælen ryggen og ment at vi vidste bedre selv.

Det er når vi forstår lidelsens funktion, som det Martinus kalder det ubehagelige gode, at vi lidt efter lidt kan få forløst den gamle lidelse og genoprettet tilliden til sjælen og Gud. Når denne tillid er genoprettet, vil modstanden, blokeringerne, i antakaranakanalen forsvinde.

 
*  Personligheden  *
 
Det fysiske-, det æteriske-, det astrale- og det lavere mentale legeme kaldes som et samlet hele for menneskets personlighed. Personligheden er via antakaranakanalen forbundet til det højere mentale legeme, også kaldet kausallegemet, sjælen og Jeg-Er-Nærværelsen.
 
* Kausallegemet og sjælen *
 
Nogle clairvoyante ser kausallegemet og sjælen som et, mens andre ser kausallegemet som den del af sjælen der er tættest på personligheden. Oftest placeres sjælen et godt stykke over hovedet, men her må vi være bevidste om at det ikke er muligt at beskrive sjælen som går ud over tid og rum, på en tredimensionel måde.

Placeringen skal derfor mest ses som en skematisk fremstilling, idet sjælen ikke på denne måde lader sig begrænse af rummet, men eksisterer på et helt andet bevidsthedsplan.

I kausallegemet og sjælen ligger alle vore erfaringer og kvaliteter fra tidligere liv.

Energien på dette plan er rent positiv, dvs. at det kun er de rene og positive kvaliteter sjælen trækker til sig efter inkarnationen, hvorimod alle urene følelser og tanker bliver på et lavere frekvensniveau, og venter så her på at kunne blive forløste og rensede af en kommende personlighed, som trænger ned i stoffet.

Det er summen af disse uforløste energier, som udgør vores negative karma på jorden, hvoimod den gode karma strømmer til os fra de indre planer, fra vor egen eller andres sjæle.

En ret ny sjæl vil ses som et lyslegeme, uden særligt markante farver, der er endnu ikke særlig mange erfaringer fra jorden eller andre planeter opsamlet i sjælen. Jo ældre en sjæl er, jo mere lysende og strålende bliver den, og jo flere stærke klare farver bliver repræsenteret.

Den højt udviklede healer er i stand til at stimulere klientens sjæl, idet healeren kanaliserer Kristusenergien direkte ind i klientens sjæl via sin egen sjæl. Klienten er muligvis ikke klar over at dette sker, eftersom vedkommende evt. ikke har den store siælskontakt, og alligevel vil denne stærkere Kristusenergi som er strømmet ind i sjælen, gavne personen hele livet og endda i kommende liv.

De største healere arbejder ofte på et plan som de fleste slet ikke er i stand til at opfatte, men som ikke destomindre har virkninger, som kan spores mange liv frem.

 
* Jeg-Er-Nærværelsen *
 
Jeg-Er-Nærværelsen er en endnu mere evig del af vort væsen end sjælen, det er selve den gnist hvormed vi er udgået fra Gud, - vor individualiserede gudsgnist.

Jeg-Er-Nærværelsen ses af nogle som en trefoldig flamme i blå, gylden og rosa, repræsenterende treenighedens guddommelige aspekter, som ligger bag al skabelse. En kopi af denne trefoldige flamme findes i menneskets hjertechakra, det punkt hvor antakaranakanalen hæfter til personligheden.

Jeg-Er-Nærværelsen er det punkt i os selv som vi kontakter i eksempelvis Basismeditationen (en meditationsform, hvor man påkalder enten farve - lys eller flammer) til renselse af kanalen "hjem".

Det er altså dette samlede billede af et menneske healeren står overfor, når han/hun skal igang med healingen. Healerens opgave er så at harmonisere personlighedens legemer, at rense disse og arbejde på at forløse eventuelle blokeringer i disse.

Herudover har healeren til opgave at styrke personlighedens kontakt til sjælen, eller sjælens kontakt til personligheden om man vil, ved at frigive sjælsenergi fra personens sjæl og hjælpe denne til at flyde frit ned til personen.

Healeren må være i stand til at opleve i hvilket af disse legemer årsagen til den aktuelle problematik ligger.

Dette er dog en evne som langsomt udvikles via healerens arbejde, og healeren vil fra de indre planer være hjulpet af healingsguider og healingsengle, som leder energien ind de rigtige steder.

Målet er dog stadig at healeren skal lære selv direkte at opleve hvor problematikken ligger, for på denne måde at kunne lære at arbejde mere og mere bevidst med healingsenergien.

Top
Top