Healing     
( Viden - healings og forløsnings teknikker )
 
 
Nedenstående vidensbase/indsigter er opsamlede gennem en årrække
og har været mig til stor glæde og fornøjelse, måske du kan have
glæde af dem også.
 
(8 a 24)
Samling af gruppeenergi før meditation, lys-tjeneste eller efter pause.
1.
Alle tager hinanden i hænderne. (for at lukke døren til dagen der er gået)
2.
Leder guider sammenkobling af hjerte og eventuelt pandechakra.
3.
Lede bevidstheden fra hjertechakra til Jorden og forbinde den.
Når jordforbindelse opleves/ses/fornemmes etableret, tilbage til hjertechakra igen.
4.
Først ”være” i hjertecenteret lidt. Lede lys fra hjerte til hals.
5.
Fra hals til pandechakra.
6.
Fra pande til kronechakra.
7.
Fra kronecenter, se op med indre syn, se en Gylden/hvid sol med helt hvid kærneflamme.
8.
Før bevidstheden og lyset op til solen og betragt den helt hvide kærneflamme.
Foren dig/jer med denne med et mentalt udtrykt lysets vilje ske/guds vilje ske.
9.
I bevidstheden om at du/i er fast forankret i solen, leder du en del af din bevidsthed ned til hjertecenteret og lyset strømmer ned over dig/jer.
10.
Fra hjertecenteret ledes lyset/bevidstheden atter op pandecenter, så disse bliver afbalancerede.
11.
Gruppeenergien er nu samlet.
12.
Eller hvis det var en opstart til lys-tjeneste, begynder du som leder at guide selve Lystjenesten.
Uddybning følger
Top
Top
Uddybnning af samling af gruppeenergi.
  Alle tager hinanden i hænderne.  
  Hvorfor ?  
For at samle energierne og lægge det der har været bag sig og på denne måde lukkedøren til den fysiske verden, alt imens der arbejdes på indre planer af væren og bevidsthed.

At regulere energiniveau’erne i aurafelterne hos alle deltagerne, så alle fremstår så ligeværdige/jævnbyrdige energimæssigt som det er muligt, derved opnås det højst opnåelige/optimale arbejdsrum for de fysisk deltagende, for de åndelige deltagende, samt for Gud og helhed.

Hvis man ikke tager hinanden i hænderne i samlingsprocessen, bliver energien i aurafelterne naturligvis også samlet, men man opnår ikke samme intensitet-ligeværdighed i energisamlingen.

Dette er fordi det menneskelige aspekt (den fysiske berøring) er udeladt og derved “smutter” der nogle muligheder for forløsning på det fysisk/æteriske - astrale og mentale plan.

Hvorfor ikke få så mange muligheder for forløsning med, som det overhovedet er muligt ?
 
     
Guide en indledende meditation.
Hvorfor ?
For at få personlighedens energier til at mødes med enhedens energi - Lysets energi - den universelle Guds energi, så de personlige og de Guddommelige lys energier kan indlede et frugtbringende samarbejde.

Frugterne fra et sådant samarbejde vil skabe præcedens/sædvaner, som er uhyre værdifulde, at sammmeligne som evigtvarende Guld/Lys, som vil følge dig resten af dette liv og i de kommende.

Få samlet og stimuleret hjerte og mentalenergi’en i gruppen til en så stor enhed som muligt.

Derved opnås bedste resultat for alle involverede i forsamlingen – meditationen - /Lystjenesten m.m.
   
     
Hvorfor er det vigtigt, at leder efter bedste evne skal være intunet - sammenstemt på Gud - lysets og kærlighedens verden før opstart af en hvilkensomhelst åndelig aktivitet.  
Ellers kan guiden ikke guide de øvrige ind i lyset -kærligheden og guds energien på en optimal måde. Hvis guide ikke er indtunet på lyset, sker der meget let det at guidningen kommer til at køre på “gamle” energi’er, det man er vant til, plejer os osv.

Dette undgås ved at være intunet på Gud - lyset og kærlighedens verden og så under guidningen, i tanke - ord og handling, udfører det i praksis, der “ligger” i luften, det der inspireres til fra åndelig side af, uanset hvad det er.

Det er vigtig i denne sammenhæng at vide, at når du er koblet på lysets kilde, er det altid optimerede informationer energier m.m. du modtager, modsat når du “kører” på de gamle energi’er.

Så af hensyn til den samlede udviklingsproces og dens forløb, bliver du som guide, tit udsat for at måtte sprænge dine grænser. Men uden dette er der jo heller ingen udvikling, ingen nye erkendelser, ingen nye input til at få dit fundament forstærket, ingen nye input
til at forøge din og deltagernes vidensbank, erfaring m.m. Og det er jo det, det hele handler om.
 
     
Hvorfor ”sammenkæde” hjertecentre sammen i kredsen ?
Hvorfor ?
Fordi hjertecenteret er sjælens hæftelsespunkt på det fysiske plan og centeret for betingelsesløs kærlighed.

Det er centeret for fred, indre livsglæde, medfølelse, hengivenhed og er derfor i denne verdens turbulente udviklingscyklus, vigtig bevidst at kontakte.

Især i denne tid, hvor der globalt er så mange fysiske omvæltninger + det mentale aspekt på global plan bliver stimuleret.
 
 
Hvorfor etablere jordforbindelse ?
Hvorfor ?
For uden denne kan man let vælte psykisk/fysisk, når åndelige energier og informationer strømmer ind i ens bevidsthedsfelt.

Det er rent faktisk nødvendig, for at kunne udføre en rimelig lystjeneste, idet de åndelige energier ellers ikke når det samme antal mennesker, men let bliver en form for energiflipperi.

Som ganske rigtig er dejlig at være i, som giver en et åndehul, et pausested, men desværre ikke har den store effekt på personlighedens uhensigtsmæssige mønster på længere sigt.
 
Grunden til dette er at de ikke bliver integreret særlig dybt ind i den enkeltes energibaner/mønstre, hvis han/hun ikke har en rimelig jordforbindelse.

Har guiden gode jordforbindelser + øvre forbindelser syntes betingelserne at være optimale, men balancen imellem de øvre åndelige forbindelser og jordforbindelserne skal være i orden.

Altså at holde balancen imellem de højere åndelige frekventerende energier og det jordiske plans energier er nødvendig, hvis du skal være optimal brugbar som tjener for lyset på det fysiske plan.

Derfor etablering af jordforbindelse.

Det er heller ikke så let at blive forført af de ofte helt vidunderlige energier, der bliver kanaliseret fra åndelige planer af, når du som guide har fødderne på jorden - hovedet i himlen og holder hjertet varmt.

Eller på en mere jordisk talemåde ja, ja, nu klapper vi lige hesten.

Deltagerne i gruppen får også glæde af netop din etablerede jordforbindelse, idet den så stimulerer deres energier til jordforbindelse eller - pol, hvor de højere lys-energi’er repræsenterer + polen.
     
     
Hvorfor lukke af for kanalen/kanaliseringen på samme måde som man åbner ?
Hvorfor ?
På denne måde viser man de åndelige intelligenser at man respekterer deres hjælp ved at vise at man rent faktisk er færdig med kanaliseringen eller lys-tjenesten. Dette så de også kan komme videre i livet, akkurat på samme måde som os.

Fordi det ikke er hensigtsmæssigt at foresætte med kanaliseringen, efter at der fra oven affra den åndelige side af, ikke længere er”åben” - når der ikke længere bliver kanaliseret kanaliseret åndelig energi ned til tjensten/samlingen m.m.

Fordi at man på denne måde viser, at man ER en god håndværker, der ved - oplever - ser - fornemmer, at nu er der lukket for kanaliseringsenergien og der er atter plads til den menneskelige side af livet.

Fordi mange deltagere oplever det som en manipulation af deres energier, når leder foresætter efter lukning. Hvad der rent faktisk også sker i mange tilfælde. Eller en mild/grov form for forførelse via energier.

Det er fristende at melde sig på flere kurser, købe bånd med musik, meditationer, CD’er m.m, når man er “løftet” op af energien. Så “klap lige hesten” næste gang du oplever dig “løftet” af energierne.
     
  Især hvis du som deltager ikke ved, at du selv kan udføre de teknikker, har de forbindelser, der får det samme eller noget lignende til at ske.  
     
 
Kilde: Børge Nielsen
 
     
Top
Top