Healing     
( Viden - healings og forløsnings teknikker )

Nedenstående vidensbase/indsigter er opsamlede gennem en årrække
og har været mig til stor glæde og fornøjelse, måske du kan have
glæde af dem også.
(11 a 24)
Vitalisering af din aura og dit fysiske/æteriske legeme.
Indledning

Som teknik til at overvinde illusionens slør anbefaler Mesteren D.K. en indåndingsteknik, som leder det åndelige lys ind i det fysisk/æteriske legeme.

Det der sker ved denne teknik er, at det højere lys løfter de æteriske energier fra sakralcenteret (anden nederste chakra - vitalitets chakraet) til de chakraer, der er over mellemgulvet og fra lavere underplaner til højere underplaner blandt de fysisk-æteriske energiers syv underplaner.

I dette trin i overvindelsen af illusionens slør sker der en devitalisering af sakralcenteret på det æteriske plan, således at dette chakras illusionskræfter ikke længere kan dominere dig.

 

 
Den indigoblå-violette 7. stråle er forvandlingens stråle.
Den 7. stråle er den væsentligste stråle til forvandlingen af sakralcenterets energier. Den 7. stråle arbejder igennem strubecenteret, som er i korrespondance med sakralcenteret. Ved en devitalisering af sakralcenterets illusionskræfter opnås det, at man som menneske bliver mere mentalt aktiv.

Den 7. stråles violette lys er meget velegnet til at rense det æteriske legeme og til at skabe en reorganisering af de æteriske energier.

Ved reorganiseringen forsvinder de automatiske reaktioner og begærstrukturer gradvist fra de organiske strukturer, der findes i det fysisk-æteriske legeme.

På det tredje trin i overvindelsen af illusionskræfterne anbefales især to teknikker.

Den ene er ligegyldighedens teknik (1), og den anden består af åndedrætsøvelser (2), som beskrevet nedenfor.
 
 
Ligegyldighedens teknik til overvindelse af illusionens slør.
På dette trin trækker esoterikeren, okkultisten, den indviede, aspiranten (DIG), sig ind i sig selv, og står som den observerende dirigent, der holder sig fri af de bevægelser, der skabes af væsenskræfternes viljes-, følelsesog intelligensimpulser. Der er således ingen ønsker eller blindhed, som overvælder bevidstheden i dens engagement i verden.

Det vil i praksis sige, at man arbejder i verden, men er ikke af verden. Du bliver en bevidst dirigerende kraft, der skaber i verden ud fra det design, den design, der gives af den guddommelige arkitekt. På dette trin ser vi således på det fysiske plan ud fra årsagernes verden uden at være påvirket af virkningerne i den fysiske verden.

Dette trin kan først nås, når vi i et relativt stort omfang også er frigjorte fra verdens glamour og illusion, idet vi har opnået den kvalitet, der kaldes guddommelig-ligegyldighed i forhold til bevægelserne i de manifesterede planer. I en åbenhed for det universelle sind og det universelle formål står vi således mellem Himlen og Jorden og er engagerede i at guddommeliggøre de lavere planer på en måde, hvor vi ikke samtidigt bliver forvrængede
af disse.
 
 
Åndedræts øvelser til overvindelse af illusionens slør.
Den okkulte åndedrætsteknik vil oftest være velegnet til en inkarnation, hvor du har besluttet dig til at forøge renhedsprocessen i dit indre - i relation/forhold til illusionens forvrængninger.

Ved hjælp af det okkulte åndedræt vil du forene vilje og åndedræt, således at vejrtrækningen bliver et skabende instrument til at forøge vibrationerne i dit æteriske legeme og i dine æteriske chakra.

Hvis vibrationerne i det fysisk-æteriske legeme er tilstrækkeligt høje kan dette legeme blive en uforvrænget vehikel for Sjæl og Ånd.
 
Lidt om øjnene - Anjacenteret - bevidst skabelse.

Det højre øje er direkte responderende over for det indre øje, og gennem denne korrespondance skabes den højeste aktivitet, som kan dirigeres ind i det fysiske plan.

Det venstre øje er en fordeler af mental energi og er under personlighedens kontrol.

Ajnacenteret midt i panden er fokus for den integrerede personlighed, der skal gennemstrømmes af Sjælens lys.

Selve teknikken består i at indånde, kontakte Sjælen og blive fokuseret i ajnacenteret (den lavere triangel) eller det indre øje (den højere triangel).

Ved udåndingen lader du lyden vibrere, eventuelt benyt OM, og samtidigt sender vi en tanke, en visualisering eller en bekræftelse ind i dine indre legemer (din aura - dit bevidsthedsfelt - dit indre rum), således at energi følger tanke, og vilje og udånding bliver ét.

Udåndingen bliver således kvalificeret ved din bevidst skabende tanke.

 
Etablering af personlig grounding og forbindelse til indre lyslegemer - før du praktiserer øvelser.
Før du begynder med at udføre øvelserne i praksis er det en fordel for dig at du skaber dig en fysisk solid/stabil jordforbindelse (grounding) og en solid/stabil forbindelse til dine indre lysforbindelser/legemer - til din indre sol - din Jeg Er Nærværelse, som er din sjæls og åndelige legemer i dit indre univers.
 
Skabelse af et beskyttet og trygt rum at udføre øvelser i, samt i hverdagens liv.
1. Se/visualiserer et Gyldent kors omkring dig og din aura/dit bevidsthedsfeldt.
2. Se/visualiserer en 5 takket elektrisk blå stjerne omkring dig og din aura/dit bevidsthedsfeldt.
3. Bed om Lysets og Kærlighedens Gud´s beskyttelse under øvelser og i hverdagen.
4. Bed om Ærkeenglen Michaels beskyttelse under øvelser og i hverdagen.
5. Bed om Det Kosmiske Lys beskyttelse.
 
Ovenstående kan naturligvis også med fordel benyttes i hverdagen - gerne fra du vågner og skal igang med dagens pligter/liv og før du bevæger dig ud af din bolig.
 
 
Grounding/jordforbindelse og intuning til egen indre lysforbindelse.

Før din opmærksomhed til hjertecenteret midt på brystkassen - ned gennem underliv til fødderne - mærk dem på gulvet og se lange rødder af energi strømme ned i Moder Jords legeme (jordkloden) og hendes indre væsen/solbevidsthed (ses som en sol inde midt i jorden). Mærk hvorledes din fysiske krop og indre legemer bliver stabiliserede og falder til ro og bliver omgivet af en blød, kærlig og omsorgsfuld energi.

Du leder nu bevidstheden fra grounding forbindelsen op til hjertecenteret/chakra´et midt på brystkassen igen.

Indånder - samtidigt med at du leder din opmærksomhed/bevidsthed fra hjertecentret lodret op til din indre sol - din ånd - din Jeg Er Nærværelse, som befinder sig på det højere mentale plan i sit kausallegeme (årsagslegeme).

Du kan "se" dit sjæls/åndslegeme som en strålende Gylden sol, i hvis midte der befinder sig en pulserende og aktiv kærneflamme, som udstråler en bølgende og livgivende strøm af lys.

Du fører din dagsbevidsthed ind i denne kærneflamme, forener dig med den - gerne med et Lysets Kærlighedens eller Guds vilje ske.

Når du oplever at være i en form for kontakt med din sjæl og ånd (det kan opleves som en forøget lysstrøm ned omkring dig eller at du eventuelt hører din sjæl/ånd "tale/sige" noget til dig eller at du føler dens nærvær, så kan du i dit indre forene dig med den ved at smelte sammen med den, ved eventuelt i dit indre af udtrykke:
Jeg - min sjæl og ånd ER en og "se/visualiserer" hvorledes i smelter sammen og bliver EN - gerne med Lysets, Kærlighedens eller Guds Vilje Ske.

Du leder nu din bevidsthed ned igen til Pandecenteret 3.øje og her "ser" du, hvorledes du rent fysisk befinder dig mellem dine 2 strålende bevidstheds sole:

1. Klar til at udføre øvelser.

2. Eller simpelthen bare være hvilende i denne rolige og behagelige bevidsthedstilstand - fantastisk dejlig bevidsthedstilstand at være i - i den fysiske hverdags aktiviter og absolut anbefalelses værdig.

Hver gang du i hverdagen indånder, fornyer du lige kontakten med din Ånds - sjæls - sol - og i udåndingen leder du en del af din bevidsthed ned igen, medfølgende er en opdateret/fornyet livs - sjæls - ånds energi.

 
Indåndingsteknikken er forbundet med to triangler af centre.
Metode/teknik 1 er for begynderen (lavere triangel)
Metode/teknik 2 er for den øvede (højere triangel)
 
Metode/teknik 1 for begynderen (lavere triangel)
For begynderen består trianglen i ajnacenteret, det venstre øje og det højre øje.
 

Hver gang du indånder, fornyer du lige kontakten med din Ånds - sjæls-sol
- og i udåndingen leder du en del af din bevidsthed ned igen, medfølgende
er en opdateret/fornyet livs - sjæls - ånds energi, fokuserer din bevidsthed i
pandecentret og "kører" trianglen
( Pandechakra - Venstre øje - Højre øje - Pandeshakra ) igen.
 
Metode/teknik 2 for den øvede (den højere triangel)
Og for den trænede okkultist - aspirant - dig, består trianglen i det indre Guddommelige øje, det højre øje og pandecentret (ajnachakraet).
Det indre øje er det guddommelige øje, som er centeret for den sande vision eller sandhedens øje.
Igennem dette øje ser Sjælen ind i menneskeverdenen og angiver retningen.
Det indre øje kan fokuseres midt inde i hovedet.
 
Det højre øje er direkte responderende over for det indre øje, og gennem denne korrespondance skabes den højeste aktivitet, som kan dirigeres ind i det fysiske plan.

Det venstre øje er en fordeler af mental energi og er under personlighedens kontrol. Ajnacenteret midt i panden er fokus for den integrerede personlighed, der skal gennemstrømmes af Sjælens lys.

Selve teknikken består i at indånde, kontakte Sjælen og blive fokuseret i ajnacenteret (den lavere triangel) eller det indre øje (den højere triangel).

Ved udåndingen lader du lyden vibrere, eventuelt benyt OM, og samtidigt sender vi en tanke, en visualisering eller en bekræftelse ind i dine indre legemer (din aura - dit bevidsthedsfelt - dit indre rum), således at energi følger tanke, og vilje og udånding bliver ét.

Udåndingen bliver således kvalificeret ved din bevidst skabende tanke.

 

Hver gang du indånder, fornyer du lige kontakten med din Ånds - sjæls-sol - og i udåndingen leder du en del af din bevidsthed ned igen, medfølgende er en opdateret/fornyet livs - sjæls - ånds energi, fokuserer din bevidsthed i indre Guddommelige øje ca. midt inde i hovedet - herfra til højre øje - herfra op til pandecentret, "kører" trianglen ( Indre Guddommelige øje - Højre Øje - Pandecenter ) - kører trianglen 1 x og i næste indånding, leder du bevidsthed op til sjæls/ånds bevidsthed og efterfølgende ned til indre Guddommelige øje - skaber triangel forbindelse osv.

Du kan også prøve at vælge nogle omgange i triangel - indre Guddommelige øje - højre øje - 3. øje, før du vælger at lede bevidstheden op fra det Guddommelige øje til sjæls/åndsbevidsthed igen - i praksis har det vist sig, at det fremmer opstigningen af bevidstheden til din sjæls/ånds bevidsthed - når du gør det i sammenhæng med åndedrættet gerne hver gang du indånder.
 
Essens varition

1. Dagsbevidst forbindelses dannelse til egen sjæl/ånd.
Kort varision: Led bevidsthed til hjertechakra midt på brystkassen - indånd - herfra op til sjæls/åndssol og smelt sammen med den med et Guds vilje ske, lysets vil ske - under udånding - ned igen til Hjertechakra sol - smelt sammen med den med et Guds vilje ske, lysets vil ske og "se", hvorledes disse 2 sole nu er forbundet og der er energiflow mellem disse 2 sole.

 
2. Du leder nu dagsbevidstheden fra Hjertechakra - op til dit indre Guddommelige øje ca. midt inde i hovedet og bliver nærværende her.
Fra det Guddommelige indre øje - til højre fysiske øje - 3. øje og retur til indre Guddommelige øje igen - under indånding - leder du bevidstheden op til sjæls/åndssol igen - smelter sammen med den med et Guds Vilje Ske - Lysets Vilje ske eller hvad du nu foretrækker :)
 
3. Fra ånds/sjælss sol ned til indre Guddommelige øje igen.
Leder bevidstheden ned til indre Guddommelige øje igen - triangelforbindelse mellem højre øje - 3. øje og indre Guddommelige øje igen - indånder alt imen du leder bevidsthed op til sjæls/åndsforbindelse igen - smelter sammen med den med et mentalt udtrykt - Guds vilje ske - Lysets vile ske - Kærlighedens vilje ske eller hvad du nu foretrækker og herefter ned til indre Guddommelige øje igen og så køre triangelforbindelse igen m.m.
 
Herefter begynder du at kvalificere energien/tanken, som nedenstående.
Indholdet i tanken kan være at vibrere en renhed ind i de æteriske chakraer og at føre sjælsliv og sjælskvalitet ind i disse chakraer.
Under udåndingen visualiseres hele trianglen som aktiv, således at den skabende lysstrøm strømmer gennem venstre og højre øje (nybegynderens triangel) eller ajnacenteret og det højre øje (den øvedes triangel)
 
Indre sandhed.
Som motiv til at udføre denne øvelse kan du se følgende vision for dig: se dig som det himmelske menneske, du i virkeligheden er og i det legeme ER du fyldt med lys-ser dig udstrålende lys og vitalitet. Ser din indeholdende strålende planeter og stjerner (dine chakraer).
 
Ydre sandhed.
Du kan i sandhed se dig stå i et strålende og lysende legeme, idet sjælslyset giver liv til alle mindre og større kraftcentre, der stråler og funkler som planeter og stjerner i det himmelske menneske på Jorden - som i sandhed ER dig.
 
Det fysiske legeme, med dets indre liv og struktur, bliver nu renene og renere for hver gang du udøver din bevidste samføring med din sjæl og ånds sol. Dette vil stimulere dig og dit hele liv - og medføre at du en dag kan stå rent, forløst og være et sandt udtryk for din Sjæl.
 
Kilde:Børge Nielsen og Mesteren D.K.
Top
Top