Healing     
( Viden - healings og forløsnings teknikker )
Nedenstående vidensbase/indsigter er opsamlede gennem en årrække
og har været mig til stor glæde og fornøjelse, måske du kan have
glæde af dem også.
 
 (19 a 24)
Healing med Gylden Maitreya Kristus Lys
5 forskellige teknikker/øvelser på denne side.
Øvelse 1
Forøgelse af indre kontakt/opdatering med Maitreya Kristus Lys.
Øvelse 2
Individuel Healing til klient med Gylden Maitreya Kristus Lys.
Øvelse 3
Ny Tids Lystjeneste/Jordhealing med Maitreya Kristus Lys
Øvelse 4
Dagsbevidsthedens Beredskabsrum.
Øvelse 5
Hvordan dagligt forbinde sig med sin personlige indre Lyskilde.
 


Top     Øvelse 1.     Top
Forøgelse af indre kontakt med Maitreya Kristus Lys.
 
Denne kan benyttes til at kanalisere en hvilken somhelst energi, der er ønskelig for dig elle som du oplever er væsentlig for dig at opnå forbindelse med.
 
Er det for eksempel en Mesters energipåvirkning du ønsker, ser du ( visualiserer ) billedet eller ikonet oven over dig, i dette eksempel er Maitreya Kristus valgt, en særdeles kendt åndelig skikkelse og leder af hele det store hvide broderskab i vores del af universet.
 
 
Du ser (visualiserer) nu billedet af Maitreya Kristus oven over dig, tænker et øjeblik over de kvaliteter, som vi på jorden kender til, at han er bærer af, det kunne eventuelt være:
 
- kærlighedens, barmhjertighedens og visdommens avatar -
- den store healer, trøster og ven af de sagesløse -
- retfærdigheden og sandhedens fortaler -
- lys og fredsbærer for hele Jorden -
- uovertruffen fredsfyrste -
 
Når du således har gjort det, udtrykker du enten følelsesmæssigt/mentalt//verbalt: Maitreya Kristus - jeg beder om kontakt.
 
Nu åbner du dit Kronecenter (issen), ved at se/visualisere at dit kronecenter og din aura åbner sig, på samme måde, som blomstens blade gør for Solens livgivende Lys og lader nu energien fra Maitreya Kristus fylde dit fysiske og dine indre legemer op med det smukkeste Gyldne Sol/Lyslignende energi. Se gerne at energien strømmer ud gennem legemerne og ud i omgivelserne.

Du fungerer nu som transmitter/kanal for Maitreya Kristus energi`en og lader bare energien herfra strømme i et flow ud i omgivelserne - området du er i - gerne med et Gud Vilje Ske, Kærlighedens Vilje Ske, Lysets Vilje Ske.
 
Genopret gerne din energiforbindelse - når som helst du oplever at den er gleden fra dig.
 
Dette gøres ganske enkelt ved, at du leder bevidstheden til dit Hjertecenter midt på brystkassen - herefter lodret op gennem hals hoved og videre op gennem issen og op og forbinder dig og din bevidsthed med Maitreya Kristus billedet igen eller Maitreya Kristus bevidstheds Sol eller din egen indre Guds/Solforbindelse.
 
Slut med øvelse 1.
 
Top     Øvelse 2.     Top
Individuel Healing af klient med Gylden Maitreya Kristus Lys.
 
Forbind dig med Maitreya Kristus - se øvelse 1. åbn dit aurafelt og dine chakra op. Se/visualiserer hvorledes Kristus energien omgiver klienten ( den fysiske krop og de indre legemer/aura) helt.

Din fornemste opgave lige nu er at vedligeholde Kristusforbindelsen, det vil sige at du bevidsthedsmæssigt holder dig forankret/tilkoblet fokuseringsobjektet ovenover dig, (din vertikale forbindelse) ved konstant at have din opmærksomhed forankret her, samtidig med at du omgiver klient med dit åbne auraelt og holder dine chakra åbne, så energien kan flyde frit og uhindret.

Send gerne energien ud via hjertecentret (midt på brystkassen), pandecenteret(midt på panden) og kronecentret og omgiv klienten med den eller hvad der nu opleves som værende rigtig for dig.

Giv energien helt fri med et mentalt udtrykt; Guds - Lysets eller kærlighedens vilje ske

Når kanaliseringen/helingen er til ende eller du mærker at nu "trækker" energien sig, så trækker du bevidst dit aurafelt tilbage fra klient, således at den nu atter omgiver dig og dine legemer. Så er det nu, at du mentalt udtrykker en tak for healingsassistancen hjælpen fra Gud, Maitreya og de åndelige væsner/energier, der stillede sig til rådighed.

Og du formindsker/leder din chakra ind til "normal/almindelig funktions størrelse igen."

Og får lukket og beskyttet dine chakra igen - eventuelt med et Gyldent kors eller den blå 5 takkede stjerne.
 
Slut med øvelse 2.
 
Top     Øvelse 3.     Top
Ny Tids Lystjeneste/Jordhealing med Maitreya Kristus Lys.
Benyt venligst øvelse 1. som opstarts øvelse - før du påbegynder denne.

Åben dit aurafelt og dine chakra helt op.

Se/visualiser hvorledes Kristus energien omgiver jordkloden, som vi kender den, smuk - blå, som moder Jords fysiske legeme, når den er filmet ude fra rummet.

Du ser/visualiserer, hvordan Kristus lyset gennemtrænger den fysiske klode og ser, hvordan Lyset forbinder sig med klodens indre bevidstheds Sol - lys og disse 2 forener sig - smelter sammen. Denne sammensmeltning/forening medfører nu at energien i bløde pulserende strømme i et roligt flow gennemtrænger den fysiske klode og videre ud strømmer den klodens bevidstheds legemer, uden for klodens ydreoverflade og ud i alle Jordens ydre legemer - de æteriske, astrale, mentale legemer og åndelige legemer.

Din fornemste opgave er nu at vedligeholde forbindelsen til Kristusforbindelsen, det vil sige at du bevidstheds mæssigt forbliver forankret/tilkoblet til billedet/fokuserings objektet ovenover dig, (den lodrette/vertikale forbindelse) vedkonstant at have din opmærksomhed forankret her, samtidig med at du omgiver Moder Jord med din bevidsthed og dit åbne auraelt (din horisontale forbindelse) og holder dine chakra åbne, så energien kan flyde frit og uhindret.

Giv energien helt fri med et mentalt udtrykt; Guds - Lysets eller kærlighedens vilje ske.

Når energien trækker sig d.v.s at kanaliseringen er til ende eller du mærker at nu skal du afslutte Lystjensten, så trækker du din bevidsthed tilbage igen og mentalt udtrykke du en tak til: Gud, Maitreya Kristus, Lysets Mestre og Mestreinder,dine åndelige vejledere og Englene for deres assistance, hjælp og beskyttelse.
 
Du flytter nu kanaliseringsobjektet ( valgte billede/ikon/mester ) ud i dit beredskabsrum og væk fra din kanal "hjem-af-til.

Denne kanal hjem-af-til er også kaldet ved følgende navne;
1. antakaranaanta kanalen
2. intuitions kanalen
3. regnbue kanalen

Din kanal er nu atter fri til at modtage friske "opdateringer" fra dine åndelige/spirituelle vejledere, din sjæl, din ånd ogGud via antakarana kanalen - din kanal hjem-af-til eller intuitionskanalen. Du kan nu på ethvert givet tidspunkt, efter behov hente fokuseringsobjektet, billedet, ikonet frem igen og på denne måde kanalisere valgte den energi igen.
 
( for uddybende - se venligst øvelse 4.)
Slut med øvelse 3.
 
Top     Øvelse 4.     Top
Dagsbevidsthedens Beredskabsrum.
Når du har praktiseret kanalisering i et stykke tid og den ligesom er blevet som en god bekendt for dig, skal det jo være sådan, at du let - hurtigt og smidigt, kan etablere kontakten til valgte kanaliserings objekt igen og lade den strømme ned i din aura - dagsbevidsthed - indre legemer efter behov.
 
Sådan kan du gøre det :)
 
    Trin 1    
Du skaber - "ser/visualiserer" et dagsbevidstheds beredskabs rum lige oven over dig, som er uendeligt rumligt opadtil og udaftil, men for din bevidsthed er der et "privat" rum - hvor du kan opbevare det der for dig er nyttigt og praktisk - som så er let og hurtig hurtigt at kunne hente ned i dagsbevidstheden og din hjerne.

Form dagsbevidsthedens beredskabsrum som du oplever er rigtig for dig at gøre - min skitse er bare et fattigt forsøg.
 
    Trin 2     
I dagsbevidsthedens beredskabs rum, ser/visualiserer du valgte objekt billedet (her er eksemplet med Sananda Jesus Kristus, det kunne lige så godt være en hvilket som helst anden (Maitreya Kristus - planetenergi kort, symbol billede af solen, en anden mester du holder af m.m).

Du sørger nu for, at valgte objekt befinder sig lige ovenover dig og din isse (valgte symbol + eventuel tekst befinder sig nu inde i din kanal "hjem-af-til" - også kaldet Antakarana/Regnbuebroen/Intuitions forbindelsen.

Afstanden til denne bestemmer du - det kan være 2 - 10 - 30 o.s.v meter oppe eller helt uden for Jordens legemers indflydelse - altså i kosmos eller op til dit sjælslegeme eller Jeg Er Nærværelse.

Jeg ved ikke hvad der er mest rigtig - men hælder selv til min Jeg Er Nærværelse (det legeme, som min del af gudsbevidsthedens første manifesterede legeme på de åndelige planer af eksistens.
 
 
Du åbner dig nu op (som blomstens kronblade gør for solen lys) og lader energien strømme ned i dig og ud i dit aurafelt - din dagsbevidstheds indre legemer.

Din dagsbevidstheds legemer bliver nu fyldt op.
Nu sker der det, at din dagsbevidstheds legemer bliver fyldt op dvs. dit fysiske/æteriske legeme + følelses legeme + mentale legeme helt ud til det yderste af din dagsbevidst/aura - med valgte energi.
     Trin 3     
Når du oplever at det er på tide at "befri" kanalen for valgte objekt, flytter du det væk og på det sted i dit bevidstheds beredskabs rum - hvor oplever at det er bedst - mest hensigtsmæssigt at placere valgte mesterbillede eller andet objekt. Dette så du let kan finde "objekt" igen, når ønsket eller behovet herfor er tilstede igen.
Dit beredskabs rum er uendeligt, så der er ingen "pladsmangel" - det er helt op til dig, hvad du vil fylde dit beredsskabsrum med.
     Trin 4     
 
Her har du nu atter fri og åben kanalforbindelse til eget "hjemsted" igen.

Din kanal er nu atter fri til at modtage friske "opdateringer", forsyne dig med energi fra dit eget indre liv, din sjæl og ånd - (Jeg Er Nærværelsen) og dine åndelige vejledere/skytsånder/engle og fra din Gud - lysets og Kærligheden uendelige kilde.
 
Top     Øvelse 5.     Top
 
Det er vigtigt at du dagligt og bevidst, via din egen medfødte personlige/individuelle kanal hjem-af-til, kontakter din medfødte Gudsforbindelse, gerne om morgenen før du bevæger dig ud i det pulserende liv/ eller træner med en af energiøvelserne eller andet.

Du vil i praksis opleve, at din hverdag bliver anderledes levende, intens og oplevelses rig, end når du ikke er koblet på personlige indre forbindelses linje "hjem-af-til". Det samme gør sig gældende i de "øvelser" du træner med /praktiserer.

1. Kontakt dit hjertecenter midt på brystkassen, velvidende at dette i nuet er centret for Helligånds energien + din sjæls manifestations center og forankrings punkt i din fysiske inkarnation og ER samtidig også din indgangs portal til kærlighedens og lysets rige.
 
 
Du enten "ser/visualiserer", hvorledes der i indgangsportalen hjertecentret midt på brystkassen, brænder en 3 foldig flamme i farverne Gylden - Rosa og Blå.

Når du ser nærmere efter, kan du i de 3 flammer se alle regnbuens farver repræsenteret i fine, lyse og næsten transparante æteriske farver, som fører og danner kanalen op til den kosmiske lys-giver for vor del af universet Sol-Logos og videre ud i til den Kosmiske Universelle Gudsbevidsthed.

Du omslutter nu den 3 foldige flamme med hele din bevidsthed/opmærksomhed og etablerer dagsbevidst forbindelse med den - integrerer den i din dagsbevidsthed i dig, ved eventuelt mentalt at udtrykke; jeg - min sjæl og ånd er et med den 3. foldige flamme.

Du ser, at på vejen op-ad-til, danner kanalen forbindelse/links til din sjæls og ånds legeme, ved at gennemstrømme og omgiver dem.

Dit sjælslegeme (kausallegemet) indeholder alle dine positive kvaliteter, talenter og evner, oparbejdet og tilegnet gennem talrige liv her på jorden, i andre sol-systemer og på kloder i universet. (Det siges at sjælen befinder sig på det kausale plan/det højere mentalplan).

Fra sjælsplanet fører den smukke og næsten gennemsigtige regnbuekanal videre op til Atmiske plan og din Jeg Er Nærværelse (dit højere selv, din højeste åndelige bevidsthed og dets legeme som befinder sig her.

Her forbliver du en stund - for med din bevidsthed at hvile lidt i Jeg Er Nærværelsen - din sjæls Gudsbevidstheds legeme.

Hvilende i Jeg Er Nærværelsen - i din sjæls ånds-bolig - ser du, at kanalen og forbindelseslinjen foresætter opad til en strålende lyskilde - den Kosmiske Universelle livsgivende Guds bevidsthed - foren dig gerne med den med et mentalt udtrykt Guds Vilje Ske - Lysets vilje ske eller hvaf du nu syntes er rigtigt for dig.
 
Forslag til hvad du eventuelt kan benytte.
 
Du åbner din bevidsthed op for denne lille del af Gudsbevidsthedens manifesterede væsen, ved eventuelt mentalt at udtrykke:
1
Jeg Er Den Jeg Er
2
Jeg ER i fuldkommen Fred - Harmoni og Balance
3
Jeg ER lys, kærlighed og fred
4
Jeg ER dynamisk - aktiv kærlighed og visdom i manifestation
5
Jeg er Guds aktive dynamiske intelligens, indsigt og kærlighed
   
Det mest hensigtsmæssige er dog, at du sammensætter din egen tekst/form - kommende indefra dig og dit indre - ægte og oprigtig inde fra din egen kærne af visdom og lys.
 
En lille Lystjeneste på vejen.
 
Du oplever /ser/mærker hvorledes din forening med din indre lyskilde, skaber en forøget mængde af lys - kærlighed og styrke, som strømmer ned langs din kanal og forbindes med din nærværelse på Jorden. Du ser, at hvor der på vejen nedad gennem de subtile plan er behov for Guds lys - åbner sig lysende hvide / gyldne portaler.

Du ser, hvorledes det gyldne/hvide lys strømmer frit, uhindret, betingelsesløst ind på planerne og fylder dem helt op - hele vejen omkring jorden og får alt og alle den møder på sin vej, til at lyse op, hjertecentre til at åbnes, ansigter til smile og le, bevidstheder til at lyse.

Det samme ser du ske på det fysiske plan i dit fysiske liv og alle de forbindelser du har her. Du ser hele dit fysiske netværk af forbindelser ( familie, børn, venner, bekendte, kollegaer, naboer, "fjender" osv) - værende fyldt op med lyset fra den Kosmiske Kristus sol - Sol-Logos.

For at intet personligt skal hindre lysets ned og udstrømning, fremgang og integrering, giver DU det frit af eventuelle personlige begrænsninger, med et mentalt udtrykt;

Lad Guds Vilje og Styrke, Kærlighed og visdom og Aktive Intelligens strømme frit og uhindret til alt og alle.

Og du ser nu, hvorledes alle Guds skabningerne på Moder Jord og alt skabt på denne, blive fyldt op den mængde lys og kærlighed, som de nu kan rumme - til heling og helbredelse, til åndelig og personlig udvikling, til afvikling og udrenselse af ALT, hvad der ikke hører til i Lysets og Kærlighedens energi/frekvenser.
 
din Guds - lys - din Guds-kærlighed og din Guds - vilje ske.
 
Slut på øvelse 5.
 
     For den entusiastiske læser :)     
 
 
Afsluttende bemærkninger
 
Som du søger, skal du finde.
 

Det er ikke klogt at dvæle for længe ved et bestemt aspekt af livet, for at gøre dette skaber ubalance, og du må altid stræbe efter balance.

Hvis du i meditation føler ekstase/indre glæde o.s.v, så hold fast i den, når du vender tilbage til din dagsbevidsthed og dit daglige arbejde der skal gøres og kanalisere disse indre kvaliteter ind i din hverdags pligter, sysler og samvær med andre.

 
Håber og ønsker ovenstående kan inspirere dig på din vej hjem-af-til.
Vigtigst er dog - at du lader dig vejlede fra egen indre personlige og åndelige kilde af visdom og indsigt.
 
Kilde: Børge Nielsen + egen vilje + opsamlet viden langs min vej hjem-af-til
 

Top
 
Top