Mennskets indre legemer
 Velkommen 
( Alt er naturligvis til fri kopiering og konstruktivt benyttelse )
 

Menneskets indre legemer
Print fra pdf-fil  i A4 format
     
Mennesket har legemer eller kim til legemer på alle stofplanerne fra det fysiske til det monadiske plan.
     
Din fysiske krop
Åndens hylster/vehikel på det fysiske plan
 
Dit æteriske legeme
Tæt på det fysiske legeme er det æteriske legeme
 
Dit astrale legeme
Astrallegemet der rummer følelserne (den astrale aura).
     
  Dit mentale legeme  
  Mentallegemet der rummer tankerne (den mentale aura).  
     
 
Det fysiske/æteriske astrale og mentale legeme udgør det vi kalder personligheden, og som vi er i dagsbevidst kontakt med.
 
     
  Dit højere mentale legeme  
  Dit højere mentale legeme (kausal/årsagslegemet), i det indeholdes sjælen.  
     
 
Din Sjæl
 
Din sjæl er det bevidsthedscenter, som udgør Gud i dig´s samlede erfaringer og bevidsthed fra dine mange liv, såvel på de fysiske plan, som de indre planer.

Din sjæl består og udvikler sig altså konstant uanset om den er inkarneret i det fysiske eller ikke.

Sjælen kan gennem de højere sanser opleves på forskellige måder, således som en strålende sol, eventuelt i flere strålende farver, som et lysende menneske.

     
  Til din sjæls udvikling, er der tilknyttet en Solengel.  
  Der er til dig knyttet en solengel på sjælens plan. Solenglen kan opleves som en ildagtig engel. Solenglen følger dig fra inkarnation til inkarnation, lige fra individualiseringstidspunktet indtil din sjæl ikke længere eksisterer eller at din udvikling fordrer en anden type Solengel.  
     
  Dit Buddhiske legeme  
  Hos visse mennesker er dette legeme mere eller mindre udviklet, hvilket betyder at disse med de højere sanser kan kontakte det buddhiske plan, intuitionsplanet, - som rummer de højere idéer og visioner.

Det er også planet for kærlighed og visdom, Kristusbevidsthed og buddhisk bevidsthed.
 
     
  Dit Atmiske legeme  
 
Dette legeme rummer din guddommelige vilje til udvikling gennem planerne.

Det højeste aspekt af det atmiske legeme, det buddhiske legeme og sjælen kaldes den åndelige triade.

 
 
 
Dit Monadiske legeme 
 
  Dit Guddommelige legeme, som du, når tiden er til det, får dagsbevidst kontakt til og som i sig, rummer den 3 foldige flamme og ånd.  
     
  Hvad forbinder dine ydre legemer (personlighedens legemer), med dit indre univers.  
  En streng af energi, der er dobbelt, den ene er Sølvtråden/livstråden (Sutratmaen) og den anden er bevidsthedstråden (Antahkaranaen)  
     
  Den ene streng: Sølvtråden/livstråden (Sutratmaen)  
Sølvtråden/livstråden (Sutratmaen) går fra hjertecentret midt på brystkassen og videre op igennem alle dine legemer og forbinder dig med dit monadiske legeme.

Gennem sølvtråden/livstråden flyder livsstrømmen til os, den ER livet. Når vi dør er der ikke mere forbindelse mellem hjertecentret og denne streng. Men strengen er forbundet til sjælen uophørligt mens du er i menneskeriget, og den er forbundet til monaden og dit Guddommelige legeme hele tiden under hele din evolutions/udviklingsforløb.

     
  Den anden streng kaldes: bevidsthedstråden (Antahkaranaen)  
Den anden streng kaldes for Antahkaranaen eller bevidsthedstråden. Denne bygges fra kronecentret og opad til de højere legemer. Det er gennem Antahkaranaen at du kan opleve sjælskontakt og kontakt med den højere åndelige verden.

Hos nogle mennesker er den kun lidt udviklet, den er smal og med meget lille gennemstrømningsmulighed for impulserne fra sjælen.

Efterhånden som mennesket udvikler renere og mere uselviske følelser og tanker begynder Antahkaranaen at udvide sig, og sjælskontakten bliver mere og mere dagsbevidst og der åbnes gradvis op for intuitionen.

Og alle har den, dejligt at vide. Den skal lige aktiveres og det skal den af dig, når tiden er inde, og det er den, når du aktiverer den. Der er en åndelig lov der siger, at det er lysets barn, der vil det (dig) og føler behovet for det.

Indtil da er du, for dig sikkert ubevidst og måske ubemærket, blevet positivt stimuleret af din sjæl og ånd igennem denne kanal fra kærlighedens og lysets rige - åndens og Guds verden.

Når du nu begynder en bevidst "kalden" og åben op for forbindelsen hjem-af-til, din medbrage forbindelse siden tidernes morgen, så står dine åndelige/spirituelle vejledere på spring, for at hjælpe dig i det for dig, nye foretagende.

     
  Udvikling af legemerne  
  Det astrale og det mentale legeme ændrer karakter igennem menneskets mange fysiske inkarnationer. Fra starten og i størstedelen af inkarnationerne er legemerne relativt små og farverne er grumsede og tætte.

Dette udtrykker følelser og tanker, som er selviske og negative. Efterhånden som mennesket åbner sig for den uselviske kærlighed, åbner sig for fællesskabet og for den gode vilje, så ses det ved, at auraerne bliver lysere og smukkere i farverne, og legemerne bliver også lidt større.

Sjælens kausallegeme bliver ligeledes større og mere strålende. Efterhånden som dette sker åbner kanalen til sjælen sig, og sjælskontakten begynder at få betydning i menneskets liv, når legemerne bliver mere og mere rene. Dette sker når mennesker arbejder i sit indre med selverkendelse, kærlighed, forløsning og tilgivelse.

Meditation er med til at fremme denne proces.

 
     
 
Forslag til udførelse/teknik
 
     
  Du ved nu, at du har en forbindelse, din egen kanal op-ad-til og "hjem" dit Guddommelige ophav og til kosmos.

Dette er en strengforbindelse af energi, der er dobbelt. Den ene er Sølvtråden/livstråden (Sutratmaen), som udspringer fra hjertecentret midt på brystkassen, herfra videre op til dit Nomadiske legeme og tilfører livsets energi (Guds energi) ned til dig.

Den anden energistreng er bevidsthedstråden (Antahkaranaen) som er forbundet til dit kronecenter og forsyner dine ydre personligheds legemer med sjælens og åndens legemer kaldt (Jeg Er Nærværelsen).

Du kan eventuelt se/visualisere din Jeg Er Nærværelse oven over dig ca. en 14-16 m oven over dig - som en strålene Gylden/hvid Sol og i dit hjertecenter midt på brystkassen - se en trefoldig smuk flamme - Rosa - Gylden -Blå.

 
 
 
     
 
Indtuning til din sjæl - indre sol og Guds bevidsthed.
 
     
  Først: Kontakt din Jeg Er Nærværelse, ved at lede bevidstheden ind i dit hjertecenter midt på brystkassen, hvor du "ser/visualiserer" en 3 foldig flamme i nuancerne Gylden - Rosa og Blå-hvid.

Du omslutter den 3 foldige flamme med din bevidsthed/opmærksomhed og integrerer den i dig, ved mentalt at udtrykke:

Jeg og den 3 foldige flamme er et.

Ved at du har integreret den i dig - har din kanal hjem-af-til synliggjort sig/åbnet sig for dig i dit indre univers og du følger nu denne lodrette forbindelseslinje - der går igennem hals - pande (3.øje) og kronecenter og fører direkte op til din Jeg Er Nærværelse - her forbliver du lidt - for med din bevidsthed at hvile lidt i Jeg Er Nærværelsen - din sjæls bevidstheds legeme.

Hvilende i din sjæls bolig - Jeg Er Nærværelsen - ser du, at kanalen og forbindelseslinjen foresætter opad til en strålende Sol-den kosmiske liv og lys giver for vor del af Universet.

Du åbner din bevidsthed op for denne del af Gudsbevidsthedens manifesterede væsen, ved mentalt at udtrykke: Jeg og Gud er et - Jeg er Lyset - Jeg er Guds dynamiske - aktive kærlighed og visdom i manifestation - Jeg er Guds aktive dynamiske styrke i manifestation - Jeg er Guds aktive-dynamiske intelligens og indsigt - (sammensæt evt. din egen tekst form - kommende indefra - ægte og oprigtig lige netop for dig)

Du oplever /ser/mærker hvorledes din identifikation med lysets kræfter - skaber en indre styrke i dig - en styrke som aktivt forbinder dig med alt levende på Jorden og ser, hvorledes energierne fra dig strømmer ind i og uden om Jorden.

Du er nu tilkoblet både din indre Lysstrøm/giver - og din Jordforbindelse + dit arbejds/værested i nu´et.