Retur: Oversigt over Kursusmaterialer
   Bøn 3    
( Åndelige tekster til inspiration og glæde )
Retur: Oversigt Lysets Love
Retur: Portal
Retur: Portal
   
  Virkningsfulde bønner og påkaldelser
1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12        13        14
   
Print fra pdf-fil  i A4 format
DEN STORE INVOKATION
THE GREAT INVOCATION
Print fra pdf-fil  i A4 format
 
Oplæst på Dansk
Spoken in English
 

DEN STORE INVOKATION

THE GREAT INVOCATION
    
Den Store Invokation

Fra lysets kilde i Guds sind
lad lys strømme ind i menneskers tanker
lad lyset komme til jorden.

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte
lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
må Kristus komme tilsyne på jorden.

Fra centret hvor Guds vilje er kendt
lad hensigt lede menneskers små viljer
den hensigt mestrene kender og tjener.

Fra centret vil kalder menneskeheden
lad planen for kærlighed og lys fuldbyrdes
må den forsegle døren til det onde.

Lad lys og kærlighed og kraft
genoprette planen på jorden.

Denne invokation eller bøn tilhører ikke nogen person eller gruppe, men hele menneskeheden.
 
Skønheden og styrken i denne påkaldelse ligger i dens enkelhed og deri, at den udtrykker visse centrale sandheder, som alle mennesker naturligt og normalt accepterer - eksistensen af en oprindelig intelligens,som vi vagt kalder Gud; at den bevægende kraft bag det synlige univers er kærlighed;
 
at en stor individualitet, som de kristne kalder Kristus, kom til jorden og legemliggjorde denne kærlighed, så vi kunne forstå den;
 
at både kærlighed og intelligens er virkninger af det, som kaldes Guds vilje;
 
og endelig den selvindlysende sandhed, at det kun er gennem menneskeheden selv, at den guddommelige plan kan virkeliggøres.
 
 
 
Denne påkaldelse - er kanaliseret igennem Alice A. Bailey 1880 - 1949
( Telepatisk fra Mesteren Djwhal Kuhl i Kashmir bjergene )
 
Lady Alice A. Bailey
Mester Djwhal Kuhl
 
 
Følgende er min opskrift på, hvordan du kan intune og øge effekten af Den Store Invokation.
 
( Variation 1 )
 
( 1. personlig intuning/samstemning )
 
Intuning til det Buddhiske plan - også kaldet kærligheds og visdomsplanet.
 
Når du søger dagsbevidst indre kontakt via de åndelige planer er det hensigtsmæssigt, at du leder bevidstheden ind igennem hjertecenteret midt på brystkassen og lodret opad igennem hals, pande og kronecenter og videre op og i dette tilfælde kontakter det Buddhiske plan. I den kristne og teosofiske termologi, også kaldet kærligheds og visdomsplanet.
 
Eventuelt kan du benytte Buddha som fokuserings symbol for det Buddhiske plan, indtil du selv oplever at opnå dagsbevidst kontakt hermed. Dette kan hænde, ved at nogle af Mestrene der arbejder ud fra dette plan, viser sig for dig og inviterer dig til nærmere kontakt.
 
Men indtil da kan det være en hjælp til at opretholde den vertikale/lodrette forbindelse + opnå indre kontakt med kærligheds/visdomsplanet, ved at se/visualisere Buddha over dig og din indre kanal (antakaranakanalen= lysbroen hjem-af-til), med det motiv, at det er for at opnå hjerte og mental kontakt med kærligheds og visdomsplanet og med hvad deraf følger af kanaliseringer.
 
Djwhal Kuhl
( tegning fra sidste århundrede )
Djwhal Kuhl
( malet i dette århundrede )
Djwhal Kuhl
( billede af hans nye form )
Den Store Invokation
 
( Varition 2 )
Enten mentalt (inde i dig selv) eller højt (verbalt) fremsiger du nedenstående
 
Kontakt først det Buddhiske kærligheds og visdoms plan - ved evt. se Buddha ovenover dig) - Anja Center - Hjerte Center - og se hvordan Gylden Lys strømmer ind i spindende på mænd og kvinder over hele kloden
Fra Lysets kilde i Guds sind
lad lys strømme ind i menneskers tanker
lad lyset komme til jorden.
Se hvide lysstråler fra solen gennemtrænge jordkloden
 
Fra KRISTUS hjerte= Det Hvide Broderskab - se lys gennemstrømme ind i hjerterne på alle mennesker kloden rundt
Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte
lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
må Kristus komme til syne på jorden.
Dette er ment som Det Hvide Broderskab som helhed der manifesterer sig
 
Fra Shamballa (1) - centret for Guds vilje - som befinder sig på det æteriske plan over Gobi ørkenen - ser du stråler af hvid lys strømme ud over hele menneskeheden, for at stimulere til åndelige vækst, aktivitet og handling
Fra centret hvor Guds vilje er kendt
lad hensigt lede menneskers små viljer
den hensigt Mestrene kender og tjener.
 
Fra Shamballa (2) - centret for Guds vilje
Fra centret vi kalder menneskeheden
lad Planen for kærlighed og lys fuldbyrdes
må den forsegle døren til det onde.
Se/visualiserer evt. et Gylden kors eller 5 takket stjerne foran solar plexus centret. Døren til det onde= solar plexus´s centeret, hvor lavere følelses og mentale begærformer (selviske tanker og følelser) strømmer ind og påvirker det enkelte menneske til udpræget selviskhed og egoisme).
 
( Fra Shamballa (3)- centret for Guds vilje )
Lad lys og kærlighed og kraft
genoprette Planen på jorden.
( Udfør hele påkaldelsen med fokuseret tanke og hensigt - din opmærksomhed fikseret midt på panden (Anja centeret). På denne måde former du en telepatisk kanalforbindelse mellem dig selv og Det Hvide Broderskab, hvor energierne herfra kan strømme ind i detjordiske energisystem)
 
 
Lidt uddybende tekst omkring den store påkaldelse
 
Hvis du kan udføre Den Store Påkaldelse, samtidig med at din tanke og din opmærksomhed er fokuseret i dit pandecenter (midt på panden) og hjertecenteret (midt på brystkassen), alt imens du lader energien strømme ud omkring hele Jorden idet du fremsiger påkaldelsen, da vil energierne kunne flyde frit og uhindret fra Guds bevidstheden - Det Store Hvide Broderskab - hele Lysets hær af engle og beskyttere af menneskeheden, til glæde, oplysning, healing af alt og alle.
  
Du vil da være med til at åbne dørene for et uendeligt liv af kærlighed - intelligens og Guds vilje.
 
 
( Variation 3 )
 
Den store invokation er kanaliseret igennem Lady Alice A. Bailey 1880 – 1949
( Telepatisk fra Mesteren Djwhal Kuhl i Kashmir bjergene )

Lady Alice A. BaileyMesteren Djwhal Kuhl
 
The Great Invokation
 
Buddha - the Anja center - the Heart center - Golden light enter the minds of men and women every where
From the point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into the minds of men
Let the Light descend on Earth
See beams of white light from the Sun saturating the Earth
 
From Kristus heart - light entering the hearts of men and women everywhere
From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into the hearts of men
May Christ return to Earth
Remember that this is to the Hierarchy as a whole
  

From Shamballa (5) - beams of light entering the world embreys mankind into spirituel action
From the centre where the Will of Gods is known
Let purpose guide the little wills of men
The purpose which the Masters know and serve
 
From the centre which we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work out.
And may it seal the door where evil dwells
 
Let Light and Love and Power restore the Plan of Earth
 
DO THIS WHIT FOCUSSED THOUGHT AND INTENTION, YOUR ATTENTION FIXED ON ANJA CENTER

IN THIS WAY YOU FORM A TELEPATHIC CONDUIT BETWEEN YOURSELVES AND HIERARCHY THROUGH THAT CONDUIT THE ENERGIES THUS INVOKED CAN FLOW
 
 
( Varition 4 )
 
Børges intuningsmodel + viden om de åndelige planer ( måske ikke helt rigtig, men forsøgt efter bedste evne ) + Den originale kanaliseret igennem A.A.B via telepati fra Djwhal Kuhl i Kashmir bjergene.
 
Følgende er et af mine egne eksempler på, hvad der for mig virker positivt, fremmende for min forbindelses linje opad til og hjem-af-til, når jeg skal kanalisere Den Store Invokation eller intune på Livets og Lysets Gud om morgenen eller på hvilke som helst andre tidspunkter, jeg oplever/føler at have mistet kontakten eller at energi ”flowet” fra ”oven”er forsvundet under dagens hændelser og travlhed.
 
Hvad jeg gør.
 
Jeg visualiserer/ser-skaber det indre billede af de åndelige planer, leder bevidstheden ind gennem mit hjertecenter midt på brystkassen og lodret op til Anja (pandechakra)- videre gennem Krone chakraet og videre op gennem de åndelige planer og op til det der for mig er kendt som en del af den universelle Gudsbevidsthed og en som jeg kan forholde mig - Sol Logos.
  
Skaber så at sige min individuelle kanal gennem de subtile psykiske og åndelige eksistensplaner, op og forbinder mig med det der for mig er et fiks - punkt for min dagsbevidsthed og samtidig en del af Guds bevidsthed i vores solsystem – den fysiske SOL – her smelter jeg sammen med Solens væsens kærne – som jeg ser som en smuk hvid kærneflamme inde midt i solen – udtrykkende Guds vilje ske – lysets vil ske og for mig er jeg så vertikal forbunden med Solvæsnet og et enormt kærligt væsen. Dette i bevidstheden om – at dette kun er en mellem station på rejsen hjem til Gud.
  
Naturligvis er Guds bevidsthed meget mere omfattende og gennemgribende – den er så at sige det hele, fra den mindste på Jorden og i Jorden - til enhver planet/stjerne i hele Kosmos – altid i evig udvikling og sig selv realiserende i Universerne omkring os. Så du er altså også en del af Guds bevidsthed, med ansvar for at handle ud fra egen indre kilde, som jo dybest set er Guds bevidsthed.
  
Billede af min model/skitse omkring de indre planer, jeg i virkeligheden kender så lidt til – har dog ofte været på besøg der i mine indre legemer, for at besøge mine åndelige venner og vejledere – dagsbevidst og under søvn – hvad vi for øvrigt alle gør, enten bevidst eller under søvnen - så jeg VED de er der. Har oplevet at de forskellige planer er adskilte af naturlige horisontale energi membraner/lag – se efterfølgende skitse ps. Husk nu – den er kun vejledende og jeg ved at den ikke er fyldestgørende, men det er hvad jeg kan byde ind med for nuværende.
 
Kan her anbefale dig at læse bøger fra Tesofien og dens litteratur vidensbase – der er rigtig mange kloge og vidende mennesker der har skrevet omkring det indre liv. Hvad der er sandt eller ikke, må du selv vurdere, føle, mærke efter – husk at lytte til din intuitions sagte stemme ( Guds sagte stemme i dig ).
  
 
 
Den Store Invokation
( min model på fremførelse af Den Store Invokation )
 
Se ( plan.1 ) + ( plan.2 ) + ( plan.3 ) på tegning/skitse.
Fra Lysets kilde i Guds sind
lad lys strømme ind i menneskers tanker
lad lyset komme til jorden.
 
Guds Vilje Ske
 
Se ( plan.1 ) + ( plan.2 ) + ( plan.3 ) + ( plan.4 ) på tegning/skitse.
Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte
lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
må Kristus komme til syne på jorden
 
Guds Vilje Ske
 
Se ( plan.2 ) på tegning/skitse.
Fra centret hvor Guds vilje er kendt
lad hensigt lede menneskers små viljer
den hensigt Mestrene kender og tjener
 
Guds Vilje Ske
 
Se ( plan.1 ) + ( plan.2 ) + ( plan.3 ) + ( plan.4 ) på tegning/skitse.
Fra centret vi kalder menneskeheden
lad Planen for kærlighed og lys fuldbyrdes
må den forsegle døren til det onde
 
Guds Vilje Ske
 
Se ( plan.6 + plan.7 ) på tegning/skitse.
Lad lys og kærlighed og kraft
genoprette Planen på jorden
 
Guds Vilje Ske
 
Hvis du kan udføre Den Store Påkaldelse, samtidig med at din tanke og din opmærksomhed er fokuseret i dit pandecenter (midt på panden) og hjertecenteret (midt på brystkassen) – er det fint.

Dette - alt imens du lader energien strømme ud omkring hele Jorden idet du fremsiger påkaldelsen, da vil energierne kunne flyde frit og uhindret fra Guds bevidstheden - Det Store Hvide Broderskab - hele Lysets hær af engle og beskyttere af menneskeheden, til glæde, oplysning, healing af alt og alle


Du vil da være med til at åbne dørene for et uendeligt liv af Guds Vilje – Guds Kærlighed og Visdom – Guds kærlige Intelligens.

 
Du vil da være med til at åbne dørene for et uendeligt liv af Guds Vilje – Guds Kærlighed og Visdom – Guds kærlige Intelligens.
 
 
( Variation 5 )
 
 
 
Den Store Invokation
 
SÅDAN KAN DU OGSÅ GØRE
( min intunings model + lidt viden omkring de indre planer )
 
( På tegning/skitse - Åndelig plan - 1 )
Adi planet
Mentalt kontakter du først det Guddommelige plan Adi - (der skaber overgangen til de kosmiske planer, der ligger uden for vor klodes frekvenser).

Se gerne Adi som et lyshav, en strålende sol-logos, der sender strålende lys/energi ned over jordens indre planer og samtidig ud i universet.

Når det er tid at gå videre - sørger du for at alt udarter sig efter Lysets Love, kærlighed og vilje, ved mentalt at udtrykke; Guds Vilje Ske
 
Fra Adi planet ser du Gudslyset gennemstråle det Monadiske Plan
 
( På tegning/skitse - Åndelig plan - 2 )
Monadiske plan
 
Monadiske plan= Shamballa (4) - som er centeret for Guds vilje.

Shamballa transmitterer SoL- logos' kraft videre igennem planerne.

Når det er tid at gå videre - sørger du for at alt udarter sig efter Lysets Love, kærlighed og vilje, ved mentalt at udtrykke; Guds Vilje Ske
Fra Monadens plan, ser du nu Gudslyset gennemstråle det Atmiske plan
 
( På tegning/skitse - Åndelig plan - 3 )
Atmiske Plan
 
Atmiske Plan = fokuserer Guddommens vilje.

Hvor Herren Buddha og Herren Maitreya hovedsagelig har base - hvor de bevæger sig op og ned gennem planerne under udførelse af deres arbejde/tjeneste.

Når det er tid at gå videre - sørger du for at alt udarter sig efter Lysets Love, kærlighed og vilje, ved mentalt at udtrykke; Guds Vilje Ske

 
Fra det Atmiske plan, ser du nu Gudslyset gennemstråle det Buddhiske plan
 
( På tegning/skitse - Åndelig plan - 4 )
Det Buddhiske plan
( Kærligheds og Visdoms planet )
 
Det Buddhiske plan = Hirakiet/mestrenes plan - centret for Guds Kærlighed og Visdom.

Det Buddhiske center er således planeten Jordens center for kærlighed og visdom.

Når det er tid at gå videre - sørger du for at alt udarter sig efter Lysets Love, kærlighed og vilje, ved mentalt at udtrykke; Guds Vilje Ske
 
Fra det Buddhiske plan ser du Gudslyset gennemstråle det Højere mentale plan
 
( På tegning/skitse - Åndelig plan - 5 )
Det højere mentale plan
 
På det højere mentale plan = hvor 3 og 4 indviede bevidstheder har deres bolig.

Det højere mentale plan er Guddommens tankesfære, der er direkte underlagt Jordens indre Styre.

Når det er tid at gå videre - sørger du for at alt udarter sig efter Lysets Love, kærlighed og vilje, ved mentalt at udtrykke; Guds Vilje Ske
 
Fra det Højere plan ser du Gudslyset gennemstråle det Lavere mentale plan
 
( På tegning/skitse - Åndelig plan - 5 )
Det lavere mentale plan
 
På det lavere mentale plan opbygges tankeformer, der kan være mere eller mindre forvrængede og derved delvis skjule det virkelige lys.

Disse tankeformer ligger til grund for menneskehedens filosoffer og ideologier.

På det lavere mentale plan= hvor 1 og 2 indviede bevidstheder har deres bolig.

Den mentale verdens højere områder beboes af væsner, der har hævet sig over egoisme, og er et Lys-univers af utrolig skønhed, som kun i ringe grad er underkastet rummets begrænsninger

Det er fra dette og højere planer, at de fleste af menneskehedens usynlige hjælpere fungerer, idet de søger at inspirere menneskehedens modtagelige sjæle og at omforme og dirigere det lys, der strømmer til kloden, således at det vil gavne de fysiske og ikke-fysiske væsners evolution (udvikling) mest muligt.

På det mentale plan omsættes ideen om nyskabelse og grundlæggende forandringer til konkrete tanker, der opfanges af særlige begavede kunstnere, videnskabsmænd og filosoffer, der derefter søger dem omsat til handling til gavn for det fysiske plans beboere.

Når det er tid at gå videre - sørger du for at alt udarter sig efter Lysets Love, kærlighed og vilje, ved mentalt at udtrykke; Guds Vilje Ske
 
Fra det Lavere mentale plan ser du Gudslyset gennemstråle det Astrale plan
 
( På tegning/skitse - Åndelig plan - 6 )
Det Astrale plan
 
 Det Astrale plan= den astrale verden består af følelsesenergier, og det beboes af ikke-fysiske væsner, der enten ikke har hævet sig over egoismen, eller som har en speciel funktion med at dirigere og opbygge astrale energier på en sådan måde, at det fremme de fysiske rigers evolution (udvikling).

De fleste mennesker opholder sig på det astrale plan i disinkarnation, dvs. i den tid, forløber mellem de fysiske inkarnationer.

Den astrale verden opbygges ud fra dens indbyggeres ønsker, tanker og følelser og ligner derfor på mange måder det fysiske plan blot skabt i lettere materie.

Når det er tid at gå videre - sørger du for at alt udarter sig efter Lysets Love, kærlighed og vilje, ved mentalt at udtrykke; Guds Vilje Ske
 
Fra det Astrale plan ser du Gudslyset gennemstråle det Æteriske plan
 
( På tegning/skitse - Åndelig plan - 7 )
Det æteriske plan
 
Det æteriske plan = Den æteriske verden beboes af naturvæsner som alfer deva' er, der blandt andet har den opgave at medvirke til opbyggelsen af planteriget og menneskets og dyrenes æteriske legemer.

Uden disse væsner ville planteriget forfalde, da det ville savne vitalitets energi og en bevidst opbyggelse af duelige og smukke former.

Derudover opbygges mange indre foki i æterisk stof for at Mestre/åndelige lysarbejdere kan være tæt på menneskeriget.

Når det er tid at gå videre - sørger du for at alt udarter sig efter Lysets Love, kærlighed og vilje, ved mentalt at udtrykke; Guds Vilje Ske
 
Fra det Æteriske plan ser du Gudslyset gennemstråle det Fysiske plan
 
( På tegning/skitse - Åndelig plan - 7 )
Det fysiske plan
 

Det fysiske plan = Det fysiske plan er den verden, hvor mineral-, plante- og dyreriget kan udfolde sig og vokse til stadig mere fuldkomne former.

Menneskeheden vil være bundet til dette plan, så længe det har dyre-bevidstheden, det vil sige, så længe det ikke har udlevet sine egoistiske tilbøjeligheder.

Når det er tid at gå videre - sørger du for at alt udarter sig efter Lysets Love, kærlighed og vilje, ved mentalt at udtrykke; Guds Vilje Ske

Og lader det gennemtrængende Gudslys - smelte sammen med Moder Jords kærneflamme eller centrale lys.

 
Du leder nu bevidstheden til dit mentale center midt på panden og hjertecenter midt på brystkassen - ser hvorledes bladene i Anja og hjertecenteret folder sig ud og åbner sig. Som Rosens blade gør det for Solens livgivende lys og lader det indre universelle Kosmiske Lys – strømme frit og uhindret – ud.
 
Billeder og symboler
 
Retur til tekst - (1) (2) (3) (4) (5)

Shamballa - centret for Guds Vilje

Retur til tekst - (1) (2) (3) (4) (5)
Udført af Peter og Birgitte Fich Christiansen
 
Retur til tekst - ( 6 )

Pentakkel - 5 kantet stjerne og kors

Retur til tekst - ( 6 )
Beskyttelse af dit Solarplexus chakra/center
 

Se/visualiserer evt. et gylden kors eller 5 takket stjerne foran solar plexus centret. Døren til det onde= solar plexus´s centeret, hvor lavere følelses og mentale begærformer (selviske tanker og følelser) strømmer ind og påvirker det enkelte menneske til udpræget selviskhed og egoisme).

Du kan mentalt i dit indre sige - idet du visualiserer/skaber den 5 takkede blå stjerne eller det Gyldne kors foran dit
Solarplexus chakra/center - i Sananda Jesus Kristus navn beskytter jeg nu mit Solar Plexus Center, så alt hvad der
hører mørket eller dig til - forbliver uden for dit energisystem og derfor ikke kan manipulere dig rundt i manegen.

Personligt har jeg gennem mine år benyttet Sananda Jesus Kristus, men er du til andet, kommer følgende
nogle foreslag når du visualiserer det Gyldne kors eller den 5 takkede stjerne til beskyttelse.

I lysets og kærlighedens navn, i Lysets Guds navn, I Ærkeenglens Michael´s navn, I Buddhae´s navn
eller hvem du oplever repræsenterer Lysets og Kærlighedens Gud og derfor er den optimale rigtigste for
dig at benytte - du vælger og høster derefter.

 
( se meget mere uddybende tekst + tegninger omkring emnet beskyttelse af bevidsthed og aura )
 
Med Kærlig Hilsen
Den Gyldne Portal
v. Børge Køhlert Nielsen