Retur: Oversigt over Kursusmaterialer
   Bøn 4    
( Åndelige tekster til inspiration og glæde )
Retur: Oversigt Lysets Love
Retur: Portal
Retur: Portal
    
 Virkningsfulde bønner og påkaldelser
1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12        13        14
   
Print fra pdf-fil  i A4 format
Den Store Invokation
(oplæst + billeder + tekst)
Print fra pdf-fil  i A4 format
 
Oplæst på Dansk
Spoken in English
 
 

DEN STORE INVOKATION


THE GREAT INVOCATION

 
   
- THE GREAT INVOCATION
 
Fra Lysets kilde i Guds Sind

Lad lys strømme ind i menneskers sind

Lad Lyset komme til Jorden
From the point of Light within the mind of God

Lrt light stream forth into the minds of men

Let light descend on Earth
 
Fra kærlighedens kilde i Guds Hjerte

Lad kærlighed strømme ind
i menneskers hjerter

Må Kristus komme tilsyne på Jorden
From the point of Love within
the Heart of God

Let Love stream forth into
the Hearts of men

May Christ return to Earth
 

Fra centret hvor Guds vilje er kendt

lad hensigt lede menneskers små viljer

den hensigt som mestrene kender og tjener.

From the centre where the Will of God is known.

Let purpose guids the Little wills of man -

The purpose which the Masters known and serve.

 
Fra centret vi kalder menneskeheden

Lad Planen for Kærlighed og Lys fuldbyrdes

Må den forsegle døren til det onde

Lad Lys og Kærlighed og Kraft genoprette Planen på Jorden
From the centre which we call the race of men

Let the Plan of Love and
Light work out

And may it seal the door where evil dwells

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth
  
   
 
OMKRING DEN STORE INVOKATION
 
   

For ca. 70 år siden var det svært at oversætte de ældgamle påkaldelses formuleringer som Kristus anvendte.

Disse formuleringer er blot syv i antal.

Men det var muligt at udtrykke deres almene betydning på engelsk, og selv I denne længere version på fire strofer er det fyldt med kraft når den fremsiges med mental intensitet, overbevisning og passioneret formål.

Ordet 'mennesker' kommer fra manas (tanke), eksistenser der tænker (forhåbentligt) og I betydningen mennesker af begge køn.

Denne smukke og kraftfyldte Invokation er givet til mennesker fra alle trosretninger. Kærlighed er Universets motiverende kraft bag alle aspekter af det Guddommelige, af Gud,.

Begrænsningen af de onde kræfter fra Kosmos, af det frafaldne og organiserede onde i verden, set igennem både verdenskrigen og, alvorligt talt, også i vores tid, kræver en opbydelse af Kræfter der ligger udover de menneskelige.

Dette betyder påkaldelse af Lyset og Kærligheden og Kraften fra Mestrenes Hierarki hvor Kristus er øverste leder, og fra Centret hvor Gud's Vilje er kendt, også kaldet Shamballah, som kan påkalde endnu højere Kræfter og Eksistenser når dette er nødvendigt, som for eksempel Himmelske Eksistenser og specifikke Guder der skaber stjernerne i deres baner.

Den Store Invokation kan anvendes af alle esoteriske grupper, triangler og individer hele tiden; men specielt omkring fuldmåne.

En dag vil menneskeheden næsten selv være istand til at 'forsegle døren til det onde'. Det betyder ikke at der bliver lagt låg på åbningen til et underjordisk helvede, eller bekæmpelsen af individuelle selviske problemer; men at forebygge at det såkaldt kosmiske onde træder ind i vores Verden, og dette gøres ved at mobilisere Lys, Kærlighed og God Vilje.

 
 
 
ABOUT THE GREAT INVOCATION
 
It was difficult, ca. 70 years ago, to translate the very ancient invocative word-forms which the Christ is using. These word-forms are only seven in number.

But it was possible to give their general significance in English, and even in this longer form, in four Stanzas, it is powerful if said with mental intensity, conviction and ardent purpose.

The word “men” derives from manas, thought, beings who think (hopefully), meaning humans of both genders.

This beautiful and powerful Invocation is given to all people of all faiths. Behind all aspects of the Divine, of God, the motivating power of the Universe is Love.

The curtailing of the evil forces from Cosmos and through the World War, and now, seriously, by the renegade organized evil of the World, requires the imposition of Powers beyond the human.

This means invoking the Light and Love and Power from the Hierarchy of Masters where the Christ is chief, and from the Centre where the Will of God is known, also called Shamballa, and which can invoke still higher Forces and Beings, when necessary, such as Celestials and certain Creator Gods of stars in their courses.

So, The Great Invocation can be used by all esoteric groups, triangles, individuals all the time, but specially at full Moons.

One day mankind, almost by itself, will be able to “seal the door where evil dwells”. This does not mean putting a lid onto an underground hell, or fighting individual selfish problems, but to prevent so-called cosmic evil from entering our World, by mobilizing Light, Love and Goodwill.

 
Peter Fich Christiansen
June 15th 2009