Rerur: Åndelige Planer
  Jordens Indre Styre   
( Lysets og kærlighedens Mestre )
Rerur: Åndelige Planer
Retur: Lysets Mestre
Retur: Lysets Mestre
Retur: Oversigt Ærkeengle
Retur: Oversigt Ærkeengle
Retur: Nyt og aktuelt
Retur: Nyt og aktuelt
Retur: Portal
Retur: Portal
Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til
Jorden for at fremme klodens udvikling, således at dens beboeres udviklings- og lidelsesfase kunne afkortes.

Disse høje indviede dannede lyscentre forskellige steder på kloden og etablerede et åndeligt styre, som går
under navne som "Det Store Hvide Broderskab" - "Klodens indre Styre" - "Hierarkiet" -
"Den Store Hvide Loge" - "Den Store Ashram" - "Maitreayas Verden".

Navnet Den Store Hvide Loge hentyder til, at Hierarkiet er et søster-broderskab, der arbejder i det skjulte,
og hvor ethvert medlem fungerer som en del af et ubrydeligt hele.

Navnet "Den Store Ashram" - hentyder til det levende fællesskab.

Det sjette navn er "Maitreyas Verden" og det viser, hvorledes alle dets medlemmer lever i udstrålingen
fra Herren Maitreya.

Hierarkiet består af væsner, der hører hjemme på det Buddhiske - Atmiske og højere mentale plan.

Hierarkiet kaldes for klodens indre styre, da det fra de indre planer af søger at påvirke og styre klodens
udvikling ud fra de grænser, der sættes af evolutionsplanen - menneskehedens skæbne (karma) - og
menneskehedens frie vilje.

Navnet Hierarkiet skyldtes, at det er opbygget hierarkisk - det vil sige, at dets medlemmer har hver sin
funktion, og at disse funktioner er ganske nøje afpasset efter hinanden, således at energierne fordeles
"ovenfra" og "nedefter".

Hierarkiet står bag alle udvikling på kloden: alt positivt, der sker via f.eks. politik, økonomi, filosofi,
religion, videnskab, kunst og musik, er igangsat af Hierarkiet og dets hjælpere.

Uden Hierarkiets hjælp ville menneskeheden være stivnet i egoisme og materialisme, og i sin umodenhed
ville den hurtigt ødelægge de fysiske livsbetingelser. Hierarkiet styrer og stimulerer ikke bare menneskeheden,
men også devariget, dyreriget, planteriget og mineralriget.

Hierarkiet bliver selv styret og stimuleret fra Shamballa, som er centret for Guds Vilje, det fokus hvor "Den
Store Plan" for Jordens udvikling bliver til.

Hierarkiet søger at fremme planen for klodens udvikling på 3 måder.


1
Ved at afpasse guppers og enkeltindividers inkarnationscykler med helhedens. Dette har bla.a. interesse
for de førende personer inden for kultur, religion, videnskab og politik, idet ændringer inden for disse områder
skal udføres af individer, der har vilje, evner og et skæbneforløb, som kan anvendes til at udfylde de
funktioner som er nødvendige for, at hele menneskehedens udvikling kan forløbe bedst muligt.

Dette sker i tæt samarbejde med den gruppe væsner, der kaldes Karmas Herrer. Eksempelvis skulle tid
og sted for Buddhas, Jesu og andre store inspiratorers og banebryders inkarnationer indpasses i Planen
for menneskehedens udvikling.

2
Ved at inspirere egnede mennesker, således at de opfanger nye ideer inden for bla.a. kunst, musik, videnskab
religion og politik. Denne inspiration foregår ofte via en telepatisk overførsel fra mentalplanet - eventuel
gennem direkte undervisning om natten. Kun sjældent er modtagerne bevidste om, hvorfra ideerne kommer.
På det mentale plan opbygges et telepatisk netværk, således at titusinder kan påvirkes samtidig, således
at titusinder kan påvirkes samtidig af en nyorintering i tankegang. Mange af disse viderebringer dernæst
nyorinteringen i skrift, tale eller handling.

3
Ved at formidle lys til menneskene. Denne funktioner langt mere omfattende, end vi normalt ville forestille
os, idet tilførslen af de finere lysenergier har en enorm virkning over for de tungere områder af vor
klode og dens aura.

De højere lysfrekvenser sendes i afmålte doser igennem klodens mentale og astrale lag og udrenser
lidt efter lidt disse, således at at klodens samlede vibrationer gradvis hæves og evolutionen (udviklingen)
fremskyndes. Dette vil på længere sigt medføre, at menneskehedens astrale og mentale legeme stiger
i vibration, så hele kloden begynder at lyse, efterhånden som alle dens åndelige og fysiske cellers
mentalitet ændres. Dette foregår ofte over meget lange tidsrum, og det foregår med samme slags
kampe og kriser, som når det enkelte menneske bliver nødt til at ændre mentalitet.

Hierarkiet betragter nøje ændringer i menneskehedens aura for at vurdere, hvilke lysimpulser der
vil være gunstige for menneskets udvikling.

Eksempler;
En stimulering af 2. stråles kærlighedsenergi vil således f.eks. medføre større tilslutning til freds-
bevægelser og til enhed i menneskeriget.

En stimulering af 7. stråle energi vil medføre større internationalisme og gruppebevidsthed.

Grænsen for, hvilken hjælp Hierarkiet må give, ligger i høj grad i menneskehedens ønske om
og anmodning om hjælp, de den kosmiske lov ikke tillader at presse en højere udvikling ned over
lavere udviklede væsner mod disses ønske, medmindre det er for at beskytte planeten mod
overgreb fra menneskeriget.

Hierarkiets stimulering af menneskeheden er så omfattende, at vor historie og hele civilisationens
gradvise udvikling kan siges at være menneskehedens respons på Hierarkiets trinvise nedfældning
(implementering) af Planen for Jordens udvikling.

Samarbejde med Hierarkiet

Fra det højere mentale og buddhiske plan samarbejder Hierarkiet med mennesker, der kan
fungere som mellemled til menneskeheden. Dette betyder, at Hierarkiets medlemmer og andre høje
indviede fungerer som ledere, inspiratorer eller lys for grupper af avancerede mennesker.

En sådan gruppe lader nogle af sine medlemmer inkarnere for at forøge den enkeltes erfaringer, og for at
den inkarnerede del af gruppen kan modtage inspiration, beskyttelse og lys, så den kan gennemføre et
planlagt arbejde, der fremme den enkeltes, gruppens og menneskehedens udvikling.

Efterhånden som menneskets kapacitet stiger, kan kontakten udvides til at omfatte flere af Hierarkiets
Mestre. Dette betyder, at kun de mennesker, der i åbenhed og mental kapacitet er i stand til at lade sig
inspirere af Hierakiets Mestre, vil få en direkte undervisning og hjælp i deres arbejde for andre
mennesker.

De andre fysiske medlemmer af gruppen vil oftest få deres kontakt med Hierakiet gennem en af
mestrenes inkarnerede eller disinkarnerede chelas (tætte disciple).

Hierakiets Mestre er meget opmærksomme på, hvornår den enkeltes bevidsthed er så udviklet
og viljen til tjeneste er så stærk, at direkte hjælp fra Hierakiet kan udnyttes til yderligere
ændring af bevidstheden, således at personen kan fungere som en transmitter af et
vist aspekt af en nyskabelse.

Graden af personlighedens egnethed afhænger af, hvor megen vilje til at tjene menneskene og hvor
meget lys der findes i bevidstheden. De usynlige hjælpere er her især opmærksom på Sjælens kapicitet
og på "lyset i hovedet", dvs. åbningsgraden af de øverste chakras.

Der er en meget stærk sammenhæng mellem på den ene side villigheden til at udvikle sig og
til at tjene andre og på den anden side den hjælp, man kan få fra den indre gruppe eller Hierakiet.

Dog må man være opmærksom på, at Hierakiet som hovedregel først direkte kontakter et inkarneret
menneske, når dets bevidsthed har nået en vis grad af illumination (oplysning) - 3 indvielse.

Indtil da, foregår kontakten især via disciple på de indre planer.

Grader af KONTAKT

I denne tid nærmer Mestrene sig det fysiske plan ved at transmittere et stærkere lys gennem de lavere
mentalplaner og de højere astralplaner. Dette stimulerer guiderne og sætter liv i visse energibilleder
af Mestrene, således at mange sensitive mennesker føler en kontakt med personlige Mestre, der
eventuelt syntes at henvende sig meget personligt til dem gennem inspirationer og budskaber.

De fleste af disse budskaber stammer imidlertid ikke fra Mestrene selv, men snarere fra en art
energiaftryk af dem, som skabes i en frekvens tæt på menneskehedens frekvens.

På vejen til en direkte kommunikation med Mestrene selv må så mange slør trækkes til side, at kun
få høje indviede vil være i stand til at få længere meddelelser rent igennem.

Disse slør er følgende;

1
Menneskets egen underbevidsthed og dets ubevidste ønske om at være betydningsfuld.

2
Energibilledet af Mesteren, der kan meddele sig fuldt personligt og visuelt, og som dog mest består
af astral (følelsesmæssig) stof eller lavere mental illusion.

3
Drilleånder, uvidende guider eller negative og vildledende væsner fra det astrale plan.

4
De desciple, der arbejder bevidst i Mestrenes aura på det Mentale plan, og som videregiver
Mesterens impulser, der fejlagtig opfattes som kommende direkte fra Mesteren.

Alle disse slør må gennemtrænges, før kommunikationen bliver fuldstændig, og den søgendes
motiv må renses til et ønske om at bruge en eventuel kontakt som hjælp til menneskeheden,
idet mennesker der er fokuseret i deres egne udviklingsproblemer, endnu ikke kan fungere
som uselviske mellemled mellem Mestrene og menneskeheden.

Som det sikkert ikke er forbigået din opmærksomhed er de væsner, der bliver beskrevet, i
inkarnationer som mænd. Dette skyldtes, at de mandlige træk har været fremherskende i den
sidste fase af klodens evolution (udvikling).

I klodens næste fase (år 2000 og fremefter) vil det imedlertid vende, så der også i Hierarkiet
vil ske en afbalancereing, således at de kvindlige Mestre vil få en mere udadvendte opgaver.

En skelnen mellem kvindelige og mandlige Mestre er i virkeligheden ikke ganske korrekt, da
væsner på mesterplanet indeholder begge køns færdige egenskaber.

Men mange inkarnationers træning i udpræget mands- eller kvinderoller kan have sat deres spor
i særlige kvaliteter, der repræsenterer en af de 2 poler i den menneskelige evolution (udvikling).

Det kvindelige Hierarki, der efterhånden vil træde frem, ser for tiden (1993) således ud:

Lady Miriam - 1. stråle
Lady Debra - 2. stråle
Lady Rowena - 3. stråle
Lady Celeste - 4. stråle
Lady Maria og Lady Rochelle, hvoraf Maria har ærkeengleaspektet verdnes moderembedet (5. stråle)
Lady Nada - 6. stråle
Lady Portia - 7. stråle

Der er endnu kun lidt viden tilgængeligt om de kvindelige Mestre, da disse hidtil har virket
mest indefra, uden at der har været en særlig stærk fokusering på deres individualiteter.

Lidt om indvielser
Allerede ved den 3. indvielse omtales et menneske som medlem af Jordens hierarki.

Almindeligvis er det dog Mestrene, dvs. 5 indviede, der mestrer tid og rum (fysiske, astrale
og mentale plan), der betragtes som fulde medlemmer afHierarkiet.

En Mester er fuldkommen set i menneskets perspektiv, men har stadig megen træning og
bevidsthedsekspansion foran sig i en næste spiral af udvikling og tjenen, der fører fra 5. til
9. indvielse og fra det buddhiske gennem det atmiske og til det monadiske plan.