Rerur: Åndelige Planer
  Åndelige Planer   
( Tegning og Viden, Indre planer og Jordens Indre Styre )
Rerur: Åndelige Planer
Retur: Lysets Mestre
Retur: Lysets Mestre
Retur: Oversigt Ærkeengle
Retur: Oversigt Ærkeengle
Retur: Nyt og aktuelt
Retur: Nyt og aktuelt
Retur: Portal
Retur: Portal


Adi planet (p.1)
Det Guddommelige plan Adi (der skaber overgangen til de kosmiske planer, der ligger uden for vor klodes frekvenser). Se gerne Adi som et lyshav, en strålende sol-logos, der sender strålende lys/energi ned over jordens indre planer og samtidig ud i universet.

Monadiske plan (p.2)
Monadiske plan= Shamballa - som er centeret for Guds vilje. Shamballa transmitterer SoL- logos' kraft videre igennem planerne.

Atmiske Plan (p.3)
Atmiske Plan= fokuserer Guddommens vilje. Hvor Herren Buddha og Herren Maitreya hovedsagelig har base - hvor de bevæger sig op og ned gennem planerne under udførelse af deres arbejde/tjeneste.

Det Buddhiske plan (p.4)
Det Buddhiske plan= Hirakiet/mestrenes plan - centret for Guds Kærlighed og Visdom. Det Buddhiske center er således planeten Jordens center for kærlighed og visdom.

Det højere/lavere mentale plan (p.5)
På det højere mentale plan = hvor 3 og 4 indviede bevidstheder har deres bolig.
Det højere mentale plan er Guddommens tankesfære, der er direkte underlagt Jordens indre Styre.

Det lavere mentale plan (p.5)

På det lavere mentale plan opbygges tankeformer, der kan være mere eller mindre forvrængede og derved delvis skjule det virkelige lys. Disse tankeformer ligger til grund for menneskehedens filosoffer og ideologier.

På det lavere mentale plan= hvor 1 og 2 indviede bevidstheder har deres bolig.

Den mentale verdens højere områder beboes af væsner, der har hævet sig over egoisme, og er et Lys-univers af utrolig skønhed, som kun i ringe grad er underkastet rummets begrænsninger.

Det er fra dette og højere planer, at de fleste af menneskehedens usynlige hjælpere fungerer, idet de søger at inspirere menneskehedens modtagelige sjæle og at omforme og dirigere det lys, der strømmer til kloden, således at det vil gavne de fysiske og ikke-fysiske væsners evolution (udvikling) mest muligt.

På det mentale plan omsættes ideen om nyskabelse og grundlæggende forandringer til konkrete tanker, der opfanges af særlige begavede kunstnere, videnskabsmænd og filosoffer, der derefter søger dem omsat til handling til gavn for det fysiske plans beboere.

Det Astrale plan (p.6)

Det Astrale plan= den astrale verden består af følelsesenergier, og det beboes af ikke-fysiske væsner, der enten ikke har hævet sig over egoismen, eller som har en speciel funktion med at dirigere og opbygge astrale energier på en sådan måde, at det fremme de fysiske rigers evolution (udvikling).

De fleste mennesker opholder sig på det astrale plan i disinkarnation, dvs. i den tid, forløber mellem de fysiske inkarnationer. Den astrale verden opbygges ud fra dens indbyggeres ønsker, tanker og følelser og ligner derfor på mange måder det fysiske plan blot skabt i lettere materie.

Det æteriske plan (p.7)
Det æteriske plan= Den æteriske verden beboes af naturvæsner som alfer deva' er, der blandt andet har den opgave at medvirke til opbyggelsen af planteriget og menneskets og dyrenes æteriske legemer. Uden disse væsner ville planteriget forfalde, da det ville savne vitalitets energi og en bevidst opbyggelse af duelige og smukke former.

Derudover opbygges mange indre foki i æterisk stof for at Mestre/åndelige lysarbejdere kan være tæt på menneskeriget.

Det fysiske plan (p.7)
Det fysiske plan= Det fysiske plan er den verden, hvor mineral-, plante- og dyreriget kan udfolde sig og vokse til stadig mere fuldkomne former. Menneskeheden vil være bundet til dette plan, så længe det har dyre-bevidstheden, det vil sige, så længe det ikke har udlevet sine egoistiske tilbøjeligheder.