Retur: Oversigt Lysets Mestre
Indledning til Lysets Mestre
Retur: Portal
Retur: Portal
Retur: Linkside
Retur: Linkside
Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre
     
For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således at dens beboeres udviklings - og lidelsesfase kunne afkortes.

Disse høje indviede dannede lyscentre forskellige steder på kloden og etablerede et åndeligt styre, som går under navne som "Det Store Hvide Broderskab" - "Klodens indre Styre" - "Hierarkiet" - "Den Store Hvide Loge" - "Den Store Ashram" - "Maitreayas Verden".

Navnet Den Store Hvide Loge hentyder til, at Hierarkiet er et søster-broderskab, der arbejder i det skjulte, og hvor ethvert medlem fungerer som en del af et ubrydeligt hele.

Navnet "Den Store Ashram" - hentyder til det levende fællesskab.

Det sjette navn er "Maitreyas Verden" og det viser, hvorledes alle dets medlemmer lever i udstrålingen fra Herren Maitreya.

Hierarkiet består af væsner, der hører hjemme på det Buddhiske - Atmiske og højere mentale plan.

Hierarkiet kaldes for klodens indre styre, da det fra de indre planer af søger at påvirke og styre klodens udvikling ud fra de grænser, der sættes af evolutionsplanen - menneskehedens skæbne (karma) - og menneskehedens frie vilje.

Navnet Hierarkiet skyldtes, at det er opbygget hierarkisk - det vil sige, at dets medlemmer har hver sin funktion, og at disse funktioner er ganske nøje afpasset efter hinanden, således at energierne fordeles "ovenfra" og "nedefter".

Hierarkiet står bag alle udvikling på kloden: alt positivt, der sker via f.eks. politik, økonomi, filosofi, religion, videnskab, kunst og musik, er igangsat af Hierarkiet og dets hjælpere.

Uden Hierarkiets hjælp ville menneskeheden være stivnet i egoisme og materialisme, og i sin umodenhed ville den hurtigt ødelægge de fysiske livsbetingelser. Hierarkiet styrer og stimulerer ikke bare menneskeheden, men også devariget, dyreriget, planteriget og mineralriget.
     
 
Hierarkiet søger at fremme planen for klodens udvikling på 3 måder.
 
 
1.
 
1.
Ved at afpasse guppers og enkeltindividers inkarnationscykler med helhedens. Dette har bla.a. interesse for de førende personer inden for kultur, religion, videnskab og politik, idet ændringer inden for disse områder skal udføres af individer, der har vilje, evner og et skæbneforløb, som kan anvendes til at udfylde de funktioner som er nødvendige for, at hele menneskehedens udvikling kan forløbe bedst muligt.

Dette sker i tæt samarbejde med den gruppe væsner, der kaldes Karmas Herrer. Eksempelvis skulle tid og sted for Buddhas, Jesu og andre store inspiratorers og banebryders inkarnationer indpasses i Planen for menneskehedens udvikling.

2
Ved at inspirere egnede mennesker, således at de opfanger nye ideer inden for bla.a. kunst, musik, videnskab religion og politik. Denne inspiration foregår ofte via en telepatisk overførsel fra mentalplanet - eventuel gennem direkte undervisning om natten. Kun sjældent er modtagerne bevidste om, hvorfra ideerne kommer. På det mentale plan opbygges et telepatisk netværk, således at titusinder kan påvirkes samtidig, således at titusinder kan påvirkes samtidig af en nyorintering i tankegang. Mange af disse viderebringer dernæst nyorinteringen i skrift, tale eller handling.

3
Ved at formidle lys til menneskene. Denne funktioner langt mere omfattende, end vi normalt ville forestille os, idet tilførslen af de finere lysenergier har en enorm virkning over for de tungere områder af vor klode og dens aura.De højere lysfrekvenser sendes i afmålte doser igennem klodens mentale og astrale lag og udrenser lidt efter lidt disse, således at at klodens samlede vibrationer gradvis hæves og evolutionen (udviklingen) fremskyndes.

4
Dette vil på længere sigt medføre, at menneskehedens astrale og mentale legeme stiger i vibration, så hele kloden begynder at lyse, efterhånden som alle dens åndelige og fysiske cellers mentalitet ændres.Dette foregår ofte over meget lange tidsrum, og det foregår med samme slags kampe og kriser, som når det enkelte menneske bliver nødt til at ændre mentalitet.

Hierarkiet betragter nøje ændringer i menneskehedens aura for at vurdere, hvilke lysimpulser der vil være gunstige for menneskets udvikling.
 
2.
 
Ved at inspirere egnede mennesker, således at de opfanger nye ideer inden for bla.a. kunst, musik, videnskab religion og politik. Denne inspiration foregår ofte via en telepatisk overførsel fra mentalplanet - eventuel gennem direkte undervisning om natten. Kun sjældent er modtagerne bevidste om, hvorfra ideerne kommer.

På det mentale plan opbygges et telepatisk netværk, således at titusinder kan påvirkes samtidig, således at titusinder kan påvirkes samtidig af en nyorintering i tankegang. Mange af disse viderebringer dernæst nyorinteringen i skrift, tale eller handling.
 
3.
 
Ved at formidle lys til menneskene. Denne funktioner langt mere omfattende, end vi normalt ville forestille os, idet tilførslen af de finere lysenergier har en enorm virkning over for de tungere områder af vor klode og dens aura.

De højere lysfrekvenser sendes i afmålte doser igennem klodens mentale og astrale lag og udrenser lidt efter lidt disse, således at at klodens samlede vibrationer gradvis hæves og evolutionen (udviklingen) fremskyndes.

Dette vil på længere sigt medføre, at menneskehedens astrale og mentale legeme stiger i vibration, så hele kloden begynder at lyse, efterhånden som alle dens åndelige og fysiske cellers mentalitet ændres.

Dette foregår ofte over meget lange tidsrum, og det foregår med samme slags kampe og kriser, som når det enkelte menneske bliver nødt til at ændre mentalitet.

Hierarkiet betragter nøje ændringer i menneskehedens aura for at vurdere, hvilke lysimpulser der vil være gunstige for menneskets udvikling.
 
 
 
Eksempler
 
     
En stimulering af 2. stråles kærlighedsenergi vil således f.eks. medføre større tilslutning til freds - bevægelser og til enhed i menneskeriget. En stimulering af 7. stråle energi vil medføre større internationalisme og gruppebevidsthed.

Grænsen for, hvilken hjælp Hierarkiet må give, ligger i høj grad i menneskehedens ønske om og anmodning om hjælp, de den kosmiske lov ikke tillader at presse en højere udvikling ned over lavere udviklede væsner mod disses ønske, medmindre det er for at beskytte planeten mod overgreb fra menneskeriget.

Hierarkiets stimulering af menneskeheden er så omfattende, at vor historie og hele civilisationens gradvise udvikling kan siges at være menneskehedens respons på Hierarkiets trinvise nedfældning (implementering) af Planen for Jordens udvikling.
     
 
Samarbejde med Hierarkiet - Det Hvide Broderskab
 
     
Fra det højere mentale og buddhiske plan samarbejder Hierarkiet med mennesker, der kan fungere som mellemled til menneskeheden.

Dette betyder, at Hierarkiets medlemmer og andre høje indviede fungerer som ledere, inspiratorer eller lys for grupper af avancerede mennesker.

En sådan gruppe lader nogle af sine medlemmer inkarnere for at forøge den enkeltes erfaringer, og for at den inkarnerede del af gruppen kan modtage inspiration, beskyttelse og lys, så den kan gennemføre et planlagt arbejde, der fremme den enkeltes, gruppens og menneskehedens udvikling.

Efterhånden som menneskets kapacitet stiger, kan kontakten udvides til at omfatte flere af Hierarkiets Mestre. Dette betyder, at kun de mennesker, der i åbenhed og mental kapacitet er i stand til at lade sig inspirere af Hierakiets Mestre, vil få en direkte undervisning og hjælp i deres arbejde for andre mennesker.

De andre fysiske medlemmer af gruppen vil oftest få deres kontakt med Hierakiet gennem en af mestrenes inkarnerede eller disinkarnerede chelas (tætte disciple).Hierakiets Mestre er meget opmærksomme på, hvornår den enkeltes bevidsthed er så udviklet og viljen til tjeneste er så stærk, at direkte hjælp fra Hierakiet kan udnyttes til yderligere ændring af bevidstheden, således at personen kan fungere som en transmitter af et vist aspekt af en nyskabelse.

Graden af personlighedens egnethed afhænger af, hvor megen vilje til at tjene menneskene og hvor meget lys der findes i bevidstheden.

De usynlige hjælpere er her især opmærksom på Sjælens kapicitet og på "lyset i hovedet", dvs. åbningsgraden af de øverste chakras.Der er en meget stærk sammenhæng mellem på den ene side villigheden til at udvikle sig og til at tjene andre og på den anden side den hjælp, man kan få fra den indre gruppe eller Hierakiet.

Dog må man være opmærksom på, at Hierakiet som hovedregel først direkte kontakter et inkarneret menneske, når dets bevidsthed har nået en vis grad af illumination (oplysning) - 3 indvielse.Indtil da, foregår kontakten især via disciple på de indre planer.
     
 
Grader af KONTAKT
 
     
I denne tid nærmer Mestrene sig det fysiske plan ved at transmittere et stærkere lys gennem de lavere mentalplaner og de højere astralplaner.

Dette stimulerer guiderne og sætter liv i visse energibilleder af Mestrene, således at mange sensitive mennesker føler en kontakt med personlige Mestre, der henvender sig meget personligt til dem gennem inspirationer og budskaber.

Disse budskaber bliver givet i en frekvens tæt på menneskehedens frekvens og når det er tilrådeligt - manifesterer de sig for den enkelte gruppe eller det enkelte individ.
 
Der kan dog være visse slør;
1. Menneskets egen underbevidsthed og dets ubevidste ønske om at være betydningsfuld.

2. Energibilledet af Mesteren, der kan meddele sig fuldt personligt og visuelt, men også kan være af astral (følelsesmæssig) stof eller lavere mental energi.

3. Drilleånder, uvidende guider eller negative og vildledende væsner fra det astrale plan.

Disse slør må gennemtrænges, før kommunikationen bliver fuldstændig, og den søgendes motiv må renses til et ønske om at bruge en eventuel kontakt som hjælp til menneskeheden, idet mennesker der er fokuseret i deres egne udviklingsproblemer, endnu ikke kan fungere som uselviske mellemled mellem Mestrene og menneskeheden - naturligt nok.

Som det sikkert ikke er forbigået din opmærksomhed er de væsner, der bliver beskrevet, i inkarnationer som mænd. Dette skyldtes, at de mandlige træk har været fremherskende i den sidste fase af klodens evolution (udvikling).I klodens næste fase (år 2000 og fremefter) vil det imedlertid vende, så der også i Hierarkiet vil ske en afbalancereing, således at de kvindlige Mestre vil få en mere udadvendte opgaver.

En skelnen mellem kvindelige og mandlige Mestre er i virkeligheden ikke ganske korrekt, da væsner på mesterplanet indeholder begge køns færdige egenskaber.Men mange inkarnationers træning i udpræget mands - eller kvinderoller kan have sat deres spor i særlige kvaliteter, der repræsenterer en af de 2 poler i den menneskelige evolution (udvikling).
     
 
Det kvindelige Hierarki, der efterhånden vil træde frem, ser for tiden (1993) således ud:
 
     
Stråle
 
Navn
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Lady Maria - Som har ærkeengleaspektet og verdens moderembedet.
5
6
 
7
 
     
Der endnu kun lidt viden tilgængeligt om de kvindelige Mestre, da disse hidtil har virket mest indefra, uden at der har været en særlig stærk fokusering på deres individualiteter.

På Peter og Birgitte Fich´s hjemmeside er der mange fantastiske og smukke billeder af disse åndelige bevidstheder
     
 
Lidt om indvielser
 
     
Allerede ved den 3. indvielse omtales et menneske som medlem af Jordens hierarki.

Almindeligvis er det dog Mestrene, dvs. 5 indviede, der mestrer tid og rum (fysiske, astrale og mentale plan), der betragtes som fulde medlemmer af Hierarkiet.

En Mester er fuldkommen set i menneskets perspektiv, men har stadig megen træning og bevidsthedsekspansion foran sig i en næste spiral af udvikling og tjenen, der fører fra 5. til 9. indvielse og fra det buddhiske gennem det atmiske og til det monadiske plan.
     
 
Lidt om Maitreya Kristus og Herren Buddha
 
     
De store kosmiske væsener befinder sig på et bevidsthedsniveau, hvor de fungerer som mellemled mellem interplanetariske væsener (knyttet til selve Sollogos) og det øvrige Hierarki

De er vejledere og "overordnede" for klodens øvrige højtudviklede individer og koordinerer alle Hierarkiets opgaver, da de er i brændpunktet for det lys, der skal fordeles over Jorden

Herren Maitreya er således leder af Hierarkiet, samtidig med at Han forbinder Hierarkiet med Shamballa og med Sol Logos.

Som Hierarkiets leder inkarnerer Han Guds Hjerte på planeten

Herren Maitreya kendes i kristendommen som Kristus, i islam som den Skjulte Imam, i hinduismen som Krishna og i buddhismen som Maitreya Buddha.

Gennem den guddommmelige kærlighed og varme er Han forbundet med alle menneskers Sjæle og hjertecentre.

Herren Maitreya og Herren Buddha har repræsenteret henholdsvis kærligheds- og visdomsaspektet her på kloden.

Herren Maitreya er verdenslæreren, menneskenes og englenes lærer, der stimulerer religioner og filosofier frem mod en forståelse af Gud som Kærlighed

Herren Maitreya går nu ind i en ny udvikling, idet en mægtig udstrømning fra Sol Logos' Hjerte styrker Hans kapacitet til at forvandle Jordens mørke

Derved går Han tættere på menneskeheden i den proces, der benævnes Kristi genkomst i hjerterne.

Han ventes at inkarnere fysisk som Herren Maitreya Buddha om 500 år, hvorved civilisationen løftes ind i en begyndende sammensmeltning med Maitreyas Verden

Han og Herren Buddha arbejder nu tæt sammen for at bringe Den nye Verdensreligion igennem

Denne frigives gradvis over de næste 500 år.
     
 
Artikel af Ananda Tara Shan fra 2002 om Herren Maitreya Kristus Buddha
 

Ananda Tara Shan
25 September 1946 - 16 November 2002


Leder af Theosophical Fellowship

     
Herren Maitreya er den opstigende Kristus-Buddha og han er min Mester, som jeg har lært at elske og som jeg her skriver omkring for dig - hjertets børn - for at få kendskab og elske ham.

For kun hvis du kender ham og elsker ham vil du åbne dit hjerte for ham, tage ham ind og da udfri dig selv fra fortiden - nuet og fremtiden.

For kun hvis du kender ham og elsker ham vil du anstrenge dig for - ihærdigt - at komme til at stå foran ham - Kristus og hans 2 assistenter/hjælpere - Herren Jesus og Herren Kuthumi og på denne måde blive Kristus-hjælper og hjælpe ham med at hæve Jordens vibrationer - fra sag til sag, som langsom vil medføre at Jorden bliver en hellig åndelig planet.

Herren Maitreya er en energi, som også vil komme til syne i form, nemlig som en Mester, med en stærk krop - violette øjne - og lang rød hår.

Herren Maitreya Kristus har været Kristus på Jorden siden Herren Gautame blev Buddha for omkring 2500 år siden.

Herren Maitreya Kristus er en stor søn af Gud og på de indre planer er han nu også blevet en Buddha og siden hen vil vi komme til at kende ham som den opstegne Kristus Buddha, som vil blive Buddha på Jorden om ca. 500 år - igennem en Jordisk inkarnation - som et antal af disciple og indviede og Mestre nu forbereder.

Hver gang en kosmisk guddoms inkarnation legemliggør sig, begynder forberedelsen 500 år før begivenheden finder sted.

     
     
     
Top
 
Top