Retur: Lysets Mestre
Retur: Nyt og Aktuelt
Retur: Virknings fulde bønner nr.3

Illustrationer til Den Store Invokation af
Peter og Birgitte Fich Christiansen
 
OMKRING DEN STORE INVOKATION
     

Se de flotte illustrationer
nederst på denne side.

For ca. 70 år siden var det svært at oversætte de ældgamle påkaldelses formuleringer som Kristus anvendte.

Disse formuleringer er blot syv i antal.

Men det var muligt at udtrykke deres almene betydning på engelsk, og selv I denne længere version på fire strofer er det fyldt med kraft når den fremsiges med mental intensitet, overbevisning og passioneret formål.

Ordet 'mennesker' kommer fra manas (tanke), eksistenser der tænker (forhåbentligt) og I betydningen mennesker af begge køn.

Denne smukke og kraftfyldte Invokation er givet til mennesker fra alle trosretninger. Kærlighed er Universets motiverende kraft bag alle aspekter af det Guddommelige, af Gud,.

Begrænsningen af de onde kræfter fra Kosmos, af det frafaldne og organiserede onde i verden, set igennem både verdenskrigen og, alvorligt talt, også i vores tid, kræver en opbydelse af Kræfter der ligger udover de menneskelige.

Dette betyder påkaldelse af Lyset og Kærligheden og Kraften fra Mestrenes Hierarki hvor Kristus er øverste leder, og fra Centret hvor Gud's Vilje er kendt, også kaldet Shamballah, som kan påkalde endnu højere Kræfter og Eksistenser når dette er nødvendigt, som for eksempel Himmelske Eksistenser og specifikke Guder der skaber stjernerne i deres baner.

Den Store Invokation kan anvendes af alle esoteriske grupper, triangler og individer hele tiden; men specielt omkring fuldmåne.

En dag vil menneskeheden næsten selv være istand til at 'forsegle døren til det onde'. Det betyder ikke at der bliver lagt låg på åbningen til et underjordisk helvede, eller bekæmpelsen af individuelle selviske problemer; men at forebygge at det såkaldt kosmiske onde træder ind i vores Verden, og dette gøres ved at mobilisere Lys, Kærlighed og God Vilje.ABOUT THE GREAT INVOCATION

It was difficult, ca. 70 years ago, to translate the very ancient invocative word-forms which the Christ is using. These word-forms are only seven in number.

But it was possible to give their general significance in English, and even in this longer form, in four Stanzas, it is powerful if said with mental intensity, conviction and ardent purpose.

The word “men” derives from manas, thought, beings who think (hopefully), meaning humans of both genders.

This beautiful and powerful Invocation is given to all people of all faiths. Behind all aspects of the Divine, of God, the motivating power of the Universe is Love.

The curtailing of the evil forces from Cosmos and through the World War, and now, seriously, by the renegade organized evil of the World, requires the imposition of Powers beyond the human.

This means invoking the Light and Love and Power from the Hierarchy of Masters where the Christ is chief, and from the Centre where the Will of God is known, also called Shamballa, and which can invoke still higher Forces and Beings, when necessary, such as Celestials and certain Creator Gods of stars in their courses.

So, The Great Invocation can be used by all esoteric groups, triangles, individuals all the time, but specially at full Moons.

One day mankind, almost by itself, will be able to “seal the door where evil dwells”. This does not mean putting a lid onto an underground hell, or fighting individual selfish problems, but to prevent so-called cosmic evil from entering our World, by mobilizing Light, Love and Goodwill.


Se de flotte illustrationer
nederst på denne side.
   
   
   
 
THE GREAT INVOCATION
 
     

Fra Lysets kilde i Guds Sind
Lad lys strømme ind i menneskers sind
Lad Lyset komme til Jorden


Fra Lysets kilde i Guds Sind
Lad lys strømme ind i menneskers sind
Lad Lyset komme til Jorden


     

Fra kærlighedens kilde i Guds Hjerte
Lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
Må Kristus komme tilsyne på Jorden

Fra kærlighedens kilde i Guds Hjerte
Lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
Må Kristus komme tilsyne på Jorden

     

Fra centret hvor Guds vilje er kendt
lad hensigt lede menneskers små viljer
den hensigt som mestrene kender og tjener.

Fra centret hvor Guds vilje er kendt
lad hensigt lede menneskers små viljer
den hensigt som mestrene kender og tjener.

     

Fra centret vi kalder menneskeheden
Lad Planen for Kærlighed og Lys fuldbyrdes
Må den forsegle døren til det onde
Lad Lys og Kærlighed og Kraft genoprette Planen på Jorden.

Fra centret vi kalder menneskeheden
Lad Planen for Kærlighed og Lys fuldbyrdes
Må den forsegle døren til det onde
Lad Lys og Kærlighed og Kraft genoprette Planen på Jorden.

   
     
     
Top   Top