Dagens ord - 2. Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Smil - det er Søndag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Intet er forgæves.
      
   
Tror du at du har spildt tiden - at du er forkert på den.

Så slå lige bremserne i - og reflekterer over dit liv.

Intet af det du erkender - er gået til spildt.

 
 
      
Nothing is in vain.
      
 
 

Do you think you've wasted time- that you're wrong.

So just put the brakes on and reflect on your life.

None of what you acknowledge has gone to waste.

                                    
 
  
 
Reflektererne hyggelig og rar mand.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
     Eileen Caddy     
Today's Word read out.
  
Click Flag
 

Du kan ikke bevise noget, medmindre du sætter det på en prøve.

Du må gå i gang, fordi du tror på det, og gøre det tilsyneladende umulige.

Du å lære at leve udover din formåen og må sprænge dine egne grænser, så du kan bevise, at sammen med Mig er alle ting mulige.

Hvis du blot lever inden for de felter, du selv har afstukket, bange for at overskride dine grænser, bange for at sætte livet på en prøve, vil du ikke komme nogen vegne, og du vil ikke opnå at se Min hånd i alt.

Frygt intet; vid blot, at JEG ER hos dig altid og vil vejlede og styre hvert af dine skridt.

Vis verden, at alle ting samvirker til det gode for dem, der i sandhed elsker Mig og sætter Mig først i alle ting.

Forvent det ene mirakel efter det andet, så vil du opleve dem.

Se, hvordan den nye himmel og nye jord manifesteres, efterhånden som du lærer at leve dette liv og få det vil at virke.

Se, hvordan det ene under efter det andet sker, fordi du lever og omsætter det hele i praksis.

 
    Eileen Caddy    
 

You cannot prove anything unless you put it to the test.

You have to step out in faith and do the seemingly impossible.

You have to learn to live beyond yourself, beyond your limits, to prove that with Me all things are possible.

Just to live within your own small confined self, afraid to reach out beyond your limits, afraid to put life to the test, will get you nowhere, and you will fail to see My hand in everything.

Fear nothing; simply know I AM with you always and will guide and direct your every step.

Show the world that all things do work together for good for those souls who truly love Me and put Me first in everything.

Expect miracle upon miracle and see them come about.

Behold the manifestation of the new heaven and new earth as you learn to live this life and make it work.

See wonder upon wonder come about because you are living and putting it all into practice.

Today's Word read out.
  
Click Flag
 
   
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
 
Blokeret energi kan frigøres.
 
   

Skabende energi skal trænge igennem det filter, som udgøres af vores anskuelser, holdninger, følelser og vaner. Jo mere negative og snævre vores anskuelser og mønstre er, jo mere blokerer de for den skabende energi.

De fleste mennesker håber, at de kan få negativiteten til at forsvinde ved at ignorere den, men det modsatte er faktisk tilfældet.

Den blokerede energi kan frigøres ved at blive erkendt, indrømmet og oplevet.

Så får du frihed til at erstatte den med positive anskuelser og holdninger.

 
  
Ved at erkende
og indrømme mine blokeringer,
frigør jeg dem og rydder
dem af vejen.
 
   
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
The Five Agreements.
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Den sande Lærer er som en oftalmisk kirurg.

Ophthalmologen helbreder grå stær ved at fjerne den skyede film i patientens øje og genopretter dermed hans syn.

Den sande Lærer vil også fjerne sløret af uvidenhed og tilknytning, der forvirrer disciplens vision og dermed genopretter deres naturlige åndelige vision.

Kun når du renser dit hjerte ved at fjerne uvidenhed, sorg, bekymring, grådighed og misundelse, kan du indse din realitets fylde.

Fejr den dag, hvor dit sind er fjernet af uvidenhedens mørke og opnår lysets fylde.

 
 
The true Guru is like an ophthalmic surgeon.

The ophthalmologist cures cataracts by removing the clouded film in the patient's eye and thus restores his vision.

The true Guru will also remove the veil of ignorance and attachment that blurs the vision of the disciple and thus restore their natural spiritual vision.

Only when you cleanse your heart by removing ignorance, sorrow, worry, greed, and envy, can you realize the fullness of your Reality.

Celebrate the day when your mind is rid of the darkness of ignorance and achieves fullness of illumination.
   
   
     2010     
 
Ignorererne Gud, som er fri for illusion, og brugende tid fordybet i Illusion er frugtesløst, sorg alene er den endelige gevinst.

Hvem du end elsker, den kærlighed vil komme til en ende.

Den selvsamme Herren giver og tager, når og hvis han ønsker det.

Alt er Hans, så hvor tåbeligt det er at beklage, når tingene tilhører ham er taget tilbage af ham?

Den kloge mand vil derfor ikke pine sig selv eller føle unødig tilknytning til noget.

Lad alle "skyggerne" og alle tilknytningerne være forbeholdt Herren, han alene er evig, han er kilden til al glæde.

For resten, elsk en ting som en ting, ikke mere.

Elsk mennesket som et menneske, ikke mere.

Hvis du elsker dem mere, er det et tegn på at du er blevet bedraget om deres sande natur.
 
 
Ignoring God who is free from delusion and spending time immersed in is fruitless; sorrow alone is the final gain.

Whomsoever you love, that love has to come to an end.

The self-same Lord gives and takes, as and when He wishes.

Everything is His; so how foolish it is to lament when things belonging to Him are taken back by Him?

The wise man will therefore not pine over any one or feel undue attachment to anything.

Let all the pining and all the attachment be reserved for the Lord; He alone is eternal; He is the source of all joy.

For the rest, love a thing as a thing, not more.

Love man as man, not more.

If you love them more, it is a sign that you have been deceived about their real nature.
   
   
     2009     
   
Uanset hvilken aktivitet du foretager dig, dedikerer den til Gud.

Alle dine kræfter i din krop er gaver fre Gud.

Faktisk så gennemtrænger den enhver tomme, enhver celle og ethvert atom i din krop.

Hvis du spilder sådan en Guddommelig kraft, ligner det en helligbrøde.

Dedikerer din krop, sind og intellekt, faktisk alting af dit, til Gud.

Hvor du end er, uanset omstændigheder du end er placeret i, glem aldrig Gud.

Allestedsnærværende, til alle tider, under alle omstændigheder, hav Gud i dine tanker.
 
 
Whatever activity you undertake, dedicate it to God.

All the powers in your body are the gifts of God.

In fact, divinity pervades every inch, every cell and every atom of your body.

If you waste such a divine power, it amounts to sacrilege.

Dedicate your body, mind and intellect, in fact, everything of yours, to God.

Wherever you are, in whatever circumstances you are placed in, do not ever forget God.

Everywhere, at all times, under all circumstances contemplates on God.
   
   
     2008     
 
Mennesket bør være mester over sin adfærd og ikke ledes bort af øjeblikkets impuls; han bør altid være bevidst om dét der er godt for ham.

Han bør udføre sine daglige opgaver på en sådan måde at han ikke forårsager lidelse for andre og ej heller for sig selv.

Vær rolig, uanfægtet og samlet.

Jo mere du udvikler velgørenhed overfor alle eksistenser, anger over dine egne fejl, frygt for synd og kærlighed til Gud, desto fastere forankret vil du være i fred.
 
 
Man should be the master of his behaviour; he should not be led away by the impulse of the moment; he must always be conscious of what is good for him.

He should carry on his daily tasks such that he does not make others suffer or suffer himself.

Be calm, unruffled and collected.

The more you develop charity for all beings, contrition at your own faults, fear of sin and love of God, the more firmly established you will be in peace.
   
   
     2007     
 
Det er ikke meningen at en bil skal gemmes væk i en garage.

Den er tiltænkt at skulle benyttes på vejen, til hurtigt og sikkert at føre dig til din destination.

På samme måde må din krop tjene sit formål, at bære dig på din rejse.

Ikke som det sker nu - til kirkegården.

Du har vigtigere ting at udføre end blot at dø.

Du må kende din egen realitet før din død, og forene dig med den højeste lyksalighed.

Brug kroppen til at opdage din egen Guddommelighed.

Hellige ethvert øjeblik af dit midlertidige ophold på jorden gennem gode handlinger og ukrænkelige tanker.
 
 
A car is not meant to be stowed away in a garage.

It is meant for the roads, for taking you speedily and safely to your destination.

So too, your body must serve its purpose of carrying you on your journey.

Journey to where?

Not, as has been happening, to the cemetery.

You have nobler things to do than to merely die!

You must know your own Reality before you die, and merge in that Supreme Bliss.

Use the body to discover your own Divinity.

Sanctify every moment of your sojourn on earth through pious deeds and sacred thoughts.
   
   
     2005     
 
Gud er inkarneret kærlighed.

Denne kærlighed stråler lige i alle mennesker.

En blomsts duft er den samme om den holdes i højre eller venstre hånd.

På samme måde gør Gud ingen forskel som begunstiget og udelukket.

Men snæversynede mennesker kan ikke forstå det Guddommeliges lige-sindethed.

Enhver forstår Gud’s kraft og egenskaber i overensstemmelse med sine egne begrænsede idéer og erfaringer.

Forskellige mennesker overfører, alt efter deres egne sympatier og modviljer, disse forskelle, der eksisterer i deres egne sind, til det Guddommelige.

Gud gør ikke forskel som det gode og det slette, det ønskværdige og det uønskede, det onde og det dydige.

Sandeltræet sender sin duft selv til den økse der fælder det, Gud er evig og altid parat til at elske, nære og beskytte alle på samme vis.
 
 
God is love incarnate.

This love shines equally in every human being.

The fragrance of a flower remains the same whether it is held in the right hand or the left.

Likewise God has no distinctions such as the favoured and the excluded.

But narrow-minded persons cannot easily grasp the Divine's equal-mindedness.

Everyone apprehends God's powers and attributes according to his own limited conceptions and experiences.

Different people, depending on their own likes and dislikes, attribute the differences existing in their own minds to the Divine.

God does not make distinctions such as the good and the bad, the likeable and the unwanted, the wicked and the virtuous.

The sandalwood tree imparts its fragrance even to the axe that fells it. Likewise, God is ever prepared to love, foster and protect everyone equally.
   
   
     2005     
 
Det er ikke muligt for nogen at afholde sig fra handling.

Handling er grundlaget for vores eksistens.

Formålet med menneskets liv er at helliggøre det gennem højere handling.

Verden er en fabrik, hvor man er nødt til at forme sin skæbne ved ærlig, utrættelige indsats.

Man bør tage denne udfordring op og tilbringe sin tildelte år og bruge de færdigheder og den intelligens man er begavet med i målbevidst aktivitet.

Denne strøm der ledes gennem visdom og i sidste ende fører os til den højeste stadium af erkendelse.
 
 
It is not possible for anyone to abstain from action.

Action is the basis for our existence.

The purpose of man's life is to sanctify it through right action.

The world is a factory where man has to shape his destiny by honest, untiring effort.

One should take up this challenge and spend one's allotted years and use the skill and the intelligence one is endowed with in purposeful activity.

This stream of action flows through wisdom and ultimately leads us to the highest stage of realization.
   
   
     2004     
 
»Gu 'betyder mørke og ved ' Ru« forstås lys.

Guru (åndelig vejleder/lærer) adskiller mørke gennem lys, han formidler visdom, som er rødderne i vores uvidenhed.

»Gu 'også hendviser til En, der er hinsides' gunas« eller attributter og »Ru« hendviser til En der har transcenderet formen.

Ikke søge menneskers Gurus, uanset hvor stor deres omdømme er.

De er bundet af de kvaliteter, de har udviklet, og de er stadig brug for den form, så at de kan forestille sig virkeligheden.

De selv er begrænset, hvordan kan de meddele dig ubegrænsede?

Bed til transcendentale princip, eller Gud i dig til at afsløre sig selv.

Accepter dette som din Guru, og du vil blive illumineret.
 
 
'Gu' means darkness and 'Ru' means light.

Guru or spiritual preceptor scatters darkness through light; he imparts wisdom which roots out our ignorance.

'Gu' also connotes One who is beyond 'gunas' or attributes and 'Ru' connotes One who has transcended Form.

Do not seek human Gurus, however great their reputation.

They are bound by the qualities they have developed and they are still in need of the Form so that they may conceive of Reality.

They themselves being limited, how can they communicate to you the Unlimited?

Pray to the transcendental principle or God within you to reveal Itself.

Accept that as the Guru and you will be illumined.
   
   
     2003     
 
Tilfredsstillelse i livet ikke kan findes ved at hengive sig til at spise og drikke.

Dårlige tanker opstår i ens sind på grund af den forkerte slags mad.

Overhold hurtigt at bringe sindet under kontrol.

Det er den proces af selv-korrektion.

Lovsangen er vigtigere end fødevarer.

Bøn er mere ønskeligt end længsel efter måltider.
 
 
Fulfillment in life cannot be found by indulging in eating and drinking.

Bad thoughts arise in one's mind because of the wrong kind of food.

Observe fast to bring the mind under control.

This is the process of self-correction.

Bhajan is more important than food.

Prayer is more desirable than pining for meals.
   
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk