Retur:
 Juli oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 31 Juli
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
Intet er statisk.

Du er i konstant udvikling, så bliv ikke bekymret, når der opstår midlertidige følelser at tomhed.

Det er at betragte som en overgangsbro til det nye.

Så stop ikke op og frygt ikke, med mindre du vil forblive i det gamle og kendte.
 
 
Fra det gamle til det nye.
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
Top
 
Get
Eileen Caddy´s
words on
Engilsh 
Danish
Click Flag
 

Dine positive, kreative og kærlige tanker rummer en mægtig kraft, langt større end du er klar over, for tanker er kraft.

Forvis derfor alle negative tanker.

Se altid på livets lyse sider, for jo mere glæde og kærlighed du udstråler, desto mere glæde og kærlighed vil du tiltrække.

Elsk alle dem, der er omkring dig, for du vil opdage, at alle til sidst reagerer på kærlighed.

Børn og dyr reagerer straks, fordi de ikke først skal nedbryde nogle barrierer.

De føler instinktivt, når der udstråles kærlighed, for de er ikke mistænksomme over for forkerte motiver og hensigter, men tager simpelthen imod kærlighed, reagerer på den og giver glad tilbage; voksne derimod er meget ofte mistænksomme og tror, at der må være et eller andet skjult motiv.

Lad aldrig mistanke om andres motiver lukke dit hjerte for nogen.

Når motiverne er rene og ægte, må du lade kærligheden strømme for fuld kraft, indtil alle barrierer er blevet nedbrudt.

Kærlighed er nøglen til livet.

Du rummer denne nøgle i dig.
 
Get
Eileen Caddy´s
words on
Engilsh 
Danish
Click Flag
 
 
 
Your positive, creative, loving thoughts hold a tremendous power, far greater than you realise, for thoughts are power.

Therefore banish all negative thoughts.

Always look on the bright side of life, for the more joy and love you radiate, the more joy and love will you draw to you.

Love all those souls around you, for you will find everyone responds to love in the end.

Children and animals respond immediately because they have no barriers to pull down.

They feel that love flow instinctively, for they are not suspicious of wrong motives and intentions, but simply accept and respond to love and return it joyously; whereas so often adults are suspicious and imagine that there must be some ulterior motive.

Never allow suspicion of your motives to close your heart towards anyone.

When those motives are pure and genuine let the love flow in full force until all barriers have been knocked down.

Love is the key to life.

You hold that key within you.
     
 
 
 
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
Top
 
Top
Shakti Gawain
     
 
Kærlighedens væsen
 
     
Luk øjnene. Slap helt af Når du føler dig afslappet og styrket, siger du:

"Jeg kalder nu på, kærlighedens væsen." Føl kærlighedens energi komme til dig, eller ud fra et sted inde i dig, idet den opfylder dig og stråler ud fra dig.

Bliv ved med at opleve denne følelse i nogle få minutter. Hvis du ønsker det, kan du rette den mod enhver, som du gerne vil sende en velsignelse.
 
Jeg
kalder nu på kærlighedens
væsen.
 
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Sathya Sai Baba and employees are authors of texts from India on this page
   
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
 
Sathya Sai Baba 2011
Top
 
Top
Lige så mange sorter af fisk og andre vandlevende væsene som færdes inde i et akvarium, er skarer af mennesker bevægende sig rundt i havet kaldte Herren.

Nogle er uudviklet, nogle underudviklede; de svømmer rundt, grådige og selviske.

Midt i denne skare af uvidende væsner er et par kloge og højt udviklede sjæle.

Da de er blandet op med de uvidende publikum, bliver det vanskeligt at skelne de kloge fra de andre.

Et mikroskop er nødvendigt for at få identificere de røde blodlegemer i blodet, på samme måde, er et særligt mikroskop nødvendig for at finde de kloge.

Dette mikroskop er konstant kontemplation af Herren, fordybelse og konstant betragten af Gud.
     
 
 
     
Just as many varieties of fish and other aquatic creatures move about inside an aquarium, multitudes of human beings move about in the sea called the Lord.

Some are undeveloped, some underdeveloped; they swim around, greedy and selfish.

In the midst of this crowd of ignorant beings are a few Jnanis (wise ones) and Yogis (highly developed souls).

Since they are mixed up with the ignorant crowd, it becomes difficult to distinguish the wise from the others.

A microscope is necessary to identify the red corpuscles in the blood; similarly, a special microscope is needed to find the wise.

That microscope is constant Dhyana (contemplation of the Lord).
     
 
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2010
 
Historien om Herrens eventyr er alle nektar.

Det har ingen anden komponent, ingen anden smag, intet andet indhold.

Alle kan drikke sig mætte fra nogen del af dette hav af nektar, ligesom sukker er sød, uanset om det er spist i løbet af dagen eller om natten.

For, det er dag eller nat kun for den person, som spiser, ikke for sukkeret.

Sukker opfører sig ensartet altid.

På samme måde er kærligheden fra Gud og kærligheden til Gud, både evigt søde og rene, uanset metoden til at acceptere eller nå dem.

Den samme sødme findes overalt, på alle tider i alle partikler.
     
 
 
     
The story of the Lord's adventures is all nectar.

It has no other component, no other taste, no other content.

Everyone can drink their fill from any part of that ocean of nectar, just as sugar is sweet irrespective of whether it is eaten during the day or night.

For, it is day or night only for the person who eats, not for the sugar.

Sugar behaves uniformly always.

So too, the love of God and the love for God are both eternally sweet and pure, whatever the method of accepting or attaining them.

The same sweetness exists, everywhere, at all times, in every particle.
     
 
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2009
 
Gud er villigt til at give dig lykke og glæde.

Er du parat til at modtage hvad Han har at give?

Landsforvis alle bekymringer.

De er midlertidige, som forbigående skyer.

Lykke og glæde er enhed med Gud.

Gud er evig lyksagelighed.

Skil dig af med dine onde tendenser og fyld dit hjerte med kærlighed fra Gud.

Du vil da blive et med Gud.

Lad ikke nogen som helst komme mellem dig og dine pligter for Gud.

Din loyalitet overfor Herren skulle overskride alle andre forpligtelser.

Gud tager sig af sådanne hengivne.

Overgiv dig selv til Gud og tilegn dig selv til tjeneste for menneskeheden.
     
 
 
     
God is ready to grant you happiness.

Are you prepared to receive what He wishes to offer?

Banish all worries.

They are temporary like passing clouds.

Happiness is union with God.

God is eternal bliss.

Get rid of your evil tendencies and fill your hearts with love of God.

You will then become one with God.

Do not allow anyone to come between you and your duty to God.

Your allegiance to the Lord should transcend all other obligations.

God takes care of such devotees.

Surrender yourselves to God and dedicate yourselves to the service of mankind.
     
 
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2008
 
Der er en tendens til at fortolke afkald som blot dét at opgive verdslige tilknytninger.

Den rigtige betydning af afkald er at opnå perfekt sindsro.

Tag både kritik af dig eller ros fra andre mennesker med sindsro.

Én prøver at skade dig mens en anden måske prøver at gøre noget godt for dig; hav sindsro i begge situationer.

I ét forretningsforetagende kan du opleve et tab mens du i en anden oplever at profitere: behandl begge situationer på samme måde.

Sindsro er kendetegnet for yoga (spirituel færdighed/opnåelse).
     
 
 
     
There is a tendency to interpret renunciation as merely giving up worldly attachments.

Renunciation truly means attaining perfect equanimity.

People may criticize you or praise you, take them both with a sense of equanimity.

One may try to harm you while another may try to do you a good turn; treat both situations with equanimity.

In one business venture, you may incur a loss while in another you may make a profit; treat them both alike.

Equanimity is the hallmark of yoga (spiritual attainment).
     
 
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2007
 
Hvis man mangler menneskelige værdier kan man ikke kaldes for et menneske og det er uanset den uddannelse man måtte have, den status man er i besiddelse af eller hvor højt på strå man er kommet.

Hvad er menneskelighed?

I sin essens betyder det enhed i tanke, ord og handling.

Når ens tankesæt ikke er i overensstemmelse med de handlinger man udfører, så ophører man med at være menneskelig.

Mennesket i dag må dyrke enhed og renhed i tanke, ord og handling.

De sande menneskelige egenskaber kan kun vokse i et hjertet der er opfyldt af spirituel stræben; frø bør sås i frugtbar jord og ikke på en klippe.

For at udvikle disse kvaliteter må mennesket øge medfølelse og sindsro midt i det omskiftelige liv.
     
 
 
     
Whatever learning one may acquire, whatever positions of authority one may occupy, however great one may be, if one lacks human values, one cannot be called a human being at all.

What is humanness?

Essentially, it means unity of thought, word and deed.

When one's thoughts are at variance with what one says or does, one ceases to be human.

Today, what men have to cultivate is unity and purity in thought, word and deed.

True human qualities can grow only in a heart filled with spiritual aspirations; seeds should be sown in fertile soil and not on a piece of rock.

Hence, to develop these qualities, men have to develop compassion and equanimity amidst the vicissitudes of life.
     
 
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2006
 
Menneskets liv er som en blomsterkrans med fødslen i den ene ende og døden i den anden.

Imellem disse to er der flettet blomster sammen af alle slags – glæder og sorger, nydelse og smerte.

Kun få er bevidste om den tråd der binder alle blomsterne sammen.

Uden denne tråd ville der ikke være nogen blomsterkrans.

Kun den person der erkender denne sandhed kan virkeligt kaldes et menneske.

Det Guddommelige Atmiske princip er tråden der findes i alle mennesker og som er kilden til alle deres styrker.
     
 
 
     
Man's life is like a garland, with birth at one end and death at the other.

Between the two ends are strung together flowers of all kinds - joys and sorrows, pleasures and pains.

Few are aware of the string that runs through all the flowers. Without the string, there can be no garland.

Only the person who recognises this truth can truly be called a man.

The Divine Atmic principle is the string which is found in all human beings and which is the source of all potencies in them.
     
 
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2005
 
Menneskets karaktér formes godt eller dårligt alt efter hvem han omgås.

Fornemt selskab giver ædle følelser og dårligt selskab åbner for onde egenskaber.

Din tale og opførsel er baseret på dine følelser.

Du fortjener kun at blive kaldt menneske, når du udvikler gode følelser.

Det er ikke formen alene der skaber et menneske.

Et ægte menneske er et menneske der legemliggør gode vaner, altid hjælper og aldrig sårer.

Du skal ikke blot være Aakara Manava (menneske af form); du skal blive Aachara Manava (menneske af opførsel).

Tal det gode, se det gode, udfør det gode og vær det gode.

Guddommelighed manifesteres først i dig når din opførsel er god.
     
 
 
     
Man's character gets transformed into good or bad depending on his company.

Noble company bestows noble feelings and bad company gives rise to evil traits.

Your speech and conduct are based on your feelings.

You deserve to be called a human being only when you develop good feelings.

Form alone does not constitute a human being.

A true human being is one who embodies good habits, helps ever and hurts never.

You should not merely be an Aakara Manava(human in form); you should become an Aachara Manava (human in conduct).

Speak good, see good, do good and be good.

Divinity will manifest in you only when your conduct is good.
     
 
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2004
 
Hvordan kan du overgive noget, som du ikke har nogen kontrol over?

Når du er gjort til slave af dit sind, dets lidenskaber og fordomme, hvordan kan du påstå, at du har overgivet dit sind til Gud?

Jeg beder ikke om sådanne erklæringer.

Det er nok, hvis du mener, at Gud er overalt og på alle tidspunkter, og at du er ikke anderledes fra ham.

Når du er Gud selv, til hvem er du til at overgive hvad?

Tænk dette igen dybt og nå til denne erkendelse.
     
 
 
     
How can you surrender something over which you have no control?

When you are enslaved by your mind, its passions and prejudices, how can you claim that you have surrendered your mind to God?

I do not ask for such declarations.

It is enough if you believe that God is everywhere and at all times and that you are no different from Him.

When you are God yourself, to whom are you to surrender what?

Think this over deeply and attain to this realization.
     
 
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2003
 
Jo højere liv, der gør mennesket menneske og en forebereder en kandidat til udfoldelsen af det guddommelige, som er hans virkelighed, afhænger af dyrkningen af de fem kardinal dyder - Sandhed , Ret opførsel, Kærlighed, Fred og Ikke vold.

Disse dyder ophøjer den enkelte såvel som det samfund, som han er en del af.

Læreren er nødt til at se på og passe på hvert eneste ord og gestus fra ham, hver aktion og reaktion af hans, for at undgå enhver overtrædelse af disse dyder.

For, læreren er, for de elever, de idealer, det eksempel, til hvem forældrene har betroet dem.

Kvindelige lærere kan påtage sig dette ansvar bedre end mænd.

Børn kan formes mere let gennem sødme og blødhed, som moderens kærlighed indebærer, snarere end faderlige råd og formaning.
     
 
 
     
The higher life, which makes man human and a fit candidate for the unfoldment of the Divinity that is his Reality, depends on the cultivation of the Five Cardinal virtues - Truth, Right Conduct, Love, Peace and Non-violence.

These virtues elevate the individual as well as the society of which he is a part.

The teacher has to watch every word and gesture of his, every action and reaction of his, in order to avoid any infringement of these virtues.

For, the teacher is, for the pupils, the ideals, the example, to whom the parents have entrusted them.

Lady teachers can discharge this responsibility better than men.

Children can be moulded more easily through sweetness and softness which maternal affection implies, rather than fatherly advice and admonition.
     
 
 
Top
 
Top
Webmaster and creates of The Golden Portal
Børge Nielsen