Retur:
 August oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 6 August
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Væn dig til tanken om at ...........
Du kan meget mere end du aner..... :)

Når du handler efter indre åndelig tilskyndelse - kan du måske ikke med din dagsbevidsthed overskue konsekvenserne, men tøv alligevel ikke med athandle efter den.

Når der lukkes en dør efter dig i dit fysiske liv, - så åbner der sig en ny og anden fremskridsvenlig foran dig.

Du er af Guddommelig oprindelse og derfor selvfølgelig har lov til at modtage alt godt fra Faderen, Moderen og Helligånden.

At du er på lige fod med alt andet Gudskabt i Universet.

At du har din egen helt private forbindelse og kanal til Universets skaber, bare brug den flittigt og du vil se ”undere” ske i indre såvel som ydre liv.
 
 
Følg din indre vejledning
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 

Vær stille og tag imod livet.

Jo mere stille, du kan blive, desto mere kan du tage imod, for det er i stilheden, du kan høre Min tyste, lille stemme.

Det er i stilheden, du bliver opmærksom på Mine undere omkring dig.

Du bliver meget følsom over for de ting i livet, der betyder noget, og i denne følsomme tilstand kan dørene åbnes på vid gab, så alt kan ske.

Du må søge og finde nogle tidspunkter, hvor der er fred og stilhed, ligegyldigt hvor travlt du har, for det behøver ikke at være lang tid ad gangen.

Du vil opdage, at disse få minutter i stille kommunion med Mig vil udvirke undere i alt, hvad du gør.

I stedet for at fare i gang med et projekt, eller gøre noget, fordi det skal gøres, vil hele din holdning til det, du nu skal i gang med, være præget af velsignelse, lovprisning og taksigelse.

Når du således har den rigtige holdning og indstilling, kan kun det allerbedste komme ud af det og bringe velsignelse til alle dem, der har med.

 
    Eileen Caddy    
 
Be still and receptive to life.

The more still you can become, the more receptive you are, for it is in the stillness that you can hear My still, small voice.

It is in the stillness that you become aware of My wonders all around you.

You become very sensitive to the things that matter in life, and in this state of sensitivity doors can be flung wide open and anything can happen.

You must seek and find periods of peace and stillness, no matter how busy a person you are, for they need not be long periods.

You will find those few moments in silent communion with Me will work wonders in everything you do.

Instead of rushing into a project, or doing something because it has to be done, your whole attitude towards whatever you undertake will be one of benediction, praise and thanksgiving.

Because your attitude and approach are right, only the very best can come from it and bring blessings to all those souls concerned with it.
 
  
Click Flag
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
     Shakti Gawain     
     
 
Liv vil blive forvandlede.
 
     
Hvis du, hvad enten du vasker op, går en tur eller bygger et hus, gør det med en følelse af at være dér, hvor du ønsker at være, og gøre det, du ønsker at gøre, så vil fylden i oplevelsen blive følt af dem, der omgiver dig.

De vil føle din oplevelses fuldstændighed, og deres liv vil blive forvandlede i samme grad, som de er parate til at lade indtrykket af den oplevelse påvirke sig.
Min glæde
føles af alle
omkring mig.
 
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
Top
 
Top
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Hvis du i en samtale, bruger ord, der giver andre skylden, og foragter dem, så vil situationen spille ud på en sådan måde, at du vil blive genstand for skylden.

Dit sind vil blive ophidset og dine mål for at nå åndelige fremskridt vil blive forstyrret, fordi atmosfæren vil blive uren.

Derfor, hvis du virkelig ønsker at blive lykkelig gennem åndelig praksis, som forud for processen, skal du være beskæftiget enten i glade samtale eller i glade tanker eller minder.

Søde og bløde samtaler vil hjælpe dig en hel del. Du skal fremelske en sådan karakter, for karakter overlever kroppen.

Dyder er din styrke og herlighed. Karakter er magt. Så træne dit sind og bruge den til at holde fast i målet om at opnå enhed med Gud.
     
     
If in a conversation, you use words that blame others and despise them, then the situation will play out in such a manner where you will become the target of blame.

Your mind will get agitated and your objectives of attaining spiritual progress will be disturbed because the atmosphere will be impure.

Therefore, if you really wish to be happy through spiritual practices, as a preliminary to the process, you must be engaged either in joyful conversation or in happy thoughts or memories.

Sweet and soft conversation will help you a great deal. You must cultivate such a character, for character outlasts the body.

Virtues are your strength and glory. Character is power. So train your mind and use it to hold fast to the goal to achieve oneness with God.
     
Top
Top
     
     2010     
 
Lotus bladet er født under vand, den flyder på vandet, men den bliver ikke våd.

Du må også være i verden på samme måde, i det, ved det, for det, men ikke af det.

Dette er det særlige ved videregående uddannelser, at forberede dig til denne rolle.

Det vil sige, med hjertet nedsænket i det guddommelige og det hænder travle i arbejdet, skal du leve således på jorden.

Kærlighed bør ikke degenerere til en artikel i handel.

Kærlighed opfylder sig selv i Kærlighed.
     
     
The lotus leaf is born under water; it floats on water; but it does not get wet.

You too, must be in the world likewise - in it, by it, for it, but not of it.

This is the special feature of higher education, to prepare you for this role.

That is to say, with the heart immersed in the Divine and the hands busy in work, you must live thus on earth.

Love should not degenerate into an article of commerce. Love fulfils itself in Love.
     
Top
Top
     
     2009     
 
Et almindeligt menneske bliver transformeret om via uselvisk tjeneste.

Sand tale og den fortjeneste der kan opnås fra tjeneste kan ikke tilegnes på anden måde, selv ikke ved at praktisere streng enkelhed.

Tjeneste bringer mennesker tættere til hinanden og fremmer hengivenhed og venskab.

Uden denne følelse af venskab og kærlighed overfor ens medmennesker kan du ikke opnå fortrolighed med Herren.

Indlæg i dit hjerte den følelse at den tjeneste du udfører overfor dine medmennesker er tjeneste for Gud.
     
     
A ordinary man gets transformed into a by engaging in selfless service.

Truly speaking, the merit that can be obtained from service cannot be acquired even by the practice of rigorous austerities.

Service brings human beings closer to each other and promotes affection and friendship.

Without this feeling of friendship and love towards one's fellowmen, one cannot attain intimacy with the Lord.

Install in your heart the feeling that the service you render to your fellowmen is service to God.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Den der undertrykker sin egoisme, overvinder sine selviske ønsker, tilintetgør sine lavere følelser og impulser og opgiver sin naturlige tendens til at opfatte legemet som sit selv, han er helt sikkert på retfærdens vej.

Retfærdens vej mål er sammensmeltningen af bølgen med havet, sammensmeltningen af selvet i det Højere selv.
     
     
Whoever subdues his egoism, conquers his selfish desires, destroys his baser feelings and impulses and gives up the natural tendency to regard the body as the self, he is surely on the path of righteousness.

The goal of righteousness is the merging of the wave in the ocean, the merging of the self in the Higher self.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Når tilhængeren føler at han ikke er nær ved Gud, så ligger fejlen hos tilhængeren.

Du må du angre de fejl du har begået og være forvisset om at du ikke vil gentage dem.

Bed til Herren at du vil være istand til at udføre dine pligter og gennemføre dine beslutninger og at du må være i stand til at forbedre din opførsel.

Hengivenhed omhandler fuldkommen tilegenlse uden at det mindste støvgran af ego bliver tilbage.

Hengivenhed mildner sindet og gør det modtageligt overfor højere emotioner og lutrende impulser.
     
     
When the devotee feels that he is not close to God, the fault lies with the devotee.

Repent for the errors that you have committed and resolve never to repeat them.

Pray to the Lord to be able to carry out your duties and resolutions and to be able to improve your conduct.

Devotion involves complete dedication without even a wisp of ego remaining.

Devotion softens the mind and keeps it receptive to higher emotions and purifying impulses.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Mennesket er et lager for alle mineraler, metaller og energi som jorden indeholder.

I sig har han elektricitet, magnetisme og andre former for energi.

Sørgeligt nok så erkender mennesket ikke dette.

Der findes en enorm Guddommelig styrke i ham, der gør ham i stand til at gøre de ting han bestemmer sig for.

Alt hvad han behøver, er viljen og beslutsomheden for at virkeliggøre denne styrke og dette potentiale.
     
     
Man is the storehouse of every mineral, metal and energy that the earth contains.

He has in him electric, magnetic and several other forms of energy.

Sadly, man does not realise this.

There is the enormous strength of Divinity latent in him that enables him to do anything that he sets his mind on.

Man's many achievements are mere glimpses of the great potential that is latent in him.

All he needs is to have the will and the determination to realise this strength and potential.
     
Top
Top
     
     2005     
 
Mennesket er ikke kommet til denne verden blot for at spankulere rundt en tid, spise sig mæt og føjte tilfældigt omkring.

Mennesket er kommet til denne verden så han kan sole sig i Guds Tilstedeværelse ved at dyrke kærligheden i sit hjerte og sprede denne kærlighed.

Jorden er et storslået foretagende, en travl fabrik, hvor produktet er kærlighed.

Igennem Sadhana (spirituel praksis), er det muligt at producere kærlighed og eksportere den til millioner og atter millioner af mennesker, der har behov for det.

Jo mere kærligheden deles, desto dybere bliver den, jo sødere smager den og jo større er glæden.

Igennem kærligheden kan man nærme sig Gud og være i Hans tilstedeværelse, for Gud er kærlighed og når man lever i kærlighed, så lever man i Gud.
     
     
Man has not come into this world merely to strut about for a while, consuming food and gaily gallivanting.

¨He has come so that he may bask in the Presence of God, by cultivating love in the heart and spreading that love.

The earth is a great enterprise, a busy factory, where the product is love.

By means of Sadhana (spiritual practice), it is possible to produce love and export it to millions and millions of people who are in need of it.

The more it is shared, the deeper it becomes, the sweeter its taste, and the greater the joy.

By means of love, one can approach God and stay in His presence, for God is love, and when one lives in love, one lives in God.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Intet kan illuminere et objekt, der ikke reflekterer lyset, men en flamme, oplyser sig selv og kaster lys hele vejen rundt.

Gud er selvlysende, han oplyser alle. Han er hinsides naturen som blot er en manifestation af hans herlighed.

Han kan kun ses gennem øjet af visdom, der kan vindes kun ved hans nåde.

Kast dig selv i åndelige øvelser, der skal sikre Guds nåde.

Det vil give dig øjet af visdom.
     
     
Nothing can illumine an object that does not reflect light; but a flame illumines itself and sheds light all around.

God is self-luminous; He illumines all.

He is beyond Nature which is but a manifestation of His glory.

He can be seen only through the eye of wisdom that can be won only by His grace.

Engage yourself in Sadhana (spiritual practice) which will secure the grace of God.

That will grant you the eye of wisdom.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Uddannelse skal ruste mennesket til at leve lykkeligt uden at gøre andre utilfredse, at evaluere ting, fornøjelser og besiddelser korrekt.

Én, der er uvidende om den historiske og kulturelle arv af hans land er ligesom forældreløs.

For det unge træ er det at vokse i sund jord væsentligt; at få idealer implanteret, kendskab til hellige og vismænd kampe og succeser er afgørende.
     
     
Education must equip man to live happily without making others unhappy, to evaluate things, pleasures and possessions correctly.

One who is ignorant of the historical and cultural heritage of his country is like an orphan.

For saplings to grow soil is essential; for the ideals to get implanted, knowledge of the struggles and successes of saints and sages is essential.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk