Retur:
 August oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 10. August
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Ærbødighed.
Er en energi - der tiltrækker positiv energi.

Når du udviser ærbødighed over for dem du møder i din hverdag, ærer du dig selv.

Når du ærer Gud - dine åndelige vejledere og skytsånder - dine fysiske vejledere, vil du modtage ubegrænset.

Når du modsat spiller platuglespil, forsøger at udøve magt over andre, udøver psykisk terror virksomhed over for andre - vil du miste mere end du kan forestille dig - dette hvad enten du gør det i det "skjulte" eller åbenlyst.

Ærbødighed over for livet skaber "flow" og udvikling i dit liv.

Når du udviser ærbødighed overfor livet, dine medmennesker og dig selv - ærer du i virkeligheden dig selv og Gud.
 
   
Namasta - Jeg hilser Gud, Lyset og kærligheden i dig.
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
     Eileen Caddy     
Today's Word read out
  
Click Flag
 

Vil du gerne gøre noget for at hjælpe på verdenssituationen?

Kig så i dit indre, for du må aldrig glemme, at det hele starter hos den enkelte.

Når du ændrer din bevidsthed, så den er præget af kærlighed, fred, harmoni og enhed, vil hele verdens bevidsthed ændre sig.

Men det er ikke altid lige behageligt, når du går i gang med at gøre det.

Du vil finde mørke pletter, som det er nødvendigt at få udrenset i dig selv.

Du vil opdage, at dine motiver ikke altid er af det højeste, og at du giver meget mere udtryk for, hvad eller hvem du kan lide eller ikke lide, end du havde forestillet dig.

Du vil opdage, at du har en tilbøjelighed til at diskriminere, hvor det ikke burde gøres, for alt er ét for Mit åsyn.

Du vil opdage, at din kærlighed til andre mennesker ikke helt er, som den kunne være.

Begynd med at lægge alle dine kort på bordet og være fast besluttet på at gøre noget ved det og gå straks i gang.

Der findes ikke noget bedre tidspunkt.

JEG ER her for at hjælpe dig.

Kald på Mig og lad Mig styre hvert af dine skridt.

 
    Eileen Caddy    
 
Do you want to do something to help the world situation?

Then look within, for never forget that it all starts in the individual.

As you change your consciousness to love, peace, harmony and unity, the consciousness of the whole world will change.

But it is not always very pleasant when you start doing it.

You will find dark spots which need to be cleared within yourself.

You will find that your motives are not always of the highest and that your likes and dislikes are far more pronounced than you imagined.

You will find that you are very inclined to discriminate when there should be no discrimination, for all are one in My sight.

You will find that your love for one another is not all it should be.

Start putting all your cards on the table, and be determined to do something about it, and start doing it now.

There is no better time.

I AM here to help you.

Call upon Me, and let Me guide your every step.
Today's Word read out
  
Click Flag
 
     
Top
Top
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
     Shakti Gawain     
     
 
At forøge vores livskraft.
 
     

Hver gang vi ikke stoler på os selv og vores indre sandhed, formindsker vi vores livskraft. Vores krop vil afspejle det ved stivhed, smerte og tab af vitalitet.

Hver gang vi giver universets energi mulighed for at strømme igennem os ved at stole på og følge vores intuition, forøger vi vores følelse af livskraft.

Vores krop vil afspejle det ved sundhed, skønhed og vitalitet.

     
Jeg stoler på
min indre sandhed, og jeg føler
mig vibrerende af liv.
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
Top
 
Top
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
Top
 
Top
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Stræb ikke kun efter fysisk glæde, for at tilsidesætte de mere permanente glæder af indre ro og tilfredshed.

Intet er mere indbringende end tilfredshed. Det er en skat, som er rigere end de tre verdener.

En tilfreds person kan opleve ubeskrivelige guddommelige herlighed.

Tilfredshed er et resultat af at opnå fred i sindet og glæde og skelneevne/diskrimination.

Som et resultat, kan du opnå syn af Herren direkte.

For at opnå disse fordele, er ihukommelse af Herrens navn og meditation de eneste midler.

De alene kan give dig denne magt.
 
 
Do not strive for physical joy, discarding the more permanent joy of inner calm and contentment.

Nothing is more profitable than contentment.

It is a treasure richer than the three worlds. A contented person can experience indescribable divine glory.

Contentment is the result of the acquisition of peace of mind, joy and discrimination.

As a result, you can attain vision of the Lord directly.

To acquire these benefits, remembrance of the Lord’s Name and meditation are the only means.

They alone can give you that power.
     
Top
Top
 
     2010     
 
En af de grundlæggende regler for at leve er ikke at være flov over dine forfædre.

Som du læser mere og mere af historien om fortiden, og du visualiserer mere og mere i den menneskelige tilstand i disse tider, er din stolthed bundet til stige.

Lad os tro på det højeste af resultaterne af dine forfædres flow og lad det aktivere blodet i dine årer.

Lad styrken af den tro gør din krop, sind og ånd lige stærke.

Frugten af sand læring, er erkendelsen af, at ethvert fællesskab af mennesker, og enhver religion har sammen med en grundlæggende enhed, noget særligt st tilbyde.
 
 
One of the basic rules of living is not to be ashamed of your forefathers.

As you read more and more of the history of the past, and you visualise more and more the human condition in those ages, your pride is bound to increase.

Let faith in the supreme achievements of your forefathers flow in and energise the blood in your veins.

Let the strength of that faith render your body, mind and spirit equally strong.

The fruit of true learning is the recognition that every community of people and every religion has, along with a basic unity, something special of its own to offer.
     
Top
Top
 
     2009     
 
Når hindringerne på sandhedens vej er lave, opnås udfrielse.

Det er derfor at Frigørelse er noget der kan vindes her og nu, den enkelte behøver ikke at vente på den fysiske forms nedbrydning for at opnå det.

Handling må ikke mærkes som en byrde, for den følelse er et sikkert tegn på, at den særlige handling er uheldig.

Ingen gerning, der hjælper dine fremskridt, vil veje tungt på dig. Det er kun når du går imod din indre natur, at du føler det er en byrde.

Der kommer en tid, hvor du vil se tilbage på dine aktiviteter og se det nytteløse i det hele.

Betro dit sind til Herren før det er for sent og lad Ham forme det, som Han syntes er bedst.
 
 
When the obstacles in the path of truth are laid low, deliverance is achieved.

That is why liberation is something that can be won, here and now; one need not wait for the dissolution of the physical body for that.

Action must not be felt as a burden, for that feeling is a sure sign that the particular action is ill-advised.

No deed that helps your progress will weigh heavily on you.

It is only when you go counter to your innermost nature that you feel it a burden.

A time comes when you look back on your achievement and sigh at the futility of it all.

Entrust your mind to the Lord, before it is too late, and let Him shape it as He thinks best.
     
Top
Top
 
     2008     
 
Når du gentager Navnet uden følelse så når det sjældent målet.

Herrens Navn bør reciteres med ærefrygt og forundring, ydmyghed og ærbødighed.

Buen skal strammes før pilen sendes af sted, så vil den gennembore målet.

Følelse er den kraft der strammer buen og får Navnet til at nå Guddommen, Navnets bærer.
 
 
When you repeat the Name without feeling, it seldom reaches the mark.

The Name of the Lord must be recited with awe and wonder, humility and reverence.

The bow has to be drawn full before the arrow is released; then it will pierce the target.

Feeling is the force that draws the strings taut and makes the Name reach the deity, the bearer of the Name.
     
Top
Top
 
     2007     
 
Gå fremad med dine øjne på målet.

Hæng dig ikke ved de fejltagelser der er begået og de fiaskoer du har oplevet i fortiden.

Lad være med at følge de pludselige indskydelser og forestillinger som sindet giver dig.

De fylder dine ører med ros eller skyld og trækker dig bort fra den åndelige vej.

Følg det Guddommeliges kald der løfter sig i hjerterne af alle levende væsener.

Tjen dem med en tilbedende holdning, uden at forvente gengæld.

Acceptér heller ikke taknemmelighed når du har tilegnet alle dine handlinger til den iboende Gud.

Dette vil rense dig således at du vil være i stand til at lytte til lyden af 'Soham' (Jeg er Ham) som du vil gentage med hvert åndedrag.
 
 
March on with your eyes on the goal.

Do not brood over the mistakes committed and failures suffered in the past.

Do not follow the whims and fancies of the mind any longer.

They will fill the ear with praise or blame and drag you away from the spiritual path.

Follow the call of the Divine arising from the hearts of all living beings.

Serve them in an attitude of worship, without expecting anything in return.

Do not accept even gratitude, having dedicated all your acts to the indwelling God.

This will purify you so that you will be able to listen to the sound of 'Soham' (I am He) that you repeat with your every breath.
     
Top
Top
 
     2006     
 
Sundhed er rigdom.

Uden en sund krop, kan mennesket ikke udføre nogle af hans tanker, hvor noble de end er.

En sund krop leder til et sundt sind.

Spis dine måltider til tiden, og nyd hvad du spiser.

Og også, imens du spiser fyld dig med positive tanker.

Det vil skænke dig et godt helbred.

I første omgang opgive alle dårlige vaner; du vil automatisk få et godt helbred, hvilket vil give en stærk krop.

Du kan så føre et ideelt og fortjent liv fuld af lykke og lykke.
 
 
Health is wealth.

Without a healthy body, man cannot execute any of his thoughts, however noble they may be.

A healthy body leads to a healthy mind.

Have your meals on time and relish what you eat.

Also, while eating, be filled with positive thoughts - that will bestow upon you good health.

In the first instance, give up all bad habits; you will automatically gain good health, which will confer a strong body.

You can then lead an ideal and meritorious life full of happiness and bliss.
     
Top
Top
 
     2005     
 
Denne fødsel er blevet gennemført af dig for at korsfæste egoet på korset af medfølelse.

En mulighed for at være til tjeneste for medmennesker kommer til dig som en gave fra Gud.

Tjen med følelsen af taknemmelighed, for det er Gud der modtager det fra dig.

Forbered dig på at tjene andre, ikke kun ved at lære de nødvendige færdigheder, men også gennem gentagelse af Guds navn og Meditation, der fylder jer med Gud, så at du ikke risikerer, at dit hjerte bliver tørt og grusomt.

 
 
This birth has been undertaken by you for the mission of crucifying the ego on the cross of compassion.

An opportunity to be of some service to fellowmen comes to you as a gift from God.

Serve with a sense of gratitude, for it is God who accepts it from you.

Prepare yourselves for serving others, not only by learning the necessary skills but also through repeating God's Name and Meditation filling yourselves with God, lest your heart becomes dry and cruel.
     
Top
Top
 
     2004     
 
Hvis du har fred inden i, vil verden fremstå som et stille, fredeligt sted.

Hvis du er angst og har en indre agiteren inden i, vil verden opleves fyldt med dette.

Fred bliver fundet ved hjælp af åndelig praksis, ikke ved studiet af bøger.

En dommer læser enorme mængder og leverer en dom for en sag, mens en anden dommer læser de samme bøger og leverer noget af en modsat dom for samme sag.

Bøger er bare guider for en lille del af rejsen.

Derefter skal du finde vej selv.
 
 
If you have peace within, the world will appear like a quiet, peaceful place.

If you have agitation within, the world will be full of agitation within.

Peace is to be won by spiritual practice, not by study of books.

One judge reads huge volumes and delivers one judgement for a case while another judge reads the same books and delivers quite an opposite judgement for the same case.

Books are just guides for a small part of the journey.

Thereafter, you have to find the way yourself.
     
Top
Top
 
     2003     
 
Uddannelse vil tillægge en god mand, mere visdom og et bedre liv, men for en dårlig mand kan det resultere i tvister.

Ugudelige mennesker er aldrig tilfredse med åbenlyse fakta, de skal oprette tvivl hvor ingen findes.

De bestrider om den ene er mere uovertruffen end den anden.

Mennesker, som endnu ikke har rørt udkanten af hovedstaden, tør bestride udseende og herlighed af den kejser, der er bosat i paladset i hjertet af byen.

Mennesket må selv udøve konstant proces med at selv-korrektion snarere end at finde fejl med andre.
 
 
Education will confer on a good man more wisdom and a better life, but for a bad man it may result in disputes.

Wicked people are never content with obvious facts; they must create doubts where none exist.

They dispute whether Ram is superior to Krishna and so on.

People who have not even touched the outskirts of the capital city dare dispute the appearance and glory of the emperor who resides in the palace in the heart of the city.

Man must engage himself in the constant process of self-correction rather than finding faults with others.
   
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk