Retur:
 August oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 16 August
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
Når du praktiserer ærlighed og autentiskhed ...........
 
Tiltrækker du mennesker og omstændigheder - der er gode for dig og du bliver stærk.

Vil du vise den unikke person du er og som det er meningen du skal være, for at medvirke i din del af Guds plan.

Uanset hvilken navn du giver denne kosmiske universelle bevidsthed, som vi i vores Jordiske system kalder Gud - Lysets Kilde og som så at sige brødfører os energimæssigt på alle planer, er det en kilde, der hele tiden vil fremskridt, udvikling, nytænkning og afvikling af det gamle.

Når du modsat spiller negativt platuglespil, forsøger at udøve negativ selvisk magt, udøver psykisk/fysisk terror virksomhed - vil du miste mere, skade mere end du kan forestille dig - dette hvad enten du gør det i det "skjulte" eller åbenlyst - det giver dårlig karma og skader andre.

Du er en del af Guds bevidsthed i fysisk inkarnation, med mulighed for at være medskabende af Guds plan på de fysiske/æteriske, astrale og mentale planer - så skjul dig ikke.
 
 
Namasta - Jeg hilser Gud, Lyset og kærligheden i dig..
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
     Eileen Caddy     
Top
 
Top
 
  
Click Flag
 
Den holdning, du har, er livsvigtig, langt mere betydningsfuld, end du er klar over.

Hvis du derfor ikke kan gøre noget med den rigtige holdning, skal du slet ikke gøre det, før du kan ændre din holdning.

Du må virkelig nyde at gøre det og indse, at ligegyldigt hvad det er, så er det vigtigt, for at helheden kan fungere gnidningsløst.

Vær aldrig bange for at påtage dig et ansvar, for efterhånden som du gør det vil du få en større visdom og indsigt.

Du må vide, at du aldrig får givet mere, end du kan klare.

Det er vigtigt, at hvert ansvarsområde bidrager til at udfordre dig og udvikle dig en smule mere.

Formålet med dette ansvar er ikke at tynge dig eller overbebyrde dig, men at hjælpe dig til at vokse.

Vær ikke fortrydelig over det ansvar, du får givet, men vær taknemmelig for det.

Du må vide, at det ikke ville blive dig givet, hvis Jeg ikke følte, at du var i stand til at påtage dig det.

Søg Min hjælp til alle tider.

JEG ER din stedse nærværende hjælp og vejleder. Kald på Mig.
 
  
Click Flag
 
 
    Eileen Caddy    
 
Your attitude is vitally important, far more important than you realise.

Therefore if you cannot do something with the right attitude, don't do it at all until you can change your attitude.

Really enjoy doing it, and realise that, whatever it is, it is important to the smooth running of the whole.

Never be afraid to shoulder your responsibilities, but grow in wisdom and stature as you do so.

Know that you are never given more than you are able to stand.

It is important that each responsibility helps you to stretch and expand that little bit more.

The object of responsibilities is not to weigh you down and overburden you, but to help you to grow.

Do not resent the responsibilities you are given, but be grateful for them.

Know that you would not be given them if I did not feel you were capable of shouldering them.

Seek My help at all times.

I AM your everready help and guide.

Call upon Me.
     
 
 
 
 
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
Top
 
Top
     Shakti Gawain     
     
 
Det er vores fødselsret.
 
     
Vi har i mange år troet, at det var nødvendigt at gå på kompromis og ofre sig for andre.

Vi har længe haft den overbevisning, at »du kan ikke få alt.«

Vi frygter, at vi ikke har ret til vores følelser og ønsker.

Det er absolut vores fødselsret som børn af lyset at få al den glæde, lykke og overflod, der er i universet.

Idet vi værdsætter os selv ved at udtrykke, hvem vi er, og hvordan vi føler, tiltrækker vi lys og kærlighed, ikke blot til os selv, men til alle omkring os.
 
Jeg fortjener
kærlighed, lykke og
medgang.
 
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
Top
 
Top
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
 
     2011     
Top
 
Top
Tålmodighed er en ren kvalitet, det vil ikke forvandle dig til at gå i tomgang - nej, slet ikke!

I stedet vil det tillade sindet at komme frem mod Herren, og det vil give fred.

Det vil også bremse uvæsentlige aktiviteter, der har overskud for sig selv som målet.

Overholdt, kan aspiranten ignorere farerne og vanskelighederne på stien. Aspiranten behandler alle de uhyrlige ting i dette liv som gift og kasserer dem.

Diskrimination/skelneevne, forsagelse, og ånden i undersøgelsen udvikles gennem tilfredshed.

Den tilfredse person vil være fuldt ren og vil føre et indre liv, i fællesskab med Gud.

Denne person kan gøre hvilket som helst arbejde uden hvile og uden at klage.

Sindet, der svajer i mange retninger, får et enkelt mål.

Tilfredshed giver den entusiasme og energi der er nødvendig for at betræde den sti, der fører til Guds erkendelse.
 
 
Contentment is a Sathwic (pure) quality; it will not transform you into an idler - no, not at all!

Instead, it will permit the mind to progress towards the Lord, and it will grant peace.

It will also curb unessential activities that have profit for oneself as the aim.

Contented, the aspirant can ignore the dangers and difficulties of the path. The aspirant treats all the impermanent things of this life as poison and discards them.

Discrimination, renunciation, and the spirit of inquiry develop through contentment.

The contented person will be fully Sathwic and will lead an inner life, in communion with the Atma.

That person can do any work without rest and without complaint.

The mind, which sways in many directions, gets a single aim.

Contentment gives the enthusiasm and vigour necessary for treading the path that leads to Sakshathkara (realization of God).
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2010
 
Vi ser de ydre omstændigheder, de processer, der resulterer i den sidste begivenhed, og i vores uvidenhed dømmer vi, at dette sæt af årsager skabte disse virkninger.

Men omstændigheder, begivenheder, sindsbevægelser og følelser er alle simpelthen »instrumenter« i Hans Guddommelige Hænder, der tjener hans vilje og hans formål.

Verden er på det stadium, hvor hver enkelt handler den rolle, han har fået tildelt.

Hver eneste spankulerer omkring i den tid, der af given af Ham og adlyder Hans instruktioner, uden at fejle eller falde.

Vi kan stolt tror, at vi har gjort dette eller hint af os selv, men sandheden er, at alt sker som Han vil.
 
 
We see the outer circumstances, the processes which result in the final event and in our ignorance we judge that this set of causes produced these effects.

But circumstances, events, emotions and feelings are all simply ‘instruments’ in His Divine Hands, serving His Will and His Purpose.

The world is the stage on which each one acts the role He has allotted.

Every one struts about for the time given by Him and obeys His instructions without fail or falter.

We may proudly think that we have done this or that by ourselves, but the truth is that everything happens as He wills.
     
 
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2009
 
Alle mennesker i alle lande er pilgrimme på stien til Gud.

Forløbet for enhver er bestemt af den udviste disciplin, udviste karakter, idealerne som holdes for øje, den valgte lederskikkelse, og den indpoede/implanterede tro.

Ligesom træer og planter er fugle og dyr forskellig fra region til region, kan ritualer, praksis, discipliner og idealer afvige fra fællesskab til samfund, hver er god for den region og udviklingsstadiet.

Du kan ikke transplantere en, fra et menneskeligt samfund til et andet.

Atmosfæren i hvilken du er vokset op i, er den mest givende for dig.
 
 
All men in all countries are pilgrims proceeding along the path to God.

The progress of each is decided by the discipline adopted, the character formed, the ideal kept in view, the leadership chosen and the faith implanted.

Just as trees and plants, birds and beasts differ from one region to another, the rituals, practices, disciplines and ideals may differ from community to community; each is good for that region and that stage of development.

You cannot transplant one, from one human community to another. The atmosphere in which you have grown up is the most congenial for you.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2008
 
Livet bør være en vedvarende proces af reparation og rekonstruktion, af at afvise det onde og at udvikle godhed.

Ris skal afskalles før de er spiselige.

Bomuld må omdannes til tråd så det kan væves til tøj og sys til klæder.

Guldklumper må ophedes i diglen for at fjerne urenhederne.

Mennesket skal også rense sine impulser, følelser og ønsker og dyrke gode tanker, ord og gerninger, så han kan udvikle sig åndeligt.
 
 
Life has to be an incessant process of repair and reconstruction, of discarding evil and developing goodness.

Paddy grains have to be de-husked in order to become edible as rice.

Cotton has to be converted as yarn to become wearable cloth.

Gold nuggets have to be heated in the crucible to remove the impurities.

Man too, must purify his impulses, emotions and desires and cultivate good thoughts, words and deeds so that he can progress spiritually.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2007
 
   
Menneskets vision, som nu er vendt udad mod det fænomenale univers, skal vendes indad mod den indbyggede ånd.

Man bør manifestere den Guddommelige bevidsthed, der er forbundet med ham.

Han bør underkaste sig denne bevidsthed som en åndelig disciplin.

Dette kaldes den "bevidste erkendelse af den indre Guddommelighed."

Det første skridt er at udvikle bevidsthed om Guddommen indenfor.

Det næste skridt er at indse, at guddommen, der er indenfor ens selv, er lige så stor i alle andre.

Man må erkende, at sløret, der ser ud til at adskille ham fra andre, er født af vildfarelse og at der skal gøres alt for at fjerne det.

Først da vil det være muligt at opleve enheden af alle levende væsener.
 
 
Man's vision which is now turned outward towards the phenomenal universe, should be turned inwards towards the indwelling spirit.

One should manifest the divine consciousness inherent in him.

He should submit himself to that consciousness as a spiritual discipline.

This is called the "Conscious realisation of the inner Divinity.

The first step is to develop awareness of the Divinity within.

The next step is to realise that the divinity that is within one's self is equally present in all others also.

One must recognise that the veil that appears to separate him from others is born of delusion and every effort should be made to remove it.

Only then will it be possible to experience the oneness of all living beings.
     
 
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2006
 
Krishna’s inkarnation bekendtgjorde den guddommelige kærligheds trossætning, som den blev manifesteret af Gopikas ko-hyrdinder.

Mennesket er som en potte af jord fyldt med nektar.

Legemet er af ler, men ånden er evig.

Det Guddommelige må erfares gennem legemet.

Derfor bør den menneskelige fødsel ikke anses som noget banalt.

Det menneskelige liv er værd at leve; det bør værdsættes som noget kostbart.
 
 
The incarnation of Krishna proclaimed the doctrine of divine love, as manifested by the Gopikas cowherd maids.

Man is like an earthen pot filled with nectar.

His body may be made of clay, but his spirit is eternal.

The Divine has to be experienced through the body.

Hence, human birth should not be treated as something trivial.

Human life is worth living; it should be cherished as something precious.
 
 
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2005
 
I dag findes der så mange videnskabelige retninger i verden.

Men, alle disse kategorier af viden udgør ikke dét, der anses for spirituel visdom i den Vediske begrebsverden.

Guds viden alene er sand viden.

Almindelig viden består af viden om materielle objekter, der er opnået gennem sanseindtryk og igennem undersøgelser.

Men ingen af disse kan være Guds viden.

Gud og viden er i den yderste betydning ikke forskellige fra hinanden; de er én og samme.

Gud er Sandhed, Visdom og Uendelighed); de er alle forskellige navne for den samme Gud.
 
 
Today, we have so many fields of knowledge in the world.

However, all these categories of knowledge do not constitute what is regarded as Jnana (spiritual wisdom) in Vedantic parlance.

Atma Jnana alone is true knowledge.

Ordinary knowledge constitutes knowledge of material objects acquired through sensory inputs and by investigation.

But none of these can be Atma Jnana (knowledge of the Self).

In the highest sense, Atma (the Spirit) and Jnana (Knowledge) are not different; they are one and the same.

That is why the Upanishads declare: "Sathyam, Jnanam, Anantham Brahma" (Brahman is Truth, Wisdom and Infinitude); they are all different names for the same Paramatma (God).
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2004
 
At tro, at verden er som erkendt under den vågne tilstand er reel, og at det højeste mål er at opnå lykke i denne verden, og at akkumulerede instrumenter og symboler at lykken, han tilstand efter sin egen smag og lyst, de love, idealer, institutioner og principper, som ville styrke lykken.

Men kan målet med livet være denne - til kamp midt i bølger af glæde og sorg, der stiger og falder i denne synlige objektive verden, der skal gennemføres langs den nuværende af begær, samle mad, husly, komfort og nydelse, og endelig, at skrubbe ind i kæberne på døden?

Hvis mennesket også fører liv på denne måde, sandelig er han ikke bedre end en simpel dyr.
 
 
Believing that the world as cognised during the waking state is real and that the highest goal is the attainment of happiness in that world, man accumulates the instruments and symbols of that happiness; he fashions after his own taste and inclination, the laws, ideals, institutions and principles that would bolster that happiness.

But can the goal of Life be just this - to struggle amidst the waves of joy and grief that rise and fall in this visible objective world, to be carried along the current of desire, gathering food, shelter, comfort and pleasure, and finally, to flounder into the jaws of death?

If man too leads life in this manner, verily he is no better than a mere animal.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2003
 
Arten af mennesket er sådan. at han erfarer glæde ved blanding med andre mennesker.

At sætte sig udenfor og at føre en aflukket liv er et tegn på svaghed og frygt, ikke mod.

Aktive associationer med andre alene kan producere moral, retfærdighed, medfølelse, sympati, kærlig tolerance, ro og mange andre kvaliteter, hvilken hjælper med til at opbygge menneskets karakter.
 
 
The nature of man is such that he experiences ananda (joy) by mixing with other humans.

To stay aloof and to lead a secluded life is a sign of weakness and of fear, not of courage.

Active association with others alone can produce morality, justice, compassion, sympathy, love tolerance, equanimity and many other qualities, which help build man's character.
     
Top
Top
     
    Webmaster and creates of The Golden Portal    
Børge Nielsen