Retur:
 August oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 18 August
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Lørdag

Stjernetegn Løven

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
Erkendelser

Er altid lige om hjørnet , hvis du vil, tør, gider at række ud efter dem.

Erkendelser åbner "nye" døre og giver dig mulighed for indsigter - er som regel meget berigende/frugtbringende i forhold til din aktuelle livssituation/væren.

Så hvorfor ikke række ud efter ventende erkendelser,implementere dem, se at komme videre i netop din udvikling i nu´et, indvikling i det nye og afvikling af de gamle og forlængst udtjente hændelser.
 

Implementere - Integrere
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Lørdag

Stjernetegn Løven

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
     Eileen Caddy     
Top
 
Top
 
  
Click Flag
 
Lad ikke bekymringer for dit eget tynge dig, så du går glip af alle livets undere.

Dvæl ved alt det smukke og vidunderlige i livet.

Gå rundt med dine øjne vidtåbne og værdsæt skønheden omkring dig.

Tag én dag ad gangen og værdsæt denne dag fuldtud.

Lad hvert minut være fyldt med kærlighed og taksigelse.

Når der dukker noget op, som er uharmonisk, må du tage et hurtigt overblik for at finde ud af, hvordan det kan ændres til noget harmonisk.

Gør det hurtigt, fordi negative og skadelige tanker kan vokse lige så hurtigt som ukrudt i haven og kvæle alle smukke og sarte planter, hvis det får lov til at tage magten.

Lær at kontrollere dine tanker, så de kun udstråler skønhed, harmoni og kærlighed.

Når først dine positive tanker er blevet velfunderede, vil du automatisk lede efter det allerbedste i enhver situation.

Først da kan du slappe af, give slip og træde ind i Andens glæde og frihed.
 
  
Click Flag
 
 
    Eileen Caddy    
 
Be not bowed down by selfconcern, so that you miss all the wonders in life.

Dwell on all the beauty and wonders in life.

Go about with your eyes wide open and appreciate the beauty around you.

Take one day at a time and appreciate that day to the full.

Let every moment be filled with love and thanksgiving.

When anything comes up which is inharmonious, look around quickly and see how it can be exchanged for something which is harmonious.

Do it quickly because negative and detrimental thoughts can grow as fast as weeds in a garden and choke all beautiful and delicate plants if they are allowed to take control.

Learn to control your thoughts so they are only ones of beauty, harmony and love.

Once your positive thoughts have been well established, you will automatically look for the very best in every situation.

Only then can you relax, let go and enter the joy and freedom of the Spirit.
     
 
 
 
 
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
Top
 
Top
     Shakti Gawain     
     
 
Dine kære vil blive positivt påvirket.
 
     
Efterhånden som vi lærer at opfylde vores egne behov, bliver vi ofte bange for, at vores familie og venner vil lide under det.

Sandheden er imidlertid det modsatte. Ligesom en sten, der kastes i en dam, udsender krusninger, vil dine kære blive positivt påvirket og støttet, efterhånden som du udvikler og udfolder dig.

De vil forandre sig, efterhånden som du forandrer dig, selv om de bor fjernt fra dig, eftersom alle følelsesmæssige forhold er telepatiske.

Din udvikling og forvandling vil afspejle sig i andre.
 
Efterhånden som
jeg udvikler mig, udvikler
alle sig.
 
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
Top
 
Top
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
 
     2011     
Top
 
Top
Hengivenhed kræver ikke krævende åndelige praksis eller alvorlige discipliner af nogen art.

Der er ikke behov for at udføre intense bodsøvelser eller religiøse ofringer.

Den eneste nemme og sikre måde for almindelige mennesker til at erkende Gud, uden hensyn til kaste, nationalitet, køn eller enhver anden kvalifikation, er at have intens hengivenhed og kærlighed til Gud.

Hvor der er dyb tro, at der er intens kærlighed.

Hvor der er kærlighed, er der alvor og oprigtighed af intention.

Gennem alvor og oprigtighed, kommer der højere viden og erfaringer.

Denne viden gør det muligt for en at øve spiritualitet. Gopikas (røgter jomfruer) eksemplificerer dette, de oplevede den stadige tilstedeværelse af Gud i dem og uden for dem.

De viste, at en sådan sublim kærlighed var muligt selv for almindelige personer med ringe kendskab til skrifterne eller åndelige discipliner og demonstrerede den uløselige forbindelse mellem det guddommelige og den enkelte.
 
 
Devotion does not call for arduous spiritual practices or severe disciplines of any kind.

There is no need to perform intense penances or Yajnas (religious sacrifices).

The only easy and sure means for ordinary people to realize God, without regard to their caste, nationality, gender or any other qualification, is to have intense devotion and love for God.

Where there is deep faith, there is intense love. Where there is love, there is Shraddha (earnestness).

Through earnestness, the Jnana (higher knowledge) is gained.

This knowledge enables one to practice spirituality.

The Gopikas (cowherd maidens) exemplified this; they experienced the continuous presence of God within them and outside them.

They showed that such sublime love was possible even for ordinary persons with little knowledge of the scriptures or spiritual disciplines and demonstrated the inextricable link between the Divine and the individual.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2010
 
Hvis du fordømmer dig selv, dag og nat som smålig og svag, kan du aldrig udrette noget.

Hvis du tror at du er uheldig og lav, bliver du uheldig og lav.

I stedet for, når du dyrker den bevidsthed om, at du er en gnist af Gud, at du har som din virkelighed har Guddommelighed selv, så kan du virkelig blive guddommelig, og du kan have befaling over alle kræfter.

Som du føler, sådan du bliver.

Det er, hvordan du føler, at betyder mest.

Det er grundlaget for alt, hvad du er.

Tro på Gud, det guddommelige Selv, som du virkelig er!

Dette er et must for hver eneste af jer!
 
 
If you condemn yourself, day and night as petty and weak, you can never accomplish anything.

If you think that you are luckless and low, thereby you become luckless and low.

Instead, when you cultivate the awareness that you are a spark of God; that you have as your reality Divinity Itself, then you can really become Divine, and you can have command over all powers.

“Yad Bhaavam, Thad Bhavathi” (As you feel, so you become).

It is how you feel that matters the most.

That is the basis for all that you are.

Have faith in the Atma, the Divine Self that you really are!

This is a must for every one of you!
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2009
     
Vedanta (Vedisk filosofi) erklærer: "Gud er sandhed), Cosmos er illusorisk".

Din primære bekymring skal være at forstå, om du er ægte eller uvirkelig eller hvad der i dig er ægte og hvad der er uvirkeligt.

Den realiserede person, hævder: "Jeg er Gud."

Hvorfra har denne erklæring udgået?

Hvad betyder det?

Det er et spontant udtryk og ikke et resultat af en tanke eller følelse.

"Jeg" er grænseløs og uendelig.

Når den endelige person fusionerer i det uendelige "jeg", forbliver alene "jeg".
 
 
Vedanta (Vedic philosophy) declares: "Brahman is Sathya (Truth); the Cosmos is Mithya (illusory)".

Your primary concern must be to understand whether you are real or unreal or what in you is real and what is unreal.

The realized person asserts: "I am Brahman".

Wherefrom has this statement emanated?

What does it mean?

It is a spontaneous expression and not the result of a thought or feeling.

The "I" is boundless Infinite.

When the finite individual merges in the Infinite "I", the "I" alone remains.
   
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2008
 
Menneskene i dag har kun lidt sans for taknemmelighed.

Selv hvis du modtager lidt hjælp fra andre, så bør du altid huske det og være dem taknemmelig.

Uheldigvis så skader nogle mennesker dem der hjælper dem. Sådanne mennesker er de værste syndere.

Vær ikke Kritaghna (utaknemmelig).

I Suryanamaskara findes der et mantra, hilsen til solen der straffer den utaknemmelige. Hvad betyder dette?

At skade nogen, der har hjulpet dig, vil resultere i at du mister dit syn.

Det er solens udstråling, der afspejles i menneskets øjne.

Alt hvad du ser er igennem refleksion af solens stråler.

Solen trækker sine stråler bort fra de øjne hos dem der begår utaknemmelighedens synd.

Derfor bør vi altid være taknemmelige.

Vi bør returnere hjælp for at få hjælp i videst muligt omfang.
 
 
Today people have little sense of gratitude. Even if you get a little help from anyone, you should always remember it and be grateful to them.

However, unfortunately, some people go to the extent of harming those who help them. Such people are the worst sinners.

Do not be a Kritaghna (ungrateful).

There is a mantra in Suryanamaskara that says, “Kritaghnaghnaya namah” (salutations to the sun who punishes the ungrateful).

What is the significance of this?

Hurting someone who has helped you will result in losing your eyesight.

It is the radiance of the sun that is reflected in man’s eyes.

All that you see is through the reflection of the sun’s radiance.

The sun withdraws its radiance from the eyes of those persons who commit the sin of ingratitude.

Therefore, we should always be grateful

We should return help for help to the utmost extent possible.
     
 
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2007
 
Mennesket har afgrænset to forskellige mål for sig selv, materiale og åndelig.

Men en sådan adskillelse er forkert og ødelæggende.

Det kan være behageligt og bekvemt på overfladen, men hvis det handles på, vil stor skade blive forårsaget af sjælens blomstring.

For de er begge de samme, en kontinuerlig pilgrimsrejse mod menneskets guddommelighed.
 
 
Man has demarcated two distinct goals before himself, material and spiritual.

But, such distinction is wrong and ruinous.

It may be congenial and convenient on the surface, but if acted upon, great harm will be caused to the blossoming of the soul.

For they are both the same, one continuous pilgrimage towards the divinization of man.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2006
 
Mennesket glemmer sin sande natur på grund af tilknytninger og egoisme.

Mennesket skal udvikle uvægerlig tro på Gud.

Tro skal være som dit åndedræt, som altid fortsætter uden pusterum.

Åndedrættet fortsætter uanset hvilket arbejde du måtte gøre, og hvad som helst og hvad der er i dit sind.

På samme måde bør jeres tro på Gud aldrig forlade jer, i alle situationer og til alle tider.

Det bør ikke forandres i forhold til om jeres ønsker opfyldes eller ej.

Lige som livets åndedrag, bør troen være stabil igennem glæder og sorger, tab og gevinst, smerte og behag.

Tag alt der sker som et gode for jer.

Udvikle den følelse af styrke.
 
 
Man forgets his true nature because of attachment and egoism. Man should develop unwavering faith in God.

Faith should be like your life-breath, which goes on at all times without respite.

Breathing goes on irrespective of whatever work you may be doing and whatever be the state of your mind.

Likewise, in all situations and at all times, your faith in God should never leave you.

It should not change according to whether your desires are fulfilled or not.

Like your lifebreath, your faith should remain steady, through joy and sorrow, loss and gain, pain and pleasure.

Treat whatever happens as good for you. Develop that sense of fortitude.
     
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2005
 
Den guddommelige magt har ingen specifik form som en genstand eller et væsen, men det gennemsyrer hele skabelsen.

Ud af den guddommelige magt stammer alle andre kræfter med forskellige navne og former.

Der findes kun én kraft og det er Gud.

Den samme Atma findes i anklageren og den anklagede, tilbederen og tilbedelsen.

Den person, der realiserer dette princip om enhed, vil aldrig give plads til vrede eller misundelse.

Der er mangfoldighed på legemets og sindets niveau, men Gud er den samme i det hele.
 
 
The divine power has no specific form like that of an object or a being, but it pervades the entire creation.

Out of the divine power originated all other powers with various names and forms.

There is only one power and that is the Atma. The same Atma exists in the accuser and the accused, the worshipper and the worshipped.

The person who realizes this principle of oneness will never give room to anger or jealousy.

There is diversity at the level of the body and the mind, but the Atma is the same in all.
     
 
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2004
 
Når ens indre reaktioner og agitationer sublimeres, oplever alt det, der oplever gennem sanserne, sindet og intellektet en guddommelig glans og åbenbarer deres guddommelige kerne.

Når menneskets hjerte er fuld af kærlighed, kan han være i verden og alligevel være upåvirket af det.

All aktivitet vil da være for den Almægtige, for hans nåde og gennem hans vilje.
     
 
 
     
When one's inner reactions and agitations are sublimated, all that one experiences through the senses, the mind and the intellect take on a divine lustre and reveal their divine core.

When man's heart is full of love, he can be in the world and yet be unaffected by it.

All activity will then be for the Almighty, for His Grace, and through His will.
     
 
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2003
 
Mennesket må erkende sin gæld til samfundet og sin pligt mod det.

Samfundet er udtryk for guddommelighed.

En adskilthed af menneskeker bliver ikke et samfund.

Der må være en dybt arrangeret enhed i bevidstheden om slægtskab med Gud, ved at deler hinandens glæder og sorger.

Den enkelte skal manifestere den iboende hengivenhed der er forbundet med ham, gennem ord og gerning.
   
 
   
Man must recognize his indebtedness to society and his duty towards it.

Society is the expression of divinity.

A chance conglomeration of humans does not become a society.

It has to be wedded into a unit by consciousness of kinship with God by sharing each other's joys and sorrows.

The individual has to manifest the ananda inherent in him through word and deed.
     
 
 
Top
 
Top
    Webmaster and creates of The Golden Portal    
Børge Nielsen