Retur:
 August oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 21 August
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Tirsdag

Stjernetegn Løven

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 

Vejen er en del af dit mål.

På din vej i hverdagen møder du medspillere og modspillere.

Husk på den gamle "tese" - der fortæller at du oftest lærer mest af dine modspillere.

Og husk på at åndelig udvikling foregår i hverdagens liv og episoder.

Og du modtager alt efter hvilken måde du reagere på, så tænk selvstændigt - reflekter - undrer dig og du vil kunne se mirakler opstå i selv tilsyneladende uløslige konflikter - knuder osv.

 
 
David Stjernen
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Tirsdag

Stjernetegn Løven

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
     Eileen Caddy     
 
 
  
Click Flag
 
Alle har haft oplevelsen af at blive væltet fuldstændig omkuld på grund af noget, som en har sagt eller gjort.

I stedet for straks at have taget det op, har du måske ladet det slå dig ud, så det har påvirket hele dit livssyn, og du til sidst opdagede, at du var blevet helt forknudret og ikke til glæde for nogen.

Du har måske endda startet dagen med de allerbedste hensigter, med kærlighed i dit hjerte mod alle, besluttet på at se det allerbedste, hvor du end vendte blikket hen.

Næste gang det sker for dig, må du finde ud af, hvad det er, der sker, og straks hæve din bevidsthed.

Kald på Mig.

Lad dine tanker være hos Mig, så du bliver bevidst om Mig og Mit guddommelige nærvær.

Så skal du se, hvilken forskel det vil gøre for dig.

Hvis du hurtigt kan vende dine tanker mod Mig og Min guddommelige kærlighed, når du står i en negativ situation, kan der ske en fuldkommen ændring.

Husk dette næste gang.

Prøv det og se, hvordan det virker.
 
  
Click Flag
 
 
    Eileen Caddy    
 
Everyone has had the experience of being thrown completely offbalance by something someone has said or done.

Instead of facing it straight away, you may have allowed it to take hold of you and affect your whole outlook, until you found yourself tied up in knots and no good to anyone.

You may have even started the day with the very best intentions, with love in your heart for everyone, determined to see the very best everywhere you look.

Next time it happens to you, recognise what is happening and immediately raise your consciousness.

Call upon Me. Let your mind be stayed upon Me, so that you become consciously aware of Me and My divine presence.

See what a difference it will make to you.

If you can quickly turn your thoughts to Me and to My divine love when you find yourself in a negative situation, everything can change completely.

Remember this idea next time.

Try it and see how it works.
     
 
 
 
 
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Vær villig til at følge vejledningen.
 
     
Det kvindeliges natur er visdom, kærlighed og klarsyn udtrykt gennem følelser og ønsker.

Den mandlige energi er helt igennem risikovillig handlekraft i det kvindeliges tjeneste, stort set på samme måde som i forholdet mellem den ridderlige væbner og hans udkårne.

Husk her, at vi taler om en indre proces i hver af os, mand såvel som kvinde.

Vi siger ikke, at mænd bør lade kvinder fortælle sig, hvad de skal gøre, men at hver enkelt af os er nødt til at lade sig vejlede af sin intuition og så være villig til direkte og frygtløst at følge denne vejledning.
 
Jeg følger
min intuitions vejledning
direkte og frygtløst.
 
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
Top
 
Top
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
 
     2011     
 
Den guddommelige inkarnerer fra tidsalder til tidsalder med henblik på at beskytte de dydige, straffe de onde og oprettelse af retfærdighed.

Krishna var en sådan manifestation af det guddommelige.

Under udøvelsen af sit løfte til Moder Jord, frigjorde Han verden fra mange onde herskere og søgte at etablere en regeringstid med retfærdighed til beskyttelse af det gode.

I dag, hvis Guddommelige ønsker at straffe de onde og beskytter de retfærdige, ville der ikke engang være en fuldstændig og helt retfærdig person.

Alle vil kvalificere sig til straf.

Derfor er det ikke et spørgsmål om at ødelægge de onde.

Opgaven i dag er at omdanne uretfærdighed til retfærdighed.

Dette skal ske gennem kærlighed alene.
 
 
The Divine incarnates from age to age for the purpose of protecting the virtuous, punishing the wicked and establishing righteousness.

Krishna was one such manifestation of the Divine.

In fulfilling his pledge to Mother Earth, He rid the world of many wicked rulers and sought to establish the reign of righteousness for the protection of the good.

Today, if the Divine wants to punish the wicked and protect the righteous, there will not be even one wholly righteous person.

All will qualify for punishment.

Hence it is not a question of destroying the wicked.

The task today is to transform Adharma (unrighteousness) into Dharma (righteousness).

This has to be done through love alone.
   
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2010
 
Dine forfædre opnåede velstand, fred og glæde, og det lykkedes at nå deres mål gennem tro alene.

Hvis du mister troen, er du sikker på at falde.

For troen er selve livets åndedræt. Når der ikke er noget åndedræt, bliver man lig.

Med åndedrag af tro, bliver du guddommelig, det samme som Herren selv.

Tro kan udstyre dig med alle former for magt og gøre dig fuldstændig og komplet.

For, Gud er i sin natur, selvforsynende og komplet og fuld.

Ingen anden åndelig øvelse er nødvendig for at realisere den tilstand.

Renhed og selvforsyning, er også din sande natur.

Urenhed og utilstrækkelighed er fremmede for menneskeheden.

Du bør ikke ignorere eller glemme denne kendsgerning.

Rigtig uddannelse skal vække denne tro og indgyde bevidsthed om denne fylde i hver eneste aktivitet.

Dette er hovedformålet, kernen i den rigtige type af uddannelse.
 
 
Your forefathers achieved prosperity, peace and joy and succeeded in attaining their goals through faith alone.

If you lose faith, you are certain to fall.

For, faith is the very breath of life.

When there is no breath, one becomes a Shavam (corpse).

With the breath of faith, you become Shivam (Divine), the same as the Lord Himself.

Faith can endow you with all forms of power and render you Poorna (full and complete).

For, Atma, by its very nature, is self-sufficient and full.

No other Sadhana (spiritual exercise) is needed to realise that state.

Paripoornatha (purity and self-sufficiency) is also your true nature.

Impurity and insufficiency are alien to mankind.

You should not ignore or forget this fact.

Real education must arouse this faith and infuse the awareness of this fullness in every activity.

This is the essential aim, the core of the right type of education.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2009
 
Fred kan ikke findes i den ydre verden, men kun inde fra dig selv.

Du skulle indse, at hele universet er gennemtrængt af den Guddommelige.

I dag er verden fyldt med strid. Det er ikke muligt at se en forskel mellem et menneskeligt væsen og en dæmon.

Mennesket som er udviklet fra det dyriske, er gået tilbage til dyrestadiet, i stedet for at udvikle sig til den Guddommelige.

Menneskets primære pligt er at opretholde de menneskelige værdier såsom sandhed, fred og kærlighed.

Ikke desto mindre er mennesket i dag mærket af uhensigtsmæssige forbindelser og til had.

I det øjeblik han kaster dem af sig, vil han indse at han er Guddommelig.
 
 
Peace cannot be found in the external world but within oneself.

One should realize that the whole universe is pervaded by the Divine.

Today the world is filled with strife.

It is not possible to make a distinction between a human being and a demon.

Man, who evolved from the animal, instead of proceeding towards Divinity, is regressing to animality.

Man's primary duty is to uphold the human values of Truth, Righteousness, Peace and Love.

However, man today is enveloped in attachment and hatred.

The moment he casts them off, he will realize his divinity.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2008
 
Herrens Nåde gives til hver enkelt tilhænger i nøje overensstemmelse med graden af denne persons åndelige bevidsthed.

Havet er umådeligt stort og grænseløst, men det mål af vand som du kan bære fra det er bestemt af det kar du anvender.

Hvis karret er lille, så kan du ikke fylde det udover dets evne.

På samme måde er det hvis dit hjerte er begrænset, så vil den Guddommelige Nåde på samme måde være begrænset.

Udvid dit hjerte og modtag i overmål af Guds nåde.
 
 
The Lord’s grace is conferred on each devotee according to the level of that person’s spiritual consciousness.

The ocean is vast and boundless, but the amount of water you can carry from it is determined by the size of the vessel you take.

If the vessel you carry is small, you cannot fill it beyond its capacity.

Likewise, if your heart is constricted, Divine grace will be equally limited.

Broaden your heart and receive the plenitude of God’s grace.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2007
 
Upanishaderne erklærer at der er to fugle, Jivatma og Paramatma, der sidder på træet der kaldes legemet.

Den ene fugl spiser træets frugter mens den anden blot ser på.

Men underet er, at selvom det ser ud til at der er to fugle, så er de to fugle i virkeligheden en.

De kan ikke adskilles fordi de er toaspekter af den samme virkelighed.

Dampen i luften kan være usynlig, men den er af samme art som is der har fast form.

Det Guddommeliges formløse aspekt og den manifesterede Guddommelighed er blot to måder som den Ene projicerer sig selv på.
 
 
The Upanishads state that there are two birds, the Jivatma and the Paramatma that sit on the tree called the body.

One bird eats the fruit of that tree while the other simply looks on as a witness.

But, the wonder is that the two birds are in reality one, though they may appear as two.

They cannot be separated since they are two aspects of the same reality.

Steam in the air may be invisible, but it is of the same nature as ice which is solid.

Niraakara (the formless aspect of the Divine) and the Saakara (the manifest Divinity ) are just two ways in which the One projects itself.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2006
 
Det er nødvendigt at rense sindet ved regelmæssig spirituel disciplin, for at stemme individet med Guds uendelige vilje, at smelte sammen med Hans Herlighed.

Uddannelse og talenter, uanset hvor dybe og varierede, har ingen rensende kraft.

De tilføjer blot en blanding af stolthed og konkurrence.

Uddannede mennesker er ikke nødvendigvis gode, ej heller er mennesker med spirituelle kræfter nødvendigvis hævet over stolthed, misundelse og grådighed.

Sandhed), Retfærd, Fred og Kærlighed er de sande kvaliteter i et menneske med et rent hjerte, et hjerte hvori Gud er bevaret og manifesteret.
 
 
It is essential to cleanse the mind through regular Sadhana (spiritual discipline), to tune the individual to the infinite will of God, to merge in His Glory.

Scholarship or skill, however deep and varied, have no purifying power.

They only add the alloys of pride and competition.

Learned men are not necessarily good, nor are men with spiritual powers necessarily above pride, envy and greed.

Sathya (Truth), Dharma (Righteousness), Shanti (Peace) and Prema (Love) are the true qualities of a person with a pure heart, a heart where God is enshrined and is manifest.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2005
 
Gud er beskrevet som 'Sath-Chith-Ananda'.

’Sath’ er væren. ’Chith’ er bevidsthed.

Når ’Sath’ og ’Chith’ mødes, så skabes ’Ananda’ (guddommelig lyksalighed).

’Sath’ kan sammenlignes med sukker, ’Chith’ kan sammenlignes med vand.

Når de to bringes sammen, så har du sirup, en velsmagende sød drik.

På samme måde er det med ’Sath’ og ’Chith’, når de to føres sammen, så opleves Ananda.

 
 
God is described as 'Sath-Chith-Ananda'.

'Sath' is being.

'Chith' is awareness.

When 'Sath' and 'Chith' come together, there is Ananda (divine bliss).

'Sath' may be compared to sugar, 'Chith' may be compared to water.

When the two are brought together you have a syrup, an enjoyable sweet drink.

Likewise, only when 'Sath' and 'Chith' come together, Ananda is experienced.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2004
 
Mennesket må opgive forfølgelsen af sanselige objekter, hvis han søger varig fred og glæde.

Materiel rigdom medfører ikke kun glæde, men også sorg.

Ophobning af rigdom, mangedobling af ønsker - disse fører kun til vekslen mellem glæde og sorg.

Tilknytning er roden til både glæde og sorg, ikke-tilknytninig/følelsesmæssig distance er Frelseren.

Føl at din familie, dit hus og dine ejendele er alle Herrens ejendom, og du er kun administratoren.
 
 
Man has to give up the pursuit of sensory objects if he seeks lasting peace and joy.

Material wealth brings with it not only joy but also grief.

Accumulation of riches, multiplication of wants - these lead only to alternation between joy and grief.

Attachment is the root of both joy and grief; detachment is the saviour.

Feel that your family, your house and your possessions are all the Lord's property and you are only the trustee.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2003
 
Hvad kan en forsamling af lærde opnå?

Konklusionerne der ankommer efter omfattende drøftelser, bringes overhovedet ikke i praksis.

Store summer af penge samt utallige citater på papir er spildt.

Henstillinger og resolutioner skal afprøves på prøvestenen i praksis.

Pengene kan anvendes bedre på at højne standarden for livet i landsbyen og dens beboere.

Vi skal studere det bedste middel til at bringe fred og anvende disse midler i nogle landsbyer til at bevise deres gyldighed.
 
 
What can gatherings of learned bodies achieve?

The conclusions arrived at after extensive discussions are not put into practice at all.

Large sums of money as well as countless reams of paper are wasted.

The recommendations and resolutions must be tested on the touchstone of practice.

Money can be better spent on raising the standard of life of the village folk.

We must study the best means of bringing peace and apply those means in a few villages to prove their validity.
 
Top
 
Top
    Webmaster and creates of The Golden Portal    
Børge Nielsen