Retur:
 August oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 31 August
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Lørdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Buddha Bless.

Hvis du er deprimeret - lever du i fortiden.

Hvis du er angst - lever du i fremtiden.

Hvis du er i Fred - er du levende i Nuet.

 
 
Balance og Ligevægt mellem tanke, ord og handling.
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 
For at lære manifestationens love er der livsvigtige lektier, der skal læres - tålmodighed, udholdenhed og vedholdenhed.

Du skal lære blind lydighed og være villig til at følge Mine instruktioner, ligegyldigt hvor tåbelige de kan se ud.

Først når disse lektier er blevet lært og omsat i praksis, begynder der at ske de mest vidunderlige ting i dit liv, og du ser virkelig, hvordan Mine love efterleves og demonstreres.

Husk altid, at du selv må gøre noget, du må leve dit liv og ikke blot tilbringe dit i bøn og så håbe på, at noget vil ske.

Bøn er nødvendig, men det er ikke nok.

Du må lære at leve dit liv, så alle kan se det.

Det er ikke nok at tale om tro.

Du må leve på en sådan måde, at alle, der er omkring dig, kan se, hvad det betyder at leve i troen, hvad det betyder at lægge hele din tro og tillid hos Mig, Herren din Gud, det guddommelige i dit indre.
 
    Eileen Caddy    
 
To learn the laws of manifestation, there are vitally important lessons to learn - patience, persistence and perseverance.

You have to learn implicit obedience and be willing to follow out My instructions, no matter how foolish they may appear to be.

It is only when these lessons have been learnt and put into practice that the most wonderful things begin to happen in your life, and you do indeed behold My laws being lived and demonstrated.

Always remember, you have to do something, you have to live a life and not just spend your life praying, hoping something will happen.

Prayer is necessary, but it is not enough.

You have to learn to live a life for all to see.

Talking about faith is not enough.

You have to live in such a way that all those souls around you can see what it means to live by faith, what it means to put your whole faith and trust in Me, the Lord your God the divinity within you.
 
  
Click Flag
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
Top
 
     Shakti Gawain     
     
 
Forestil dig, at universet er din elsker.
 
     
Invitér dig selv ud. Forbered dig på det, som hvis du skulle ud med den elskeligste og mest spændende person, du kan forestille dig.

Tag et dejligt, varmt bad. Tag dit bedste tøj på. Køb en buket blomster til dig selv. Spis en dejlig middag eller gå en måneskinstur.

Brug hele aftenen på at fortælle dig selv, hvor vidunderlig du er og andet, som du har lyst til at høre fra en elsker.

Forestil dig, at universet er din elsker, som giver dig alt, hvad du ønsker.
   
 
 
 
Universet
er min
elsker.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
Top
 
Top
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Der er tre stadier af åndelig praksis.

De er koncentration, kontemplation og meditation.

Når du retter dit blik på én form, er det koncentration.

Når denne form fysisk fysisk bevæger sig væk efter et stykke tid, ser du stadig på denne form med din mentale øje.

Det er kontemplation - overvejelse. Som følge af denne øvelse, får denne form prentet i dit hjerte permanent.

Det er meditation. Hvis du foresætter med at mediterer således, forbliver formen permanent i dit hjerte.

Du bør ikke begrænse din åndelige praksis kun til koncentration og overvejelse.

Selvom det er rigtigt, at disse er de første trin i din åndelige praksis, skal du gøre yderlige fremskridt.

Du skal omdanne koncentration til overvejelse og senere til meditation.

Når du forvandler det, vil du altid visualiser Guds form til enhver tid.

De gamle seerne vedtog denne form for meditation.

Derfor manifesterede Gud sig for dem, når de ønskede det, talte til dem og opfyldte deres ønsker.
 
 
There are three stages of spiritual practice.

They are concentration, contemplation and meditation.

When you fix your gaze on one form, it is concentration.

When this form physically moves away after sometime, you still look at this form with your mental eye.

That is contemplation.

As a result of this exercise, this form gets imprinted in your heart permanently.

That is meditation. If you go on meditating thus, the form remains in your heart permanently.

You should not confine your spiritual practices to concentration and contemplation only.

While it is true that these are the first steps in your spiritual practices, you must progress further.

You must transform concentration to contemplation and later into meditation.

When you transform thus, you will continue to visualize the form of God at all times.

The ancient seers adopted this form of meditation.

That is why God manifested before them whenever they wished, talked to them and fulfilled their desires.
     
Top
Top
     
     2010     
 
Der er en teknik, hvorved den udødelige ånd kan blive opdaget.

Selv om det kan forekomme vanskeligt, vil hvert skridt gøre det næste lettere, og et sind, der er gjort klar af disciplin er i stand til at opdage den guddommelige grundlag for mennesket og skabelse i et flash.

Der er ingen genvej til denne fuldbyrdelse.

Man er nødt til at opgive alle de tendenser, man har akkumuleret indtil videre og blive lys på rejsen.

Lyst, grådighed, vrede, ondskab, indbildskhed, misundelse, had - alle disse tendenser skal udvises.

Det er ikke nok til at lytte til åndelige diskurser og tælle det antal, du har lyttet til.

Det eneste der tæller er at praktisere mindst én af disse læresætninger.
 
 
There is a technique by which the Immortal Spirit can be discovered.

Though it may appear difficult, each step forward makes the next one easier, and a mind that is made ready by discipline is able to discover the Divine basis of man and creation in a flash.

There is no short-cut to this consummation.

One has to give up all the tendencies that one has accumulated so far and become light for the journey.

Lust, greed, anger, malice, conceit, envy, hate – all these tendencies have to be shed.

It is not enough to listen to spiritual discourses and count the number you have listened to.

The only thing that counts is practising at least one of those teachings.
     
Top
Top
     
     2009     

Som en indledning til uselvisk tjeneste må du opnå renselse af dit hjerte.

Du må gå dit motiv og evner efter i sømmene, dine intentioner og kvalifikationer og for dig selv opdage, hvad du håber at modtage igennem tjeneste.

Du skal opstøve ethvert spor af egoisme og begær efter berømmelse.

Du må afskaffe ethvert spor af mit og brænde ethvert spor af stolthed til aske, der eventuelt skulle opstå, nå du yder tjeneste til en fattigere eller muidre hellig stillet.

Opgiv stolthed over din status, rigdom, skolekundskaber og position, og udøve ydmyghed, lydighed, disciplin og medfølelse.
 
 
As a preliminary to Seva (selfless service) you have to attain purity of heart.

You must examine your motives and skills, your intentions and qualifications, and discover for yourself what you hope to achieve through Seva.

You should ferret out any trace of egoism, and also the desire for fame.

You have to get rid of all sense of mine and thine and burn to ashes the pride that comes from the feeling that you are offering service to someone poorer and less fortunate.

Give up pride of status, wealth, scholarship and position, and practise humility, obedience, discipline and compassion.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Mennesket er ikke blevet født blot for at tilfredsstille sine verdslige ønsker; han er her for at manifestere den iboende latente Guddommelighed.

Det er derfor han, kaldes for individ – den der manifesterer den Guddommelige magt der er i ham.

Til dette formål er mennesket begavet med dette legeme og den intelligens der er behov for, så han kan kontrollere den og forme den til brugbare kanaler af handling.

Hvert menneske må opnå dette mål gennem det vedvarende arbejde henimod moral og gode gerninger.
 
 
Man has not taken birth merely to satisfy his mundane desires; he has come to manifest the Divinity latent in him.

That is why he is called individual)- he who makes manifest the Divine power that is in him.

For this purpose he has come endowed with this body, and the intelligence needed to control it and divert it to useful channels of activity.

Every man must achieve this goal by the steady pursuit of morality and good deeds.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Tro på at Gud er bosat i alle eksistenser. Tal sådanne ord som vil sprede godhed, sandhed og skønhed, udfør sådanne handlinger som som vil fremme alle menneskers lykke og velstand og bede om, at hele verden nyder fred.

Udvid jer selv; indskrænk jer ikke til jeres eget lille individ.

Udvid til universel kærlighed, uberørt ligevægt og dyder der altid er aktive.

Dette er den vej der vil bringe det Guddommen i dig til fulde.
 
 
Believe that God resides in all beings; speak such words as would spread goodness, truth and beauty; perform such acts as would promote the happiness and prosperity of all; pray that the entire world enjoys peace.

Expand yourselves; do not contract into your own tiny individuality.

Expand into universal love, unshaken equanimity, and ever active virtue.

That is the path which will bring out the Divinity in you to the fullest.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Den bedste måde at blive slippe af med sine vildfarelser på - er at ramme dens rødder – den misforståelse at du er kroppen, med et navn og form, der er knyttet til sanserne, intelligensen og sindet.

Siger du ikke, min næse, mit sind, min hånd, min fornuft, min bog, min paraply?

Hvem er dette ’jeg’ der kalder alt dette ’mine’?

Dette er den virkelige ’dig’.

Det var der da du blev født, og eksisterer, selv når du sover glemsom om alt andet, inklusive legemet.

Det ’jeg’ kan ikke såres; det ændrer sig ikke, det kender ikke fødsel eller død.

Lær disciplinen der gør dig opmærksom på denne sandhed og du vil for altid være frie og uden frygt.
 
 
The best way to get rid of delusion is to strike at its very roots - the mistake that you are the body, with a name and form, attached to the senses, the intelligence and the mind.

Don't you say, my nose my mind, my hand, my reason, just as you say, my book, my umbrella?

Who is this 'I' that calls all these 'mine'?

That is the real 'you'.

It was there when you were born, and exists even when you sleep forgetful of all else including the body.

That 'I' cannot be harmed; it does not change, it knows no death or birth.

Learn the discipline that makes you aware of this Truth and you will be ever free and without fear.
     
Top
Top
     
     2005     
 
Hvad er spiritualitet?

Det er den beslutsomme stræben efter kosmisk bevidsthed.

Spiritualitet har til formål at gøre det muligt for mennesket at manifestere den kosmiske bevidsthed, der er til stede indenfor og uden for ham.

Det betyder at nedbryde barriererne mellem Gud og Naturen og etablere deres væsentlige enhed.

Barriererne mellem Gud og Natur skal nedbrydes og den essentielle enhed skal etableres.

Godhed er et synonym for Gud.

Til at erkende et sådant stade af guddommelig bevidsthed er det nødvendigt med hengivenhed.

Hengivenhed sigter på at vække bevidstheden om det Guddommelige i mennesket.

Al aktivitet der er rettet mod at vende sindet til Gud er en slags hengivenhed.

At forestille sig og opleve det Guddommelige væren - bevidsthed - lyksalighed inden i én selv er det sande tegn for hengivenheden.
 
 
What is spirituality?

It is the resolute pursuit of cosmic consciousness.

Spirituality aims at enabling man to manifest, in all its fullness, the cosmic consciousness that is present within and outside him.

It means getting rid of the animal nature in man and developing the divine tendencies in him.

It means breaking down the barriers between God and Nature, and establishing their essential oneness.

Goodness is a synonym for God.

To realize such a state of divine consciousness, devotion is essential.

Devotion aims at awakening consciousness of the Divine in man.

All activity aimed at turning the mind towards God is a form of devotion.

To envisage and experience the Divine Being-awareness-bliss within oneself is the true mark of devotion.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Alle religioner underviser i en grundlæggende disciplin, fjernelse af egoisme og at opgive smålige begær.

Enhver religion lærer mennesket at fylde sin væsen med Guds herlighed og smide smålighed af indbildskhed væk.

Det træner ham i metoder til løsrivelse og diskrimination, så han kan sigte højt og opnå befrielse.

Tro, at alle hjerter er motiveret af den ene og eneste Gud, alle trosretninger forherlige den ene og eneste Gud; alle navne på alle sprog og alle former, som mennesket kan forestille sig, betegner den ene og den eneste Gud, der er bedst tilbedt gennem ren Kærlighed.

Dyrk at en holdning af enhed mod mennesker af alle trosretninger i alle lande.
 
 
All religions teach one basic discipline, the removal of egoism and giving up petty desires.

Every religion teaches man to fill his being with the glory of God and evict the pettiness of conceit.

It trains him in methods of detachment and discrimination, so that he may aim high and attain liberation.

Believe that all hearts are motivated by the One and only God; all Faiths glorify the One and only God; all names in all languages and all Forms that man can conceive of, denote the One and the only God who is best worshipped through pure Love.

Cultivate that attitude of oneness towards men of all creeds in all lands.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Guddommelighed er ikke begrænset til menneskehedens alene.

For at illustrere denne latente, immanent guddommelighed, har Vinayaka en elefant hoved, med musen som sit køretøj.

Elefanten er meget intelligent, trofast og loyal.

Elefanten har fået stor tålmodighed og overbærenhed.

Det er rede til at ofre sit liv, men det kan aldrig tolerere dens master lide.

Når der ingen vej for er for os at tage i junglen, er det elefanten, der går i gennem og opretter en sti for os.

Det er ligeledes i denne jungle af liv, at det er den elefant hovede Vinayaka, der viser den ideelle vej for os alle at betræde.

 
 
Divinity is not limited to mankind alone. We find divinity present in birds and beasts too.

To demonstrate this latent, immanent divinity, we have Vinayaka having an elephant's head, with a mouse as his vehicle.

The elephant is highly intelligent, faithful and loyal.

The elephant has got great patience and forbearance.

It is prepared to sacrifice its life, but it can never tolerate its master's suffering.

When there is no path for us to take in the jungle, it is the elephant that walks through and creates a path for us.

Similarly, in this jungle of life, it is the elephant-headed Vinayaka who shows the ideal path for all of us to tread.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk