Retur:
 Oktober oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 3 Oktober
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.

Blæs det et stykke .........

Hvad dine gamle forældede tanke og følelses mønstre dikterer dig.

Det er dig der har tømmerne i hænderne - udskift dem der er mest påtrængende, med tanker og følelser der er af opbyggende, konstruktive karakter - i forhold til nuet, det liv du virkeligt ønsker dig og dit nye liv.

Det er dig der har ansvaret for dig selv og ingen andre.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
     Eileen Caddy     
 
 
  
Click Flag
 
Der ligger et stort ansvar i dine hænder, for jeg udøser alle Mine gode og fuldkomne gaver over dig.

Dine fødder er blevet sat på den vej, der fører til den Nye Tidsalder, og hele tiden bevæger du dig længere og længere ind i den og bliver en del af den.

Du kan ikke længere komme med undskyldninger for dig selv, når du ikke får gjort det, du burde gøre, ved at sige, at du ikke vidste det eller ikke var klar over det, for du er ansvarlig for hver eneste af dine handlinger.

Du ved, hvordan du kan kontrollere dine tanker og dine handlinger; gør det derfor.

Prøv aldrig på at gemme dig bag uvidenhed, men vær klar over, at du i dig rummer al viden, al visdom, al forståelse; og det er blot et spørgsmål om til alle tider at blive fyldt op fra den uendelige kilde.

Sig evindeligt tak, fordi du virkelig kender sandheden, og fordi det er sandheden, der bevirker, at du gør det, der kræves af dig.

Hav fuldkommen fred med dig selv.
 
   
Click Flag
 
 
    Eileen Caddy    
 
You hold a great responsibility in your hands, for I pour down upon you all My good and perfect gifts.

Your feet have been set on the path leading to the New Age, and all the time you are moving further into it and becoming part of it.

You can no longer make excuses for yourself when you fail to do what you should be doing, by saying you did not know or did not realise, for you are responsible for your every action.

You know how to control your thoughts and your actions; therefore do so.

Never try to hide behind ignorance, but know that within you you contain all knowledge, all wisdom, all understanding; and it is simply a question of drawing from that limitless supply at all times.

Give eternal thanks that you do know the truth and that it is the truth that enables you to do what is required of you.

Be at perfect peace.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Ægte lidenskab fører os sammen.
 
     
Ægte lidenskab fører os sammen, men afløses ofte af frygt kort efter.

Forholdet begynder måske at dø, næsten lige så snart det blomstrer.

Vi bliver grebet af panik og klynger os sædvanligvis endnu fastere til det.

Den første oplevelse af forelskelse er så stærk; nogle gange bruger vi år i forsøg på at genskabe den.

Ofte er det kun, når vi giver op og giver slip, at energien begynder at strømme igen, og vi kan nå den samme følelse.
 
 
 
 
 
Jeg
giver slip og er
tillidsfuld.
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
Top
 
Top
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
 
 
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
 
     2011     
 
I denne Kali tidsalder er mennesker bevægende sig om som grusomme rovdyr.

Kærlighed og medfølelse forsvindende. Et demonstrative og pralende liv er dagens orden.

Alle kan kræve, at de elsker Gud. Næppe en af en million er en sand elsker af Gud.

At begrænse Gud i tider med modgang og til at rose Gud under betingelser for velstand kan ikke kaldes sand kærlighed til Gud. Guddommelig kærlighed er den, der ikke viger tilbage over for vanskeligheder og ikke bryster sig over velstand og forbliver lige så rolig under alle omstændigheder.

Livet er fuldt af omskiftelser, som er forbigående. Ægte kærlighed bør forblive upåvirket af vel eller jammer. Så længe du er fulde af had, vil verden vise sig som en hadfyldt verden. Det er kun når kærlighed er udviklet at dualisme af godt og ondt at den kan blive overskredet og glæden ved enhed med Guddommelige opleves.

 
 
In this age of Kali, human beings are moving about like cruel beasts.

Compassion and love are vanishing. Ostentatious living is the order of the day.

Everyone may claim that they love God. Hardly one in a million is a true lover of God.

To deride God during times of adversity and to praise God in conditions of prosperity cannot be called true love of God. Divine love is that which does not flinch in the face of difficulties and does not gloat over prosperity and remains equally serene in all circumstances.

Life is full of vicissitudes, which are transient. True love should remain unaffected by weal or woe. As long as you are full of hatred, the world will appear as a hate-filled world. It is only when love is developed that the dualism of good and evil can be transcended and the joy of oneness with the Divine experienced.
     
 
 
Top
Top
     
     2010     
 
Historien om Herren er en fortryllende skat. Gem Hans historier i din hukommelse og spar dig selv fra vildfarelse og sorger.

Du kan have lyttet til betragtningerne i alle skrifter og mestrer alle åndelige øvelser.

Men den største af dem alle er den hellige Herrens navn, og den sødme, som det oser af.

Når Hans Navn falder på øret, vil dit hjerte blive fyldt med glæde.

Når du husker Hans navn, vil en strøm af kærlighed springe frem fra dit hjerte.
 
 
The story of the Lord is an enchanting treasure.

Store His story in your memory and save yourself from delusion and grief.

You may have listened to the recitals of all Shastras (scriptures) and mastered all Sadhanas (spiritual practices).

But the greatest of them all is the sacred Name of the Lord and the sweetness that it oozes.

When His Name falls on the ear, your heart will be filled with joy.

When you recall His Name, a stream of Love will spring forth from your heart.
     
 
 
Top
Top
     
     2009     

Mennesket er en lagerbygning for ethver mineral, metal og energi som Jorden indeholder.

Han har i sig elektrisk energi, magnetisme og adskillige former for energi.

Det er sørgeligt at han ikke indser dette.

Der er en enorm styrke af Guddommelighed skjult i ham, der gør ham i stand til at udføre hvad som helst, som han stiller sit sind ind på.

Menneskets mange aktiviteter er kun et glimt af det store potentiale som der ligger skjult i ham.

Alt hvad han behøver er at have viljen og beslutsomheden for at reliasere denne styrke og det skjulte potentiale.
 
 
Man is the storehouse of every mineral, metal and energy that the earth contains.

He has in him electric, magnetic and several other forms of energy.

Sadly, man does not realise this.

There is the enormous strength of Divinity latent in him that enables him to do anything that he sets his mind on.

Man's many achievements are mere glimpses of the great potential that is latent in him.

All he needs is to have the will and the determination to realise this strength and potential.
     
 
 
Top
Top
     
2008
 
Den bedste måde at udrydde svagheder er at tage fat om roden - den fejlagtige tro at I er kroppen, at I har navn og form, disse sanser, denne intelligens og dette sind.

Dette er blot den bagage I har med jer. Siger I ikke, ”mit sind”, ”min hånd” ligesom I siger, ”min bog”, ”min paraply”?

Hvem er dette ”jeg” der kalder alle disse ”mine”? Det er det sande ”dig”.

Det var der da I blev født, da I sov og glemte alt andet selv jeres kroppe med alle dets evner og udstyr, indre såvel som ydre.

Dette ”jeg” kan ikke skades; det ændrer sig ikke, det kender hverken fødsel eller død.

Lær den disciplin der gør jer bevidst om denne sandhed og I vil for altid være frie og modige.

Dette er sand viden, viden om selvet.

 
 
The best way to get rid of weakness is to strike it at its very root - the mistaken belief that you are the body, that you have a name and a form, these senses, this intelligence and this mind.

These are all the luggage you carry.

Don't you say, "my mind", "my hand", just as you say, "my book", "my umbrella"?

Who is this 'I' that calls all these "mine"?

That is the real 'you'. It was there when you were born, when you were sleeping forgetful of all else, forgetful even of your body with all its equipment, internal and external.

That 'I' cannot be harmed; it does not change, it knows no death or birth.

Learn the discipline that makes you aware of this truth and you will be ever free and bold.

That is real Vidya (knowledge), the Atma Vidya (knowledge of the Self).
     
 
 
Top
Top
     
     2007     
 
Sindet bliver nogle gange sammenlignet med en slange.

Det er fordi det ikke bevæger sig i lige linje.

Det nyder krumme og uærlige strategier og smarte opfindelser.

Det undgår den lige vej af oprigtighed og sandhed.

Men slangen kan charmeres til at blive uskyldig..

Når slangetæmmeren spiller på sit instrument, så svajer slangen sit hoved i trance, sådan vil også sindet svæve med den musik, der stammer fra genkendelsen af Guds navn!
 
 
The mind is sometimes characterized as a snake.

This is because it doesn't move straight.

It delights in crooked stratagems and clever contrivances.

It avoids the straight path of sincerity and veracity.

But, the snake mind can be charmed into innocence.

When the snake charmer plays on his instrument, the snake sways its hood entranced; so, too the mind will sway with the music that emanates from the recitation of the Name of God!
     
 
 
Top
Top
     
     2006     
 
Ethvert menneske og ethvert levende væsen stræber efter at opnå lykke og fred.

Folk søger forskellige veje for at opleve evig lyksalighed.

Alle stræber efter at kende formålet med livet.

Men de lykkes ikke i deres forehavende.

En ud af en million vil vedblive med stærk beslutsomhed og vil ikke give op førend målet er nået.

Almindelige dødelige anstrenger sig ikke i denne retning fordi de tror at det er noget der ligger udenfor deres rækkevidde.

De bruger livet på at efterstræbe fysiske og flygtige glæder.

De lever i den vildfarelse at mad, tøj og bolig er de tre hovedformål med det menneskelige liv.

Det lykkes dem ikke at erkende at der findes et højere formål med livet end dette.
 
 
Every man and every living being aspires to attain peace and happiness.

People pursue various paths to experience the everlasting bliss.

Everyone aspires to know the objective of life.

But they are not able to succeed in their endeavour.

One in a million will persist with strong determination and will not give up till he realises the goal.

Ordinary mortals will not make any efforts in this direction as they think it is something beyond their reach.

They spend their lives in the pursuit of physical and ephemeral pleasures.

They are under the delusion that food, raiment and shelter are the three main objectives of human life.

They fail to realise that there is a higher purpose in life than this.
     
 
 
Top
Top
     
     2005     
 
Det er altid at foretrække at henvende sig til Gud for opfyldelsen af ens ønsker i stedet for at krybe for andre mennesker, der selv blot er dødelige.

På sin egen stille måde vil Gud transformere eller omdanne sindet og vende det hen imod spirituelle bestræbelser og sikre en succesrig åndelig rejse.

Han kan ikke tillade sine børn at de mister deres vej og lider i den verdens omspændende vildmark.

Når du nærmer dig Gud og søger Hans hjælp og vejledning, så har du taget det første skridt i retning af at redde dig selv.

Du bliver du ledt til at acceptere Hans vilje som din.

Sådan opnår du fred.
 
 
It is always preferable to approach God for the fulfillment of one's wants, rather than cringe before men, who themselves are mere mortals.

In his own silent way, God will transform the mind and turn it towards Sadhana (spiritual endeavour) and ensure a successful spiritual journey.

He cannot allow his children to lose their way and suffer in the wilderness of the material world.

When you approach God and seek his help and guidance, you have taken the first step to save yourself.

You are then led to accept His will as your own.

Thus, you achieve Shanti (Peace).
     
 
 
Top
Top
     
     2004     
 
Lyt omhyggeligt og gruble eller undrer dig gerne over uanset hvad du har hørt.

Omsæt det til praksis, uanset hvad du har absorberet.

Dette er meningen med Upanishadernes påbud: lytning, kontemplation og praksis.

Ligesom der ikke er nogen betydning i forberede lækker mad, medmindre det bliver fortæret og fordøjes, er det nytteløst at lytte til diskurser, medmindre du omsætte i praksis, hvad du har lært.

Først derefter kan lykke af læring opleves.
 
 
Listen carefully and ruminate over whatever you have heard.

Put into practice whatever you have absorbed.

This is the meaning of the Upanishadic injunction: Shravanam (listening), Mananam (contemplation) and Nidhidhyaasanam (practice).

Just as there is no meaning in preparing delicious food unless it is consumed and digested, it is useless to listen to discourses unless you put into practice what you have learnt. Only then can the bliss of learning be experienced.
     
 
 
Top
Top
     
     2003     
 
Den sande hemmelighed af nydelse ligger i offer.

Offer er også blevet erklæret for at være det eneste middel til at nå udødelighed

Opgive hvad der er taget er en lov om livet.

Det gælder for vejrtrækning, fødevarer og andre ting.

Ligeledes skal den rigdom, hvor man erhverver også gives tilbage til samfundet.

Rigdom omfatter ikke kun rigdom, men enhver anden form for erhvervelse herunder viden, legat og færdigheder af forskellige slags.

Den viden, du har erhvervet gennem uddannelse skal overføres til andre.

Det er ved en sådan deling, at din uddannelse bliver beriget og målrettet.

Hvis du ikke formidler den viden du er i besiddelse af, så bliver den ubrugelig.

Dette betyder, at jo mere du giver, jo mere vil du vokse.
 
 
The true secret of enjoyment lies in sacrifice.

Sacrifice has also been declared to be the only means of achieving immortality.

Giving up what is taken in is a law of life.

It applies to breathing, food and other things.

Likewise, the wealth which one acquires should also be given back to society.

Wealth includes not only riches, but every other form of acquisition including knowledge, scholarship, and skills of various kinds.

The knowledge you have acquired through education should be imparted to others.

It is by such sharing that your education gets enriched and purposeful.

If you do not impart the knowledge you possess, it becomes useless.

This means that the more you give, the more you grow.
     
 
 
Top
Top
     
    Webmaster and creates of The Golden Portal    
Børge Nielsen