Retur:
 Oktober oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 12 Oktober
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.

Husk at tage dig tid til smil og afslappelse........

Så dit indre kan få tid til at integreres ind i dit fysiske liv.
 
 
Kosmisk Sol Væsen
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
     Eileen Caddy     
 
 
 
   
Click Flag
 
Kan du virkelig elske, når du plages af den ene prøvelse efter den anden, og du føler, at alt og alle er imod dig?

Det er let nok at elske, når alt går gnidningsløst.

Men når du er trængt op i en krog, kan du være tilbøjelig til at lukke dit hjerte og standse kærligheds-strømmen; og dog er det på det tidspunkt, at der er endnu større behov for kærlighed.

Når du kan elske til trods for de ydre omstændigheder, så kan du være sikker på, det er Min guddommelige kærlighed, der strømmer i og igennem dig, og at denne forunderlige kærlighed vil sejre til sidst.

Kærligheden giver aldrig op; den vil prøve på den ene måde efter den anden, indtil den er kommet igennem.

Kærligheden er mild, men alligevel stærk og vedholdende.

Ligesom vand baner den vej frem til selv de hårdeste hjerter.

Godtag derfor aldrig 'nej' som et svar.

Giv kærlighed og bliv ved med at gøre det, så vil du se, hvordan vejen åbnes.
 
 
   
Click Flag
 
 
    Eileen Caddy    
 
Can you truly love when you are beset by trials, and you feel everything and everyone is against you?

It is easy enough to love when everything is going smoothly.

It is when you find yourself up against it that you are inclined to close your heart and stop the flow of love; and yet it is the time when the need for love is even greater.

When you can love despite all outer conditions, then you can be sure it is My divine love which is flowing in and through you, and that this wondrous love will win through in the end.

Love never gives up; it will try one way and then another until it wins through.

Love is gentle, and yet strong and persistent. Like water it wears a way through to the very hardest of hearts.

So never accepts "no" for an answer.

Love and keep on loving, and watch the way open up.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Føl uden at handle.
 
     
Foregiv, at du for en dag, en time, eller så længe du ønsker, ikke har nogen forudfattede forestillinger om, hvordan dine seksuelle følelser er, eller om, hvad burde eller ikke burde stille op med dem.

Giv dig lov til at føle dem uden at behøve at handle ud fra dem.

Nyd oplevelsen af at føle dig som et sensuelt, seksuelt menneske uden at behøve at bevise eller udrette noget som helst.

Fasthold opmærksomheden på din egen krop og nyd at føle livskraften i dit indre.
   
 
 
 
Jeg føler
livskraften i
mit indre.
 
 
 
 
 
 
 
Top
Top
 
 
 
 
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
 
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Gud er inden i jer i form af samvittighed.

Følg samvittigheden.

Nogle gør det ikke på grund af kropslige tilknytninger.

Du er udstyret med den dyrebare gave en krop med sanseorganer og lemmer for at opfylde jeres pligter i verden.

Du har kun at gøre Sathkarma (gode gerninger).

Du bør altid gøre ting, der er acceptable for Gud.

Ligesom den samme elektriske strøm passerer gennem alle elektriske mekanismer af forskellige typer og størrelser, så vil også Atma (Guddommelige Selv) være fælles i alle væsener.

Der er mange Stjerner, himlen er én; køer er af mange farver, mælk er hvidt; juveler er mange, guld er én; væsener er mange, åndedrættet er ét; lande er mange, jorden er én.

Derfor forstår den i mange, enhed i mangfoldighed.
Top
 
Top
 
God is within you in the form of conscience.

Follow the conscience.

Some do not do so because of bodily attachment.

You are endowed with the precious gift of body with the sense organs and limbs in order to discharge your duties in the world.

You have only to do Sathkarma (good deeds).

You should always do things that are acceptable to God.

Just as the same electric current passes through all electric gadgets of various types and sizes, so also Atma (Divine Self) is common in all beings.

Stars are many, sky is one; cows are of many colours, milk is white; jewels are many, gold is one; beings are many, breath is one; countries are many, earth is one.

Therefore, comprehend the One in many, the unity in diversity.
 
Pdf - file come tomorrow
 
Top
Top
     
     2010     
 
Brahman (Guddommelighed) kan ikke begribes ved hjælp af beviser eller argumenter.

Det er umålelig (Aprameya), hinsides fornuft og beregning.

Det er udefinerbart, kan ikke udtales som en sådan eller sådan, af den grund eller hint.

Det er umådelig af tid og rum.

De sædvanlige beviser for sandhed er direkte perception (Pratyaksha) og empiriske perception (Anumaana).

Men Brahman kan ikke erkendes af disse to midler.

Dette har vismænd oplevet det og udtrykt i skrifterne.

Skrifterne selv er beviset.

Orene eller Shabdha er den fasteste bevis for eksistensen af Brahman.
 
 
Brahman (Divinity) cannot be comprehended by means of proofs or arguments.

It is immeasurable (Aprameya), beyond reason and calculation.

It is indefinable, cannot be pronounced as being such or so, for this reason or that.

It is immeasurable by time and space.

The usual proofs for truth are direct perception (Pratyaksha) and inferential perception (Anumaana).

But Brahman cannot be cognized by these two means.

The sages experienced it and expressed it in the scriptures.

The scriptures themselves are the proof.

The Word or Shabdha is the firmest proof for the existence of Brahman.
 
Pdf - file come tomorrow
 
Top
Top
     
     2009     

Lyden er den første egenskab ved Gud.

Lovsangen til Vedaerne udgør Gud i form (Naadha Brahman) som er høj magtfuld.

Selvom du ikke kan messe Vedaerne, men kun lytte til fremsigelsen af Vedaerne er det i sig selv højst magtfuld.

Selvom barnet ikke forstår meningen vuggevisen, sunget af moderen, bliver barnet tilskyndet til at sove ved at høre melodien.

På samme måde ved at lytte til Vedaerne med udelt opmærksomhed vil dette tilføre dig vældig udbytte.

Hvis du tænker på det og praktiserer det i dit liv, kan du forestille dig størrelsen af den lykke du vil opnå.
 
 
Sound is the first attribute of God.

The hymns of the Vedas constitute Naadha Brahman (God in the form of sound), which is highly potent.

Even if you cannot chant the Vedas, mere listening to the recitation of the Vedas is itself capable of purifying your mind and elevating you to a higher level.

Though the child does not know the meaning of the lullaby sung by its mother, it is induced to sleep hearing the tune.

Similarly, listening to the chanting of the Vedas with undivided attention will confer upon you immense benefit.

If you ruminate over it and practise its teachings in your life, you can imagine the magnitude of the bliss you will attain.
 
Pdf - file come tomorrow
 
Top
Top
     
     2008     
 
Essensen af hengivenhed (Bhakti) og visdom (Jnana) er Prasanthi, den højeste uberørte fred.

Ligesom himlens klare blå ikke berøres af skyer eller regnskyl, lyn og torden, men forbliver den samme til trods for disse midlertidige forstyrrelser, således må menneskets sind forblive klart og roligt til trods for stress og livets storme.
 
 
The essence of Bhakti (devotion) as well as Jnana (wisdom) is Prasanthi, supreme and unruffled peace.

As the sky's clear blue is not affected by the clouds or rainstorms, lightning or thunder, but, remains the same in spite of these temporary disturbances, the mind of man too must be clear and calm, in spite of all the storms and stress of life.
 
Pdf - file come tomorrow
 
Top
Top
     
     2007     
 
Gudinderne Durga, Lakshmi og Saraswathi dvæler i det menneskelige hjerte.

De repræsenterer de tre kræfter i mennesket:
Ichchaa Shakthi (viljestyrke),
Kriya Shakthi (kraften af målbevidst handling),
og Jnana Shakthi (skelneevnens kraft).

Hvad bør man foretage sig i disse ti dage af den hellige Navarathri festival?

Omdan din Ichchaa Shakthi til en længsel efter Gud.

Omdan din Kriya Shakthi til en kraft der udfører Guddommelige handlinger.

Omdan din Jnana Shakthi til det Guddommeligheden Selv.
 
 
Goddesses Durga, Lakshmi, and Saraswathi dwell in the human heart.

They represent the three kinds of potencies in man:
Ichchaa Shakthi (will power),
Kriya Shakthi (power of purposeful action),
and Jnana Shakthi (power of discernment).

What should one do during these ten days of the sacred Navarathri festival?

Convert your Ichchaa Shakthi into a yearning for God.

Convert your Kriya Shakthi into a force for performing Divine actions.

Convert your Jnana Shakthi into the Divine Itself.
 
Pdf - file come tomorrow
 
Top
Top
     
     2006     
 
Kun hellige tanker afføder hellig tale.

Buddha erklærer at tungen ikke bør anvendes hensynsløst til at sige hvad man tænker.

Tungen er blevet skænket til at tale sandhed, til at udbrede det hellige og det rene.

Tungen er ikke blevet skænket for at forkæle smagsløgene med lækre og søde sager.

Den er ikke skænket til at tale som man behager.

Den bør ikke anvendes til at forårsage ubehag hos andre.

Ej heller bør den anvendes til at give efter for usandheder.

Tungen er blevet skænket mennesket så han/hun kan tale sandhed, tale mildt, lovprise det Guddommelige og nyde den lyksalighed der kommer af en sådan hellig tale.
 
 
Only sacred thoughts give rise to sacred speech.

Lord Buddha declared that the tongue should not be used recklessly to utter whatever one thinks.

The tongue has been given to speak the truth, to expatiate on what is sacred and pure.

The tongue has not been given to man to pamper the palate with delicious sweets.

It is not given for talking as one likes.

It is not to be used for causing displeasure´to others.

Nor is it to be used for indulging in falsehood.

The tongue has been given to man to speak the truth, to speak sweetly, to praise the Divine and enjoy the bliss derived from such sacred speech.
 
Pdf - file come tomorrow
 
Top
Top
     
     2005     
 
Puja (rituel tilbedelse) og Yajna (offer) udføres med henblik på at minde dig om den indre Yajna som I alle bør udføre for at frelse jer selv fra frygt, sorg og bekymring.

Dette er Yajna som et nadveroffer af de egoistiske ønsker og emotioner, lidenskaber, impulser og handlinger ind i pligttroskabens og tilbedelsens flammer.

Faktisk er dette den sande Yajna som de er refleksioner og sufflører af.

Denne Yajna er blot den synlige symbolske fremstilling af den underliggende abstrakte Sandhed.

Ligesom et barn lærer at udtale ord gennem associationer mellem lyde og bogstavformer og billeder af det objekt der skal læres, således bringes Akshara-thathwa (det Evige Princip) ind i bevidstheden gennem symbolet Kshara (midlertidig).
 
 
Puja (ritual worship) and Yajna (sacrifice) are performed in order to remind you of the inner yajna which every one of you has to perform to save yourselves from fear, grief and anxiety.

This is the yajna of offering in oblation, the egoistic desires and emotions, passions, impulses and acts into the flames of dedication and devotion.

In fact, that is the real yajna, of which these are reflections and prompters.

This yajna is only the visible symbolic representation of the underlying abstract Truth.

Just as a child is taught to pronounce words by making it associate the sounds and the letterforms with pictures of the objects so named, through this kshara (temporary) symbol the Akshara thathwa (the Eternal Principle) is brought before the consciousness.
 
Pdf - file come tomorrow
 
Top
Top
     
     2004     
 
Vi bør opgive alle forskelle baseret på ens fødsel og position i livet og råbe Herrens navn med intens kærlighed og hengivenhed.

For det første skulle navnet smelte den hengivnes hjerte, kun derefter kan det smelte sammen Guds hjerte og henlede Hans nåde til den hebgivne.

Gud er ligeglad for hvor længe og på hvilke måder du har praktiseret Sadhana (åndelig praksis).

Hvad han ønsker er oprigtigt, helhjertet og intens kærlighed til Ham.
 
 
We should give up all differences based on one's birth and position in life and chant the Lord's name with intense love and devotion.

First the name should melt the devotee's heart, only then can it melt God's heart and draw His grace upon the devotee.

God does not care for how long and in what ways you have practised Sadhana (spiritual practise).

What He wants is sincere, whole-hearted and intense love for Him.
 
Pdf - file come tomorrow
 
Top
Top
     
     2003     
 
Når styrken af kroppen og fasthed i sindet styrker hinanden, bliver ens udseende attraktivt.

Ungdom i dag har hverken fysisk styrke eller mental standhaftighed, så unge ser meget gamle ud ret tidligt i livet.

Når kroppen er svag, bliver sindet også for svagt.

Du skal stræbe efter at være i fysisk velvære og sundhed, for en perle skal være i en sikker, stærk boks

Perlen af guddommelighed, det er din Realitet og skal holdes i en stærk boks, nemlig organet.
 
 
When strength of body and steadfastness of mind reinforce each other, one's mien becomes attractive.

Youth today have neither physical strength nor mental steadfastness, so young people appear old very early in life.

When the body is weak, the mind too gets weak.

You must strive for physical well-being and health, for a gem has to be treasured in a safe, strong box.

The gem of Divinity that is your Reality also has to be kept in a strong box, namely the body.
 
Pdf - file come tomorrow
 
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen