Retur:
 Oktober oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 17. Oktober
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Horisontale-linieære og lodrette-vertikale bevidsthedsforbindelse ........
 

Den linære/horisontale forbindelse - bringer dig hovedsageligt i forbindelse med den kollektive ofte forældede bevidsthed, samt energierne og omverdenen omkring dig.

Den lodrette/vertikale forbindelse er ubegrænset og kan efter dit valg føre dig til universets hjerte og lys, til lysets kilde.

Disse to i en kontinuerlig forbindelse i din daglige dag - vil tilføre dig indsigt, viden, kærlighed og visdom - samt gennemstrømme dig med nyskabende energi.

 
 
Hold din balance mellem din indre åndelige verden og den ydre fysiske verden.
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
     Eileen Caddy     
 
   
Click Flag
 
AIle ting er en del af den fuldkomne helhed; og alt, hvad du gør, siger, tænker og føler er en del af den.

Begræns derfor ikke dig selv på nogen måde, men føl, hvordan du udvikler dig mere og mere og tager mere og mere ind.

Du vil aldrig nå ud til grænserne, for der er ingen grænse.

Livet er uendeligt, og du er en del af denne uendelighed.

Bliv ved med at udvide din bevidsthed.

Hvor er denne eventyrånd i dig, der får dig til at træde frygtløst ud i det ukendte med en følelse af sand spænding og forventning?

Hvis du blot fortsætter på samme gamle facon dag ud og dag ind, vil du ikke komme nogen vegne, og du kan ikke håbe på at vokse åndeligt.

Du må virkelig have et ønske om, at du vil gå fremad, og når du selv beslutter at gøre det, vil du få hjælp fra alle sider.

Det første skridt er altid dit.

Spild derfor ikke tiden med at holde dig tilbage, men tag det første skridt fremad, så skal du se, hvordan det ene mirakel efter det andet finder sted i dit liv.
 
    Eileen Caddy    
 
All things are part of the perfect whole; and everything you do, say, think and feel is part of it.

Therefore do not limit yourself in any way but feel yourself expand and expand, taking in more and more.

You will never reach the limits because there is no limit.

Life is infinite and you are part of the infinity.

Keep stretching your consciousness.

Where is that spirit of adventure within you that enables you to step out fearlessly into the unknown with a feeling of real excitement and expectation?

Simply going along in the same old way day in and day out will get you nowhere, and you cannot hope to grow spiritually.

You have to want to move forward, and when you make your own decision to do so, then you will receive help from every side.

The first move is always yours.

So do not waste time hanging back, but take the first step forward and behold miracle upon miracle taking place in your life.
 
  
Click Flag
 
 
   
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Udtryk dine følelser.
 
     
Hvis du gerne vil elske, og din partner ikke vil, eller vice versa, så understøt og udtryk dine følelser.

Prøv så virkelig at lytte til din partners følelser. Hvis det er muligt, så se om I begge kan nå ind under overfladen og søge de dybere følelser, der gør sig gældende.

Det er muligt, at du og din partner har brug for at tale sammen om en eller anden uudtrykt krænkelse eller vrede.

Eller måske har en af jer brug for at være alene et stykke tid.

Bliv ved med at understøtte og udtrykke, hvad du føler, så energien kan strømme frit.
   
 
 
 
Det er ufarligt
for mig at understøtte og udtrykke
mine seksuelle følelser.
 
 
 
   
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Folk kan handle som de vil, men de kan ikke undslipper konsekvenserne af deres handlinger.

Uanset om han er en simpleton eller en stor person, skal man stå over for resultaterne af sine handlinger.

Lad ingen være under illusionen, at man kan begå synd og stadig gå fri.

Uanset hvor du går, vil resultaterne af dine handlinger følge dig som din skygge.

Gud er altid ved din side og siger "Tathastu!", "Tathastu!" (Sådan skal det være!).

Folk tager ikke hensyn til denne sandhed og hengiver sig i onde gerninger.

På trods af at de ganske godt ved, hvad der er godt og hvad er dårligt, kæmper de, ude af stand til at opgive deres onde veje.

Ens oplevelser i livet, gode og dårlige, afhænger af deres handlinger.

For at undgå de dårlige konsekvenser, bør du altid spørge om det er godt eller dårligt, inden du foretgaer dig nogen aktitvitet.

 
 
People may act as they please, but they cannot escape from the consequences of their actions.

Whether he is a simpleton or a great person, one has to face the results of one’s actions.

Let no one be under the illusion that one can commit sin and still go scot-free.

Wherever you go, the results of your actions will follow you like your shadow.

God is always by your side saying So shall it be!

People do not take cognisance of this truth and indulge in wicked deeds.

Despite knowing pretty well what is good and what is bad, they struggle, unable to give up their evil ways.

One's experiences in life, good and bad, depend on their actions.

To avoid the ill consequences, before undertaking any activity, you should always enquire whether it is good or bad.
 
Top
Top
 
     2010     
 

De, der lytter til fortællingen om Herrens med alvor hengivenhed (og ikke blot lytter) og reflekterer over dets værdi og betydning og handler i overensstemmelse med lyset, som det kaster på deres sind, vil sammensmelte i Herrens lyksagelighed.

Deres hjerter vil blive fyldt med den søde nektar af personificeringen af Hans Fængslende Charme.

De vil opleve lyksageligheden af at være et med Ham.

For at opnå denne frugt, er den højeste åndelig øvelse nødvendig, recitation eller gentagelse af Guds Navn med fuld årvågenhed i tanke, følelse og udtryk og højlydt sang til Hans Herlighed.

Der er ingen større åndelig praksis end at synge for Hans Herlighed.

 
 
Those who listen to the narration of the Lord with earnest devotion (and not merely listen) and reflect upon its value and significance and act according to the light it sheds on their minds will merge in the Bliss of the Lord.

Their hearts will be filled with the sweet nectar of the personification of His Captivating Charm.

They will experience the Adwaitha Ananda, the Bliss of being one with Him.

To attain this fruit, the highest Sadhana (spiritual exercise) is the recitation of the Name of God with full vigilance of thought, feeling and utterance (Mano-vaak-kaya) and the loud singing of His Glory.

There is no greater spiritual practice than singing His Glory.
 
Top
Top
 
     2009     

Den, der tænker på Herren med hengivenhed, kan overvinde enhver form for konsekvenser af tidligere handlinger.

Med Herrens nåde, kan man opleve selv den ellers uopnåelige saglighed.

Tvivl ikke på denne åndelig øvelses brugbarhed.

Urokkelig hengivenhed vil vinde Herrens nåde.

Hvis fuldstændig tro er placeret i Herren til alle tider, hvorfor skulle Han nægte dig sin nåde?

I almindelighed stoler menneskene ikke fuldt ud og urokkeligt på Herren.

Tro er et produkt af fred og tålmodighed, ikke af hastværk og fortravlethed.
 
 
He who thinks of the Lord with devotion can overcome any kind of consequences of past actions.

With the grace of the Lord, one can experience even the otherwise unattainable bliss.

Do not doubt the usefulness of spiritual exercise.

Unshaken devotion will win the grace of the Lord.

If complete faith is placed in the Lord at all times, why should He deny you His grace?

Generally men do not fully and unswervingly rely on the Lord.

Faith is the product of peace and patience, not of haste and hurry.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Formålet med alle spirituelle øvelser er ødelæggelse af sindet, og en dag vil en god gerning have held med dette.

For denne sejr vil alle de gode gerninger, der er gjort i fortiden, have bidraget.

Hver lille ting tæller.

Ingen god gerning er spildt.
 
 
The object of all Sadhanas (spiritual exercises) is the destruction of the mind, and some day some one good deed will succeed in destroying it.

For this triumph, all the good deeds done in the past will have contributed.

Each little thing counts.

No good deed is a waste.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Gud's nåde kan ikke opnås af én der flakker fra øjeblik til øjeblik og hvis hjerte ikke er rent.

Herren dømmer hengivenheden ved hans hjertets renhed og ikke ved arten af tilbedelse eller den gentagelse af Gud's navn som han udfører.

Selv om du ikke praktiserer tilbedelse eller meditation, så er det nok hvis du har renset dit hjerte.

Da vil det Guddommelige træde ind i hjertet.
 
 

God's grace cannot be had by one who is wavering from moment to moment and whose heart is not pure.

The Lord judges the devotee by the purity of his heart and not by the kind of worship or Japa (repetition of God's name) he performs.

Even if you do not practise worship or meditation, it is enough if you have cleansed your heart.

The Divine will then enter it.

 
Top
Top
 
     2006     
 
De sreviceaktiviteter, du udfører og de sange du synger, er ikke tilstrækkelige nok i sig selv.

Du bør først opgive følelsen af at du tjener andre. Dette er meget vigtigt. Du tjener dig selv, når du tjener andre. Du bør overveje alle som dig.

Faktisk er alle væsener kun Guds form. Derfor er tjeneste ydet til menneskeheden tjeneste ydet til Gud.

Det er meningen at alle tjenesternes handlinger fostrer denne følelse i jer. Alle serviceaktiviteter er ment at fremme denne følelse i dig.

Du skal springe ind i tjenesteområdet med uselvisk kærlighed. Den bedste måde at elske Gud på er at elske alle og tjene alle. Dine handlinger skal være gennemtrængt med kærlighedens ånd. Uden det positive aspekt af kærlighed bliver al den tjeneste, du giver, negativ i naturen.

 
 
The service activities that you perform and the Bhajans that you sing will not suffice by themselves.

You should first give up the feeling that you are serving others. That is very important. You are serving your own self when you serve others. You should consider all as yours.In fact, all beings are but the very forms of God.

Hence, service rendered to humanity is service rendered to God.

All service activities are meant to foster this feeling in you.

You should plunge into the field of service with selfless love.The best way to love God is to love all and serve all. Your acts of service should be suffused with the spirit of love. Without the positive aspect of love, all the service you render becomes negative in nature.
 
Top
Top
 
     2005     
 
På trods af evolutionens evner og betydelige fremskridt inden for videnskabelig viden er mennesket ikke i stand til at gøre betydelige fremskridt hen imod det Guddommelige på grund af manglende anstrengende stræben i den åndelige sfære.

Uden åndelig praksis har det ingen værdi at læse religiøse bøger og lytte til åndelige diskurser.

Studier af spirituel videnskab og fremsigelse af Gud’s navne kan være gode handlinger i sig selv.

Men hvis der ikke er nogen kærlighed, som er fundamentet af al spirituel disciplin, så er de ikke til nytte.

Kærlighed styrker ens fysiske, mentale og åndelige energier.

Hengivne handlinger uden kærlighed er ikke til nytte.
 
 
Despite aeons of evolution and considerable progress in scientific knowledge, man is not able to make significant progress towards the Divine because of absence of strenuous striving in the spiritual sphere.

Without spiritual practice, reading religious books and listening to spiritual discourses have no value.

Study of the Upanishads and Shaasthras (spiritual sciences) and reciting God's names may be good acts in themselves.

But, if there is no love, which is the basis of all Sadhana (spiritual discipline), they are of no use.

Love reinforces one's physical, mental and spiritual energies.

Devotional acts without love are of no avail.
 
Top
Top
 
     2004     
 
Den virkelige betydning af ordet «kultur» ligger i opgive dårlige tanker og dårlige handlinger, og kultivere eller dyrke hellige tanker og ædle handlinger.

Kultur udtrykker sig som disciplin; det skal være klart i alle aspekter af livet.

Man må leve et målbevidst liv.

Ved at gøre det kan man opnå guddommelighed.

Ellers bliver livet gjort vildt og spildt.

Sanserne og sindet skal styres og reguleres, så man kan vinde livets kamp.

Selvkontrol er sansekontrol og sindskontrol.
 
 
The real meaning of the word 'culture' lies in giving up bad thoughts and bad actions, and cultivating sacred thoughts and noble deeds.

Culture expresses itself as discipline; it must be evident in every aspect of life.

One must live a purposeful life.

By doing so, one can attain Divinity.

Otherwise, life is rendered wild and wasteful.

The senses and the mind have to be controlled and regulated so that one can win the battle of life.

Self control is sense control and mind control.
 
Top
Top
 
     2003     
 
Tanker give automatisk anledning til handlinger.

Handlinger skaber igen vaner og vaner danner derefter menneskets karakter.

Det er karakteren, der bestemmer vores skæbne - for godt eller dårligt.

Ydmyghed og en ærbødig holdning er afgørende for mennesket.

De fremmes ikke af uddannelsesprocessen i dag; de processer, der anbefales i de gamle sanskritiske tekster, (Upanishads) - sikrer disse 2 - ydmyghed og en ærbødig holdning.
 
 
Thoughts automatically give rise to actions.

Actions in turn produce habits, and habits, then form man's character.

It is the character which decides our destiny - for good or bad.

Humility and an attitude of reverence are essential for man.

They are not promoted by the educational process today; the processes recommended in the Upanishads ensured these two.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk