Retur:
 Oktober oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 20 Oktober
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Lørdag

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.

Det er på høje tid...

At du bevæger dig fra det gamle til det nye, med blikket - tanker og følelser vendt imod lyset og kærlighedens kilde .........

At du opøver eventuel manglende evne til fleksibilitet, bevægelighed - smidighed - nærvær i nu´et og omstillings parathed i tanke - ord og handling.

Du kan sagtens finde ud af det :)

Hvorfor nu lige det ?
Alt er i konstant udvikling hele tiden - og hvis du vil være deltagende i livets og lysets evigt givende "energi - flow" - er ovenstående nødvendig.
 
 
På vej hjem.
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Lørdag

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
     Eileen Caddy     
 
 
  
Click Flag
 
Er du ikke en del af helheden?

Hvorfor så adskille dig fra den ved at leve et forstyrret, kaotisk liv?

Efterhånden som du fylder dit sind med smukke tanker, siger smukke ord og fuldfører smukke gerninger, bliver du således ét med den smukke helhed, som er Mit univers, og alt passer perfekt ind.

Efterhånden som enhver søger og finder denne indre fred og harmoni, vil der således herske fred og harmoni i verden.

Det må begynde et sted, så hvorfor ikke lade det begynde i dig?

Du må være klar over, at når du gør din part, kan du hjælpe med til at skabe fred og harmoni i verden.

Det er hver eneste lillebitte vanddråbe, der udgør det store ocean, og hvert eneste lillebitte sandkorn, der udgør stranden.

Derfor kan hvert eneste menneske, der har fred i sit indre, skabe ydre fred i verden.

Hvorfor så ikke gøre din part nu?

Opløft dit hjerte og sig evindeligt tak, fordi du ved, at du må spille en rolle, og gå så i gang med at spille den.
 
  
Click Flag
 
 
    Eileen Caddy    
 
Are you not part of the whole?

Then why separate yourself by living a disordered, chaotic life?

As you fill your mind with beautiful thoughts, say beautiful words and accomplish beautiful things, so do you become one with the beautiful wholeness which is My universe, and everything fits in perfectly.

As each individual seeks and finds that inner peace and harmony, so will peace and harmony reign in the world.

It has to start somewhere, so why not let it start in you?

Realise that you, by doing your part, can help to bring peace and harmony into the world.

It is every tiny drop of water that makes up the mighty ocean and every tiny grain of sand that makes up the beach.

Therefore every individual at peace within can bring outer peace into the world.

So why not do your part now?

Lift up your heart and give eternal thanks that you know you have a part to play, and go ahead and play it.
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Nøglerne til fortrolighed.
 
     
Et forhold stagnerer, når de involverede ikke længen er villige til at fortælle hinanden, hvordan de virkeljg føler.

I den første forelskelsestid er de ivrige efter at delagtiggøre hinanden i deres følelser, fordi de stadig er ved at lære hinanden at kende og afhængigheden endnu ikke er sat ind.

Så snart den gør det, holder de ofte op med at meddele deres sande følelser, eller de begynder at manipulere af frygt for, at forholdet kan gå fløjten.

For at bevare et forhold lige så friskt og levende, som det var i begyndelsen, må du blive ved med at give direkte udtryk for dine følelser, selv om det måske er lidt skræmmende at gøre det.

Sårbardhed og ærlighed er nøglerne til fortrolighed.
     
 
 
 
Jeg udtrykker
mine følelser ærligt over for dem,
jeg elsker.
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
 
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Guddommelighed er til fulde immanent i enhver.

Den er åbenbar for de øjne der ser klart og dybt under tingenes overflade.

Enhver der benægter dette, er selv skyld i at han går glip af sin egen Virkelighed.

Han kan dog ikke afvise den, hverken for sit eget eller andres vedkommende.
 
 
Divinity is fully immanent in everyone.

It is patent for the eyes that can see clearly beneeth the surface.

Who so ever denies this is only cheatning himself of his Reality.

He cannot dismiss it by deniel either from himself or others.
Top
Top
 
     2010     
 
Det er en ganske almindelig begivenhed, at historier om det guddommelige er fortalt og hørt ved tusinder af samlinger.

Men visdom kan kun opnås ved at placere fuldstændig tro på, hvad der er hørt.

Den tro skal resultere i en renset sind og et rent hjerte.

Den, der lytter til Herrens fortælling og indtager nektaren deri med et hjerte der bobler over med længsel efter den Guddommelige, med uudslettelig tro på Gud, vil da opnå en konstant glæde og Selvrealisering.

Det er ud over tvivlens rige.
 
 
It is quite a common occurrence that stories of the Divine are narrated and heard by gatherings of thousands.

But Jnana (wisdom) can be achieved only by placing complete faith in what is heard.

That faith must result in a cleansed mind, a pure heart.

Whoever listens to the Lord's narrative and imbibes the nectar therein with a heart bubbling over with yearning for the Divine, with unshakeable faith in God, they will attain constant joy and Self-realisation.

This is beyond the realm of doubt.
 
Top
Top
 
     2009     

Hvis du ønsker at leve et idealt liv, må du følge eksemplerne fra de Guddommelige udsendinge.

De guddommelige Avatarer fremstår i menneskelig form, men du bør ikke ligestille dem med almindelige dødelige.

I fysisk form kan de begge forekomme ens.

Men der er en grundlæggende forskel.

Du bør ikke tage fejl af bomuldsfrugten for en mango (Mangofrugten kan have mange farver, ligesom æbler, og der er mange slags mangofrugter. Frugtkødet er dog altid gulligt.

Når mennesket bevæger sig bort fra retfærdighedens vej, kommer Gud i menneskelig form for at reformere ham.

Fugle, dyr og insekter fører et liv efter deres specifikke natur.

Det er kun mennesket der har opgivet retfærdighed, glemt hans guddommelige essens og forringet hans menneskelighed.

Avararen er her for at beskytte det gode, reformere det onde og straffe de onde.
 
 
If you wish to lead an ideal life, you have to follow the example of the Divine incarnations (Avatars).

Avatars may appear in human form, but you should not equate them with ordinary mortals.

In physical form, both may appear alike.

But there is a fundamental difference.

You should not mistake the cotton fruit for the mango.

When man strays away from the path of righteousness, God comes in human form to reform him.

Birds, beasts and insects lead lives according to their specific nature.

It is only man who has given up all righteousness, forgotten his divine essence and degraded his humanness.

The Avatar has to protect the good, reform the erring and punish the wicked.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Det er for at rydde vejen for menneskets åndelige fremskridt, at Guddommelige inkarnationer inkarnerer.

Den uro som mennesket er nedsænket i må fjernes.

Det er det der menes med beskyttelsen af de dydige som Bhagavad Gita erklærer: at redde gode individer fra Ashantis tentakler eller sorg som er forårsaget af uvidenhed omkring de verdslige tings ubetydelighed.

Alle individer skal få fred og lykke, dette er missionen som Herren atter og atter kommer til jorden for.

Han påtager sig en menneskelig form, så du kan møde ham og tale med ham, forstå og værdsætte, lytte og følge, opleve og drage nytte heraf.
 
 
It is to clear the path of spiritual progress of man that the Avatar (Divine incarnation) has come.

The Ashanti (unrest) in which man is immersed has to be removed.

That is what is meant by "Parithraanaaya sadhoonam" or protection of the virtuous as declared in Bhagavad Gita; saving good individuals from the tentacles of Ashanti or grief caused by ignorance of the unimportance of worldly things.

All individuals must get Shanti (peace) and Santhosha (happiness), that is the mission on which the Lord comes again and again on Earth.

He takes on a human form so that you may meet Him and talk to Him, understand and appreciate, listen and follow, experience and benefit.
 
Top
Top
 
Sathya Sai Baba 2007
 
Du kan ikke se Sandheden med mindre du lysner dit syn med kærlighed.

Kærlighed hjælper dig til at se Gud i alle og alle som Guddommelige.

Verden er ikke falsk det er ikke en fælde.

Det er Guds herlighed, Hans refleksion.

Det er Hans egen substans manifesteret i mangfoldighed som latent eller virksomt energi-masse.

Når handling sker i overensstemmelse med en bevidsthed, der er tåget eller vildledt, så er retfærd i åndelig og moralsk forfald og Avataren viser sig blandt mennesker for at lede dem tilbage til den rette vej.
 
 
Unless you brighten your vision with love, you cannot see the Truth.

Love helps you to see God in everyone and everyone as Divine.

The Jagath (world) is not false, it is not a trap.

It is the splendour of God, his refection.

It is His own substance, manifested as multiplicity, as latent or potent energy-matter.

When activity is in accordance with awareness that is befogged or deluded, there Dharma (Righteousness) is decadent and the Avatar appears among men to lead them back to the righteous path.
 
Top
Top
 
     2006     
 
Betragt jer selv som Gud’s børn.

Der er faktisk ingen forskel på Avatar’erne (Guddommelige Inkarnationer) og jer, undtagen med hensyn til antallet af den Guddommelige gave i hver enkelt.

Disse aspekter kan forstærkes gennem korrekt adfærd og ved at udvikle Guddommelig kærlighed.

Det er ikke sand kærlighed, der afviger fra øjeblik til øjeblik og vokser fra tid til anden.

Sand kærlighed er uforanderlig og skinner helt i hjertet for altid.

Den er upåvirket af glæde og sorg, ros og skyld.

Sådan kærlighed er sand hengivenhed.

Kærlighed der vokser eller falder efter forskellige omstændigheder er ikke sand kærlighed.

 
 
Regard yourselves as children of God.

There is really no difference between the Avatars (Divine Incarnations) and yourselves except with regard to the number of aspects of the Divine present in each one.

These aspects can be enhanced by right conduct and by developing Divine love.

That is not true love which wanes from moment to moment and waxes from time to time.

True love is unchanging and shines brightly in the heart for all time.

It is unaffected by joy and sorrow, praise and blame.

Such love is true devotion.

Love that grows or declines according to varying circumstances is not true love at all.
 
Top
Top
 
     2005     
 
Sai er kommet med henblik på at udføre den Højeste opgave at forene hele menneskeheden som én familie igennem broderskabets bånd.

Han er kommet for at bekræfte og oplyse den Guddommelige virkelighed i hver enkelt for at åbenbare det Guddommelige, der er det grundlag hvorpå hele Kosmos hviler, og for at lære alle at erkende den fælles Guddommelige arv der binder mennesker til hinanden, så mennesket kan befri sig for det dyriske i sig og stige op til Guddommeligheden, der er målet.

Jeg er legemliggørelsen af Kærlighed, Kærlighed er Mit redskab.

De der har genkendt Min Kærlighed og erfaret at Kærlighed kan hævde dette, de har fået et glimt af Min virkelighed, for Kærlighedens vej er den Kongelige vej der leder menneskeheden til Mig.
 
 
Sai has come in order to achieve the Supreme task of uniting as one family all mankind, through the bond of brotherhood; of affirming and illumining the Atmic reality of each being in order to reveal the Divine, which is the basis on which the entire Cosmos rests; and of instructing all to recognize the common Divine heritage that binds man to man, so that man can rid himself of the animal in him and rise to the Divinity which is his goal.

I am the embodiment of Love; Love is My instrument.

Those who have recognized My Love and experienced that Love can assert that they have glimpsed My reality, for the path of Love is the royal road that leads mankind to Me.
 
Top
Top
 
     2004     
 
Selvom Gud er kommet i menneskelig form at hjælpe menneskeheden, er det virkelig tragisk, at folk ikke stræber efter at drage fordel af ham.

De har ikke fornuft at følge idealerne om Avataren (guddommelige inkarnation).

Du kan ikke læne dig tilbage og forvente at Avataren overdrager fred og glæde til dig.

Avatarer kommer for at advare, til at guide, at vække, at nedlægge stien og kaste lys af kærlighed på menneskeheden.

Men mennesket må lytte, lære og adlyde med håb og tro.
 
 
Though God has come down in human form to help mankind, it is really tragic that people do not strive to benefit from Him.

They do not have the good sense to follow the ideals of the Avatar (Divine Incarnation).

One cannot sit back and expect the Avatar to confer peace and joy on him or her.

Avatar comes to warn, to guide, to awaken, to lay down the path and shed the light of love on mankind.

But man has to listen, learn and obey with hope and faith.
 
Top
Top
 
     2003     
 
Mennesket kan ikke forstå den Formløse og den Attributløse ubegrænsethed.

Avatarer vises i menneskelig form at aktivere menneskeheden til at opleve den Formløse i en form, der er tilgængelige for dem og nyttigt for dem.

En Avatar antager den form, der er gavnlige for og inden for rækkevidde af menneskelige væsner.

Der skal gøres en indsats for at forstå arten af det Guddommelige.

Det er kun når Gud kommer i menneskelig format at mennesker har den fulde mulighed for at opleve og nyde det Guddommelige.
 
 
Men cannot comprehend the Formless and the Attributeless Absolute.

Avatars appear in human form to enable humanity to experience the Formless in a form which is accessible to them and helpful to them.

An Avatar assumes the form that is beneficial to and within the reach of human beings.

An effort must be made to understand the nature of divinity.

It is only when God comes in human form can human beings have the full opportunity to experience and enjoy the Divine.
  
Top
Top
 
    Webmaster and creates of The Golden Portal    
Børge Nielsen