Retur:
 Oktober oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 23 Oktober
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Tirsdag

Stjernetegn Vægten

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.

Tro og hengivenhed overfor dig selv og Lysets Kilde ....

Er en forudsætning for sand fremgang og udvikling for dig.

Samarbejde med dine åndelige venner, skytsånder og vejledere vil være med til at sikre dig fremgang.

Og i sidste ende føre dig til målet - dit mål.
 
De 7. Trin
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Tirsdag

Stjernetegn Vægten

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
 
 
     Eileen Caddy     
 
    
  
Click Flag
 
Hvis du befinder dig i en situation, som er vanskelig at acceptere og elske, er der altid noget, du kan gøre ved det, hvis du vil; for når du går ind i stilheden og søger Mig, vil Jeg lade sandhedens lys skinne på situationen.

Jeg vil vise dig, hvorfor du er, hvor du er, og hvorfor du gør det, du gør.

Du kan være sikker på, at der er en meget god grund til det, og at der er livsvigtige lektier, du må lære.

Hvis du ikke ændrer din holdning og lærer at elske, hvor du er, hvem du er sammen med, og hvad du gør, må du blive ved med at være i denne situation.

Lige så snart disse lektier er blevet lært, og du virkelig elsker, hvad du gør, og gør det helhjertet for Mig og for Min skyld, så vil du gå videre til noget andet.

Se, hvordan kærligheden åbner alle døre for dig.
    
  
Click Flag
 
 
 
    Eileen Caddy    
 
 
If you find yourself in a situation which is hard to accept and love, there is always something you can do about it if you want to; for as you go into the silence and seek Me, I will throw the light of truth on the situation.

I will reveal to you why you are where you are, and why you are doing what you are doing.

You may be sure there is a very good reason for it and that there are vitally important lessons to be learnt.

Until you change your attitude and learn to love where you are, who you are with and what you are doing, you will have to remain in that situation.

As soon as those lessons have been learnt and you truly love what you are doing and do it wholeheartedly for Me and for My sake, then you will move on to something else.

Watch love open all doors for you.
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Der er noget at lære.
 
     
Mennesker spekulerer ofte på, hvad de skal gøre, når de lever i et monogamt forhold og opdager, at de bliver tiltrukket af en anden.

Der er ikke noget enkelt svar på dette spørgsmål.

Når vi blokerer for energien og benægter tiltrækningen, opdager vi som regel, at problemet bliver større.

Det er bedst at være ærlige over for os selv og vores partner med hensyn til følelserne.

Vi er nødt til at søge dybere i vores indre for at blive klar over, hvad det er, vi er mest tiltrukket af i dette andet menneske.

Måske er det en egenskab, som er underudviklet i os selv og/eller i vores primære forhold.

Situationen kan styrke vores primære forhold, hvis vi er villige til at lære af den, og hvis vi handler ærligt.
   
 
 
 
Jeg er villig
til at lære og udvikle mig
gennem enhver erfaring.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
 
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Hengivenhed for Gud kan ikke bedømmes eller måles ud fra Rosen kranse, eller lys, mærker i panden eller sammenfiltret hår eller ankelsmykker.

Renhed i motiver og hensigter er væsentligt, for at ren kærlighed, som er den væsentlige komponent i hengivenhed, ikke skal sive ud af hjertet.

De ægte og ydre tegn på Hengivenhed er tro, ydmyghed, hengivenhed og selvkontrol.

 
 
Devotion to God is not to be measured by Rosaries or candles, dubbings the forehead or hair braided together or jingles on the ankels.

Purity of motives or intentions is essential so that pure love which is the essentieal component of devotiondoes not leek out of the hearth.

The genuine external signs of devotion are faith, humility, devotion and selfcontrol.

 
Top
Top
 
     2010     
 
Hver eneste af jer har brug for at tro på jer selv, mere end de fleste andre kvaliteter.

Fraværet af selvtillid markerer begyndelsen på ens tilbagegang.

I dag står verden over for ruiner og katastrofer, fordi folk har mistet selvtillid.

Selvtillid alene er i stand til at give fred og velstand til hver enkelt person.

Hvis du dyrker selvtillid, vil du modtage venlighed overalt.

Du vil blive hædret alle steder.

Uanset hvad du rører ved, bliver til guld!
 
 
Each one of you require faith in yourselves, more than most other qualities.

The absence of self-confidence marks the beginning of one’s decline.

Today, the world is facing ruin and disaster because people have lost confidence in themselves.

Self-confidence alone is capable of granting peace and prosperity to each and every person.

If you cultivate self-confidence, you will receive kindness everywhere.

You will be honoured in all places.

Whatever you touch, will become gold!
 
Top
Top
 
     2009     

Gud vil beslutte hvad der skal gives, hvornår det gives og hvor.

Derfor skal alle dine handlinger være dedikeret til Gud, og Han vil bestemme, hvad den hengivne er egnet til at modtage.

Når alt er overladt til Gud ud af ren kærlighed og total tro, vil Gud tage sig af den hengivne.

Mennesker i dag mangler sådan en fast tillid og solid tro.

På hengivenhedens vej, skal mange prøver overvindes.

I sidste ende sikrede de nåden af den Guddommelige og erfarne lyksagelighed.

For at opnå alle ting i livet, er to ting afgørende: fast tro og ren kærlighed.

 
 
God will decide what to give, when to give, and where.

Hence, all actions should be dedicated to God, and He will decide what the devotee is fit to receive.

When everything is left to God out of pure love and total faith, God will take care of the devotee.

People today lack such firm faith.

In the path of devotion, many ordeals have to be overcome.

Ultimately they secured the grace of the Divine and experienced bliss.

For achieving anything in life, two things are essential: firm faith and pure love.
 
Top
Top
 
     2008     
 
På det åndelige, spirituelle område spirer begyndernes interesse.

Men interessen alene er ikke nok.

Bestræbelser på at realisere det åndelige mål skal gøres.

Aspiranten må erkende de grundlæggende sandheder i den åndelige søgen og disse sandheder skal praktiseres.

Først da kan frugten af viden i form af realisering af det Guddommelige sikres.

Forfølgelsen af den højeste viden kræver hengivenhed og højeste lyksagelighed er belønningen.
 
 
In the spiritual field, the sprouting of intense interest represents the beginners stage.

But interest alone is not enough.

Efforts to realize the spiritual objective have to be made.

The aspirant has to recognise the basic truths of the spiritual quest, and those truths have to be practised.

Only then, the fruit of knowledge in the form of realization of the Divine can be secured.

The pursuit of supreme knowledge calls for devotion, and supreme bliss is its reward.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Man må være langsom og stabil på den åndelige vej.

Overholde en regelmæssig rutine.

Ligesom en læge der giver recept på en bestemt dosis medicin og advarer dig mod det skadelige i at indtage mere, således er der også en grænse for dine spirituelle øvelser.

Overdriv dem ikke og udøv dem ikke tilfældigt og uden omhu.

Ligesom lægemidlet skal tages på bestemte tidspunkter om dagen og i bestemte doser, således må også det at messe Herrens navn og meditation udføres regelmæssigt på bestemte tidspunkter hver dag.
 
 
One has to be slow and steady on the spiritual path.

Adhere to a regular routine.

Just as a doctor prescribes a certain fixed measure or weight of a drug and warns you that anything more is harmful, so too, have some limit for your spiritual exercises.

Do not overdo them or perform them casually and without care.

Just as the medicines have to be taken at a particular time of the day and a specified number of times a day, so also chanting the Lord's name and meditation have to be carried out regularly at specified timings every day.
 
Top
Top
 
     2006     
 
Vi ser forskellige objekter i denne verden og bliver bedraget med troen, at de er permanente.

Det er en alvorlig fejltagelse.

Hvad der ses af øjnene, er midlertidigt.

Selv vores krop ses med øjnene; derfor er den også midlertidig.

Det er et tegn på uvidenhed at identificere sig selv med kroppen.

I tidsaldre har mennesket været underlagt den vildfarelse at fysiske og flygtige objekter vil give ham lykke.

Sand lykke opstår, når mennesket genkender det underliggende evige princip Gud i denne flygtige verden.
 
 
We see various objects in this world and are deluded that they are permanent.

It is a grave mistake.

Whatever is seen by the eyes is impermanent.

Even our body is seen by the eyes; hence, it is also not permanent.

It is a sign of ignorance to identify oneself with the body.

For ages, man has been under the delusion that physical and ephemeral objects will give him happiness.

True happiness results when man recognises the underlying eternal principle of Atma in this ephemeral world.
 
Top
Top
 
     2005     
 
Unge mennesker gør sig store anstrengelser for at opnå gode eksamensresultater og sikre sig gode job.

Men de bruger næsten ingen energi på at udvikle deres karakter og personlighed.

God opførsel og en god karakter er det mest nødvendige for et menneske.

Det er basis for det spirituelle liv.

Hvis det spirituelle aspekt bliver tilsidesat, bliver mennesket et kunstig, mekanisk væsen, uden nogen ægte original kvalitet iboende sig.

Mange mennesker i dag forstår ikke, hvad der menes med åndelighed.

Det er viden om Guddommelighed, som er menneskets sande natur.

Spiritualitet afslører det grundlæggende princip, der er immanent i alt og opretholder hele kosmos.
 
 
Youngsters take great pains to acquire degrees for securing good jobs.

But they hardly take any trouble to develop their character and personality.

Good conduct and character are the most essential requisites for a man.

They are the basis for spiritual life.

If the spiritual aspect is neglected, man becomes an artificial, mechanical being with no genuine human quality in him.

Many people today do not understand what is meant by spirituality.

It is the knowledge of Divinity, which is the man's true nature.

Spirituality reveals the basic principle that is immanent in everything and sustains the entire Cosmos.
 
Top
Top
 
     2004     
 

Glæde og fornøjelse oparbejdet af karma ( handlinger ) er kun midlertidige.

Ikke desto mindre kan man ikke og bør ikke afstå fra karma.

Hvordan skal du da handle?

Man bør praktisere løsrivelse utrættelighed over for karma resultaterne.

Det vil sige, bør man behandle alle handlinger som offer udført for Guds herlighed og ikke for egoistiske formål, for at tjene varig fortjeneste og ikke for midlertidige fordele.

Begærløse handlinger er det virkelige offer.

Handlinger udført i den ånd ikke vil forårsage hverken grådighed eller sorg; det vil fylde dig med en følelse af tilfredshed og opfyldelse.

 
 
Joy and pleasure earned by actions are only temporary.

Nevertheless, one cannot and should not desist from acts.

How then is one to act?

One should practise detachment and desirelessness towards the results of acts.

That is to say, one should treat all karmas as sacrifice performed for the glory of God and not for selfish ends, for earning lasting merit and not for temporary benefits.

Desireless action mentioned in the Bhagavad Gita is the real yajna.

Karma performed in that spirit will not cause either greed or grief; it will fill you with a sense of satisfaction and fulfillment.
 
Top
Top
 
     2003     
 
Moralske og åndelige værdier hædres så meget som, hvis ikke mere end økonomiske og materielle værdier.

Livet skal være en harmonisk blanding af disse værdier med vægt på moralsk styrke.

En nations ære afhænger af moralen i denne nation.

En nation uden ære, vil blive dømt.

Moral må dyrkes i hjertet ved at fodre det med kærlighed.

Så kan vi kun have retfærdighed, sikkerhed, lov og orden.

Hvis kærligheden falder blandt folket, vil nationerne svækkes og menneskeheden vil omkomme.
 
 
Moral and spiritual values have to be honoured as much as, if not more than, economic and material values.

Life must be a harmonious blend of these values with emphasis on moral strength.

The honour of a nation depends on the morality of that nation.

A nation without morality will be doomed.

Morality has to be grown in the heart by feeding it with love.

Then only can we have justice, security, law and order.

If love declines among the people, nations will weaken and mankind will perish.
 
Top
Top
   
    Webmaster and creates of The Golden Portal    
Børge Nielsen