Retur:
 Oktober oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 30 Oktober
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Tirsdag

Tema oversigt - Dagens ord

Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.

Du vokser dig stærkere indvendig.

Hvor energien med fordel kan benyttes til bevidst skabelse og sprængning af gamle grænser og udvidelse af bevidstheden :)

Du er her for at bruge dine tanker og dit focus - til at skabe nye Lys/Gudsveje for dig og dine medmennesker:)
 
 
Lupin.

Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Tirsdag

Tema oversigt - Dagens ord

Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
     Eileen Caddy     
   
 
  
Click Flag
 
Lær at give frit af alt det, du har.

Lær også at være imødekommende og tage imod alt det, der gives til dig, og brug det med omtanke på helheden, så den kan udvikle sig og forbedres.

Når du giver, må du give frit og ikke tænke på, hvilke omkostninger der måtte være.

Det, der gives i den rette ånd, helhjertet og i reneste kærlighed, vil bringe dyb glæde og velsignelse til de mange og vil mangfoldiggøres og vokse.

Husk altid, at der aldrig må være betingelser knyttet til det, du giver.

Giv, og glem så alt om det.

Når du udfører et arbejde, så gør det med kærlighed, og vær taknemmelig for, at du har talentet og evnen til at udføre det.

Gør det perfekt, og gør det aldrig for, hvad du kan få ud af det.

Når du kan lære at gøre alt til Min ære og Min pris, så vil du have lært den sande giver-kunst.

Du vil finde den største glæde i alt, hvad du giver, og hele din holdning og din indstilling vil være rigtig.
 
     Eileen Caddy    
 
Learn to give freely of all that you have.

Learn also to receive graciously all that is given to you, and use it wisely for the expansion and betterment of the whole.

When you give, give freely and do not count the cost.

That which is given in the right spirit, wholeheartedly and in purest love, will bring great joy and blessings to the many and will multiply and grow.

Always remember, let there be no strings attached to what you give.

Give and then forget about it.

When you do a job, do it with love, and be grateful that you have the gifts and ability to do it.

Do it perfectly, and never do it for what you can get out of it.

When you can learn to do everything to My honour and glory, then you will have learnt the art of true giving.

You will find the greatest joy in everything you give, and your whole attitude and outlook will be right.

 
  
Click Flag
  
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
   
 
Seksuel energi er livskraften.
 
   
Seksuel energi er lidenskabelig og livskraftig, den er universets livskraft (skabende kraft).

Nøglen til et lidenskabeligt liv er at stole på og følge sin indre energi.

Jo mere vi stoler på os selv og spontant følger vores energi, jo friere og mere fuldt kan livskraften strømme igennem os.

Vi føler dybere, og alt, hvad vi gør, er forbundet med en ekstatisk, orgastisk følelse.

  
 

 
 
Jeg er
et spontant, lidenskabeligt
menneske.
 
 
 
  
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
 
 
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
 
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Det er svært for folk at slippe af med stolthed og self-kærlighed eller ego, for de har levet på denne måde i en meget lang periode!

Hver har tilladt hans sind at strømme i den retning, som det kan lide siden tidernes morgen.

Så er det meget vanskeligt nu at slå den fra dens vante sti og bøje sine skridt i en anden retning.

Dyrk den vane aldrig at forårsage smerte til andre.

Du må reformere dine mentale træk og vaner.

Prøv at forstå andre og sympatiserer med dem og hjælp dem.

Uddan dig selv at tage hån og kritik som "dekorationer" der bliver tildelt dig.

Være venlige med alle, uanset deres art eller deres adfærd.

En følelse af glæde er nødvendig for åndelige fremskridt, men mange ting fratage dem atmosfæren af glæde.

Så skal du bede inderligt, for at være fri for sådanne hindringer.

Betragtning eller gentagelse af bønner (mantraer) vil være til stor hjælp.
 
 
It is hard for people to get rid of pride and self-love or ego (ahamkara), for they have been living in this manner from a very long period of time!

Each has been allowing his mind to flow in the direction it likes for ages past. So it is very difficult now to turn it from its accustomed path and bend its steps in another direction.

Cultivate the habit of never causing pain to others.

You must reform your mental traits and habits.

Try to understand others and sympathise with them and help them.

Train yourself to take insult and criticism as “decorations” awarded to you.

Be friendly with everyone, whatever their nature or conduct.

A sense of joy is necessary for spiritual progress, but many things deprive you of the atmosphere of joy.

So you must pray sincerely, in order to be free from such obstacles.

The recital or repetition of prayers (mantras) will be of great help.
 
Top
Top
 
     2010     
 
 
Det er umuligt at begrænse Guds frihed til at antage Former.

Han antager uendelige Former for at manifestere Sig Selv i verden, og frelser den således.

Hans inkarnation er i overensstemmelse med dét der er nødvendigt i en specifik krises øjemed.

Da Jorden stønnede under dæmonen Hiranyaksha’s uretfærdighed, var Han nødt til at vise sig som et vildsvin idet Han tog Form og var udstyret med Egenskaber, selvom Han essensielt er uden Form og Egenskaber.

Guds vilje kan ikke forklares gennem klassificeringer eller som konsekvenser.

Det er i overensstemmelse med situationes behov, i de Former der er bedst egnede til at ødelægge det onde.
 
 
It is not possible to limit the freedom of God in assuming Forms.

He adopts endless Forms to manifest Himself in the world, and saves it.

His incarnation is in conformity with the need of the crisis at that time.

When the Earth moaned under the injustice of the demon Hiranyaksha, He had to appear as a boar, taking Form and equipped with Attributes, though in essence, He is without Form and Attribute.

The will of God cannot be explained by categories or as consequences.

It is according to the needs of the situation, in the Forms best suited for the destruction of the wicked
 
Top
Top
 
     2009     

Den spirituelle aspirant må være årvågen nok til ikke at miste selvbeherskelsen over trivielle sager og uvæsentlige sager, det vil forsinke hans fremskridt.

Vrede må transformeres om via systematisk anstrengelse.

Den enkelte må modstå impulserne til at indgå i diskussioner og argumenter, for disse formerer sig til en ånd af rivalisering og fører en hen imod følelser af vrede og hævn.

Vrede er roden til alle forkerte opførsler.

Så derfor, kultivere kærlighed til alle væsner og hold alle uønskede vaner og tendenser i et aflukke.
 
 
The spiritual aspirant must be vigilant not to lose his temper on trivial and petty matters, for that will retard his progress.

Anger must be sublimated by systematic effort.

One must resist the impulse to enter into discussions and arguments, for this breeds a spirit of rivalry and leads one towards feelings of anger and vengeance.

Anger is at the root of all wrong behaviour.

Hence, cultivate love towards all beings and thus keep undesirable habits and tendencies at bay.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Kærlighed er Hellig.

For at udføre en handling beregnet som offer til Gud og ren nok til at vinde Hans Nåde, må den være en manifestation af kærlighed.

Kærlighed er ikke påvirket af betragtninger som kaste, tro, eller religion; den kan ikke blive plettet af misundelse, ondskab eller had.

Beskyt kærligheden fra at blive forgiftet af det onde.

Bestræb dig på at kultivere, dyrke dit sind og blive bredere og ubesmittet af følelser af had og adskillelse.

Roden af alle religioner, substansen af alle skrifterne, målet for alle stier/veje, inspirationen fra alle de individuelle - er kærlighedens princip.

Det er det faste fundament for menneskets mission i livet.

Det er lyset der skaber og sikrer fred og velstand i verdenen.
 
 
Love is Divine.

To render an act fit to be offered to God and pure enough to win His Grace, it has to be a manifestation of love.

Love is not affected or modified by considerations of caste, creed, or religion; it cannot be tarnished by envy, malice or hate.

Preserve love from being poisoned by these evils; endeavour to cultivate a broad mind, uncontaminated by feelings of hatred and parochialism.

The root of all religions, the substance of all scriptures, the destination of all paths, the inspiration of all individuals is the Principle of Love.

It is the firmest foundation for man's mission of Life.

It is the Light that ensures peace and prosperity in the world.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Overgiv ego'et, tilegne hvert øjeblik og hver handling til Ham der har forsikret menneskeheden at Han vil sørge for frihed fra det onde og fra smerte.

Når man spørger mennesker hvor Gud er så svarer de ved at pege mod himlen eller et eller andet fjernt sted; det er da intet under at Han ikke manifesterer Sig Selv!

Erkend at Han er i dig, med dig, bag dig og omkring dig; og Han kan ses og mærkes overalt.

Erkend også at Han er al-nådig, ivrig og optaget af at opfylde dine bønner, hvis de kommer fra et rent hjerte.
 
 
Surrender the ego, dedicate every moment and every act to Him who has assured mankind that He will ensure liberation from pain and evil.

When asked where God is, people point towards the sky or to some far and distant region; no wonder then that He does not manifest Himself!

Realize that He is in you, with you, behind you and all around you; and He can be seen and felt everywhere.

Realize also that He is all-merciful, eager and anxious to fulfill your prayers, if they arise from a pure heart.
 
Top
Top
 
     2006     
 
Mennesket er ikke i stand til at anvende talens hellige kraft selvom han er begavet med den.

Ingen anden form for liv har det store intellekt og mulighed/evne til indre fred som menneskeheden.

I denne verden har hvert objekt fem aspekter, væren, bevidsthed, lyksalighed, form og navn.

De tre kerneegenskaber hos mennesket er væren, bevidsthed og lyksalighed.

De er ægte og evige.

Illusionen omkring navns og forms bestandighed leder mennesket til at lade livets kostbare gave smuldre.
 
 
Endowed with the sacred power of speech, man is unable to make proper use of it.

No other form of life has the mighty intellect and capacity for inner peace but humankind.

In this world every object has five aspects, namely, being, awareness, bliss, form, and name.

Being, awareness and bliss are the three core attributes of man.

They are true and eternal.

Name and form are transitory.

The delusion of permanence of name and form leads man to fritter away the precious gift of life.
 
Top
Top
 
     2005     
 

Mennesket lider af utallige sygdomme og dårligdomme fordi han ikke har forstået meningen med livet.

Det første han bør erkende er, at Gud er én, ligegyldigt i hvilket navn og under hvilken form det Guddommelige bliver tilbedt.

Den Ene valgte at blive de mange.

Veda’erne siger, ”Gud er én; de vise hylder ham ved mange navne.”

Det er betragterens fantasi der forklarer den tilsyneladende mangfoldighed af det Guddommelige.

Solen er kun én; men dets refleksioner viser sig i mange kar (former).

På samme måde er Gud tilstede i de forskellige eksistensers hjerter i en variation af former og egenskaber.

 
 
Man suffers from numerous ills because he has not understood the purpose of life.

The first thing he has to realize is that God is one, by whatever name and in whatever form the Divine is worshipped.

The One chose to become the many.

The Vedas declare, "God is one; the wise hail Him by many names".

It is the imagination of the observers which accounts for the apparent multiplicity of the Divine.

The sun is only one, but its reflection appears in many vessels.

Likewise, God is present in the hearts of different beings in varied forms and natures.
 
Top
Top
 
     2004     
 
Ren kærlighed kan kun udsendes fra et rent hjerte.

Det er ligesom en søfarendes kompas.

Uanset hvor kompasset kan anbringes, peger kanylen kun mod nord.

Menneskets kærlighed, må under alle omstændigheder bør ligeledes, rettes mod Gud.

Det er alene sande kærlighed.

Det bør være upåvirket af glæde eller smerte.

Det gør ingen forskel mellem "mine" og "dit".

Kærlighed må erhverves kun gennem kærlighed og ikke ved ethvert andet middel overhovedet.
 
 
Pure love can emanate only from a pure heart.

It is like a mariner's compass.

Wherever the compass may be placed, the needle will point only to the north.

Likewise, man's love, in all circumstances, should be directed towards God.

That alone is true love.

It should be unaffected by pleasure or pain.

It makes no difference between "mine" and "thine."

Love has to be acquired only through love and not by any other means whatsoever.
 
Top
Top
 
     2003     
 
Alle skal lære hemmeligheden bag lykke, som består i at nægte at græde med noget mindre end Gud.

Du har vundet denne chance, denne enestående held til at kunne få darshan af Sai.

Kaste dybt ind i farvande i dette urolige hav af verdslige eksistens, har du heroisk frem fra dybet med denne sjældne perle i dine hænder - nåde Sai.

Du må ikke lade det glide fra dit greb og falde ind i dybet igen.

Hold dig fast til det.

Bed om, at du kan have det for evigt og blive fyldt med den glæde, det giver.
 
 
Everyone must learn the secret of happiness which consists in refusing to shed tears for anything less than God.

You have won this chance, this unique good fortune of being able to get darshan of Sai.

Plunging deep in to the waters of this tumultuous ocean of samsara (worldly existence), you have heroically emerged from depths with this rare pearl in your hands - the grace of Sai.

Do not allow it to slip from your clasp and fall in to the depths again.

Hold on firmly to it.

Pray that you may have it forever and be filled with the joy it confers.
 
Top
Top
 
    Webmaster and creates of The Golden Portal    
Børge Nielsen