Retur:
 December oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 7 December
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens støttende energi.

Esoterisk viden om Fredag

Stjernetegn Skytten

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Den Ny Tidsalders Ny skabende energi´er.

Den nye tidsalder, som vi er trådt ind i - vil også åbenbare nye veje, nye muligheder for vækst og trivsel for dig, så lyt og hold dig klar til at følge dem, der taler til dig.

Smid dine fordomme, indgroede auturitets stemmer, gammel forældet viden/kundskab - af vejen og følg strømmen af nye impulser, muligheder, perler og vækst på alle eksistens planer.

Så vil du i sandhed sprænge gamle grænser og samtidig deltage i manifesteringen af den Den Ny Tidsalders forfriskende og Ny skabende energi´er.

Som er at betragte som Perler - der er givet til alle uden undtagelse - som gave og udviklingsmuligheder - du skal bare række ud efter dem og have modet/turde gå nye veje.

Perlerne vil blive givet dig - som perler på en snor - så du bærer dem med integritet og værdighed og dermed hjælpe andre til at finde deres Perler - i den Nye Tidsalders energi.
 
 
De ægte Perler
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi.

Esoterisk viden om Fredag

Stjernetegn Skytten

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Biorytmer

Månetabel
     Eileen Caddy     
 
 
  
Click Flag
 

Når du ikke er i harmoni med den guddommelige tingenes orden, tiltrækker du disharmoni og splittelse.

Du vil opdage, at du svømmer imod strømmen og ikke kommer nogen vegne, men blot bliver udmattet.

Hvorfor ikke følge med strømmen, flyde med og komme i harmoni med det, der sker?

Efterhånden som du lærer at gøre det, vil du opdage, at du er i harmoni med alt og alle omkring dig.

Du vil ikke længere stikke frem som en øm tommelfinger, men vil gå fint i spænd med dine omgivelser og miljøet.

Du finder ud af, at du er i harmoni med dig selv, og at denne indre harmoni vil afspejles i det ydre.

Livet kommer til at gå let, og alt vil falde perfekt på plads.

Du vil se det ene tilsyneladende mirakel efter det andet ske hele tiden.

Denne måde at leve på vil blive normal for dig, fordi du er i samklang med Mig, og Jeg kan arbejde i og igennem dig for at Få Mine undere og herligheder til at ske.

    Eileen Caddy    
 
When you are out of harmony with the divine order of things, you draw to you disharmony and disunity.

You will find yourself swimming against the tide, getting nowhere and simply exhausting yourself.

Why not go with the tide, flow along with it and get into harmony with what is going on?

As you learn to do it, you will find yourself in harmony with everything and everyone around you.

You will no longer stick out like a sore thumb, but will blend in perfectly with your surroundings and environment.

You will find you are in harmony with yourself, and that harmony within will be reflected without.

Life will flow smoothly and all will fall into place perfectly.

You will behold seeming miracle upon miracle come about all the time.

This way of living will become the normal way with you because you are in tune with Me and I can work in and through you to bring about My wonders and glories.
 
  
Click Flag
 
     
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Følg dine intuitive følelser.
 
     

Læg mærke til, hvad der sker, når du betvivler, undertrykker eller handler i modsætning til dine følelser.

Du vil iagttage mindsket energi, magtesløse eller hjælpeløse følelser og fysisk eller følelsesmæssig smerte.

Læg så mærke til, hvad der sker, når du følger dine intuitive følelser.

Som regel er resultatet øget energi og styrke og en fornemmelse af naturlig strømmen.

Når du er ét med dig selv, føles verden fredelig, spændende og magisk.

   
 
Jeg følger
min intuition, og mit liv
er opfyldelse.
 
   
 
 
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
 
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 

En sand helt er den stadige person, som ikke ophidset i det mindste, ved at op-og nedture forårsaget af brusende bølger på livets hav.

En sådan person mister aldrig selvbeherskelsen, det bliver en del af ens natur!

Den, der holder til hans plan for åndelig disciplin uanset hvilket attraktioner eller forstyrrelser der kommer/opstår, er en klog person, også kaldet Dheera.

Dhee betyder Buddhi (intellektet), og dette den sande kvalitet af mennesket.

Det er ikke påklædning eller overskæg, der udstikker 'helten'.

Ægte menneskelighed blomstrer med forkastelsen af dobbeltheden i glæde og sorg, og alle dine anstrengelser bør gå på at erobre disse to.

Din sejr skal være over indre fjender, snarere end eksterne.

Så får du erhvervet udødelighed!

Ting af verden kan ikke give denne tilstand af lyksalighed.

Når du virkelig og roligt hæver dig over glæde og sorg, vil den lyksalighed du opnår, være absolut, uafhængig og fuld.

 
 
A true hero is the steady person who is not agitated in the least, by ups and downs caused by roaring waves on the sea of life.

Such a person never loses poise; it becomes part of one's nature!

The one who keeps to his schedule of spiritual discipline whatever be the attractions or distractions, is a wise person, also referred to as Dheera.

Dhee means Buddhi (intellect), and this the true quality of man.

It is not the attire or the moustache that marks out the 'hero'.

True humanness blossoms with the rejection of the duality of joy and sorrow, and all your exploit should be to conquer the two.

Your victory should be over internal foes, rather than external ones.

Then the gain you acquire is immortality!

Things of the world cannot confer that state of bliss.

When you truly and steadily rise above joy and grief, the bliss you attain is absolute, independent and full.
 
 
Top
 
Top
 
 
     2010     
 
Handlinger, der binder omfatter al aktivitet i forhold til ydre objekter.

Sådanne handlinger er normalt benyttet sig med et ønske om resultatet.

Denne trang til de resultater, fører det ene til det morads af "jeg" og "mine" og dæmoner af begær og grådighed.

Hvis man følger denne vej, vil der være pludselige opblussen, som da afklaret smør (ghee) hældes i Offerilden!

Tildeling af prioritet at fornemme objekter (Vishaya) er det samme som at tildele betydning at forgifte (Visha)!
 
 
Actions that bind include all activity in relation to exterior objects.

Such actions are usually resorted to with a desire for the result.

This craving for the results leads one to the morass of “I” and “mine” and the demons of lust and greed.

If one follows this path, there will be sudden flares, as when clarified butter (ghee) is poured in the sacrificial fire!

Assigning priority to sense objects (Vishaya) is the same as assigning importance to poison (Visha)!
 
 
Top
 
Top
 
 
     2009     

Taknemmelighed er en enestående dyd.

Utaknemmelighed er en alvorlig synd.

Der er ingen midler til forsoning for den utaknemmelige person.

Havende modtaget hans rigdom, uddannelse og færdigheder fra samfundet, og ikke tjener årsagen til denne - samfundet er hans velstand, uddannelse og færdigheder spildt.

Mennesket er en skabelse af samfundet og skylder alle ting til samfundet.

Hvis du ønsker at sikre din fremtid, må du være taknemmelig over for dem der har hjulpet dig i dine svære tider og gjorde det muligt for dig at få opfyldt dine personlige behov.
 
 
Gratitude is a supreme virtue. Ingratitude is a grievous sin.

There is no means of atonement for the ungrateful person.

A man without this supreme virtue of gratitude is worse than a cruel animal.

Having received his wealth, education and skills from society, if he does not serve the cause of society, his wealth, education and skills are but a sheer waste.

Man is a creature of society and owes everything to society.

If you wish to safeguard your future, you have to be grateful to those who have helped you in your difficult times and enabled you to obtain your personal needs.
 
 
Top
 
Top
 
     2008     
 
Alle religioner har kun undervist i det der er godt for menneskeheden.

Religion bør praktiseres med denne vished i erindringen.

Hvis sindet er rent hvordan kan religion da være slet?

Det er et kendemærke på uvidenhed hvis man opfatter en religion som bedre og en anden som dårligere og så udvikler religiøse forskelle på den baggrund.

Alle religioners lære er hellig.

De grundlæggende doktriner er baseret på denne sandhed. Atma-Tatwa (Åndens sandhed) er essensen i alle religioner, budskabet i alle hellige skrifter og grundlaget for al metafysisk lære.
 
 
All religions have taught only what is good for humanity.

Religion should be practised with this awareness.

If the minds are pure, how can religion be bad?

It is a mark of ignorance to consider one religion as superior and another as inferior and develop religious differences on this basis.

The teachings of all religions are sacred.

The basic doctrines are founded on truth. Atma-Tatwa (the truth of the Spirit) is the essence of all religions, the message of all the scriptures and the basis of all metaphysics.
 
 
Top
 
Top
 
     2007     
 

Når Bhaktas (hengivne tilhængere) beder til Bhagawan (Gud) og oprigtig giver alle deres handlinger som ofre til Gud, så vil de helt sikkert modtage passende nåde fra det Guddommelige.

Der findes ni former for hengivenhed.

Shravanam (at lytte til Herrens hæder), Keerthanam (at synge),

Vishnusmaranam (at huske), Archanam (at tilbede),

Dasyam (adlydende tjeneste), Sneham (venskab) og Atmanivedanam (at overgive selvet).

På hvilken måde du end tilbyder tilbedelse, så vil Gud svare på samme måde.

Når du overgiver alle dine handlinger, så vil du sikkert modtage Hans Nåde.

 
 

When Bhaktas (devotees) pray to Bhagawan (God) sincerely making all their actions as offering to God, they will certainly receive appropriate grace from the Divine.

There are nine types of devotion.

Shravanam (listening to the glory of the Lord), Keerthanam (singing),

Vishnusmaranam (remembering), Padasevanam (adoration),

Vandanam (saluting), Archanam (worshipping),

Dasyam (obedient service),

Sneham (friendship) and Atmanivedanam (self-surrender).

In whichever way you offer worship, God responds in the same way.

When you surrender all your actions, you will surely receive His Grace.

 
 
Top
 
Top
 
     2006     
 

Lad dig ikke rive med af verdslige fornøjelser.

Følg den indviede vej og helliggør din tid gennem Namasmarana (overvejelse/meditation på det Guddommelige navn).

Der er ingen grund til at sætte en bestemt tid eller et bestemt sted til Namasmarana.

Du kan udføre det hvor du end er og mens du gør hvad du end gør.

Det er måske ikke muligt for dig at udføre strenge spirituelle øvelser som meditation, bod, yoga etc.

Det er nok hvis du messer det Guddommelige Navn.

Udfør ikke øvelser som du ikke forstår.

Tag den enkleste vej, Namasmarana.

Det er grundlaget for al spirituel øvelse og den foreskrevne vej til frihed i denne Kali tidsalder.

Så syng Hans ære/hæder og rejs over den verdslige eksistens hav.

 
 

Do not be carried away by worldly pleasures.

Take to the sacred path and sanctify your time by Namasmarana (contemplating on the Divine name).

There is no need to allocate a specific time or a place for Namasmarana.

You can do it wherever you are and while whatever you are doing.

It may not be possible for you to undertake rigorous spiritual practices like meditation, penance, yoga, etc.

It is enough if you chant the Divine Name.

Do not undertake practices which you do not understand.

Take to the simplest path, i.e., Namasmarana.

It is the basis of all spiritual practices and the prescribed path to liberation in this Kali Age.

So, sing His glory and cross this ocean of worldly existence.

 
 
Top
 
Top
 
     2005     
 

En Manishi (almindeligt menneske) bliver forandret til en Maharishi (helligt menneske) gennem uselvisk tjeneste.

Sandt at sige, den fortjeneste der kan opnås gennem tjeneste kan ikke fås gennem udøvelse af streng spartanskhed.

Tjeneste bringer mennesker tættere sammen og fremmer hengivenhed og venskab.

Uden denne følelse af venskab og kærlighed overfor ens medmennesker, så kan man ikke opnå nærhed med Herren.

Sørg for at indbygge den følelse i dit hjerte at den tjeneste du udøver overfor dine medmennesker er tjeneste overfor Gud.

 
 

A 'Manishi' (ordinary man) gets transformed into a 'Maharishi' (sage) by engaging in selfless service.

Truly speaking, the merit that can be obtained from service cannot be acquired even by the practice of rigorous austerities.

Service brings human beings closer to each other and promotes affection and friendship.

Without this feeling of friendship and love towards one's fellowmen, one cannot attain intimacy with the Lord.

Install in your heart the feeling that the service you render to your fellowmen is service to God.

 
 
Top
 
Top
 
     2004     
 
Guru (preceptor) advarer og vækker.

Han afslører sandheden og opfordrer dig til at gøre fremskridt hen imod det.

Men det er din længsel, der er mest afgørende.

Guru er ligesom en Gartner, der passer anlægget. men det unge træ må spire, før han kan tage over.

Han tilføjer ikke noget nyt til anlægget; han hjælper det kun til at det vokser ifølge sin egen skæbne, hurtigere og mere fuldt måske, men aldrig mod dens indvendige karakter.
 
 
The Guru (preceptor) warns and awakens.

He reveals the truth and encourages you to progress towards it.

But it is your yearning that is most essential.

The Guru is like a gardener who tends the plant; but the sapling must sprout before he can take charge.

He does not add anything new to the plant; he only helps it grow according to its own destiny, quicker and more fully perhaps, but never against its inner nature.
 
 
Top
 
Top
 
 
     2003     
 
Mennesket er født for at nå oceanet af glæde, ikke for sheer spise og højrøstede festlige aktiviteter.

Reel og varig lykke kan vindes kun af et liv førte langs stien af retfærd.

Dharma (ret færd) gør at mennesket indre Gguddommelighed stråler frem; oplysningen er formålet med livet.

Livets arena af liv er rejst på fire søjler: Dharma (retfærdighed), Artha (rigdom), Kama (begær) og Moksha (befrielsen).

Når menneskehedens mister to af disse og kæmper til at stå på de resterende to - Artha og Kama, naturligvis hjemsøge angst og sorg menneskeheden.
 
 
Man is born for attaining the ocean of joy, not for sheer eating and boisterous merrymaking.

Real and lasting happiness can be won only by a life led along the path of dharma.

Dharma makes the inherent divinity of man shine forth; that illumination is the purpose of life.

The arena of life is raised on four pillars: Dharma (righteousness), Artha (wealth), Kama (desires) and Moksha (liberation).

When mankind loses two of these and struggles to stand on the remaining two - Artha and Kama, naturally anxiety and grief afflict mankind.
 
 
Top
 
Top
 
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen