Retur:
 December oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 11. December
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Onsdag

Stjernetegn Skytten

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Du er skaber af Alting - på rette tid og sted.
 
Ved at være i nuet og være hurtig til at skifte spor - når det er påkrævet.

Ret dine "tilsyneladende" fejltagelser - i den retning der er hensigtsmæssigt for fremgang i dit og helhedens liv.

Retled dine tanker og følelser, når du oplever det er nødvendigt og fyld din underbevidsthed med positive indhold/byggestene (tanke/billeder - følelses/billeder - af det du oplever værende rigtigt for dig og din livsvej.

Hold dig beskæftiget med at bevæge dig i retning af det - Du ønsker skal ske og hold dig væk fra at beskæftige dig med fortidens hændelser.

Og sidst - men ikke mindst - hold dig dagen igennem forbunden til dine indre åndelige kilder, der via din intuitions forbindelse vil understøtte dig med gode råd og vejledning.
 
 
Namasta - Jeg hilser Gud, Lyset og Kærligheden i Dig.
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Onsdag

Stjernetegn Skytten

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Månetabel
 
 
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 

Den bedste måde at få kærlighed og velstand ind i dit liv er at velsigne alt og sige tak for hver eneste ting, du får som en gave fra Mig.

Efterhånden som du lærer at velsigne og sige tak for alt, omsætter du i virkeligheden en af de største love om velstand og overflod i praksis, for med kærlighed og velsignelser sker der en forøgelse.

Du har set, hvordan et barn udvikler sig og bliver smukkere og klogere, når der øses kærlighed og velsignelser ud over det.

Du har set planter og blomster og dyr reagere på kærlighed og velsignelser.

Du har selv følt, hvordan du reagerede, når du fik kærlighed, og du blev velsignet.

Gå nu ud og gør ligeså mod alle, du møder.

Du vil opdage, at jo mere du gør det, desto lettere bliver det, og desto lettere kan du åbne dit hjerte, indtil der strømmer kærlighed og velsignelser fra dig hele tiden, og selve livsglæden i dig strømmer over og ud i verden.

    Eileen Caddy    
 
The best way to bring love and prosperity into your life is to bless everything and give thanks for every increase which comes your way as a gift from Me.

As you learn to bless and give thanks for everything, you are actually putting into practice one of the great laws of prosperity and plenty, for with love and blessings comes increase.

You have seen a child expand and grow in beauty and wisdom when love and blessings are poured upon it.

You have felt yourself respond when love and blessings are poured down upon you.

Now go and do likewise to everyone you contact.

You will find the more you do it, the easier it becomes, and the more easily you can open your heart, until love and blessings flow from you all the time and the very joy of living is bubbling over in you out into the world.
 
  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
   
 
Overflod er det naturlige.
 
   

Der er mere end tilstrækkeligt til hvert eneste væsen på Jorden, hvis vi er villige til at åbne vores sind for muligheden.

Vi oplever endnu ikke vores verden som rig og fuld af overflod, fordi vi ikke har åbnet os helt for universets sande natur.

Vi tror på uundgåeligheden af fattigdom og knaphed og erkender endnu ikke, at den endelige skaberkraft ligger i hænderne på hver enkelt af os, i vores sind og hjerte.

  
Jeg er
ved at åbne mig for livets sande
overflod.
 
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Begær frugter af handlinger, og du vil blive født igen og igen, fanget i det ønske, opgiv den trang, og du er frigjort fra denne gentagelse.

Hovedpunktet er at holde sig fast i målet konsekvent.

Dit mål skal være handling, ikke handlingens frugt.*

Vær opmærksom på, at ønsket om frugterne af ens handlinger er en indikation af lidenskabelig handling, hvilket resulterer i smerte.

Hvis du vælger at forblive inaktiv, er det en indikation af dovenskab og manglende handling, der fører til uvidenhed!

Det er endnu værre end lidenskabelig handling.

Denne lektion var ikke for Arjuna alene, dette råd er beregnet for hver søgende og hele menneskeheden.
 
 
Desire the fruits of action and you will be born again and again, caught up in that desire; give up that craving and you are liberated from the flux.

The main point is to stick to the goal consistently. Your goal should be action, not the fruits of the action.

Be aware that the desire for the fruits of one's actions is an indication of quality of passionate action, resulting in pain.

If you choose to remain inactive, it is an indication of quality of sloth and inaction leading to ignorance!

That is even worse than quality of passionate action, resulting in pain.

This lesson was not for Arjuna alone; this advice is intended for every seeker and the whole of mankind.
 
Top
Top
 
     2010     
 
Balarama og Krishna studerede under Guru Saandeepini, tilbød ham deres hyldest af kærlighed og ærbødighed.

At give glæde til læreren, at studere godt, hvad der er lært, at undgå udøvelse af sensoriske nydelse og helliger sig udelukkende til udøvelse af viden: de levede af disse retningslinjer.

De afbrød aldrig diskurs af preceptor eller indskudte deres vilje mod hans.

De overskred ikke hans vilje eller retning i ethvert tilfælde.

De udfordrede aldrig hans myndighed eller vovede at trodse hans instruktioner.

Selvom Balarama & Krishna var inde med Supreme myndighed over jord og himmel, gav de deres preceptor den respekt og lydighed, der skyldtes hans eminence og position.

De var fulde af alvor og hengivenhed.

De tillod ikke noget at distrahere dem fra deres lektie.

Det er sådan en god studerende skal være, det er, hvad Balarama og Krishna var!
 
 
Balarama and Krishna studied under Guru Saandeepini, offering him the tribute of love and reverence.

Giving joy to the teacher, studying well what has been taught, avoiding the pursuit of sensory pleasure and devoting oneself solely for the pursuit of knowledge: they lived by these guidelines.

They never interrupted the discourse of the preceptor or interposed their will against his.

They did not overstep his will or direction in any instance.

They never challenged his authority or dared disobey his instructions.

Though Balarama & Krishna were the repositories of Supreme authority over Earth and Heaven, they gave their preceptor the respect and obedience that was due to his eminence and position.

They were full of earnestness and devotion.

They did not allow anything to distract them from their lesson.

That is how a good student should be, that is what Balarama and Krishna were!
 
Top
Top
 
     2009     

Alle ting er under konstant forandring i verden.

Denne evige forandring i verden er baseret på den konstante og uforanderlige Guddommelige.

Det er kun når den Guddommelige basis er forstået, at den enkelte kan opnå og erfare lyksagelighed fra hvad der er baseret på.

I en hvilken som helst handling eller i hvilken sti/vej den enkelte vælger, skulle den enkelte være bevidst om den Guddommelige.

Hoved kilden til lyksagelighed er en dedikation til Gud, intet andet kan give den ægte og vedvarende glæde.

Bliv bevidst om dit slægtskab med Herren.

Dette slægtskab er ikke kun en fantasi eller bedragerisk teori.

Det er kommet i alle tidsaldre, lige siden tidernes begyndelse.

Det vil vedvare til tidens endelige slutning.
 
 
Everything is constantly changing in the world.

This ever-changing world is based upon the unchanging Divine.

It is only when the Aadhaara (Divine basis) is understood can one derive bliss from the experience of what is based on it.

In whatever action men do and whatever paths they pursue, they should be conscious of the Divine.

The chief source of Ananda (bliss) is dedication to God; nothing else can give that genuine and lasting joy.

Become conscious of your kinship with the Lord.

That kinship is not a mere fancy or a faked theory.

It has come down since ages, from the beginning of time itself.

It will persist till the very end of time.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Det er først når tilknytningen til høsten af ens handling kasseres at handlingen bliver et middel til at opnå Guddommelig fællesskab.

De der påtager sig tjeneste handlinger bør overvinde fornemmelsen af 'mine' og 'dine'; de bør anse det som et privilegium at tjene andre og se på det som en slags tilbedelse af det Guddommelige.

De bør anse tjeneste for samfundet som et middel til at finde selv-opfyldelse i livet.

De bør konfrontere hvilke problemer der end måtte dukke op med mod og tro, og fortsætte deres tjeneste handlinger uden fanfarer, i ydmyghedens og tilegnelsens ånd.
 
 
It is only when attachment to the fruits of one's actions is discarded that the action becomes Yoga (a means to achieve Divine communion).

Those who undertake service activities should overcome the sense of 'mine' and 'thine'; they should regard it as a privilege to serve others and look upon it as a form of worship of the Divine.

They should consider service to society as the means of finding self-fulfillment in life.

They should face whatever problems may arise with faith and courage, and carry on their service activities without fanfare, in a spirit of humility and dedication.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Betydningen af sindet i forandringsprocessen skal forstås korrekt, for det er sindet, der er årsagen til både slaveri og befrielse.

Dine egne handlinger er årsagen til din lykke eller sorg.

Klandre ikke andre for din tilstand.

Hver tanke har hvert ord og enhver handling sin refleksion, resound og reaktion.

Det er et tegn på svaghed at bebrejde andre for dine problemer.

Du skal bære konsekvenserne af dine egne handlinger.

Hvis de er uudholdelige, beder til Gud for lindring. Gud alene kan give lindring i sådanne tilfælde.

 
 
The importance of the mind in the process of transformation should be properly understood, because it is the mind that is the cause of both bondage and liberation.

Your own actions are the cause of your happiness or sorrow.

Do not blame others for your condition.

Every thought, every word and every action has its reflection, resound and reaction.

It is a sign of weakness to blame others for your troubles.

You have to bear the consequences of your own actions.

If they are unbearable, pray to God for relief. God alone can give relief in such cases.
 
Top
Top
 
     2006     
 

I dag kan folk ikke forstå princippet om guddommelighed.

Selvom de forskellige former for tilbedelse varierer, er de alle rettet mod forskellige former for samme guddommelighed.

Ligesom vand ikke har nogen bestemt form, men antager skålens form, hvori den hældes og ligesom luften er formløs, men antager form af en ballon eller en fodbold, når den er fyldt i dem, så kan du også kalde ham Rama, Krishna, Easwara, osv., Men alle er en.

De henviser til den samme Gud.

Hver person dyrker en bestemt form i overensstemmelse med hvad han eller hun kan lide.

Alle navne og former er kun dine forestillinger; i virkeligheden har Gud intet navn og ingen form.

 
 
Today people are unable to understand the principle of Divinity.

Though the modes of worship vary, they are all directed towards different forms of the same Godhead.

Just as water has no specific shape, but assumes the shape of the vessel into which it is poured and just as air is formless, but assumes the form of a balloon or a football when it is filled in them, likewise, you may call Him Rama, Krishna, Easwara, etc., yet all are one.

They refer to the same God.

Each person worships a particular form according to his or her likes.

All names and forms are only your imaginations; in reality, God has no name and no form.
 
Top
Top
 
     2005     
 

Sanserne må være under kontrol, først og fremmest fordi de forfølger skadelige påvirkninger der plager mennesket og leder ham i ødelæggelse.

Den indre fred mistes når sanserne nærer mennesket med æggende ønsker og ufrugtbare behov.

For den spirituelle søgende må sansernes indhold altid være rene og Saathwic af natur.

Lyde, syn, indtryk, idéer, kontakter, påvirkninger – alle må de fremme ærbødighed, ydmyghed, balance, ligevægt og enkelhed.

Hvis indtrykkene er Raajasic (tilfører lidenskaber) så vil sindet blive ophidset og hævngerrigt.

Hvis de er Thamasic (tilfører sløvhed) så vil sindet end ikke vækkes til bevidstheden om sine egne mangler.

Det er kun Saathwik impulser der kan holde sindet i balance, fuldt koncentreret på Gud, som man må overveje for at opnå fred.

 
 
The senses have to be controlled, primarily because they pursue deleterious influences that harass man and lead him into ruin.

Inner peace is lost when the senses feed man on inciting wants and infructuous desires.

For the sadhaka (spiritual aspirant), what the senses imbibe must always be pure and saathwic in nature.

The sounds, the sights, the impressions, the ideas, the contacts, the impacts - all must promote reverence, humility, balance, equanimity and simplicity.

If the impressions are raajasic (inducing passion) , the mind will get agitated and vengeful.

If they are thamasic (inducing dullness of mind), the mind will not even be aroused into the awareness of its own shortcomings.

I t is only the saathwik impulses that will keep the mind on an even keel, fully concentrated on the Atma on which one must contemplate in order to attain peace.
 
Top
Top
 
     2004     
 
Øjet som er knappe to tommer lange kan se millioner af kilometer ud i rummet, men er ude af stand til at se sig selv.

Betingelsen for mennesket er også noget lignende.

Han kan analysere andres motiver, opregne andres fejl, kortlægge andres evner og evner, men han er magtesløs til at analysere sig selv, sine følelser og følelser; han er uvillig til at opdage sine egne fejl; han er ikke i stand til at vurdere hans medfødte dygtighed og realisere sin indre virkelighed.

Denne magt kan kun erhverves gennem det positive selskab af åndelige aspiranter.
 
 
The eye which is scarce two inches long can see millions of miles into space but is incapable of seeing itself.

The condition of man too is similar.

He can analyse others' motives, enumerate others' faults, map out others' skills and capabilities, but he is powerless to analyse himself, his feelings and emotions; he is unwilling to discover his own faults; he is unable to assess his innate skill and realise his inner reality.

This power can be acquired only through the beneficial company of sadhakas (spiritual aspirants).
 
Top
Top
 
     2003     
 
Alle mennesker i alle lande er pilgrimme, der går langs vejen til Gud.

Forløbet af hver er bestemt af den vedtagne disciplin, karakteren dannet, det ideelle holdes i betragtning, den valgte ledelse og den implanterede tro.

Ligesom træer og planter er fugle og dyr forskellig fra region til region, kan ritualer, praksis, discipliner og idealer afvige fra fællesskab til samfund; hver er god for den region og udviklingsstadiet.

Du kan ikke transplantere en, fra et menneskeligt samfund til et andet.

Atmosfæren, hvor du er vokset op i er den mest behagelige for dig.
 
 
All men in all countries are pilgrims proceeding along the path to God.

The progress of each is decided by the discipline adopted, the character formed, the ideal kept in view, the leadership chosen and the faith implanted. Just as trees and plants, birds and beasts differ from one region to another, the rituals, practices, disciplines and ideals may differ from community to community; each is good for that region and that stage of development.

You cannot transplant one, from one human community to another.

The atmosphere in which you have grown up is the most congenial for you.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen