Retur:
 December oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 16 December
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Søndag

Stjernetegn Skytten

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Månetabel

Biorytmer
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
7 gode trin.
Lyt til dit hjertecenter, din sjæl og ånd i dig.

Hold dig centreret i din indre kærne essens - dagen igennem - ( din indre sol, Gud, Kristus, Buddha osv, - altså din Guddommelige essens i dit eget indre, som du altid, mere eller mindre bevidst, altid er i kontakt med ).

Lyt til din egen intuitions stemme.

Lyt til modtaget spirituelle råd.

Tro på dig selv.

Vær loyal, troværdig.

Handl aktivt.
 
 
Lyset vil altid finde vej - selv i det tætteste mørke - du skal bare kalde på det.
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Søndag

Stjernetegn Skytten

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Månetabel

Biorytmer
     Eileen Caddy     
 
 
  
Click Flag
 

Vær I forvandlede, ved at forny jeres sind. Hvor er disse ord dog vigtige!

Du har hørt dem mange gange, men hvad har du gjort ved dem?

Hvad betyder de for dig?

Giv dig tid til at grunde over dem, indtil disse ord lever og ånder i dit liv, og du virkelig føler, at du bliver forvandlet ved at forny dit sind.

Du taler om fred og harmoni, om den nye himmel og nye jord, om at gøre Min vilje, om kærlighed og lys, der sendes ud i verden, og om at gå ind i det nye, men hvad gør du faktisk ved det?

Lever du på en sådan måde, at du hjælper med til at få det hele til at ske?

Lad være med at blive som en papegøje og sige ting, som ikke betyder noget for dig.

Bed ustandseligt om en dybere og klarere forståelse, og sig tak og gå fremad og opad.

Fremfor alt må du leve dit liv og lade tingene ske, så de kan forvandle dit liv.

    Eileen Caddy    
 
'Be ye transformed by the renewing of your mind.' How important these words are!

You have heard them many times, but what have you done about them?

What do they mean to you?

Take time to ponder on them until they become living, vibrating words in your life and you do feel yourself being transformed by the renewing of you r mind.

You talk of peace and harmony, of the new heaven and new earth, of doing My will, of love and light being radiated out into the world and of moving into the new, but what are you actually doing about it?

Are you living in such a way that you are helping to bring it all about?

Don't allow yourself to become like a parrot, saying things that mean nothing to you.

Pray without ceasing for deeper and clearer understanding, and give thanks and move forward and upward.

Above all, live a life and let things happen to transform your life.
 
  
Click Flag
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Vi ser vores afspejling.
 
     

Nogle tror, at alt, hvad vi behøver at gøre for at for andre verden, er at tænke mere positivt om den og visualisere den forandring, vi ønsker.

Visualisering og bekræftelse er afgjort stærke værktøjer, men så ligetil er det ikke.

Hvis verden er vores spejl, så afspejler det, vi ser derude, på en eller anden måde, hvad der er i os, lige meget hvad det end er.

Vi er nødt til at tage ansvar for det og være villige til at forvandle det i vores eget indre, hvis vi ønsker at se det ændre sig ude i verden.

Denne måde at betragte verden på udsletter al begrænset tænkning og giver os magt til at skabe en verden efter eget valg.

     
Jeg tager ansvar
for min ydre verden ved at tage
ansvar for min
indre verden.
 
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
 
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
At være vedholdende i den åndelige disciplin og ignorere kroppen betyder at vende sig væk fra sansernes fristelse, at overvinde de seks indre fjender – vilje, vrede, grådighed, tilknytninger, stolthed og ondskab.

Vrede forvandler en person til en voldelig person eller dyr.

De andre impulser er lige så onde.

Søge kun gavnlig handling, der vil vinde Hans nåde.

Spis kun enkel, ren, vegetariske fødevarer, der ikke forstyrrer roen, du optjener fra din åndelige aktiviteter.

Bryde ikke selv rytmen i din åndelige praksis.

Mind dig selv, hvordan den store Saint Ramadas aldrig opgav sin kontemplation med Herren, på trods af at leve i et fængsel.

Hvis du fordyber dig i kroppens bevidsthed, begynder du at falde.

Men du kan kun være virkelig sund og glad, når du er nedsænket i den universelle og væsentlige karakter af dit højere Selv - Aatma Tathwa.
 
 
Persisting in the spiritual discipline of ignoring the body means turning away from the temptations of the senses, that is, overcoming the six inner enemies – desire, anger, greed, attachment, pride and malice.

Anger turns a person into a drunken brute.

The other impulses are equally vicious.

Seek only salutary action that will win His grace.

Eat only Saathvik (simple, pure, vegetarian) food, that does not disturb the equanimity you earn from your spiritual activities.

Do not break the even tenor of your spiritual practices.

Remind yourself, how the great saint Ramadas never gave up his Naamasmarana (Contemplation of the Lord) in spite of the travails of living in jail.

If you immerse yourself in Deha Tathwa, body consciousness, you start declining.

But you can be really healthy and happy only when you are immersed in the universal and essential nature of the Self - Aatma Tathwa.
 
Top
Top
 
     2010     
 
Udvikling af tro på det guddommelige princip og oprigtig kærlighed er sand tilbedelse.

Der er kun ét guddommeligt Selv.

Føl herefter, at det er mere elskelig end nogen genstand, det er den sande tilbedelse du kan tilbyde til Gud.

Det er, hvad Vedaerne underviser i.

Vedaerne underviser ikke i accept af et bundt forfærdelig hårde regler og begrænsninger.

De holder dig ikke foran et fængsels vindue, hvor mennesket er lukket inde af årsag og virkning.

De lærer os, at der er én, der er den suveræne bag alle disse regler og restriktioner.

En, der er kernen i hvert objekt, hver enhed af energi, hver partikel eller atom og En, hvis ordrer alene de fem elementer-æter, luft, ild, vand og jord betjener.

Elsk Ham, tilbed Ham, Tjen Ham - det er den store filosofi bag Kærligheden - som der er beskrevet i Vedaerne.
 
 
Developing faith in the Atma Principle and loving it earnestly is true worship.

There is only one Divine Self.

Feel that it is more loveable than any object here or hereafter—that is the true adoration you can offer to God.

This is what the Vedas teach.

The Vedas do not teach the acceptance of a bundle of frightfully hard rules and restrictions.

They do not hold before you a prison house where man is shut in by the bars of cause and effect.

They teach us that there is One who is the Sovereign behind all these rules and restrictions, One who is the core of each object, each unit of energy, each particle or atom and One under whose orders alone the five elements—ether, air, fire, water and earth operate.

Love Him, adore Him, worship Him - this is the grand philosophy of Love as elaborated in the Vedas.
 
Top
Top
 
     2009     

Uddannelse må kultivere ydmyghed og disciplin; men idag fremmer det en høst/afgrøde af stolthed og misundelse.

Ved ‘Vidya’ menes; (Lys) og ved ‘ya’ - som det giver.

Så uddannelse har at gøre med udsende Lys og oplyse mørket i sindet og intellektet.

Det angiver ikke kun boglig viden.

Det har at at gøre med at rense/klargøre slægtskabet for mennesket og hans intime forbindelse med naturen.

Det må harmonisere den enkeltes tidligere erfaringer med med ens nuværende, og guide den enkelte til en udbytterig og gavnlig erfaring/oplebelse i fremtiden.

Det må sikre at viden modtaget fra disse bøger og ved disse erfaringer og i denne proces lader mennesket gro/vokse, indtil han bliver Guddommelig.
 
 
Education has to cultivate humility and discipline; but today it is yielding a harvest of pride and envy.

‘Vidya’ means: ‘vid’ (Light) and ‘ya’ (that which gives).

So education has to shed light and illumine the darkness in the mind and the intellect.

It does not indicate mere bookish knowledge.

It has to clarify the kinship of man with man and his intimate relationship with nature.

It must harmonize one's earlier experiences with one's present ones, and guide one to profitable and beneficial experiences in the future.

It must validate the knowledge gained from these books by these experiences and in the process make man grow, until he becomes Divine.
 
Top
Top
 
     2008    
 
Alle bør erkende at målet for det menneskelige liv er at opnå enhed med det Guddommelige.

Derfor er det alles pligt at udvikle tro på det Guddommelige.

Mennesket vil opnå dette livsformål når troen udvikles hvis de lever et liv tilegnet Dharma (ret levned), Sathya (sandhed) og Neethi (retfærdighed).

Når vi udøver Dharma, så vil Guddommeligheden i os spontant blive manifesteret.

Det menneske der ikke følger Dharma er en byrde på jorden.

Det er vigtigere at fortjene Gud's nåde end at opnå hele verdens rigdom.

I må udvikle kærlighed til Gud og derigennem virkeliggøre ubeskrivelig lyksalighed.
 
 
Everyone should realise that to attain oneness with divinity is the goal of human life.

Hence it is everyone's duty to develop faith in the Divine.

With the growth of faith, if one leads a life devoted to Dharma (righteousness), Sathya (truth) and Neethi (justice), he will be achieving the purpose of life.

When we practise Dharma, the Divinity in us will manifest itself spontaneously.

The man who does not follow Dharma is a burden on the earth.

It is more important to earn the grace of God than earn all the wealth in the world.

Develop the love of God and realise the bliss that is beyond all words.
 
Top
Top
 
     2007    
 
Man sætter værdien af bambus ud fra tykkelsen og højden.

Sukkerrøret bedømmes ud fra dets saft.

Værdien af et menneske er baseret på hans/hendes Buddhi (intellekt).

Jo mere intellektet udvikles desto bedre bliver man.

Når intellektet mindskes, så sænkes mennesket til dyrenes stade.

Menneskets værdi er blevet sænket i vor tid, da han ikke erkender vigtigheden af intellektet og opførslen grundet i rigtig skelneevne.

Formen er menneskelig, men tankevirksomheden er på et dyrisk niveau.

Mennesket har fortjent kaldenavnet ”tobenet dyr”.

Da mennesket har fået menneskelig form, så bør mennesket opføre sig intelligent.

Dette opnås gennem Thyaga (afkald) og Yoga (spirituelle øvelser).
 
 
A bamboo is valued in terms of its thickness and height.

The sugarcane gets its value from its juice.

The worth of a human being is based on his Buddhi (intellect).

The more the intellect develops, the better one becomes.

As the intellect declines, the human descends to the level of animal. Man's worth has declined today because he does not recognise the importance of the intellect and of conduct based on proper discrimination.

The form is human, but the thinking is at the animal level.

Man has earned the appellation of "two-legged animal."

Having acquired the human form, man should conduct himself with intelligence.

This is achieved through Thyaga (renunciation) and Yoga (spiritual discipline).
 
Top
Top
 
     2006    
 

Ekam Eva Adviteeyam Brahma (Der går ikke et sekund uden at Gud er i det).

Mennesket tillægger Gud forskellige egenskaber på grund af hans verdslige egenskaber og tendenser.

Sandt at sige, der er kun en Gud, Ek Prabhu Ke Anek Naam (det er kun en Gud der bliver refereret til via mange navne).

Opgiv dine tilknytninger til kroppen.

Det er kun da, at du kan udvikle bånd til det Guddommelige i dig.

Du er bundet til en fysisk krop og du må udvælge dine pligter omhyggeligt.

Men hvordan det end er, bliv ikke vildledt af den følelse, at dette er bestandigt.

Alle de fysiske relationer er som skyer på himlen - blot passerende forbi dig.

 
 

Ekam Eva Adviteeyam Brahma (God is one without a second).

Man attributes different names and forms to God because of his worldly feelings and outward tendencies.

Truly speaking, there is only one God. Ek Prabhu Ke Anek Naam (the one God is referred to by many names).

Give up body attachment.

Only then can you develop attachment towards the Atma.

As you are endowed with a physical body, you have to discharge your duties diligently.

However, do not be deluded with the feeling that this is permanent.

All the physical relationships are like passing clouds and are subject to change.

 
Top
Top
 
     2005    
 

De hellige skrifter siger at det er et privilegium at blive født som menneske.

Mennesket er det højeste blandt alle levende væsener i skabelsen.

Til trods for at være begavet med større evner og talenter så er mennesket ikke bedre end et dyr hvis han mangler Jnana (visdom).

Det er Jnana der udgør forskellen på mennesker og dyr.

Til trods for at have et menneskeligt legeme med dets hellige evner, så går mennesket de forkerte veje og svælger i misgerninger og degraderer på denne måde hans værdifulde arv.

Én der burde tilegne sig selv og sit liv til efterstræbelse af det Guddommelige og opleve lyksalighed, formindsker sig til slave af sine sanser og spilder sit liv i tragten efter det flygtige.

Det er denne optagethed af det verdslige der er roden til al den usikkerhed og sorg som mennesket oplever.

 
 
The scriptures have declared that birth as a human is a rare priviledge.

Man is the foremost among all living beings in creation.

In spite of being endowed with superior faculties and capabilities, if man lacks jnana (wisdom) he is no better than an animal.

It is jnana that distinguishes man from animals.

In spite of possessing a human body, with its sacred capacities, man pursues wrong paths and indulges in misdeeds, thereby degrading his precious heritage.

One who ought to dedicate himself to the pursuit of the Divine and experience bliss, reduces himself a slave to his senses and wastes his life in the pursuit of the ephemeral.

It is this preoccupation with the mundane that is at the root of all the insecurity and unhappiness experienced by man.
 
Top
Top
 
     2004    
 
Gå fremad med dine øjne fæstnet på målsætningen.

Bekymrer dig ikke om fortidens fejltagelser og fiaskoer.

Følg ikke sindets luner og pacificeren af sindet længere.

De vil kun trække du væk fra den åndelige sti.

Lyt til kaldet fra den Guddommelige, der opstår i hjertet af alle levende væsner.

Tjen andre med en ærbødig holdning uden forventninger om noget til gengæld.

Accepter ikke selv taknemmelighed, dediker alle dine handlinger til den iboende Gud.
 
 
March on with your eyes fixed on the goal.

Do not worry about past mistakes and failures.

Do not follow the whims and fancies of the mind any longer.

They will only drag you away from the spiritual path.

Hearken to the call of the Divine that arises in the heart of every living being.

Serve others with a worshipful attitude without expecting anything in return.

Do not accept even gratitude, having dedicated all your acts to the indwelling God.
 
Top
Top
 
     2003    
 
Sandheden kan ikke skabes eller skæmmet; den er, og bliver uden modifikation.

Guds permanent og evige sandhed bør være det endelige mål.

Du kan ikke skjule sandheden i lang tid.

Du kan endog i meget lang tid forsøge at skjule den, men vil sandheden altid komme ud.

Faktisk vil den guddommelig styrke i menneskets hjerte altid skubbe ham til at proklamere sandheden.
 
 
Truth cannot be made or marred; it is, was and will be without modification.

The permanent and eternal truth of God should be the ultimate aim.

You cannot hide truth for a long time.

However much you may try to hide it, the truth will always come out.

In fact, the Divine strength in man's heart will always be pushing him to proclaim truth.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen