Retur:
 December oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 24 December
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagnes støttende energi

Esoterisk viden om Mandag

Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Livet er godt.

Når du følger din intuition, ser fremad og opad hele tiden.

Når handler klogt på de friske impulser der kommer fra dit indre åndelige lysunivers.

Når du efter bedste evne opfører dig autentisk og ærligt og forsøger ikke tager noget personligt.

Når du lader det Gyldne Lys fra Maitreya Kristus Buddha + b.2 indstrømme i dine dagbevidstheds legemer - det virker illuminerende/oplysende og forener hjertecenter og 3. øje (pandecenter).
 
 
Løft / hæv din bevidsthed op over dagens trivialiteter.
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagnes støttende energi

Esoterisk viden om Mandag

Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Biorytmer

Månetabel
     Eileen Caddy     
 
 
  
Click Flag
 
 

Den fart, forandringerne kan folde sig ud med, vil forbavse dig.

Du er blevet forberedt på disse forandringer i lang tid.

Op gennem tiderne, dag for dag, måned for måned, år for år, har jeg yderst tålmodigt lagt op til, at disse forandringer kan ske.

Du har fået enhver mulighed for at tilpasse dig og forberede dig; derfor burde du kunne gå fremad uden besvær.

Det er et spørgsmål om bevidsthed, om at kunne hæve din bevidsthed og indstille dig på alt det, der sker.

De mennesker, der er årvågne over for Kristusbevidstheden, er ved at finde sammen i denne tid, ligesom stål tiltrækkes af en magnet.

De er måske ikke altid klar over det på det pågældende tidspunkt, men det vil blive meget klart for dem i tiden fremover.

Det er denne bevidsthed, som får flere og flere mennesker til at finde sammen, så I alle kan blive bevidste om den indre Kristus, og sige evindeligt tak for denne bevidsthed.

    Eileen Caddy    
 
The speed with which changes can unfold will astound you.

You have been prepared for these changes for a long time.

Through the ages, day by day, month by month, year by year, I have very patiently set the scene for these changes to take place.

You have been given every opportunity to adjust and prepare yourself; therefore you should be able to move forward without any difficulty.

It is a question of consciousness, of being able to raise your consciousness and adjust to all that is taking place.

Those souls who are aware of the Christ consciousness are being drawn together at this time like steel to magnet.

They may not always be aware of it at the time, but it will become very clear to them in the days ahead.

It is this consciousness which is drawing more and more souls together so that you all may become aware of the Christ within, and give eternal thanks for this awareness.
 
  
Click Flag
 
 
     
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Ånden i at give.
 
     

Brug denne morgen nogle få minutter til at tænke over, hvordan du giver af dig selv til verden. Ofte bliver vi grebet af en mani med hensyn til at købe og give ting.

Se på, hvordan du giver påskønnelse, venskab, energi, tid, kærlighed og ømhed, og hvordan du giver af dine egne særlige talenter og evner i løbet af året.

Anerkend dig selv for at have beriget andres liv.

Brug nogen tid på at elske dig selv som det givende lys, du er.

   
Jeg ærer
mig selv for alt, hvad
jeg giver.
   
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
 
    Sathya Sai Baba     
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
  
  
 
 
Danish and English
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer gennem tiderne
Subsequent texts are from different inspirers throughout the ages
     2011     
 
Jesus ofrede sit liv for regenerering og velfærdet for menneskeheden. Han proklamerede sandheden: En ånd bor i alle væsener. Han sagde: "Alt liv er ét, min kære søn. Være ens for alle ". Du skal betragte kroppen som et tempel for Ånden... Husk på, at det Guddommelige altid er inden i jer.

Den menneskelige krop er en kjortel for Ånden. Først når du er klar over denne sandhed, kan du begynde at opleve den Guddommelige. Husk, hvor du end går, vil den Evige Ånd forblive hos dig. Folk kan være forskellige i form og navn, farve og nationalitet, og fra forskellige historiske omstændigheder.

Men Gud har ikke sådanne forskelle. Derfor bør du ikke kritisere nogen religion eller angribe den eller håne den. Du kan bekende, hvilken tro du kan lide. Men du skal ikke nedgøre andres tro.

Det er en parodi på hengivenhed. Vi skal altid respektere det Guddommelige, der er i ethvert væsen.

 
 
Jesus sacrificed his life for the regeneration and welfare of mankind. He also proclaimed the truth: One Spirit resides in all beings. He said, “All lives are one, my dear son. Be alike to everyone." You must regard the body as the temple of the Spirit; bear in mind that Divinity is ever within you.

Human body is vesture for the Spirit. Only when you realise this truth can you begin to experience the Divine. Remember, wherever you may go, the Eternal Spirit remains with you. People may be different in form and name, in colour and nationality, and from varied historical circumstances.

But God has no such differences. Hence you should not cavil at any religion or attack it or deride it. You may profess whatever faith you like. But you should not disparage another's beliefs.

It is a travesty of devotion. We must always respect the divine that is in every being.

 
Top
Top
 
     2010     
 
Ethvert menneske er et Guds sendebud.

Alle er født i denne verden ved Guds vilje.

Din fornemmeste opgave er at gøre strømmen af Guddommelig Kærlighed strømme til alle og enhver.

Du er født ikke blot til at leve for dig selv.

Kun ved at dedikere dit liv til tjeneste for samfundet, vil du forædle sig selv og opnå selvtilfredshed.

Gud har sendt dig til denne verden til at praktisere og udbrede dette budskab.

Af hvad nytte er menneskeligt fødslen, hvis du forbliver som en klump ler, uden at tjene samfundet?

 
 
Every human being is a messenger of God.

Everyone is born in this world by the Will of God.

Your foremost duty is to make the stream of Divine Love flow to one and all.

You are born not merely to live for yourself.

Only by dedicating your life to the service of the society, will you ennoble yourself and achieve self-satisfaction.

God has sent you to this world to practice and propagate this message.

Of what avail is human birth if you remain like a lump of clay without serving the society?
 
Top
Top
 
     2009    

I ens liv er årene fra 16 til 30 de mest værdifulde.

Det er den periode, hvor alle ens evner og energier er på deres højdepunkt.

Som følge heraf skulle man stræbe efter at få det bedste ud af denne periode.

Ædle og noble kvaliteter som selvsikkerhed, ofring, ambition/bestræbelse og mod må erhverves/tilegnes i denne periode.

Hvis denne tid i ens liv er spildt, vil der kun opstå fejltagelser i de senere år.

Onde tanker og onde handlinger skulle undgås alle sammen.

Under denne afgørende periode, skulle man forsøge at forstå formålet med livet og koncentrere ens anstrengelser på at aktivere og opnå ens idealer.

Ingen åndelig fremgang er mulig, fysisk og mentalt, når man spilder energien i et udsvævende liv.

 
 
If a man wishes to be happy, the first exercise he must do is to remove from his mind every bad thought, feeling and habit.

Grief and joy are obverse and reverse sides of the same experience.

Joy is when grief ends; grief is when joy ends.

What exactly is grief?

It is merely a reaction to the loss of something gained or the failure to gain something desired.

Therefore, the only way to escape grief and sorrow is to conquer desire for the illusory.

The secret of happiness is not in doing what one likes but in liking what one has to do.

Whatever work you have to do, you should do it with pleasure and liking.
 
Top
Top
 
     2008     
 

I ens liv er årene fra 16 til 30 de mest værdifulde.

Det er den periode, hvor alle ens evner og energier er på deres højdepunkt.

Som følge heraf skulle man stræbe efter at få det bedste ud af denne periode.

Ædle og noble kvaliteter som selvsikkerhed, ofring, ambition/bestræbelse og mod må erhverves/tilegnes i denne periode.

Hvis denne tid i ens liv er spildt, vil der kun opstå fejltagelser i de senere år.

Onde tanker og onde handlinger skulle undgås alle sammen.

Under denne afgørende periode, skulle man forsøge at forstå formålet med livet og koncentrere ens anstrengelser på at aktivere og opnå ens idealer.

Ingen åndelig fremgang er mulig, fysisk og mentalt, når man spilder energien i et udsvævende liv.

 
 
In one's life, the years sixteen to thirty are the most precious.

This is the period when all of one's faculties and energies are at their peak.

Hence one should strive to make the best use of this period.

Noble qualities like self-confidence, sacrifice, aspiration and courage must be acquired then.

If this time of one's life is wasted, there will only be failures in later years.

Bad thoughts and bad practices should be eschewed altogether.

During this crucial period, one should try to understand the purpose of life and concentrate one's efforts on achieving one's ideals.

No spiritual effort is possible when one has dissipated one's physical and mental abilities.
 
Top
Top
 
     2007     
 

Verden er lavet af ting/objekter.

Den er ubevægelig.

I dets vågne sans erkender sanserne alle disse objekter.

Men sanserne er også ubevægelige.

Øjnene der ser, ørerne der hører, tungen der taler og næsen der dufter - alle er de ubevægelig.

Faktisk er hele kroppen ubevægelig.

Men alle disse ubevægelige objekter er istand til at fungere på grund af Chaitanya's (bevidsthed) tilstedeværelse i sindet.

Derfor må vi forstå at hele den enestående verden er ubevægelig.

 
 

The world is made up of objects.

It is inert. In the waking sense, the senses cognise all these objects.

But the senses are also inert.

The eyes that see, the ears that hear, the tongue that speaks and the nose that smells - all of them areinert.

In fact, the entire body is inert.

But all these inert objects are able to function because of the presence of consciousness in the mind.

Thus we have to realise that the entire phenomenal universe is areinert.

 
Top
Top
 
     2006     
 

Når det regner, så er den regn der falder ren.

Regnen falder på bjerge, sletter og i dale.

Alt efter hvilken egn regnen falder i, så ændres dets navn og form.

Men vandet selv har ikke forandret sig på trods af disse variationer.

Grundlæggerne af de mange religioner lagde forskellige regler og ritualer med tanke på tiden og omstændighederne for forskellige lande og medregnede de specifikke behov for de pågældende mennesker.

Med dette i hukommelsen så bør en tro ikke anses for at være hævet over en anden.

Menneskets primære pligt er at huske de hellige sandheder de indeholder og praktisere dem i deres liv.

 
 
When there is a downpour, the water that comes down is pure.

The rain falls on mountains, plains and valleys.

According to the region through which the rain water passes, its name and form undergoes changes.

But due to these variations, it should not be thought that the water itself is different.

Based on the teachings of the founders of different faiths, having regard to the requirements of the time and circumstance of particular countries, and keeping in view the specific needs of the people concerned, certain rules and regulations were laid down.

On this account, one faith should not be considered superior and another inferior.

Man's primary duty is to bear in mind the sacred truths they espouse and practise them in his life.
 
Top
Top
 
     2005     
 

En strålende diamant vil, selvom den befinder sig i en bunke affald, ikke miste værdi eller glans.

På samme måde vil gode menneskers ære og storhed ikke lide nogen formindskelse ligegyldigt hvilke omstændigheder eller situationer de måtte befinde sig i.

Sådan en guddommelig glans skinner i hvert enkelt menneske.

Kærlighed er et udtryk for denne glans.

Mennesket må bære alle former for lidelse for at manifestere denne kærlighed.

Mennesket er ligesom sukkerrør fyldte med kærlighedens saft.

Det er først når han bliver udsat for trængsler at den guddommelige søde saft kan strømme fra ham.

 
 
A sparkling diamond, even if it is in a heap of garbage, will not lose its brilliance or its value.

Likewise, the glory and greatness of good men will suffer no diminution in whatever circumstances or situation they may be placed.

Such divine effulgence shines in every human being.

Love is an expression of this effulgence. To manifest this love, men must bear every kind of suffering.

The human being is like the sugarcane, filled with the juice of love.

It is only when he is subjected to hardships that the divine, sweet juice of love can flow from him.
 
Top
Top
 
     2004     
 
Mennesket har en enestående kapacitet til at indse og forstå skønheden i skabelsen og udtrykke følelser af kærlighed, medfølelse og sympati for hans med væsener.

Han kan dvæle ved naturens hemmeligheder, men også til sit eget mysterium og kan opleve sin egen Guddommelighed inden i sig selv.

Imidlertid er han opslugt af den materielle verden, han har mistet alle følelse af spiritualitet og kvalitet af væren.

Sandheden er blevet lig et ord i ordbogen; dyder ligesom ydmyghed, tålmodighed og ærbødighed synes også at have mistet deres relevans.

Det eneste, mennesket kan holde på i dette kedelige mørke er Guds navn.

Det er den forslagspakke, som vil tage ham over de stormfulde have i verden.

 
 
Man has the unique capacity to realise and appreciate the beauty of creation and express feelings of love, compassion and sympathy towards his fellow-beings.

He can delve not only into the secrets of nature, but also into his own mystery, and discover the divinity within himself.

However, engrossed in the material world, he has lost all sense of spirituality and sublimate.

Truth has become just a word in the dictionary; virtues like humility, patience and reverence too seem to have lost their relevance.

The only thing that man can hold on to in this dreary darkness is the name of God.

That is the raft which will take him across the stormy sea of the world.

 
Top
Top
 
     2003     
Store personligheders fødselsdage er fejrede men de idealer, som de levede for er ikke husket og følges.

Hvis du er ligeglad med at følge deres lærdom, vil festlighederne miste deres betydning og bliver kunstige/ydre observationer.

Kristus lærte folk at elske alle væsener og tjene alle med medfølelse.

Det er kun ved at praktisere disse idealer, at man virkelig kan fejre hans fødselsdag.

Guddommelighed inden i bør afspejles i hver handling.

Sæde for sandheden er i dit hjerte.

Gudstjeneste betyder at elske alle kærligt med din fulde hjerte.

Du skal leve i kærlighed og føre et liv i uselviske tjeneste baseret på kærlighed.

Dette er den rigtige måde at fejre Kristi fødsel.
 
 
Birthdays of great personalities are celebrated but the ideals for which they lived are not remembered and followed.

If you do not care to follow their teachings, the celebrations lose their meaning and become artificial observances.

Christ taught people to love all beings and serve all with compassion.

It is only by practising these ideals that one can truly celebrate his birthday.

The Divinity within should be reflected in every action.

The seat of Truth is in your heart.

Worship means loving others with your full heart.

You must live in love and lead a life of selfless service based on love.

This is the right way of celebrating the birth of Christ.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen