Retur:
 December oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 27 December
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Torsdag

Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Det hele er iboende inde i dig.

Men som de fleste - søger du også i det ydre.

Det ydre er jo kun hjælpemidler - til at du kan bla. andet lære at udvikle din skelneevne, udvikle din peronligheds intelligens, samt finde ind til kærnen i dig selv, det vil sige til din sjæls, dit ånds og Guds/lyslegeme.

Så vær opmærksom på at du ikke i dagens og verdenens krav bliver fanget af redskaberne - hjælperedskaberne og glemmer hvad du egentligt kom herned for.

Det er der kun en der kan - nemlig DIG.Så hold balancen og vær ikke ked af at det du sommetider går 2 skridt tilbage fra, hvor du lige har været - lyt indad igen og så er det bare op på hesten igen - og se at komme videre fremad.
 
 
Vær stille og lyt til din sjæls, ånds og Guds stemme, som vil vejlede dig via intuitionens milde stemme.
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Torsdag

Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Biorytmer

Månetabel
     Eileen Caddy     
 
 
  
Click Flag
 
 
 
 
Du må ofte gå frem i tro uden at kunne se den fulde årsag til, hvorfor du handler sådan, men tøv ikke, når du i dit indre ved, at det er rigtigt.

Du må have troen for at kunne tage nogle skridt ud i det ukendte,for der kan være mange ydre ting, der påvirker dig og haler dig i den ene eller den anden retning, indtil du føler dig helt sønderrevet.

Det er her, du må lære at gå ind i dig selv og vide med absolut sikkerhed, at det, du gør, er styret af Mig, og vil falde perfekt på plads.

Det kræver dyb tro og stort mod at træde ud og følge disse dybe indre tilskyndelser, især når den handling, du foretager dig, ser fuldstændig tåbelig ud i andres øjne.

Du kunne derfor ikke fuldføre det, hvis du ikke troede fuldt på det og havde en indre vished.

Valget ligger altid i dine hænder; træf derfor dit valg og vælg rigtigt med din hånd fast i Min.

Jeg vil aldrig skuffe dig eller svigte dig, men vil styre hvert af dine skridt.
    Eileen Caddy    
 
Many times you may have to go ahead in faith, unable to see the full reason for the action you are taking, but do not hesitate when you know within that it is right.

You must have faith to be able to take steps into the unknown, for there may be many outer influences pulling you this way and that until you feel torn to pieces.

This is where you have to learn to go within and know with absolute knowing that what you are doing is being guided by Me and will work out perfectly.

It takes great faith and courage to step out and follow those deep inner promptings, especially when the action you are taking appears as utter foolishness in the eyes of others.

That is why you could not do it without complete faith and inner knowing.

The choice always lies in your hands; therefore choose and choose aright with your hand firmly in Mine.

I will never fail you or forsake you, but will guide your every step.
 
  
Click Flag
 
 
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Arbejde og indtjening.
 
     
Universet kommer gennem mange kanaler.

Når vi føler en tiltrækning til nogen, kan det være flygtigt som i et blik eller i en kort samtale med en fremmed.

Det kan være en vedvarende kontakt - et dybt forhold, som varer i mange år.

På begge måder oplever vi universet i arbejde.

I disse møder kan vi se universet komme til os hele tiden gennem mange forskellige kanaler

.

   
Jeg ser
universet i enhver,
jeg møder.
   
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Være taknemmelige over for Herren, at han gav dig tid, samt handlinger til at fylde det med.

Han gav dig mad, såvel som sult til at nyde det.

Men det berettiger dig ikke til at deltage i handlinger i flæng eller uden at skelne.

Når du bygger et hus, installerer du en dør i fronten.

Hvad er formålet?

At indbyde alle du byder velkommen til og holde alle og alt ude, og ikke lukke dem ind, når og hvis de vil - uden at du ønsker det.

På samme måde må du også vælge impulser, de motiver, de incitamenter, der indtræder i dit sind; hold de nedværdigende, de vanærende og de skadelige tanker ude.

Tillad skriftestedernes højeste visdom, visdom udvundet ud af erfaringens smeltedigel.

Du har mediteret for længe på rigdom, status, løn, børn, pårørende, berømmelse og levestandard.

De har alle kun den øjeblikkelige værdi.

Løs dit fokus og begær til Gud, den Evige, den Virkelige, den Rene og den Faste.
 
 
Be thankful to the Lord that He gave you Time, as well as action to fill it with.

He gave you food, as well as hunger to relish it. But that does not entitle you to engage in action indiscriminately.

When you build a house, you install a door in front.

What is its purpose?

To admit all whom you welcome and to keep out all and sundry, and not let them in as and when they like.

So too, select the impulses, the motives, the incentives that enter your mind; keep out the demeaning, the debasing, and the deleterious.

Admit the highest wisdom of the scriptures, the wisdom culled out of the crucible of experience (anubhava jnaanam).

You have meditated too long on riches, status, salary, children, relatives, fame and the standard of living.

They are all of momentary value.

Fix your focus and urge on God, the Eternal, the Real, the Pure and the Immovable.
 
Top
Top
 
     2010     
 
Til kamp mod tendens til krops-identifikation, og at vinde Guds nåde som det eneste middel til sejr, er åndelige øvelser fastlagt, så som filosofisk undersøgelse, foruden forstands kontrol, og andre discipliner af de seks- fold åndelig disciplin.

Praksis af disse vil sikre rensning af bevidstheden.

Det bliver så som et rent spejl, der kan afspejle genstanden, så Atma vil stå åbenbaret tydeligt.

For opnåelsen af den højeste visdom, er udrensning af bevidstheden den kongelige vej.

For det rene af hjertet, er det nemt at opnå.

Dette er den centrale sandhed i søgen efter den ultimative virkelighed.
 
 
To battle against the tendency of body-identification, and to win the grace of God as the only means of victory, spiritual exercises have been laid down, such as philosophical inquiry, besides sense control, and other disciplines of the six-fold spiritual discipline.

The practice of these will ensure the purification of the consciousness.

It will then become like a clean mirror that can reflect the object, so the God will stand revealed clearly.

For the attainment of the highest wisdom, the cleansing of the consciousness is the royal path.

For the pure in heart, this is easy of achievement.

This is the central truth of the search for the Ultimate Reality.
 
Top
Top
 
     2009     

Mennesket lever ikke alene af mad.

Faktisk lever han fra krafen under Guds kraft og magt.

Så du skal bruge din styrke af krop og sind, rigdom og uddannelse med intelligens for at realisere sjælens magt.

Uden diskrimination, hvad er brugen af fysisk styrke?

Hver dag når du indtager føde, ofrer du det du indtager til den ild som Gud har stillet til rådighed for at du kan fordøje maden.

Du må spise i en andagtsfuld stemning, i dyb taknemmelighed.

Gita´en siger at ilden der kogte måltidet er Gud; maden er Gud, den spisende er Gud, formålet med at spise er at sætte dig i stand til at udføre det arbejde som er betroet af Gud, eller som behager Gud og frugterne af dette arbejde er dit fremskridt mod Gud.
 
 
Man does not live by food alone.

In fact he lives by the power of the Atma.

So you must use your strength of body and mind, wealth and education with intelligence, in order to realize the power of the soul.

Without discrimination, what is the use of physical strength?

Everyday, when you take food, you are offering eatables to the fire that God has put in you to digest food.

You have to eat in a prayerful mood, in profound gratitude.

The Gita says that the fire that cooked the meal is God; the meal is God, the eater is God; the purpose of eating is to carry on the work entrusted by God, or pleasing to God; and the fruit of that work is, progress towards God.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Åndelig visdom er opnåelse af enhed, erkendelsen om, at der ikke er noget højt eller lavt.

Det er det sande Guddommelige princip, Gud.

Visdom er et universelmiddel til hjælp under alle sygdomme og problemer.

For at erhverve denne visdom er der mange stier og den bedste er hengivenheds stien.

Som olien nærer flammen i lampen, så er hengivenhed visdommens flamme.

Det himmelske træ af glæde trives af det forfriskende vand fra hengivenheden.
 
 
Spiritual wisdom is the attainment of Oneness, the realization that there is nothing high or low.

That is the true Divine Principle, God.

Jnana is the panacea of all ills and troubles.

To acquire this wisdom, there are many paths, and the best of these is the path of devotion.

As the oil is to the flame in the lamp, so is devotion to the flame of wisdom.

The heavenly tree of joy of wisdom thrives on the refreshing waters of devotion.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Når man udøver tjeneste bør man ikke have tanke for sig selv.

Man bør kun overveje hvor godt man kan udøve tjeneste som et offer til det Guddommelige.

Man bør lægge mærke til forskellen mellem handling og handling som åndelig disciplin.

Almindelig handling motiveres af selv-interesser eller ønsket om at opnå ét eller andet bestemt.

I foreningen er handlingen uden ønske.

Almindelig aktivitet er årsag til fødsel, død og genfødsel, hvorimod forenings tjenester fører til frihed fra fødsel.

Du bør anse alle tjenester som en form for forening, at udøve tjeneste uden at forvente gengæld eller gevinst, og selv uden den følelse at man 'tjener' andre.

Enhver tjeneste man udfører for andre er faktisk tjeneste til det Guddommelige.

 
 
In rendering service, one should have no thought of one’s self.

One should only consider how well one can render the service as an offering to the Divine.

One should note the difference between action and action as spiritual discipline.

Ordinary activity is motivated by self interest or the desire to achieve some objective.

In activity united, the action is desireless.

Ordinary action is the cause of birth, death and rebirth, whereas desireless action leads to freedom from birth.

You should regard all service as a form of rendering service without any expectation of reward, and without even the feeling that one is ‘serving’ others.

Any service done to anyone is actually service to the Divine.
 
Top
Top
 
     2006     
 

Den grundlæggende uvidenhed der kaldes Maya laver mange numre med dig.

Den får dig til at se et stykke reb som en slange så du løber forskræmt bort.

Den får dig til at se en sø hvor der kun er ørkenens hede sand og du løber derhen for at slukke din tørst!

Og du kalder det, ”mayaa” betyder ”gennem mig”, ”for mig” på sanskrit, således at du identificerer dig med det som om det er sandt og gavnligt.

Det øjeblik du indser det er illusorisk, det ophører med at genere dig.

Maya skaber universet, den spreder for sindet de store ting i den objektive verden.

Det er en danser, en forførerske der lokker intelligensen og fanger sanserne.

Denne danser kan tøjles via kontemplationen og sange til Guds herlighed og ved at fordybe sig i Gud’s herlighed.

 
 
The fundamental ignorance called Maya plays many tricks with you.

It makes you believe the rope to be a snake and you run away in fright.

It makes you imagine a lake of water where there are only the hot sands of the desert, and you run towards it to slake your thirst!

And you call it, "mayaa," meaning, "through me," "for me," in Sanskrit, thus identifying yourselves with it, as if it is real and beneficial.

The moment you realise it is illusory, it ceases to bother you.

Maya creates the universe; it spreads before the mind the vast paraphernalia of the objective world.

It is a dancer, a seducer who entices the intelligence and captures the senses.

This dancer can be rebuilt through the contemplation and songs of God's glory and by immersing himself in God's glory.

 
Top
Top
 
     2005     
 

Tanken om Gud bør være fast etableret i dit hjerte.

Når dette er gjort, ser man hele universet som en manifestation af det guddommelige.

Universet skal betragtes som Guds tempel.

Man bør erkende at de fem elementer – rum, luft, ild vand og jord, de fem vitale åndedrag, de fem sanseorganer, sindet og talen, alle er udstrålinger fra Gud.

Denne smukke natur med sine høje bjerge, store oceaner, stjernerne i himlen, den søde duft af blomster må betragtes som forkyndelse af det Guddommeliges ære og magt.

 
 
The thought of Brahman should be firmly established in the heart.

When this is done, one sees the entire universe as a manifestation of the Divine.

The universe must be considered as the temple of God.

One must realize that the five elements - space, air, fire, water and earth, the five Pranas (vital breaths), the five sense organs, the mind and speech, all these have emanated from the Brahman.

This beautiful nature with its lofty mountains, the vast oceans, the stars in the sky, the sweet fragrance of flowers must be regarded as proclaiming the glory and power of the Divine.
 
Top
Top
 
     2004     
 
Livet er en mosaik af glæde og smerte - sorg er et interval mellem to øjeblikke af glæde.

Der er ingen rose uden en torn; den flittige samler vil undgå brodden og indsamle blomsterne.

Der er ingen bi uden en der stikker; færdigheden ligger i indsamling af honning alligevel.

Problemer og trivialiteter kan angribe dig, men du må ikke tillade dem at aflede dig fra pligtens sti og engagement.

 
 
Life is a mosaic of pleasure and pain - grief is an interval between two moments of joy.

There is no rose without a thorn; the diligent picker will avoid the pricks and gather the flower.

There is no bee without a sting; skill lies in gathering the honey nevertheless.

Troubles and travails may assail you, but you must not allow them to deflect you from the path of duty and dedication.
 
Top
Top
 
     2003     
 
Gør Gud til fundamentet i dit liv.

Foresæt dine normale opgaver.

Pligt er Gud.

Arbejde er Gud.

Spiritualiser alle dine handlinger og uanset hvad der sker behandle det som værende for dit eget gode.

Lær at opleve den vedvarende lyksagelighed ved at søge forening med Gud.

Glem aldrig Gud og gå bagved tingende i verden.

 
 
Make God the foundation of your life.

Carry on your normal duties.

Duty is God.

Work is Worship.

Spiritualize all your actions and treat whatever happens as being for your own good.

Learn to experience perennial bliss by seeking union with God.

Never forget God and go behind the things of the world.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen