Retur:
 December oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 28. December
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Lørdag
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Lørdag

Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Kan hænde .....

At du møder de største lysarbejdere - forklædt som Kassedamer/mænd, Buschaufører, Slagtere, Gadefejeren og Vinsuspusseren på strøget en tidlig morgen - ja hvem ved?

Så lad hverken fordømmelsens eller ophøjelsens energi blænde dig.

Lad gerne dit indre lys - strømme ud fra dit ærlige hjerte, i bevidstheden om, at i virkeligheden er vi et - alle med forskellige roller og pligter at udføre og alle lige værdifulde i den store helhed :)
 
 
Vær stille og lyt til din sjæls, ånds og Guds stemme, som vil vejlede dig via intuitionens milde stemme.
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Lørdag

Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Månetabel
 
 
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 
Lad der være enhed i forskelligheden.

Se de mange veje, der alle fører mod midten, mod Mig, hvor de alle er forskellige, og dog fører hver eneste i samme retning.

Jo nærmere de kommer mod midten, desto større enhed bliver der, indtil alle bliver ét i Mig, og der ikke længere er forskellighed men fuldkommen enhed.

Du vil se det ske mere og mere i de mange lyscentre, der findes over hele verden.

Efterhånden som verdenssituationen bliver mørkere og forværres, vil de skinne klarere og klarere, indtil lyset overvinder al mørke.

Det er godt at se et større billede af det, der sker, men det er også meget vigtigt at indse, at det hele begynder i dig.

Du må være klar over, at det, der sker i den enkelte, strømmer ud i verden og afspejles i verdenssituationen.

Det er derfor, det er så væsentligt, at der er fred i dit hjerte og sind, og at der strømmer harmoni, forståelse og dyb kærlighed mellem dig og alle andre.
    Eileen Caddy    
 
Let there be unity in diversity.

See the many paths all leading to the centre, to Me, each one different and yet each one leading in the same direction.

The closer they come to the centre, the greater the unity, until all become one in Me and there is no longer diversity but complete unity.

You will find it taking place more and more with the many centres of light all over the world.

As the world situation grows darker and worsens, so shall they grow brighter and brighter, until light overcomes all darkness.

It is good to see a wider picture of what is taking place, but it is also very important to realise that it all starts within you.

Realise that what is taking place within the individual goes out into the world and is reflected in the world situation.

That is why peace of heart and mind is so essential within you, and why harmony, understanding and deep love should flow between you and all others.
 
  
Click Flag
 
 
Top
Top
 
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Hav tillid til ændringsforløbet.
 
     
En ægte forpligtelse over for en anden indebærer ingen garanti for, at forholdet ikke vil ændre form!

Den tager hensyn til, at formen skifter konstant, og at vi roligt kan have tillid til dette ændringsforløb.

Det åbner mulighed for den inderlighed, der opstår, når mennesker på et dybere plan og i fuld ærlighed deler tanker og følelser med hinanden.

Hvis to mennesker bliver sammen på det grundlag, er det fordi, de virkelig ønsker at være sammen.

De bliver ved med at være i stand til at finde en styrke i deres kærlighed og fælles udvikling, alt imens de ændrer sig og modnes.
   
Jeg er villig
til at have tillid til
ændringsforløbet.
 
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Opgiv alle tilknytninger og engager dig i handlinger, som om hver enkelt er et offer (offerceremoni), dedikeret til Herren.

Skriften udgik fra Gud; aktioner stammede fra Skrifterne, fra Handlinger stammer tilbedelse (offerceremoni), hvilket resulterer i regnvejr, fra regn voksede mad, og fra mad kom alle levende væsener.

Det er den cyklus, der skal accepteres og respekteres.

Krishna erklærer: "Overvej dette, o Arjuna, jeg har ingen grund til at gøre noget Karma, nej, ikke nogen steder i de tre verdener jeg under ingen tvang. Alligevel er jeg altid engageret i Handling.

Hav konstant tro på Gud, derefter dedikerer dine handlinger til mig - uden ønske om frugten deraf, ingen egoisme og ingen fornemmelse af besiddelse eller stolthed ".

Hvis hjulet i Skabelsen flytter sig glat, må hver og en løbende engagere sig i Handling.

Ingen kan undslippe denne forpligtelse, uanset hvem det er.

 
 
Give up all attachment and engage in acts, as if each one is a sacrifice, dedicated to the Lord.

The Scriptures emanated from God; actions emanated from the Scriptures; from Actions originated worship, resulting in rain; from rain grew food; and from food came all living beings.

This is the cycle that has to be accepted and honoured. Krishna declares: "Consider this, O Arjuna, I have no need to do any Karma; no, not anywhere in the three worlds.

I am under no compulsion. Still I am ever engaged in Actions.

Have steady faith in the Atma (Spirit); then dedicate all acts of yours to Me - with no desire for the fruit thereof, no egoism and no sense of possession or pride".

If the wheel of Creation is to move smooth, each one has to continuously engage in Karma.

None can escape this obligation, whoever it is.
 
Top
Top
 
     2010     
 
Verden bemærker kun intervallet mellem fødsel og død, de beskæftiger sig udelukkende med det begrænsede tidsrum.

Men Gud, Master og den suveræne af alle verdener, fortid, nutid og fremtid, kan ikke lide det.

Han har mere medfølelse end hele den menneskelige race tilsammen.

Han viser Hhans nåde, vejer de tre tider af tid, de tre niveauer af plads, og de tre karaktertræk.

Han ved bedst, mere end nogen af os, det bedste middel til at gribe dig, er at tro, at alt er Hans vilje og være i fred, og fordyb dig i at betragte Hans herlighed og nåde.
 
 
The world observes only the interval between birth and death; they concern themselves only with that limited period.

But God, the Master and Sovereign of all the worlds, past, present and future, does not do like that.

He has more compassion than the entire human race put together.

He showers His grace, weighing the three tenses of time, the three tiers of space, and the three traits of character.

He knows best, more than any one of us; the best recourse for you is to believe that everything is His Will and be at peace, and immerse yourself in the contemplation of His glory and grace.
 
Top
Top
 
     2009     

Han er en sand hengiven, der mener at Guds lykke er som hans egen.

Han stræber altid efter at give glæde til Herren og ønsker ikke at være til gene for Ham.

Du bør aldrig være til gene for Gud i hengivenhedens navn.

Overvej at Guds glæde er din lykke og din lykke er Guds lykke.

Indsuge denne ånd af enhed.

I dag er de fleste af de hengivne selviske.

De har kun hengivenhed til egoistiske gevinster.

De er optaget af deres egen lykke og ikke Guds.

Du bør sørge for, at din kærlighed altid er ren.

Gud er legemliggørelsen af kærlighed.

Sådan Guddommelig kærlighed er til stede i alle.

Del jeres kærlighed med alle.

Dette er, hvad Gud forventer fra dig.
 
 
He is a true devotee who considers God’s happiness as his own.

He always aspires to give happiness to the Lord and does not want to cause any inconvenience to Him.

You should never cause inconvenience to God in the name of devotion.

Consider that God’s happiness is your happiness and your happiness is God’s happiness.

Imbibe this spirit of oneness.

Today most of the devotees are selfish.

They have only Swartha Bhakti (devotion intended for selfish gains).

They are concerned with their own happiness and not that of God's.

You should see to it that your love is always pure.

God is the embodiment of love.

Such divine love is present in all. Share your love with everyone.

This is what God expects from you.
 
Top
Top
 
     2008     
 
I udøvelsen af det gode og gudfrygtige liv kan man støde på mange vanskeligheder og forstyrrelser.

Der dukker mange tvivl og spørgsmål op.

Det er kun når disse besværligheder konfronteres og problemerne bæres med tålmodighed og styrke at vi kan forstå Virkelighedens sande natur.

Du bør ikke tillade dig selv at blive overvældet på nogen måde af besværligheder og sorger, tvivl og skuffelser.

Du må have tro.

Hav tillid til dig selv og stræb efter at forstå Gud's kærligheds natur godt.

At sikre denne kærlighed er det hellige mål for menneskenes liv.

Den transformerende kraft af Kærlighed er ubegrænset.
 
 
In the pursuit of the good and godly life, one may encounter many difficulties and disturbances.

Many doubts and questions crop up. It is only when these difficulties are faced squarely and the troubles are borne with patience and fortitude that we can understand the true nature of Reality.

You should not allow yourselves to be overwhelmed in any way by difficulties and sorrows, doubts and disappointments.

You must have faith.

Have confidence in yourself and strive to understand well the nature of God's love.

To secure that love is the sacred goal of human life.

The transforming power of Love is unlimited.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Det er ikke nok hvis du i den spirituelle øvelses navn begrænser dig selv til at messe, udøve bod og meditation.

Det er faktisk renhed i sindet der fører til opnåelse af visdom.

Dyrkelse af renhed i sindet, er derfor den sande spirituelle praksis som du bør udføre.

Med renhed i sindet og opnåelse af visdom opnår mennesket ligevægt

 
 
It does not suffice if in the name of spiritual practice, you confine yourself merely to chanting, penance and meditation.

It is in fact purity of the mind that leads to acquisition of wisdom.

Cultivation of purity of the mind is therefore the true spiritual practice that you should undertake.

With purity of the mind and attainment of wisdom, man achieves equipoise.

 
Top
Top
 
     2006     
 

Vanskeligheder kommer og går som forbigående skyer.

Du behøver ikke bekymre dig om dem.

Fokusér dit syn eller din vision på solen.

Nogle gange dækker skyerne for solen.

Men, hav tålmodighed.

Når skyerne passerer, bliver solen synlig igen.

På samme måde kommer skyerne af verdslige vildfarelser i vejen for Guds – visionen

I sådanne situationer skal du ikke lade dit sind vakle.

Vær tålmodig.

’ Skyerne’ vil aftage og ’Solen’ vil komme tilbage i al sin strålende glans.

 
 

Difficulties come and go like passing clouds.

You don't need to worry about them.

Keep your vision fixed on the sun.

Sometimes, clouds cover the sun.

But, have patience.

When the clouds move away, the sun will be visible again.

In the same manner, the clouds of worldly delusion come in the way of God vision.

In such situations, you should not let your mind waver.

Have patience.

The 'clouds' will recede and the 'sun' will reappear in all its brilliance.

 
Top
Top
 
     2005     
 

Gud er harmonien af alle de Former og Navne som mennesket giver Ham.

Kun de der er uvidende om Gud’s ære vil insistere på én Form og et Navn til Hans tilbedelse og hvad der er værre, fordømme anvendelsen af andre Navne og Former.

Vær advaret mod en sådan fjollet forstokkethed.

Undlad at bekendtgøre at du tilhører en separat sekt og er forskellig fra de der tilbeder Gud i andre Former eller Navne; derigennem begrænser du netop den Gud du priser.

 
 
God is the harmony of all the Forms and Names that man gives Him.

Only those who are ignorant of God's glory will insist on one Name and one Form for His adoration and, what is worse, condemn the use of other Names and Forms.

Be warned against such silly obduracy.

Do not go about proclaiming that you belong to a separate sect and are distinct from those who adore God in other Forms and Names; thereby you are limiting the very God whom you are extolling.
 
Top
Top
 
     2004     
 
Det menneskelige legeme er en gave fra Gud.

Den har det der skal bruges til at krydse dette ocean af verden, der ligger mellem trældom og befrielsen.

Vågn op til denne pligt, i mens dine fysiske og mentale evner stadige er ivrige strømmende og din skelneevner stadig er skarpe.

Udsæt ikke iværksættelsen af denne redningsflåde, for den skal måske snart bruges.

Den kan blive belastet med sygdom og al din opmærksomhed vil derefter blive brugt på dets vedligeholdelse.

Forfølg noble og bestyrkende afslutninger, hav større idealer.

Tænk på den uforlignelige glæde, der vil bølge inden i dig, når du nærmer dig befrielsens kyst!
 
 
The human body is a gift of God.

It has to be used as a raft to cross this agitated ocean of samsara (the world) that lies between bondage and liberation.

Awaken to this duty while your physical and mental faculties are still keen and the power of discrimination is yet sharp.

Do not postpone the launching of the raft, for it may become unserviceable soon.

It may be burdened with illness and all your attention will then have to be spent on its upkeep.

Pursue nobler ends, have grander ideals.

Think of the incomparable joy that will surge within you, when you approach the shore of liberation!
 
Top
Top
 
     2003     
 
Hvad er betydningen af viden?

Det er ikke blot bekendtskab med talrige bøger.

Selv erhvervelse af information om alle objekter i verden, bevægelige og livløse, er ikke viden.

Sand viden er bevidsthed om forholdet mellem individet og det kollektive og deres enhed.
 
 
What is the meaning of knowledge?

It is not mere acquaintance with numerous books.

Even the acquisition of information about all the objects in the world, animate and inanimate, is not knowledge.

True knowledge is awareness of the relationship between the individual and the collective and their oneness.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen