Retur:
 Januar oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder

Dagens ord - 2 Januar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )

Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Onsdag

Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Livet kan være godt.
Når du følger din intuition, ser fremad og opad hele tiden.

Når handler klogt på de friske impulser der kommer fra dit indre åndelige lysunivers.

Når du efter bedste evne opfører dig autentisk og ærligt og ikke tager noget personligt.

Når du lader det Gyldne Lys fra Maitreya Kristus Buddha + b.2indstrømme i dine dagbevidstheds legemer - det virker illuminerende/oplysende og forener hjertecenter og 3. øje (pandecenter).
 
 
 
David Stjernen / Salomons sejl
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Onsdag

Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Biorytmer

Månetabel
     Eileen Caddy     
 
 
  
Click Flag
 
 
Vær ikke bekymret, hvis du i begyndelsen kun gør små fremskridt i dette åndelige liv.

Alle gode ting starter i det små.

Den mægtige eg skyder op fra et lillebitte agern.

Fra et lillebitte frø vokser der de mest vidunderlige planter og blomster frem.

Et lillebitte kærlig-hedsfrø kan ændre mange liv.

Blot den mindste tanke, der har rod i troen, kan få det ene under efter det andet til at ske.

Små ting vokser op til at blive til store ting.

Vær taknemmelig for alle de små ting i livet; når de så efterhånden vokser, vil du være taknemmelig for hver eneste, og du vil udtrykke din taknemmelighed i ord og gerninger.

Lad det, der er i dit indre, komme til udtryk i det ydre.

Du skal altid huske, at et taknemmeligt hjerte er et åbent hjerte, og det er meget lettere for Mig at arbejde i og igennem et åbent hjerte.

Sig tak og bliv ved med at sige tak for alt, så Jeg kan arbejde i og igennem dig hele tiden og få Mine undere og herligheder til at ske, så alle kan se dem.
 
    Eileen Caddy    
 
Be not concerned if your beginnings into this spiritual life are small.

All good things have small beginnings.

The mighty oak starts from a tiny acorn.

From a tiny seed the most wonderful plants and flowers spring forth.

From a tiny seed of love many lives can be changed.

From a tiny thought of faith and belief wonder upon wonder can come about.

Little things grow into big things.

Be grateful for all the little things in life; then, as they grow, you will be grateful for each and every one, and you will express your gratitude in words and deeds.

Let that which is within express itself without.

Always remember that a grateful heart is an open heart, and it is much easier for Me to work in and through an open heart.

Give thanks and keep on giving thanks for everything, so I can work in and through you all the time and bring about My wonders and glories for all to see.
 
  
Click Flag
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
 
 
Efterhånden som det nye bryder frem, viger det gamle.
 
     

For mange mennesker vil denne tid være foruroligende, fordi verdenssituationen og/eller vores personlige liv måske synes at blive værre og værre.

Det er, som om meget af det, der plejede at virke, ikke virker mere.

Selv om det måske forekommer paradoksalt, er disse forandringer den største velsignelse, vi overhovedet kan forestille os.

Sandheden er i sin enkelhed, at den gamle måde at leve på aldrig har givet os den livsfylde, tilfredshed og glæde, som vi har søgt.

Vi må give slip på de gamle former, der begrænser os eller ikke passer længere, for at give plads for det nye.

     
Jeg gør mig fri
af det gamle og giver plads
for det nye.
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Øjne, der søger det onde, ører der nyder at høre det onde, tunger der tørster efter det onde, næser der nyder andres fejl, og hænder, der nyder det onde - disse skal helt undgås.

Hvem der end har nogen af disse må rette dem omgående.

Eller også er fremtiden bundet til at blive katastrofal.

Den uret de fem sanser vil resultere i er ødelæggelse af de fem vital energeri og drabene på de fem lag af eksistens.

Selvfølgelig giver sanserne momentan (flygtig) fornøjelse og glæde, men som man siger, "senilitet ligger i vente.

Sanselige nydelser skaber stor sorg meget hurtigt.
     
     
Eyes that seek evil, ears that relish evil, tongue that craves evil, nose that enjoys the foul, and hands that delight in evil - these must be totally avoided.

Whoever has any of these must correct them immediately.

Or else, one’s future is bound to be disastrous.

The wrongs of the five senses will result in the destruction of the five vital energies and the killing of the five sheaths of existence.

Of course, the senses yield momentary pleasure and joy but, as the saying goes, “senility lies in wait.”

Sensual pleasures bring about great grief quite soon.
     
  
Top
Top
     
     2011     
 
Kun en ivrig hengiven kan forstå og opleve lyksalighed og enhed med Gud.

Sukker smager bittert for en person, der lider af malaria.

Defekten ligger i deres tunge, ikke i sukkeret.

Så det er tilfældet med en person, fordybet i verdslige lyster.

Hvis du er fordybet i det, kan du ikke opleve den sødme af det Guddommelige.

Hav den faste overbevisning, "Gud er i mig, med mig, omkring mig, bag mig."

Når man tænker på disse sætninger, bliver du Guddommelig.

Aldrig underholde tanken om, at du er adskilt fra Gud.
     
     
Only an ardent devotee can understand and experience the bliss of oneness with God.

Sugar tastes bitter to a person suffering from malaria.

The defect lies in their tongue, not in the sugar.

So is the case with a person immersed in worldly desires.

If you are immersed in it, you cannot experience the sweetness of Divinity.

Have the firm conviction “God is in me, with me, around me, behind me.”

When you think on these lines, you become divine.

Never entertain the thought that you are separate from God.
     
  
Top
Top
  
     
     2010     
 
 
Pletter eller urenheder i hjertet må vaskes væk med et moralsk liv og ved udførsel af ens pligter.

Der kommer måske tider, hvor du bliver træt og svag, i disse tider kan du bede sådan: "Åh Herre, tingende er ved at stige udover min kapacitet.

Jeg føler, at yderligere indsats er for stor en belastning.

Giv mig styrke.

"I første omgang står Gud på afstand og ser på dine bestræbelser som læreren, som står adskilt, når den studerende skriver svaret på sine spørgsmål.

Så når du smider din tilknytning til glæde væk og udfører gode gerninger og service, kommer Gud opmuntrende nær.

For, Han er som Solens Gud, som står og venter udenfor en lukket dør.

Gud annoncerer ikke hans nærhed eller smækker døren; Han venter bare!

Når du så åbner døren lidt, springer sollyset ind og uddriver hurtigt mørket ud inde fra.

På samme måde er det også, når Guds hjælp er søgt, da er Han stede ved din side, med Hans hænder udstrakte til at yde bistand.

Alt, hvad der er brug for, er visdommen til at huske Ham og skelneevne til at bede Ham om hjælp og spørge Ham.
     
     
The blemishes of the heart have to be washed by the moral life and the discharge of one's duty.

A time may come when you become tired or weak, then you should pray thus: "Oh Lord, things have gone beyond my capacity.

I feel further effort is too great a strain.

Please give me strength.

" At first, God stands at a distance, watching your efforts like the teacher who stands apart when the student writes the answer to his questions.

Then, when you shed your attachment to enjoyment and take to good deeds and service, God comes encouragingly near.

For, He is like the Sun God, who stands waiting outside a closed door.

God does not announce His presence or bang the door; He simply waits!

When you open the door just a little, the sunlight rushes in and promptly drives out the darkness from within.

So too, when God's help is sought, He is present by your side, with His hands extended to render assistance.

All that is needed is the wisdom to remember Him and the discrimination to pray and ask Him.
     
Top
Top
     
     2009     

At holde sig strengt til Sandheden og udøvelsen af ret adfærd kan medføre stort besvær, men når man holder sig den lyksalighed for øje der venter én, så kan man sagtens udholde det og bære besværet med glæde.

Kun de intelligente kan frigøre sig ved at kende Sandheden.

Resten vil forblive bundet.
     
     
Strict adherence to Truth and practice of Dharma (right conduct) may entail great hardship, but having in view the bliss that awaits one in the end, one can put up with that and bear it gladly.

Only the intelligent can liberate themselves by knowing the Truth.

The rest will remain bound.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Folk bør vide at der intet er som er tættere på dem end det Guddommelige.

Hver enkelt må stræbe efter at genkende denne iboende Guddommelighed.

De fleste mennesker spilder deres tid i overholdelse af eksterne ritualer og former for tilbedelse.

Samtidig med de eksterne ritualer i dagligdagen, skulle folk søge at opnå intern renhed.

Mennesket er en sammensætning af menneske, dyr og Gud og i den uundgåelige kamp for dominansen mellem de tre må du sørge for at Gud vinder.
     
     
People should know that there is nothing closer to them than the Divine.

Each one must strive to recognise this indwelling Divinity.

Most people waste their time in observance of external rituals and forms of worship.

Along with external observances, people should try to achieve internal purity.

The human being is a composite of man, beast and God, and in the inevitable struggle among the three for dominance, you must ensure that God wins.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Sandhed kan kun spejles i intellektet når det er klargjort eller renset gennem afkald og soning (Tapas).

Tapas betyder, alle handlinger der udføres med ædle motiver og alle handlinger der viser en længsel efter ånden, der angrer tidligere fejltagelser, der er trofast i beslutningen om at holde fast ved dyder, selvkontrol og er i urokkelig sindsro både ved succes såvel som ved fiasko.

Udført med hed, brændende intensitet og oprigtighed i bestræbelse (Taapam).

Det er afkald der fremmer renselse og disciplin.
     
     
Truth can reflect itself in the intellect only when it is clarified by 'Tapas' (penance).

Tapas means all acts undertaken with noble motives and all acts indicating yearning for the spirit, repenting for past mistakes, staunch determination to adhere to virtue, self-control and unyielding adherence to equanimity in the face of success or failure.

'Taapam' means heat, burning intensity and earnestness of endeavour.

It is Tapas that fosters renunciation and discipline.
     
Top
Top
     
     2006     
 

Hvor der er Kærlighed, er der Fred.

Hvor der er Fred er der Sandhed.

Hvor der er Sandhed, er der Lyksalighed.

Hvor der er Lyksalighed, der er Gud.

For at fremme kærlighed er den første forudsætning tro.

Det er først når du tror på at dette er din mor, at du kan udvikle kærlighed til hende.

Hvis ikke du betragter hende som din mor, så vil du ikke føle den kærlighed til hende.

Først og fremmest styrk din tro.

Uden tro er alle former for tilbedelse og alle åndelige discipliner ikke til nytte; de er spild af tid.

Til at begynde med, må du dyrke kærlighed.

Alt vokser ud af kærlighed.

Den kærlighed vil afsløre dig dit sande selv.

Den kærlighed vil give lykke til dig.

Undgå derfor had; udvikel kærlighed.

     
     
Where there is Love, there is Peace.

Where there is Peace, there is Truth.

Where there is Truth, there is Bliss.

Where there is Bliss, there is God.

To promote love, the first requisite is faith.

It is only when you believe that one is your mother that you develop love towards her.

If you do not regard her as your mother, you will not have that love for her.

First of all, strengthen your faith.

Without faith all kinds of worship and all spiritual disciplines are of no use; they are a waste of time.

To begin with, cultivate love.

Everything grows out of love.

That love will reveal to you your true self.

That love will confer bliss on you.

Therefore, eschew hatred; develop love.
     
Top
Top
     
     2005     
 

Året bliver nyt og dagen bliver hellig når du gør den hellig gennem spirituel praksis.

Spirituel praksis kan kun blomstre i et område der er gødet med kærlighed.

Kærlighed er en betingelse for tilbedelse.

Den kælighed du nu har til materielle objekter, navn, status, kone, børn osv, bør gøres hellig ved at indbefatte den mere overvældende Guds Kærlighed.

Lad de små dråber af kærlighed du nærer for det materielle smelte sammen med strømmen af kærlighed til Gud og bliv løftet.

Lad Guds kærlighed fylde og betage dit hjerte; så vil du ikke hade nogen eller svælge i usunde rivaliseringer og finde fejl i andre.

Livet bliver en sød og tilfredsstillende oplevelse.

     
     
The year becomes new, and the day become holy only when you sanctify it by spiritual practices.

Spiritual practices can grow blossom only in a field fertilized by love.

Love is the sine qua non of devotion.

The love you now have toward material objects, name, fame, wife, children, etc. should be sanctified by being subsumed by the more overpowering Love of God.

Let the tiny drops of your love for things material merge with the stream of love for God and be elevated.

Have the love of God filling and thrilling your heart; then you will not hate anyone or indulge in unhealthy rivalries and find fault with anyone.

Life becomes a sweet and fulfilling experience.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Du skal indse, at den guddommelige strøm, som strømmer og fungerer i ethvert levende væsen, er den ene universelle enhed

Når du ønsker at komme ind i Guds palæ, konfronteres du med to lukkede døre - lysten til at rose dig selv og lysten til at anklage andre.

Dørene er bundet af misundelse, og der er også den enorme lås af egoisme, der forhindrer indrejse.

Så hvis du er alvorlig, har du at ty til nøglen kærlighed og åbne låsen; Fjern derefter bolten (misundelse) og åben de de brede døre.
     
     
You must realise that the Divine current that flows and functions in every living being is the One Universal entity.

When you desire to enter the mansion of God, you are confronted by two closed doors - the desire to praise yourself and the desire to defame others.

The doors are bolted by envy, and there is also the huge lock of egoism preventing entry.

So, if you are earnest, you have to resort to the key of Love and open the lock; then remove the bolt and throw the doors wide open.
     
Top
Top
     
     2003     
 
En person, der har tro på Gud skal sætte hans tro i praksis.

Ved tror på Gud og alligevel ignorere Guds ytringer og kommandoer, er du i modstrid med dig selv.

Tro er ikke en kappe, der bæres uden for for at bedrage andre.

Ikke vakle eller tvivle når du er overbevist.

Søg at forstå og tilfredsstille dig selv.

Efter det, bliv ikke vildledt.

Når Solen står over dit hoved, bliver der ingen skygge; Når tro er konstant i dit hoved, bør det ligeledes ikke kaste en skygge af tvivl.

Tro på Gud er det sikre fundament på hvilket håb skal bygges.

Troen skal være stabil og stærk.

Følelsen af at Gud vil komme til vores redning skal være levende og vital, motivere og aktivere alt, hvad vi gør eller taler eller tænker.

     
     
An individual who has faith in God must put his faith into practice.

By believe in in God and yet ignoring God's utterances and commands, you are contradicting yourselves.

Faith is not a cloak that is worn outside for deceiving others.

Do not waver or doubt once you are convinced.

Seek to understand and satisfy yourself.

After that, do not be mislead.

When the sun is over your head, there will be no shadow; similarly when faith is steady in your head, it should not cast any shadow of doubt.

Faith in God is the secure foundation on which hope has to be built.

The faith has to be stable and strong.

The feeling that God will come to our rescue has to be vivid and vital, motivating and activating all that we do or speak or think.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen