Retur:
Januar oversigt
Retur:
12 Månd. oversigt
Retur:
Ugens 7 dage
Retur:
Aktuelle Nyheder
   
Dagens ord - 13 Januar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
Tegning / billeder
Retur:
Retur:
Portal
Retur:
Aktuelle Nyheder
   
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Lørdag

Stjernetegn Stenbukken

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
Find din egen styrke.

Hvad holder du af og hvad er du god til? Husker du at værdsætte netop dit talent?

Husker du ikke at sammenligne dig med andre.

Husk ikke at glemme dit unikke talent og at årsagen til at du har det - er at du skal manifestere din unikke helhed?

Ellers bliver de mennesker som netop du skulle inspirere ved at samarbejde med de åndelige energier, ved at udføre din del af planen/arbejdet - snydt og derved får de en besværlige livsvej.
 
 
Lov - Orden og Ceremonier.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Lørdag

Stjernetegn Stenbukken

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
 
Get
Eileen Caddy´s
words on
Engilsh 
Danish
Click Flag
 
 
 
Get
Eileen Caddy´s
words on
Engilsh 
Danish
Click Flag
 
Uden tro kan du ikke gå denne åndelige vej.

Uden tillid er der ingen kærlighed; og uden kæ rlighed er livet tomt.

Åbn dit hjerte og lad kærligheden blive ved med at strømme, ligegyldigt hvor vanskeligt livet synes at være på overfladen.

Hæv dig over de ydre forhold og omstændigheder til de riger, hvor alt er lys, alt er fred, alt er fuldkommenhed, og hvor der ikke findes nogen adskillelse.

Det er dit valg, om du vil gøre det, og derefter skal du gøre det.

Lad ikke noget i det ydre tynge dig.

Se denne lysende, sølvagtige kant uden om enhver mørk sky, og koncentrer dig om den, indtil skyen ikke er der mere.

Lær at stige op som en lærke, opad, op i højderne, medens du synger i lovprisning og taksigelse.

Vær ikke forankret i verdens veje, i de materialistiske ting i livet.

Det er Andens veje, der betydernoget.

Begynd straks at leve i Ånden og gå Åndens veje.
 
 
Without faith you cannot travel this spiritual path.

Without trust there is no love; and without love life is empty.

Open your heart and keep the love flowing, no matter how difficult life may appear to be on the surface.

Rise above your outer conditions and circumstances into those realms where all is light, all is peace, all is perfection, and there is no separation.

You have to make the choice to do it, and then you have to do it.

Allow nothing from without to depress you.

See that glorious silver lining behind every dark cloud, and concentrate on it until the cloud is no more.

Learn to soar like a lark, up, up into the heights, singing songs of praise and thanksgiving.

Be not anchored to the ways of the world, to the materialism in life.

It is the ways of the Spirit that matter.

Start right now to live by the Spirit and walk in the ways of the Spirit.
     
 
 
     
   
Eileen Caddy
   
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
   
         
 
 
     
Shakti Gawain
     
 
Lidt efter lidt bliver vi vist vej.
 
     

Selv om det intuitive selvs budskaber måske kun når frem lidt efter lidt, vil det påkrævede handlingsforløb tage form, hvis vi lærer at rette os efter disse informationer, efterhånden som vi modtager dem.

Efterhånden som vi lærer at stole på denne vejledning, bliver livet strømmende og ubesværet. Vores liv, følelser og handlinger får en harmonisk samklang med andres.

   
 
Fra øjeblik til øjeblik
lærer jeg at stole på
min livsstrøm.
 
   
 
 
   
 
Shakti Gawain
 
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
 
 
 
 
 
 
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
 Sathya Sai Baba and employees are authors of texts from India on this page
   
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
 
Fra Sathya Sai Baba´s Ashram - 2012
Jo flere rigdomme du optjener desto mere bundet bliver du og får mere bekymring, angst og frygt.

Der kan ikke være fred i sindet i en person, der er belastet af rigdomme.

Mennesker søgende uvidende om denne rastløshed (ashaanthi), som de ved ikke, hvor at erhverve sand fred (Shanthi).

En uddannet person skal have dyd Shanthi som den første kvalifikation.

Dette indebærer, at de ikke bliver berørt af ros eller skyld, fiasko eller succes.

Det er ens ego, der fåe en til at føle sig glad eller trist.

Styr dit ego ved at udvide kærlighed til hvert levende væsen.

Ego er fravær af Kærlighed.

En plaget person med ego kan ikke fryde sig når andre er glade, og føle smerte,når andre er elendige.

Kun en uselviske og egoless person kan dele lykken med andre og tage positive skridt til at afhjælpe andres elendighed.

Gud vil nogensinde være på side af uselviske personer, og der er ikke noget, at de ikke kan opnå.
 
 
The more riches you accumulate the more bound you become and get into more worry, anxiety and fear.

There can be no peace of mind for a person burdened by riches.

People ignorantly seek this restlessness (ashaanthi) as they do not know where to acquire true peace (Shanthi).

An educated person must have the virtue of Shanthi as the first qualification.

This implies, not being affected by praise or blame, failure or success.

It is the ego that makes one feel glad or sad.

Therefore control the ego by extending love to every living being.

Ego is lovelessness.

A person afflicted with ego cannot rejoice when others are happy, and feel pained when others are miserable.

Only a selfless and egoless person can share the happiness of others and take positive steps to alleviate others’ misery.

God will ever be on the side of selfless persons and there is nothing that they cannot achieve.
 
 
Fra Sathya Sai Baba´s Ashram - 2011
 
Hovedformålet med uddannelsen er sindets og åndens kultur.

Det er meget som landbruget, som giver mad og tøj til mennesker.

Vi kræver Dhaanya (korn) for at opretholde kroppen; vi kræver Dhyaana (meditation) for at opretholde ånden.

I landbruget forbereder du jorden, planter frøene, fodrer planterne med gødninger og høster høsten.

I 'hjertekultur' skal vi pløje Hrudaya-Kshetra (hjertets område), fjerne ukrudt og vild vækst og plante frøene.

Ukruddet er skadelige tendenser, holdninger og vaner; gødningen er hengivenhed og dedikation.

Vand for at hjælpe planten til at vokse er kvaliteten af kærlighed.

Høsten, som er belønningen for al denne åndelige disciplin, er visdom.

 
 
The key objective of education is the culture of the mind and the spirit.

This is very much like agriculture, which provides food and clothing for man.

We require Dhaanya (grains) to sustain the body; we require Dhyaana (meditation) to sustain the spirit.

In agriculture, you prepare the soil, plant seeds, feed the plants with fertilisers, and reap the harvest.

In ‘heart-culture’, we have to plough the Hrudaya-Kshetra (the field of the heart), remove the weeds and wild growth, and plant the seeds.

The weeds are pernicious tendencies, attitudes and habits; the fertilisers are devotion and dedication.

Water to help the plant grow is the quality of love.

The harvest which is the reward of all this spiritual discipline is wisdom.
 
 
Fra Sathya Sai Baba´s Ashram - 2010

Guddommelighed er en.

Navnene og formerne kan variere, men det iboende Guddommelige princip er én og samme.

For eksempel kan en hall være dekoreret med et antal pærer.

Men den elektriske strøm, der løber gennem dem er den samme.

Ligeledes kan der være mange forskellige slags slik, men den væsentligste bestanddel i dem, som er sukker, er den samme.

Mange gange går vi blot efter navne og former og glemmer virkeligheden.
 
 
Divinity is One.

The names and forms may vary, but the inherent Divine Principle is One and the Same.

For example, a hall may be decorated with a number of bulbs.

But the electric current that flows through them is the same.

Similarly, sweets may be many, but the essential ingredient in them, which is sugar, which imparts the sweetness is the same.

Often times, we merely go by the names and forms, forgetting the reality.
 
 
Fra Sathya Sai Baba´s Ashram - 2009

Den der har overvundet sindet vil være den samme i gode såvel som dårlige tider.

Sorg og glæde er blot forandringer i sindet.

Det er først når sindet associeres med sanserne og legemet at det påvirkes.

Impulser og ønsker/lyster må sublimeres med henblik på at opnå at mestre sindet.

Ønsker/lyster ophidser sindet og får det til at haste henimod sanserne.

Det er ikke nok blot at overvinde en sans, alle bør mestres fuldkomment.

 
 
He who has subdued the mind will be the same in good times and bad.

Grief and joy are but alterations of the mind.

It is only when the mind is associated with the senses and the body that it is affected.

Impulses and desires have to be sublimated in order to achieve mastery over the mind.

Desire excite the mind and make it rush towards the senses.

It is not enough if only one sense is conquered, all of them should be mastered completely.
 
 
Fra Sathya Sai Baba´s Ashram - 2008
 

Den menneskelige krop er den mest vidunderlige maskine i hele verden.

Den har en forvirrende mangfoldighed af organer, nerver og celler der samarbejder for at vedligeholde den under mange forskellige forhold.

Hvis nogle af disse nægter at fungere eller gør oprør og ikke samarbejder, så vil kroppen lide.

Således er det også at et samfund, en forening eller et land kun kan være sikker og lykkelig når individerne der udgør det hjælper hinanden og forbindes i seriøs og dygtig tjeneste.

Ellers må verden se forvirring og kaos i øjnene.

 
 

The human body is the most wondrous machine in the world.

It has a bewildering multiplicity of organs, nerves and cells which cooperate to maintain it under varied conditions.

If any one of these rebel or refuse to cooperate with another, the body is bound to suffer.

So too, a society, community or nation can be safe, secure and happy only when the individuals comprising it are mutually helpful and bound together in skilful and sincere service.

Or else, the world has to face confusion and chaos.

 
 
Fra Sathya Sai Baba´s Ashram - 2007
 

I glemslen over din iboende guddommelighed, søger du efter Gud i den ydre verden.

Du er selv Gud.

Vend dit blik indad og søg efter dit sande Selv.

Selv-forskning leder til sand Sakshatkara (vision af Gud).

Når du én gang har Sakshatkara, så befires du for alle bekymringer.

Det er forkert at sige at du ikke har oplevet Gud.

Han er tilstede i dig.

Søg ikke efter Gud i det ydre.

Alt hvad du ser i det ydre er en illusion.

Lad dig ikke forlede af den illusoriske verden.

Først da kan du opnå fred, og til syvende og sidst virkeliggøre ”Jeg er Jeg”.

Du behøver ikke at gennemgå forskellige hellige skrifter for at kende til denne enkle sandhed.

Læg teksterne til side.

Nyd smagen af guddommeligheden indeni.

 
 

Forgetting your innate divinity, you are in search of God in the external world.

You are God yourself.

Turn your vision inward and search for your true Self.

Self-enquiry leads to true Sakshatkara (vision of God).

Once you have Sakshatkara, you will be free from all worries.

It is a mistake to say that you have not experienced God.

He is present in you.

Do not search for God outside.

All that you see outside is illusory.

Do not be carried away by the illusory world.

Only then can you attain peace, and ultimately realise the truth "I am I".

To know this simple truth, you need not go through various sacred texts.

Keep the texts aside.

Enjoy the taste of divinity within.

 
 
Fra Sathya Sai Baba´s Ashram - 2006
 

Når man yder seva (uselvisk tjeneste), bør man ikke tænke på at begrænse tjenesterne til de fattige og nødlidende.

Der er ingen grund til at lave en kunstig opdeling mellem de rige og de fattige i tjenestens sfære.

Det der betyder noget er, at tjenesten gives til et menneske der har brug for den.

Du bør kun bekymre dig om hvilken slags tjeneste der er brug for og hvor og hvornår, og ikke om hvilken status eller stilling pågældende person har.

Den primære forudsætning er ægte følelse af kærlighed og samfølelse.

Hvis ikke der er en følelse af venlighed og medfølelse så bliver den tjeneste der udføres til en kunstig øvelse, der blot udøves med henblik på anerkendelse eller berømmelse.

Praleri når tjenesterne udføres er skadelige og vil blot lede til et opblæst ego.

 
 

In rendering seva (selfless service), one should not think that their services should be confined to the poor and the destitute.

There is no need to make any artificial distinction between the rich and the poor in the sphere of service.

What matters is the service done to a person who needs it.

Your concern should only be with what kind of service is required, when and where, and not the status or position of the person concerned.

The primary requisite is a genuine spirit of love and fellow-feeling.

If there is no feeling of kindness and compassion, whatever service that is done becomes an artificial exercise, done for getting publicity or recognition.

Ostentation in rendering service is harmful as it will only inflate the ego.

 
 
Fra Sathya Sai Baba´s Ashram - 2005
 

Hvad Gud elsker mest er blomster der blomstrer på træet af menneskers egne liv, fodret og fremmet af hans egen dygtighed og oprigtighed.

De er blomster af dyder dyrket i haven i hans hjerte.

Af disse er dyd af ikke-vold mest vigtigt.

Det indebærer meget mere end at holde sig fra at skade levende væsener.

Den enkelte bør afstå fra at forårsage smerte til ethvert levende væsen, ikke kun i gerning, men også i ord og tanke.

Man bør ikke underholde en eneste tanke med noget ondt eller noget der er ydmygende for en anden.

 
 
What God loves most are the flowers that blossom on the tree of man's own life, fed and fostered by his own skill and sincerity.

They are the flowers of virtues grown in the garden of his heart.

Of these, the virtue of non-violence is most important.

It involves much more than abstaining from harming living beings.

One should desist from causing pain to any living being, not only in deed, but also in word and thought.

One should not entertain any idea of hurting or humiliating another.
 
 
Fra Sathya Sai Baba´s Ashram - 2004
 

Mennesket er indbegrebet af den Guddommelige Atman, som er evig fyldende, og udelig.

Ikke desto mindre er mennesket i dag fyldt med rajah (lidenskaber) og thamas (dovenskab) og er imidlertid tilfreds med blot at beskæftige sig med den objektive/ydre verden.

Deres ideal er kun at samle materielle rigdom og tilfredsstille materielle behov.

Undersøg dig selv og opdag, på hvilket niveau du er ved at analysere dine lyster og aktiviteter.

På denne måde, kan du sublimere/højne dine tanker og anspore dig selv

 
 
Man is the embodiment of the Divine Atman which is infinite, ever-full, and indivisible.

However, today men are filled with rajas (passion) and thamas (sloth) and are content with their merely dealing with the objective world.

Their ideal is only to amass material wealth and satisfy material needs.

Examine yourself and discover at what level you are by analysing your desires and activities.

In this way, you can sublimate your thoughts and urges yourself.
 
 
Fra Sathya Sai Baba´s Ashram - 2003
 
På hospitaler, koncentrerer læger sig om sygdommen, ikke på bankens balance.

Sygdommen er det vigtigste.

På samme måde er det også med dem, der lider af Bhavaroga, den verdslige elendighed, de har ret til pleje og overvejelse fra den guddommelige læge som vil foreskrive medicin og opskrift; begge er supplerende.

Når du får et tilbagrfald/et anfald af tvivl, tag da medikamentet - der er at deltage et større antal gange i godt selskab/synge hyldest sange.

Deltag i satsang, i selskab med de Gode og som åndeligt indstillede vil de vende tvivlen om.

Når tvivlen træder ind af fordøren, så vil tvivlen forsvinde ud af bagdøren.

Tvivlen kommer over et menneske som et hjerteanfald; det overfalder menneske pludseligt.

Tvivl er let og tro vanskeligt.
 
 
In hospitals, doctors concentrate on the disease, not on the bank balance.

Disease is the important thing.

So too, in the case of those suffering from Bhavaroga, the worldly misery, they have a right for the care and consideration of the divine doctor who will prescribe the medicine and the regimen; both are supplementary.

When you get a relapse of doubt, take the drug a greater number of times.

Join Satsang, the company of the Godly, as the spiritually minded will bring the doubter around.

When doubt enters through the front door, faith departs through the back door!

Doubt comes upon a man like a heart attack; it overwhelms a man all of a sudden.

Doubt is easy and faith difficult.
 
 
Webmaster and creates of The Golden Portal
 
 
Børge Nielsen