Retur:
 Januar oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder

Dagens ord - 14 Januar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )

Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Mandag

Stjernetegn Stenbukken

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Hvad mon du ville sige - hvis ..
Gud sagde til dig - jeg elsker dig, præcis som du er og vil hjælpe dig?

Engle og Deva´er kom og sagde - vi elsker dig som du er og vil hjælpe dig?

Dine skytsånder og vejledere kom og sagde til dig - vi elsker dig og vil hjælpe dig?
 
 
 
Loyalitet - Trofasthed - Hengivenhed
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Mandag

Stjernetegn Stenbukken

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 
 


Der er så mange vidunderlige ting at gøre her i livet, men hvad er du bedst til?

Find ud af det og gå så igang med at gøre det og nyd at gøre det.

Spild ikke tid og energi på at længes efter at gøre noget andet, eller ønske, du var et andet sted med andre muligheder.

Indse, at du befinder dig på det helt rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og du er der af et helt bestemt formål for at udføre et helt bestemt arbejde.

Giv derfor alt, hvad du har, til dette arbejde, og gør det med kærlighed og glæde.

Se, hvor livet kan være sjovt, ikke blot for dig selv, men også for alle dem, der er omkring dig.

Medmindre du giver af dit allerbedste til helheden, kan du ikke håbe på at blive en del af denne helhed.

Du afskærer dig fra den, og der er ingen helhed i dig.

Du vil mærke en dyb tilfredsstillelse, når du gør det, der skal gøres, på bedste måde, og du gør det til gavn for helheden!

 
    Eileen Caddy    
 
There are so many wonderful things to do in life, but what can you do best?

Find out and then go ahead and do it and enjoy doing it.

Do not waste time and energy longing to do something else, or wishing you were somewhere else with other opportunities.

Realise you are in exactly the right place at the right time, and you are there for a specific purpose to do a specific job.

Therefore give all you have to that job, and do it with love and joy.

See what fun life can be, not just for yourself, but also for all those souls around you.

Unless you give of your very best to the whole, you cannot hope to become part of that whole.

You cut yourself off from it, and there is no wholeness in you.

What deep satisfaction you will find when you do what has to be done perfectly and you do it for the benefit of the whole!

 
  
Click Flag
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Stol på dine følelser og handl ud fra dem.
 
     

Stol på de dybere følelser, du får, og handl ud fra dem. Hvis de virkelig stammer fra din intuition, vil du opdage, at de giver dig en følelse af større livsfylde og styrke, og der vil begynde at vise sig flere muligheder.

Hvis du ikke føler større livsfylde og styrke, er det muligt, at du egentlig ikke har handlet ud fra din intuition, men ud fra en eller anden impuls fra jeget.

Jeget søger det gammelkendte, det uforanderlige. Dets baggrund er ofte frygt.

På den anden side stammer din intuition aldrig fra følelser af frygt.

Gå tilbage og bed om at få redt trådene ud og stol på, at din intuition vil vejlede dig.

   
Når jeg stoler på
mine intuitive følelser og
handler ud fra dem, føler jeg
styrke og livsfylde.
   
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 

Jeg er virkelig fyldt med glæde, når jeg ser folk, der har engageret sig og ofret deres personlige bekvemmeligheder for at gøre andre glade.

Hvad verden har brug for er arbejde udført i den ånd.

Hver eneste af jer har guddommelighed indlejret i jer såvel som sandhed og sødme.

Kun, du ved ikke, hvordan man manifesterer den guddommelighed, hvordan man indser den sandhed, hvordan man smager den sødme.

Mod er tonikken for at få både fysisk såvel som mental sundhed og styrke.

Opgiv tvivl, tøven og frygt.

Giv ikke nogen chance for disse følelser at slå rod i dit sind.

Ved hjælp af den indre guddommelige styrke, som du er udstyret med, kan du opnå noget; du kan endda blive Gud.

 
 
I am really filled with joy when I see people who have engaged and sacrificed their personal comforts in order to make others happy.

What the world needs is work done in that spirit.

Every one of you has divinity embedded in you, as well as truth and sweetness.

Only, you do not know how to manifest that Divinity, how to realise that Truth, how to taste that Sweetness.

Courage is the tonic for getting both physical as well as mental health and strength.

Give up doubt, hesitation and fear.

Do not give any chance for these feelings to strike root in your mind.

By means of the inner divine strength with which you are equipped, you can achieve anything; you can even become God.
     
Top
Top
     
     2010     

Menneskes bør hovedsagelig have tre kvaliteter - fasthed, renhed og fri af tilknytninger.

Kun dem der har disse tre kvaliteter er sandelig Gud selv.

Du behøver ikke spørge andre om du er god eller lignende.

Din samvittighed er din egen dommer.

Du bør altid tænke på Gud.

Mennesker tilbeder Gud og synger Hans herlighed, tænkende at Han er til stede et fjerntliggende sted.

Der har været mange guddommelige inkarnationer i fortiden, men det iboende guddommelige princip i dem alle er ens og det samme.

Dit hjerte er Guds ægte tempel.

Fyld derfor dit hjerte med kærlighed.
 
 
Every human being should essentially have three qualities - steadiness, purity and detachment.

One who has these three qualities is verily God Himself.

You need not enquire from others, whether you are good or otherwise.

Your conscience is your own judge.

You should always think of God.

People worship God and sing His glory, thinking that He is present in some distant place.

There have been many Divine Incarnations in the past, but the inherent Divine Principle in all of them is one and the same.

Your heart is the real temple of God. Hence, fill your heart with Love.
     
Top
Top
     
     2009     

Sankranthi ( festdag for Surya (SOL) dag markerer ankomsten i bøndernes hus af kornene, der er frugten af deres arbejde.

Det er også en værdsat hviledag efter en periode med hårdt arbejde, når de kan nyde ro i sindet.

Sankranthi giver fred og hylder en velkommen ændring.

Det bringer den indre glæde i mennesker ud.

Det påvirker en forandring i livsstil. Det skaber hellige tanker.

Bed helhjertet for menneskehedens velfærd.

Du kan kun være glad, når verden er glad.

Der er et intimt og uadskilleligt forhold mellem dig og verden.

Chant det guddommelige navn.

Bed om verdens velfærd og deltag i serviceaktiviteter.

 
 
Sankranthi ( to Syrya (SUN) marks the arrival in the farmers' houses of the grains that are the fruit of their labours.

It is also a cherished day of rest after a period of hard work when they can enjoy peace of mind.

Sankranthi confers peace and heralds a welcome change.

It brings out the inner joy in people.

It effects a change in lifestyle. It generates sacred thoughts.

Pray wholeheartedly for the welfare of humanity.

You can be happy only when the world is happy.

There is an intimate and inseparable relationship between you and the world.

Chant the Divine Name.

Pray for the welfare of the world and participate in service activities.
     
Top
Top
     
     2008     
 

Verden er en mægtig lærer, en konstant vejleder og kilde til inspiration.

Dette er årsagen til at mennesket er sat i verden.

Hver fugl, hvert dyr, hvert træ, bjerg og stjerne og hver lille orm besidder en lektie for mennesket, hvis blot han har længslen efter at lære.

Disse gør i sandhed verden til et Universitet for mennesket; den er en skole i åndelig læring hvor mennesket er elev fra fødsel til død.

 
 

The world is a great teacher, a constant guide and source of inspiration.

That is the reason why man is placed in the world.

Every bird, every animal, every tree, mountainand star and each tiny worm has a lesson for man, if he has but the thirst to learn.

These make a world a veritable University for man; it is a school for spiritual learning where he is a pupil from birth to death.

     
Top
Top
     
     2007     
 

Mennesker udfører forskellige spirituelle øvelser i dag for at opleve guddommelighed.

Kommer Gud nærmere til dig på grund af disse øvelser eller fjerner Han sig fra dig hvis du ikke udfører dem?

Nej. Det er kun illusion der forsvinder når du udfører øvelser.

Som resultat heraf kommer du tættere på Gud.

Du bør anstrenge dig for at befri dig selv for illusion.

Giv slip på den følelse at du er kroppen og at du er den aktive.

Først da kan du blive befriet for illusion og frygt.

Formindsk tilknytningen til legemet.

Det er den spirituelle øvelse det er meningen du skal udføre.

Spirituel øvelse ligger ikke i at udføregentagelse af Gud's navn, bod, meditation og så videre.

Udvikl en fast tro på at du er Gud.

Mind hele tiden dig selv på, ”Jeg er Gud”.

Så vil du blive Gud.

 
 

Today, people perform various spiritual exercises to experience divinity.

Will God come closer to you because of these exercises or does He go away from you if you do not perform them?

No. It is only the delusion that goes away from you when you perform the exercises.

As a result, you become closer to God.

You should make every effort to get rid of illusions.

Give up the feeling that you are the body and you are the doer.

Only then can you be free from delusion and fear.

Reduce your body attachment.

That is the exercises you are supposed to undertake.

Spiritual practice does not lie in the performance of repetition of God's Name, penance, meditation, etc.

Develop firm faith that you are God.

Remind yourself constantly, "I am God".

Then you will become God.

 
Top
Top
     
     2006     
 

Man bør betragte Sankranthi festival ( festdag for Surya (SOL), en som den dag hvor mennesket vender sit syn imod Gud.

Menneskets liv kan sammenlignes med en stilk sukkerrør.

Ligesom røret, der er hård og har mange udvækster, således er livet også fyldt med mange besværligheder.

Men disse besværligheder bør overvindes så man kan nyde den Guddommelige lyksalighed, ligesom sukkerrøret skal knuse og dets saft laves til sirup så man kan nyde dens varige sødme.

Varig lyksalighed kan kun opnås ved at få bugt med prøvelser og besværligheder.

Man kan ikke omforme guld til et prægtigt smykke uden at smelte det i en smeltedigel og hamre det til den ønskede form.

 
 

Festival Sankranthi ( to Syrya (SUN) should be regarded as the day on which man turns his vision toward God.

Man's life may be compared to a stalk of sugar cane.

Like the cane, which is hard and has many knots, life is full of difficulties.

But these difficulties have to be overcome to enjoy the bliss of the Divine, just as the sugar cane has to be crushed and its juice converted into jaggery to enjoy the permanent sweetness of jaggery.

Enduring bliss can be obtained only by overcoming trials and tribulations.

Gold cannot be made into an attractive jewel without subjecting to the process of melting in a crucible and beating it into the required shape.

     
Top
Top
     
     2005 (1)    
 

Makara Sankranthi markerer bevægelsen af Solen fra den sydlige horisont til den nordlige horisont.

Denne nordpå gående bevægelse af Solen har enorme åndelige betydning.

Nord er symboliseret ved og betyder sne.

Det er rent, uplettet og beroligende køligt.

Alle disse udstyrer det med kvaliteten af perfekt fred.

Achala betyder, at der er konstant og urokkelige.

Himaachala refererer ikke til de fysiske Himalaya bjerge.

Det repræsenterer det, som er køligt, fredelig og stabilt.

Fra denne dag siges der, at Solen flytter mod sådan en stat.

Solen symboliserer visionen om mennesket.

Solens bevægelsen mod nord er en opfordring til mennesket at vende deres vision retning imoddet der er køligt, fredelig og uforanderlig, dvs. hen imod Guddommeligheden inden i dem.

 
 
Makara Sankranthi marks the movement of the Sun from the southern horizon to the northern horizon.

This northward movement of the Sun has immense spiritual significance.

The north is symbolised by Himaachala. Hima means snow.

It is pure, untainted and soothingly cool.

All these endow it with the quality of Prashanthi (perfect peace).

Achala means that which is steady and unshakeable.

Himaachala does not refer to the physical Himalayan mountains.

It represents that which is cool, peaceful and steady.

From this day the Sun is said to move towards such a state.

The Sun symbolises the vision of man.

The northward movement of the Sun is a call to human beings to turn their vision towards that which is cool, peaceful and unchanging, i.e. towards the divinity within.
     
Top
Top
     
     2005 (2)    
Sankranthi ( to Syrya (SUN) giver stor glæde på dyr og fugle, natur og alle, lige fra en landmand til kongen.

Sankranthi ( to Syrya (SUN) markerer begyndelsen af Uttarayana's hellige tid (solens bevægelse mod nord).

Navne kan variere, men denne festival fejres glædeligt af en og alle uanset stat, religion og nationalitet.

Du bør også byde velkommen til ankomsten af Pushya's skæbnesmåned og fejre Sankranti i sin sande ånd ved at manifestere din indre glæde og dele det med andre.

Ordet kranti betyder forandring.

Det betyder en ændring fra elendighed til lykke, fra rastløshed til fred og fra smerte til glæde.

Lykke kan ikke købes på et marked eller kan erhverves på verdensplan.

Det skal manifestere indefra.

"Start dagen med kærlighed, fyld dagen med kærlighed, slut dagen med kærlighed - det er vejen til Gud."

Hvis du praktiserer dette, vil du altid forblive glad og ikke blive forstyrret af sorger og vanskeligheder.

[Sathya Sai Baba - Guddommelig diskurs, 14 jan. 2005
 
 
Sankranthi ( to Syrya (SUN) i bestows immense joy on animals and birds, nature and everyone, right from a farmer to the king.

Sankranthi ( to Syrya (SUN) marks the beginning of the sacred time of sun’s movement toward North.

Names may vary, but this festival is celebrated joyously by one and all irrespective of state, religion and nationality.

You too should welcome the arrival of the bounteous month of Pushya and celebrate Sankranthi ( to Syrya (SUN) in its true spirit by manifesting your inner joy and sharing it with others.

The word kranti means change.

It signi?es a change from misery to happiness, from restlessness to peace and from pain to pleasure.

Happiness cannot be purchased in a market nor can it be acquired by worldly means.

It should manifest from within.

“Start the day with Love, Fll the day with Love, end the day with Love - this is the way to God.”

If you practice this, you will always remain happy and not be disturbed by sorrows and difficulties.

[Sathya Sai Baba - Divine Discourse, Jan 14, 2005)
     
Top
Top
     
     2004    
 

Makara Sankaranti er en hellig lejlighed til at bede til Herren: Asatho arkitekt (før mig fra det uvirklige til virkelige); Thamaso arkitekt maa jyothir gamaya (før mig fra mørke til lys); mruthyormaa amritham gamaya (før mig fra døden til udødelighed).

Festivaler forbundet med Månen og Solen er fejrede for at drive betydningen af sindets kontrol ind i hovederne på menneskene (Chandra eller Månen er guddom af sindet) og præcisere intelligensen (Surya eller solen er guddom af intelligens).

Når solen flytter mod nord, må 'Godward' ' mod Gud - intelligensen fortsætte på mod Gudstien.

 
 
The Makara Sankaranti is a holy occasion to pray to the Lord : Asatho maa sath gamaya (Lead me from unreal to Real); Thamaso maa jyothir gamaya (Lead me from darkness to Light); mruthyormaa amritham gamaya (Lead me from death to Immortality).

Festivals connected with the Moon and the Sun are celebrated in order to drive into the minds of men the importance of mind control (Chandra or moon is the Deity of the Mind) and of clarifying the intelligence (Surya or the Sun is the Deity of the Intelligence).

When the Sun moves Northward, that is 'Godward', the Intelligence too must proceed on the Godward path.
     
Top
Top
     
     2003    
 
Formen skaber normalt tvivl, for når kun Navnet er der, kan du bygge omkring alle dine fantasier, alt det, du ønsker så du kan fuldende billedet.

Bliv ikke vildledt af tvivl, når formen der er kommet foran dig; gør lejligheden nyttig, og livet umagen værd.

Tvivl er virkelig en komponent af dæmonisk karakter, for det æder sig ind i hengivenheden.

Det klipper vingerne af glæde; det dæmper begejstringen.

Det skader håbet, så mennesket ikke kan nå målet, selv ikke i slutningen af tusind fødsler.
 
 
The form usually creates doubts, for when only the Name is there, you can build around it all your fancies, all that you want to complete the picture.

Do not be misled by doubts when the form has come before you; make the opportunity useful, the life worthwhile.

Doubting is truly a component of demonic nature, for it eats into the vitals of Devotion.

It clips the wings of joy; it dampens enthusiasm.

It tarnishes the hope such men cannot attain the goal even at the end of a thousand births.
 
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen