Retur:
 Januar oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder

Dagens ord - 15. Januar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )

Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag

Esoterisk viden om Fredag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Ærke Engle

MånetabelByd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Hvis du er i tvivl .....
      
     

Så vid - at den allestedsnærværende Guddommelige tilstedeværelselse ER i dig.

At den er allvidende, alkærlig og altid til at træffe - hvis du spørger den om noget.

Men det er op til dig at gøre noget i praksis - hvis du ikke gør det, falder modtagne visdom, svar - til jorden.

Vid at der altid er konservative, oldgamle kræfter i universet - der vil prøve at stoppe dig.

Så derfor "må" du have opøvet evnen til "aktivt" at stå på egne ben, tænke selvstændigt og handle.

Og holde din Gudstro levende og aktiv pulserende/vibrerende.

      
      
If you are in doubt .....
      
 
 

So know - that the ubiquitous Divine presence IS in you.

That it is omniscient, loving and always to be taken - if you ask it anything.

But it is up to you to do something in practice - if you do not, received wisdom, answers - fall to the ground.

Know that there are always conservative, ancient forces in the universe - who will try to stop you.

So therefore "must" you have exercised the ability to "actively" stand on your own two feet, think independently and act.

And keep your faith in God alive and active pulsating / vibrating.

     
                                  
 
 
 
Harmoni gennem konflikt
 

Esoterisk viden om FredagDagens støttende energi

Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Ærke Engle

Månetabel 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
Hvorfor ikke slappe af?

Giv slip og lad Mig overtage, for jo mere jag og anspændelse, der er i dit liv, jo mindre får du udført.

Hvorfor ikke lade dig flyde med naturen, flyde med tidevandet, og gøre det, der skal gøres, på en enkel og naturlig måde og med glæde?

Hvorfor ikke nyde livet i stedet for at gå igennem det med en grum beslutsomhed og tvinge dig selv til at gøre dette og hint uden nogen glæde eller kærlighed?

Livet er vidunderligt, når du er i harmoni med det og holder op med at gøre modstand imod noget.

Hvorfor gøre alt kompliceret for dig selv?

Hvorfor ikke gøre i dag til en særlig dag, og se det allerbedste i alt? Sig tak for alt.

Nyd alt, som det bør nydes.

Det er Mit ønske, at du skal nyde livet.

Begynd med at se skønheden i naturen omkring dig, så vil du opdage, at den ene vidunderlige ting vil føre til den næste, indtil hele dit liv er ét stort under, fyldt af glæde.de, og du gør det til gavn for helheden!
 
    Eileen Caddy    
 
Why not relax?

Let go and let Me take over, for the more stress and strain there is in your life, the less you get done.

Why not let yourself flow with nature, flow with the tide, and do what has to be done quite simply, naturally and joyously?

Why not enjoy life, instead of going through it with grim determination, forcing yourself to do this, that and the other without any joy or love?

Life is wonderful when you are in harmony with it and cease resisting anything. Why make everything complicated for yourself?

Why not make today a special day, and see the very best in everything? Give thanks for everything.

Enjoy everything as it should be enjoyed.

I want you to enjoy life.

Start off by seeing the beauty of nature all around you, and you will find that one wonderful thing will lead to the next, until your whole life is one of wonderment and joy.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Fri for kamp.
 
     

Vi kæmper så hårdt for at få vores liv til at blive sådan, som vi ønsker, at det skal være. Forestil dig ved denne dags begyndelse, at du kan opgive at kæmpe en hel dag.

Slap af en stund og stol på, at dine behov vil blive opfyldt af livets naturlige strøm.

Filosofien om at være her og nu og afstå fra at føle tilknytning er en meget befriende oplevelse.

Når du følger den, opdager du, at du har det helt godt, faktisk helt vidunderligt.

Du kan blot lade dig selv være til, lade verden være til og opgive kampen for at forsøge at skabe ændringer.

     
Jeg slapper af
og lader mig selv
være til.
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 

Service er et udtryk for taknemmelighed over for samfundet.

Det bør ikke ske i en ånd af nedladenhed eller for at opnå nogle skjulte egoistiske mål.

Det bør gå ud fra en bevidsthed om, hvad du skylder samfundet.

Du skal indse, at du forbedrer dig selv ved at gøre tjeneste.

Dit navn og berømmelse, alle de bekvemmeligheder du nyder, er afledt af samfundet.

Høj taknemlighed kræver, at man skal tjene samfundet, som er kilden til alle fordele, som man har haft.

Et kærligt hjerte er den første forudsætning.

Al tjeneste udført uden et kærlighedsfyldt hjerte er så tørt som støv.

Al service der udføres uden et hjerte fyldt med kærlighed er lige så tør som støv.

Fyld dit hjerte med kærlighed.

Når du er nedsænket i ånden og fyldt med kærlighed, ser alt godt og smukt ud.

 
 
Service is an expression of gratitude to the society.

It should not be done in a spirit of condescension or to achieve some ulterior selfish objective.

It should proceed from an awareness of what you owe to society.

You must realise that you are bettering yourself by rendering service.

Your name and fame, all the comforts you enjoy, are derived from society.

Sheer gratitude demands that one should serve society which is the source of all benefits enjoyed by man.

What is required for service is not money and materials.

A loving heart is the first requisite.

All service done without a love-filled heart is as dry as dust.

Fill your hearts with love.

When you are immersed in the spirit and filled with love, everything looks good and beautiful.
     
Top
Top
     
     2010     

For det første bør I erkende at det Guddommelige er til stede overalt.

Lad alle jeres handlinger behage Gud.

I er kommet fra Gud og I lever i Gud.

Alle jeres handlinger bør derfor tilegnes Gud.

Når I følger sådan en hellig vej, så vil i til syvende og sidst smelte sammen i Gud.

Gud er elsker de indre følelser, ikke det ydre udtryk.

Han ser følelserne bagved jeres handlinger.

Verden er interesseret i det ydre, men Gud er interesseret i jeres følelser.

Derfor bør i først rense jeres følelser.

 
 
First of all, you have to realize that Divinity is present everywhere.

Let all your actions be pleasing to God.

You have come from God and are living in God.

All your actions should therefore be dedicated to God.

When you follow such a sacred path, you will ultimately merge in God.

God is lover of inner feelings, not lover of external appearances.

He sees the feeling behind your actions.

The world is interested in outward show but God is interested in your feeling.

Hence, purify your feelings in the first instance.

     
Top
Top
     
     2009     

For en person uden tro på retfærd er glæden der fås gennem denne praksis ganske uforståelig.

Det er lige så nyttesløs en opgave at udbrede sig om dette for et sådant menneske, som det er at blæse i en konkylie for en stendøv person.

Så når retfærdighed læres til en person, skal du kontrollere, om denne person har tro og alvor og ivrig efter at øve det.

Kun sådanne personer skal behandles.

 
 
To a person who has no faith in righteousness, the joy derived from its observance is incomprehensible.

To dilate upon it before such a person is as useless a venture as blowing a conch before a person who is stone deaf.

So when righteousness is taught to a person, ascertain whether that person has faith and earnestness, and the eagerness to practise it.

Only such persons must be dealt with.
     
Top
Top
     
     2008     
 

De viise fra gammel tid vidste at sindet er et redskab, der enten kan slavebinde mennesket eller frigøre ham.

Man bør forstå den måde det fungerer på såvel som dets potentialer.

Du må lære hvordan du skal håndtere det i stedet for at give efter for det.

Det er sindet der væver det mønster der kaldes jeg'et.

Det konstruerer fornemmelser af smerte eller behag, af glæde eller sorg og en hel række af tilskyndelser og impulser.

Det modstår alle forsøg på at flygte ind i det Evige, det Universelle, det Absolutte.

Det protesterer når individet er ivrig efter at blive bevidst om sin egen sande identitet, men når det møder beslutsom modstand mod dets taktikker, så overgiver det sig og forsvinder.

 
 

The sages of yore knew that the mind is an instrument which can bind man or release him from bondage.

One has to understand its ways, as well as its potentialities.

You must learn how to wield it, rather than yield to it.

It is the mind that weaves the pattern called the 'I'.

It constructs notions of pleasure and pain, of joy and grief, and a whole array of urges and impulses.

It resists all attempts to escape into the Eternal, the Universal, the Absolute.

It protests when the individual is eager to become conscious of his true identity; but when it finds determined opposition to its tactics, it surrenders and disappears.

     
Top
Top
     
     2007     
 

Fra i dag og fremefter, en periode på 6 måneder, kaldes for 'Uttarayana', da solen synes at bevæge sig i nordlig retning på himmelen.

I de indiske skrifter er den nordlige retning forbundet med Guderne og derfor anses disse 6 måneder for specielt gode til spirituelle øvelser.

Men du bør være mere interesseret i 'Solen' i dit indre firmament end i det ydre rums dybde, for du er optaget af den indre oplysning mere end lyset og energien i det ydre.

Hvilken øvelse vil bevæge den indre Sol i Guds retning?

Gud er skjult og hindret af egoismens skyer.

Den øvelse der skal udføres er én der udrydder egoismen.

Tjeneste er den bedste kur mod egoisme; så bliv optaget af at lindre smerte og sorg hos andre i den udstrækning du kan.

 
 

From today onwards, the period of next six months is called 'Uttarayana' as the sun appears to move northwards in the sky.

The northern direction, in Indian scriptures, is associated with the Gods, and so, these six months are considered specially suitable for Sadhana (spiritual discipline).

But you must be concerned more with the 'Sun' in your inner firmament than in the depths of outer space, for you are concerned with the inner illumination, more than external light and energy.

What is the Sadhana that will move the inner Sun Godward?

God is hidden and obstructed by the clouds of egoism.

Getting rid of egoism is the Sadhana to be practised.

Service is the best cure for egoism; so, engage in it to relieve pain and grief of others to the extent that you can.

     
Top
Top
     
     2006     
 

Bevidstheden om ens sande natur er sand viden og tilbedelse er vejen til at opnå denne viden.

Viden indebærer frihed fra alle tanker.

Videns vej kræver kontrol af tankerne gennem passende anstrengelse.

Uanset om man anvender Videns vej eller hengivenhedens vej så er den oplysning man opnår den samme.

Eksempelvis, så reflekteres solens lys af månen.

Solens lys er varmt og strålende.

Når det samme lys reflekteres af månen er det køligt og lindrende.

Det samme lys er til stede i solen og månen; det princip der oplyser både solen og månen er God.

Solens lys er blevet sammenlignet med viden og månens lys med hengivenhed.

Viden er Strålende mens tilbedelse er lyksalig.

Derfor fører både hengivenhed og viden til at opnå det samme resultat.

 
 

The awareness of one's real nature is true knowledge and devotion is the means to achieve this knowledge.

Knowledge implies freedom from all thoughts.

The path of Knowledge calls for the control of thoughts by appropriate efforts.

Whether one takes to the the path of Knowledge or the path of Devotion, the resulting illumination is the same.

For instance, the light of the sun is reflected by the moon.

The light from the sun is warm and bright.

When the same light is radiated by the moon, it is cool and soothing.

The same light is present in the sun and the moon; the principle that illumines both the sun and the moon is the Spirit.

The sun's light has been compared to knowledge and the moon's light to devotion.

Viden is effulgent, while Devotion is blissful.

Thus blissful and knowledge are the means to the same end.

     
Top
Top
     
     2005     
 

Kærlighed er iboende i mennesket, men som et frø, der skal være fodres ved vand, kærlighed i mennesket skal fremmes ved dedikeret service.

Kærlighed er en hellig kvalitet.

Kærlighed er ligesom nektar.

En mand, der har smagt sødme af guddommelig kærlighed vil ikke ønske alt andet i verden.

Livet skal være en konstant manifestation af kærlighed.

Kærlighed er i dag udtrykt på en forsnævrede, egoistiske måde.

Det skal udtrykkes i form af tjenesten til samfundet.

Kærlighed bliver derved en gensidig, bliver stadig større erfaring.

 
 
Love is inherent in man, but like a seed that has to be nourished by water, love in man has to be fostered by dedicated service.

Love is a sacred quality.

Love is like nectar.

A man who has tasted the sweetness of Divine Love will not desire anything else in the world.

Life must be a constant manifestation of love.

Nowadays, love is expressed in a constricted, selfish manner.

It needs to be expressed in the form of service to society.

Thereby love becomes a reciprocal, ever-widening experience.
     
Top
Top
     
     2004     
 

Mennesket er uvidende om de aktiviteter, der kan lette byrden af sit liv og også belyse Atman.

Det er Atmanen, der belyser alt, men mennesket er i mørket om dets eksistens.

Ligesom noget smager sødt på grund af sukker, der er til stede i det, er alle objekter genkendt på grund af Atman.

Det er det universelle vidne.

 
 

Man is unaware of the activities that can lighten the burden of his life and also illumine the Atman.

It is the Atman that illumines all, but man is in the dark about its existence.

Just as something tastes sweet because of sugar present in it, all objects are cognised because of the Atman.

It is the universal witness.

     
Top
Top
 
     2003     
 
En mor holder barnet, der har snavset sin skjorte og klæder den med en ny; Døden er fjernelsen af den snavsede skjorte og fødslen sætter en frisk skjorte på.

Lad Moderen gøre hendes vilje; vær som et barn i hendes hænder.

Hav fuld tro på hendes kærlighed og visdom.

Mist ikke troen ved at se på folk, der er gået på vildveje, for det vil være som at dømme regnvand for at være snavset ved at se en stagnerende dam.

Regnvand er rent; det er jorden, der forurener det.

 
 
A mother holds the child that has soiled its shirt and dresses it with a new one; Death is the removal of the soiled shirt and birth is putting on a fresh one.

Let the Mother do her will; be a child in her hands.

Have full faith in her love and wisdom.

Do not lose faith seeing people who have gone astray, for it will be like judging rainwater to be dirty on seeing a stagnant pond.

Rainwater is pure; it is the soil that soils it.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen