Retur:
 Januar oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder

Dagens ord - 16. Januar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )

Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Lørdag

Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Ærke Engle

Månetabel

 

Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Nyd at være hvor du er og ...
      
     
Træn dig i at være:

100 % tilstede i nu´et.

100 % autentisk.

100 % ærlig.

      
         
Enjoy being where you are ...
     
 
 

Train yourself to be:

100% present in the present.

100% authentic.

100% honest.

     
                                  
 
 
 
Kærlighed - Wisdom og Intuition
 
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Ærke Engle

Månetabel

 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal handle i en bestemt situation, hvorfor så ikke være stille og vente på Mig, og aldrig fare frem og gøre noget uden Min velsignelse.

Du skal altid vide, hvor du går hen, så vil du ikke fare vild; det er derfor, det er vigtigt at vente på, at Jeg giver grønt lys, før du går frem.

Det er ikke spild af tid at være stille og vente på Mig.

Det sparer så megen tid i sidste ende, når du gør det rigtige, i stedet for at du farer frem og gør det forkerte og derefter må gå tilbage igen og gøre alt om, fordi du har været for heftig og ikke ventet på at have fået vist vejen.

Når du ved, at noget er rigtigt, skal du ikke tøve med straks at få det gennemført.

Men når der er den mindste følelse af usikkerhed omkring noget, må du vente, vente, vente, indtil tingene afklares for dig, før du handler.

 
    Eileen Caddy    
 
If ever you are in any doubt about some action to be taken, why not be still and and wait upon Me, and never rush ahead and do something without My blessing.

Always know where you are going, and you will not get lost on the way; that is why it is important to wait until I give you the green light before you go ahead.

It is not wasting time to be still and wait upon Me.

It saves so much time in the end when you do the right thing, rather than when you rush ahead and do the wrong thing, and then have to retrace your steps and undo all you have done by your unguided impetuosity.

When you know that something is right, then do not hesitate to see it through immediately.

It is when there is that slight feeling of uncertainty over anything that you must wait, wait, wait, until things clarify for you before taking action.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
  
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Forandring.
 
     
Forandring sker ikke ved, at du forsøger at tvinge dig selv til at forandre dig, men ved at være bevidst om, hvad der ikke duer.

Du kan da bede dit højere selv om hjælp til at gøre dig fri af det gamle og indføre det nye mønster.

Husk, den mørkeste time er lige før daggry - forandring kommer ofte, netop når du har givet op, eller når du mindst venter det.

     
Jeg er
åben og villig til
at forandre mig.
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
 
Menneskelig fødsel gives til et levende væsen som kronen af ens præstationer gennem mange liv.

Vid, at dette liv er meget usikker; død er altid forfølgende, og ingen ved, hvornår den vil snuppe en væk.

Forsink ikke dig selv i at vælge den rigtige mål i livet og træffbeslutning om de bedste midler til at opnå det.

Drej væk fra den ydre verden og dens attraktioner, til den indre verden af bevidsthed.

Denne indre rejse vil blive belønnet godt med den dyrebare skat af ekstase, begejstring.

Havet spreder på kysten kun skaller og skum.

Men hvis man vover at dykke ned i dybet, da vil man blive belønnet med koral og perler.

Dette bør være dit rigtige mission.

Hvis du går glip af dette, skal du leve og dø som et dyr, der ikke har kendskab til dens indre kilder til glæde.

Hvis du opdager den indre forårets glæde, vil du blive - glad, tilfreds, fredelig og kærlig.
 
 
Human birth is granted to a living being as the crown of one’s achievement during many lives.

Know that this life is very unsteady; death is always stalking and nobody knows when it will snatch one away.

Do not delay in choosing the right goal of life and deciding on the best means of achieving it.

Turn away from the outer world and its attractions, to the inner realm of consciousness.

This inward journey will be rewarded well with the precious treasure of ecstasy.

The sea scatters on the shore only shells and foam.

But if one dares to dive into the depths they will be rewarded with coral and pearls.

This should be your real mission.

If you miss this, you live and die as an animal that has no knowledge of its inner springs of joy.

If you discover the inner spring of joy, you will be - happy, content, peaceful and loving.
 
Top
Top
     
     2011     
 
Spiritualle aspiranter over hele verden vil naturligvis blive engageret i gentagelse af navn og meditation, men først, man skal være klar over formålet med at gentage navnet og udføre meditation.

Uden denne viden, tror folk, at de er relateret til den objektive verden, der kan opfylde verdslige begær, og håber at demonstrere deres værdi ved hjælp af sensoriske gevinster!

Dette er en alvorlig fejl.

Gentagelse af Guds navn og meditation er for at erhverve ensrettethed opmærksomhed på Herren.
 
 
Spiritual aspirants all over the world will naturally be engaged in repetition of the name and meditation, but first, one has to be clear about the purpose of repeating the name and doing meditation.

Without this knowledge, people believe them to be related to the objective world, capable of satisfying worldly desires, and hope to demonstrate their value by means of sensory gains!

This is a grave error.

Repetition of God’s name and meditation are for acquiring one-pointed attention on the Lord.
     
Top
Top
     
     2010     

Der findes kærlighed i alle og enhver.

Der findes ingen som er berøvet kærlighed i denne verden.

Nogle gange anvender folk ord imod dig med de forkerte intentioner.

I bør ikke blive berørt af en sådan kritik.

Hvis nogen kritiserer dig højlydt, så vil det forsvinde i den blå luft.

Hvis de kritiserer dig i deres eget indre, så vil de selv lide.

I begge tilfælde vil I ikke blive påvirket af det.

På denne måde bør i øve jer i at udvikle sindsligevægt.

Så vil I hverken blive opløftet af ros og ej heller blive nedtrykt over kritik.

Hvis I ønsker at opnå Gud, så må jeres tanker, ord og handlinger være harmoniske.

Harmoni i tanke, ord og handlinger er kendetegn på en ædel person; de der mangler denne harmoni er vægelsindede.

 
 
There is love in one and all.

There is none bereft of love in this world.

Sometimes, people may speak words with wrong intentions against you.

You should not be perturbed by such criticism.

If some one criticizes you loudly, it will vanish in to thin air.

If they criticize you inwardly, then they will suffer.

Either way, you will not be affected by it.

In this manner, you should practice developing equanimity.

Then, you will neither be elated by praise nor be depressed by criticism.

If you want to attain God, you must have harmony in your thoughts, words and deeds.

Harmony in thoughts, words and deeds is the sign of a noble person; those who lack this harmony are wicked.
     
Top
Top
     
     2009     

Den sande rette adfærd ligger i at være fordybet i Guddommelig lyksalighed, den Indre Vision, den faste tro på identiteten af ens sande natur med det Absolutte og erkendelsen af at alt er Guddommelighed.

Disse fire udgør ægte ret adfærd.

Sand adfærd 's mål er at få individet til at opgive tilknytningen til den ydre natur og den illusion som den forårsager.

Den får individet til at erkende sin Virkelighed, eller nærmere af-erkende det som han tidligere har opfattet for virkelig, således at han kan fremstå åbenbaret i sin ægte identitet.

 
 
The true right conducts lies in being immersed in Gods bliss, the Inner Vision, the steady faith in the identity of one's real nature with the Absolute and the realization that all is Divinity.

These four constitute authentic right conduct.

The aim of right conduct is to make the individual give up the attachment to external nature and the illusion it causes.

It makes the individual realize its Reality, or rather, un-realize what it had up to now taken to be real, so that it may stand revealed in its genuine identity.
Top
Top
     
     2008     
 

Menneskets opførsel er baseret på hans tanker.

Tanker er baseret på lyster og ønsker.

Og disse afhænger af det selskab man omgiver sig med.

Er man i ædelt selskab vil det afføde ædle tanker.

Af natur er sindet rent, men det bliver forurenet ved at omgås onde egenskaber.

En renselse af sindet er derfor den primære åndelige øvelse som man bør udføre.

Du må angre de fejl som er begået af hele dit hjerte.

Denne bod vil rense dit sind og gøre det helligt.

 
 
Man's conduct is based on his thoughts.

Thoughts are based on desires.

Desires depend on the company that one keeps.

The company of noble people gives rise to noble thoughts.

The mind by nature is pure, but it gets polluted by association with evil qualities.

Purification of the mind is therefore the main spiritual practice that one has to undertake.

Repent whole heartedly for the mistakes that have been committed.

This penance will purify your mind and make it sacred.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Hele universet er blevet skabt af Gud's Vilje.

Gud skaber universet og opretholder det.

Universet smelter til syvende og sidst sammen med Gud, kilden til dets oprindelse.

Universet der stammer fra den Guddommelige Vilje, kendes som Vishwam.

Den korrekte betydning af Vishwam er, det der er selv-udvidende og fuld af lyksalighed.

Vishwam er ikke blot en manifestation af fysisk masse, det er en direkte manifestation af Gud.

Det er den blotte legemliggørelse af den Kosmiske Personlighed, med alle hans lemmer.

Gud er den primære årsag bag universet.

Universet er en refleksion af Gud.

Vishwam og Vishnu (Gud) er ikke forskellig fra hinanden.

Vishwam er Vishnu's form.

Vishwam symboliserer Gud's udvidende natur, der kun kan forstås gennem skelnen.
 
 
The entire universe has been created out of the Will of God.

God creates the universe and sustains it.

The universe ultimately merges in God, the source of its origin.

The universe, which has originated from the Divine Will, is known as Vishwam.

The correct meaning of Vishwam is that which is self-expansive and full of bliss.

Vishwam is not merely a manifestation of physical matter, it is a direct manifestation of God.

It is the very embodiment of the Cosmic Personality, with all His limbs.

God is the primal cause behind the universe.

The universe is the reflection of God.

Vishwam and Vishnu (God) are not different from each other.

Vishwam is the very form of Vishnu.

The entire creation constitutes various limbs of God.

Vishwam symbolises the expansive nature of God, which can be understood only through discrimination.
     
Top
Top
     
     2006     
 

Kærlighed er blevet beskrevet som noget der ligger udover talen og sindet. Det siges at være ubeskriveligt.

Denne kærlighed kan ikke fås gennem stipendium, rigdom eller fysisk genialitet.

Gud, der er legemliggørelsen af kærlighed, kan kun opnås gennem kærlighed, ligesom den strålende sol kun kan ses gennem dets eget lys.

Der er intet mere værdifuldt i denne verden end Guddommelig kærlighed.

Gud ligger udover alle egenskaber.

Derfor er Hans kærlighed ligeledes udover alle egenskaber.

Da den menneskelige kærlighed styres af egenskaber, så resulterer denne enten i bundethed eller aversion.

Kærlighed bør ikke funderes på forventninger om gevinst eller gengæld.

Den kærlighed der er baseret på sådanne forventninger er en forretningsaftale.

Kærlighed er ikke en handelsvare, det er ikke ligesom at låne noget ud og så få det tilbage.

Det er en spontan gave. Ren kærlighed af denne type kan kun udstråle fra et rent hjerte.

 
 

Love has been described as beyond speech and mind.

It is said to be indescribable.

This love cannot be got through scholarship, wealth or physical prowess.

God, who is the embodiment of love, can be attained only through love, just as the effulgent sun can be seen only by its own light.

There is nothing more precious in this world than Divine love.

God is beyond all attributes.

Hence, His love too is beyond attributes.

Since human love is governed by attributes, it results in either attachment or aversion.

Love should not be based on expectations of reward or return.

Love based on such expectations makes it a business deal.

Love is not an article of commerce; it is not like lending a loan and getting it back.

It is a spontaneous offering.

Pure love of this kind can emanate only from a pure heart.

     
Top
Top
     
     2005     

Lad de smålige ønsker, som du nu nærmer dig til Gud, blive opfyldt eller ej, lad planerne for fremme og fremskridt, som du placerer for Gud, blive realiseret eller ej; Det er jo ikke så vigtigt.

Det primære mål bør være at blive mester for jer selv at holde en intim og konstant fællesskab med det guddommelige, der er i jer såvel som i universet, som du er en del af.

Udvikle denne holdning og velkommen skuffelser, for de hærger dig og tester din styrke

.
 
 
Let the petty wishes for which you now approach God be fulfilled or not, let the plans for promotion and progress which you place before God be realised or not; these are not so important after all.

The primary aim should be to become masters of yourselves, to hold intimate and constant communion with the Divine that is in you as well as in the Universe of which you are a part.

Develop this attitude and welcome disappointments, for they toughen you and test your fortitude.
     
Top
Top
 
     
     2004     

Som en dråbe af vand på en lotus blad forsvinder på ingen tid, selv så bør vi ved, at vores liv er flygtig og vil forsvinde på ingen tid.

Verden er fuld af sorg, den menneskelige krop er fuld af sygdom og vores liv er fuld af turbulente tanker.

Under disse omstændigheder er det muligt at leve fredeligt kun ved efter den guddommelige sti og at komme over alle vores verdslige tilknytninger.

 
 
As a drop of water on a lotus leaf disappears in no time, even so, we should know that our life is transient and will disappear in no time.

The world is full of sorrow, the human body is full of disease and our life is full of turbulent thoughts.

Under these circumstances, it is possible to live in a peaceful manner only by following the Divine path and getting over all our worldly attachments.
 
Top
Top
     
     2003     
 

Når hjertet er rent, er Herren åbenbaret.

Han er dommeren.

Han kan ikke snydes ved lureri eller smiger.

Lægen kan sige, at du ikke har nogen feber for at opbygge din moral, men termometeret kan ikke lyve.

Gud ved, og Gud vil håndtere dig som du fortjener.

Få den tro.

Som snedkeren udformer træet, formes smeden af jern, guldsmeden former guld, så former Herren på sin egen måde som det passer sig bedst for ham, det skabte univers, det mangfoldige vævet af rum og tid og egenskab .

Vid at Herren er grundlaget og få forløst, mist al frygt.
 
 
When the heart is pure, the Lord is revealed.

He is the Judge.

He cannot be decided by trickery or flattery.

The doctor may state that you have no fever to build your morale, but the thermometer cannot lie.

God knows and God will deal with you as you deserve.

Have that faith.

As the carpenter shapes the wood, the blacksmith shapes iron, the goldsmith shapes gold, so the Lord shapes in His own way as the fancy suits Him, created universe, the manifold woven of space and time and trait.

Know that the Lord is the basis and lose all fear.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen