Retur:
 Januar oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder

Dagens ord - 17. Januar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )

Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Søndag

Esoterisk viden om Søndag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Ærke Engle

Månetabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Følg din intuition.
      
     
Og den vejledning der via din intuitionskanal, også kaldet antahkarana kanalen vil blive formidlet til dig.

Oftest som den sagte stille stemme der lyder i dit indre eller når dine spirituelle åndelige vejledere ligger en hånd på din skulder eller puster dig blidt i ansigtet eller der pludseligt dufter af røgelse omkring dig.

Eller at din aktuelle åndelige hjælper lige viser sig for dig - enten i dit indre vist som på en fladskærm der lige befinder sig lidt oven over og foran dig eller simpelthen bare viser sig på DIN indre bevidstheds skærm.

Undrer dig ikke over at der både er farver - lyd - tekst - duft under fremvisningen fra åndelig side af.
      
         
Follow your intuition.
     
 
 

And the guidance that through your intuition channel, also called the antahkarana channel will be conveyed to you.

Most often like the soft quiet voice that sounds inside you or when your spiritual spiritual guides lay a hand on your shoulder or breathe gently into your face or suddenly smell of incense around you.

Or that your current spiritual helper is just appearing to you - either in your inner self as on a flat screen that is just above and in front of you or simply just on the screen of YOUR inner consciousness.

Do not be surprised that there are both colors - sound - text - fragrance during the show from a spiritual side.

     
                                  
 
 
 
Logik - Intellekt - Healing
 
Esoterisk viden om Søndag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Ærke Engle

Månetabel


 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
  
                  

Et liv uden bøn er tomt og meningsløst, for det er denne kommunion med den højere del af dig, der åbner dine øjne for, hvor rigt dette herlige liv er, som er din sande arv.

Lad dine bønner være meget positive og konstruktive, og sig tak for det, du snart skal modtage, endda før du beder om det.

Efterhånden som du beder, vil du føle en enhed, en samhørighed i alt liv, hvor der ikke er nogen adskillelse, for alt er ét.

Bøn forener alt; den får alt til at nærme sig hinanden og skaber fuldkommen enhed.

Tal til Mig og lyt til Mig. Spild aldrig tiden med at trygle Mig om dette eller hint, for det er ikke sand bøn.

Når du trygler om noget, skaber du en adskillelse, og det er Mit ønske, at du til alle tider skal skabe enhed.

Vi er ét. JEG ER i dig; du skal ikke lede efter Mig i det ydre. JEG ER altid her og venter på, at du skal anerkende Mig.

Vedkend dig vor enhed nu; Jeg i dig, og du i Mig.

 
    Eileen Caddy    
 
Life without prayer is empty and meaningless, for it is that communion with the higher part of you which reveals to you the fullness of this glorious life which is your true heritage.

Let your prayers be very positive and constructive, and give thanks for what you are about to receive, even before you pray for it.

As you pray, feel a oneness, a unity in all life where there is no separation, for all is one.

Prayer unites all; it draws all together and creates perfect oneness.

Talk to Me and listen to Me. Never waste time in beseeching Me for this, that and the other, for that is not true prayer.

To beseech is to create separateness, and I want you to create oneness at all times.

We are one, I AM within you; you do not have to search for Me without. I AM always here waiting for you to recognise Me.

Recognise our oneness now; I in you, and you in Me.
                  
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
  
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Følg din skabende energi.
 
     
I samme grad, som du lytter til og følger din intuition, vil du blive en skabende kanal for universets højere magt.

Når du beredvilligt følger den vej, din skabende energi leder dig, kan den højere magt nå igennem dig for at virkeliggøre sit skabende arbejde.

Når det sker, vil du opleve, at du strømmer af energi og forvandler alt omkring dig.

     
Når jeg følger
min intuition, strømmer skabende
energi igennem mig.
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Gud skabte dette Univers på Hans eget initiativ og ordinerede forskellige koder for dens vedligeholdelse og velfungerende.

Der var regler for korrekt adfærd for hver enkelt person og grupper af mennesker.

Disse danner principperne for Retfærdig adfærd.

Retfærdig adfærd betyder, at der skal bruges eller praktiseres.

Det er den hellige beklædning af Herren.

Retfærdig adfærd vedligeholder både ære og værdighed, beskytter og giver skønhed og glæde, giver charme i livet.

Tøjet bevare værdigheden på den person, der bærer dem, Retfærdig adfærd beskytter med værdighed hvert land og dets folk.

Hvert eneste land i verden, har sin egen specielle Retfærdig adfærd eller unikke pligt.

Hvert land er en del af kroppen for Herren, og er beskyttet af den Retfærdige adfærd, der praktiseres.
 
 
God created this Universe on His own initiative and ordained various codes for its upkeep and smooth running.

There were rules of correct conduct for every individual and groups of people.

These form the tenets of Righteous Conduct.

Righteous Conduct means that which is worn or practiced. It is the holy apparel of the Lord.

Righteous Conduct guards both honour and dignity; protects and gives beauty and joy, lending charm to life.

As clothes maintain the dignity of the person who wears them, Righteous Conduct protects the dignity of every country and its people.

Every single country in the world, has its own special Righteous Conduct or unique duty.

Every country is a part of the body of the Lord, and is protected by Righteous Conduct that is practised.
 
Top
Top
     
     2011     
 
Så længe tilknytningen vedvarer til det materielle legeme og ejendele, er det nødvendigt at tilbede et materielt symbol.

Det er kun et middel.

Men mange nedvurderer idol-tilbedelse som en overtro.

Dette er ikke korrekt.

Vi vil finde det umuligt at elske Gud eller tilbede Ham medmindre vi mediterer på nogle Former.

Det er en nødvendig stadium i leveprocessen.

Man må acceptere det som sådan.

Et træs værdi anslås med henvisning til dens frugter.

Fot at opleve det Guddommelige princip har idol tilbedelse været en stor hjælp til mange.

 
 
So long as attachment persists to the material body and possessions, worship of a material symbol is necessary.

It is but a means.

But many decry idol-worship as a superstition.

This is not correct.

We will find it impossible to love God or adore Him unless we meditate on some Form.

That is a necessary stage in the process of living.

One has to accept it as such.

A tree’s value is estimated with reference to its fruits.

To experience the Divine Principle, idol worship is and has been a great help to many.
 
Top
Top
     
     2010     

Gud er til stede overalt, der er ikke nogen steder Han ikke er.

Der er ingen form, der ikke tilhører ham. Men du søger efter Gud og tænker på, at han er i et fjernt sted.

Men Gud er lige foran dig, bag dig, ved siden af dig.

Enhver eneste person omkring dig er en legemliggørelse af Gud.

Hver eneste person omkring dig er en udførelsesform for Gud.

Men du betragter ikke folkene omkring dig som udførelser af guddommelighed.

Du ser på deres form og betragter dem som rene mennesker.

Glem deres form.

Vær fast etableret i følelsen af, at hvor som helst du end ser hen, ser du kun Gud.

Det er kun Ham, der giver alt for vores næring.

Du ser todelt heden i verden når du kun betragter navne og forme.

Hvis du ser bagved navne og former, vil du finde enhed alle steder.
 
 
God is present everywhere; there is no place where He is not present.

There is no form that does not belong to Him. However, you search for God, thinking that He is at some distant place.

But God is in front of you, behind you, beside you.

Every single person around you is an embodiment of God. However, you do not consider the people around you as embodiments of Divinity.

You look at their form and consider them as mere human beings.

Forget the form.

Be firmly established in the feeling that wherever you see it is God only.

It is only He who provides everything for our sustenance.

You see duality in the world since you go by names and forms.

If you see beyond names and forms, you will find unity everywhere.
 
Top
Top
     
     2009     

Du udfører måske et vist antal spirituelle øvelser, men føler dig ikke stolt af dem.

For det første, rens dit hjerte.

Giv ikke plads til den onde duft af verdslige ønsker.

Fyld dit hjerte med duften af gode egenskaber.

Du får ikke meget udbytte af kun at læse bøger eller lytte til diskussioner.

Og hvad er nytten af at synge det Hellige Navn med et forurenet sind?

I dag er verden plaget af alle typer af forurening.

Menneskets tanker, ord og handlinger er også forurenede.

Gør dit hjerte rent.

Udvikl standhaftighed og hengivenhed i dig, for med tillid og tro, er klogskab og visdom nået.

 
 
You may be performing a number of spiritual practices, but do not feel proud of them.

Firstly, purify your heart.

Do not give scope for the foul smell of worldly desires.

Fill your heart with the fragrance of virtues.

You do not get much benefit by merely reading books or listening to discourses.

And, what is the use of chanting the Divine Name with a polluted mind?

Today the world is afflicted with all types of pollution.

Man’s thoughts, words and deeds are also polluted.

Make your hearts pure.

Develop steadfastness and devotion in you, for with faith, wisdom is won.
 
Top
Top
     
     2008     
 

Hvad er spiritualitet?

Det er at beslutte sig for udøvelse af kosmisk bevidsthed.

Spiritualitet har til formål at gøre det muligt for en person at manifestere i al sin fylde den guddommelige kosmiske bevidsthed, der er til stede både indenfor og udenfor sig selv.

Det betyder at slippe af med den dyriske natur og udvikle de guddommelige tendenser inde i sig.

Det betyder at nedbryde barriererne mellem Gud og naturen og etablere deres væsentlige enhed.

I dag tror folk, at åndelighed ikke har nogen relation til det verdslige liv og omvendt.

Dette er en stor fejltagelse.

Sand guddommelighed er en kombination af spiritualitet og sociale forpligtelser.

National enhed og social harmoni er baseret på spiritualitet.

Det er det guddommelige, der forbinder åndelighed og social eksistens.

 
 
What is spirituality?

It is the resolute pursuit of cosmic consciousness.

Spirituality aims at enabling a person to manifest in all its fullness the divine cosmic consciousness that is present both within and outside one self.

It means getting rid of one’s animal nature and developing the divine tendencies within one.

It means breaking down the barriers between God and Nature and establishing their essential oneness.

Today, people think that spirituality has no relation to mundane life, and vice versa.

This is a big mistake.

True divinity is a combination of spirituality and social obligations.

National unity and social harmony are founded upon spirituality.

It is the Divine that links spirituality and social existence.
 
Top
Top
     
     2007     
 

Der er fem aspekter til ethvert af skabelsens objekter; eksistens, bevidsthed, lyksalighed, form og navn.

De første tre; eksistens, bevidsthed og lyksalighed er evige aspekter, de sidste to grundlæggende: navn og form.

Mennesker tilskriver forskellige navne og former til Gud på grundlag af deres egne følelser.

De glemmer de tre hovedprincipper, eksistens, bevidsthed og lyksalighed og formoder at navn og form er den eneste virkelighed.

I virkeligheden er navn og form ikke permanent.

Men folk er overvældet af navn og form og ignorerer eksistens, bevidsthed og lyksalighedens evige principper.

Følgelig bliver de bedraget og har en tendens til at glemme Guds mægtige magt bag navn og form.

 
 
Every object in creation has five aspects namely, existence, consciousness, bliss, form and name.

The first three are eternal principles, whereas name and form are ephemeral. existence, consciousness and bliss are the basis for name and form.

People attribute various names and forms to God on the basis of their own feelings.

They forget the three main principles of existence; consciousness, bliss and assume name and form to be the sole reality.

In reality, name and form are not permanent.

But people are overwhelmed by name and form and ignore the eternal principles of existence, existence and bliss.

Consequently, they are deluded and tend to forget the mighty power of God behind the name and form.
 
Top
Top
     
     2006     
 

Det mennesket har brug for i dag er ikke ideologi.

I stedet for har han behov for sansekontrol.

Uden kontrol af sanserne kan et menneske ikke blive åndelig.

Dette blev udtalt af Sankt Thyagaraja i sangen hvor der siges, at ’uden Åndens fred kan der ikke nogen lykke for nogen, om han er en lærer eller en nybegynder.

Kun gennem selvkontrol kan mennesket opleve fred.

 
 

What man needs today is not ideology.

Instead, he needs sense-control.

Without control of the senses, a man cannot become spiritual.

This was proclaimed by Saint Thyagaraja in his song wherein he said that without peace of the Spirit there can be no happiness for any one, whether he is a scholar or an novice.

Only through self-control can a man experience peace.

 
Top
Top
     
     2005     
 
Service i alle dens former er primært en åndelig disciplin.

Uden den inspiration, der gives af den holdning, er trang til at tjene bundet til at ebbe og vokse tørt, eller det kan forvandle sig til stolthed og pomp.

Tænk et øjeblik over: Tjenert du Gud?

Eller tjener Gud igennem dig?

Når du tilbyder mælk til sultne børn eller giver et tæppe til en medbroder på fortovet, placerer du en Guds gave i et opbevaringssted for det Guddommelige princip.

Gud tjener og han tillader dig at hævde, at du har tjent!

Uden hans vilje, kan ikke engang et blad af græs blive givet.

Fyld hvert øjeblik med taknemmelighed til giveren og modtageren af alle gaver.
 
 

Service in all its forms is primarily a spiritual discipline.

Without the inspiration given by that attitude, the urge to serve is bound to ebb and grow dry, or it may meander into pride and pomp.

Just reflect for a moment: Are you serving God?

Or, is God serving through you?

When you offer milk to a hungry child, or a blanket to a shivering brother on the pavement, you are but placing a gift of God in a repository of the Divine Principle.

God serves and He allows you to claim that you have served!

Without His will, not even a blade of grass can quiver.

Fill every moment with gratitude to the Giver and Recipient of all gifts.

 
Top
Top
     
     2004     
 

For at et træ kan vokse og give frugt og skygge, er der tre essentielle væsentlige ting - vinden, regnen og jorden.

Af større betydning end disse tre er frø´et, uden hvilken et træ aldrig kan vokse.

På samme måde er det ved Guds Vilje, at mennesket er skabt i denne verden.

For ethvert menneske gælder Guds Vilje, at det er skabt af Ham som en frø.

Så længe begær er i mennesket, er det ikke muligt for ham at undslippe at blive født.

 
 
For a tree to grow and provide fruit and shade, there are three essential things - wind, rain and earth.

Of greater importance than these three, is the seed, without which a tree can never grow.

In the same manner, it is by the Will of God, that man is created in this world.

In the case of every man, is it God Will that created him is like a seed.

So long as desires are in man, it is not possible for him to escape being born.
 
Top
Top
     
     2003     
 
Ligesom atmosfærens kulde, som kan fryse vand, former den hengivne hjertes overbevisende smerte Herren i form og attributter, som han længes efter.

Han bøjer sig for din vilje; Han bærer din byrde, forudsat du har fuld tillid til ham.

Herren opfylder dine inderste ønsker i en flash, hvis det overbevisende nok.

Du bør ikke tillade dit sind til at vakle på grund af tvivl eller skuffelse.

Overlade alt til Ham og bliv lettet; det er mennesket uden tro, som bliver kastede omkring på havet som et skib, der er fanget i en storm med hverken ror eller anker.

Den hengivne bærer op og nedture i livet, holdende balance i hans sind hele tiden.

 
 
Like the cold of the atmosphere that can freeze water, the compelling agony of the devotee's heart solidifies the Lord into the shape and the attributes that he yearned for.

He bows to your will; He carries your burden, provided you have full faith in Him.

The Lord fulfils your innermost aspiration in a flash if it is compelling enough.

Only you should not allow your mind to waver due to doubt or disappointment.

Leave all to Him and be at ease; it is the man with no faith that is tossed about on the sea like a ship caught in a storm with neither rudder nor anchor.

The devotee bears the ups and downs of life, keeping the balance of his mind even.

 
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen