Retur:
 Januar oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder

Dagens ord - 19. Januar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )

Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Ærke Engle

Månetabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Ved du at du .......
      
     
Har forbindelse til kilden for alvidenhed og uendelig visdom i dig selv?

At du i virkeligheden bare skal søge indad og opad og spørge den alvidende universelle Gudsbevidsthed, der er alvidende, indeholder al visdom og alkærlig og gerne vil give det fra sig.har retten og beføjelsen til dette - fordi du er barn af samme kilde, på lige fod med alle andre.

Men du skal første spørge - præcis som på det fysiske plan, når du spørger en eller anden fagmand/kvinde om et eller andet.

      
         
Do you know that you .......
     
 
 

Is connected to the source of omniscience and infinite wisdom within yourself?

That you really just have to search inward and upward and ask the omniscient universal God-consciousness, which is omniscient, contains all wisdom and all-loving and would like to give it away. equal footing with everyone else.

But you must first ask - just like on the physical level, when you ask some professional / woman about something.

     
                                  
 
 
 
Guds Vilje
 
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Ærke Engle

Månetabel


 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
  

Du kan ikke håbe på at vokse åndeligt, medmindre du er forberedt på at skulle ændre dig. Disse ændringer kan finde sted i mindre målestok i starten, men efterhånden som du bevæger dig længere og længere ind i det nye, vil de blive mere drastiske og påkrævede.

Sommetider er det nødvendigt med en fuldstændig omvæltning for at kunne begynde at leve på en helt ny måde.

Men det er forbavsende, hvor hurtigt du kan vænne dig til forandring, blot du har modet og er overbevist om, at de ændringer, der finder sted, er for det bedste.

Lad altid fuldkommenhed være dit mål. Bliv ved med at søge udfordringer.

Bliv ved med at række ud efter det tilsyneladende umulige.

Bliv ved med at få en større visdom og forståelse, og vær aldrig på noget tidspunkt tilfreds med at forblive statisk.

Der er altid noget mere, der kan læres. Der er altid noget nyt og vidunderligt at gå på opdagelse efter i livet.

Udvid derfor din bevidsthed og din forestillingsevne, så du gør plads til det.

Bliv ved med at være åben og modtagelig, så du ikke går glip af noget.

 
    Eileen Caddy    
 
You cannot hope to grow spiritually unless you are prepared to change.

Those changes may come in small ways to begin with, but as soon as you move further and further into the new, they will become more drastic and vital.

Sometimes it needs a complete upheaval to bring about a whole new way of life.

But it is amazing how soon you can get used to change as long as you have the courage and conviction that the changes which are taking place are all for the very best. Let perfection always be your aim.

Keep stretching. Keep reaching up to the seemingly impossible.

Keep growing in wisdom and understanding, and never at any time be content to remain static.

There is always something more to be learnt.

There is always something new and wonderful to discover in this life, so expand your consciousness and your imagination to make room for it.

Keep open and receptive so that you miss nothing.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
  
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Højere formål.
 
     

Hver enkelt af os har et betydningsfuldt bidrag at give løbet af dette liv. Jeg kalder dette bidrag vores højere formål.

Det indebærer altid, at du fuldt ud og helt naturligt er dig selv og foretager dig en eller flere ting, som du virkelig elsker at gøre, og som falder dig let.

Efterhånden som du lærer at følge dine følelser, drømme og visioner og at udforske selve det at gøre noget, du elsker, begynder du at opdage dit højere formål.

Hvert øjeblik er et skabelsens øjeblik, og hvert skabelsens øjeblik rummer uendelige muligheder.

     
Ved at være mig selv
og gøre, hvad jeg elsker, yder jeg
et betydningsfuldt bidrag
til livet.
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Tag de fem elementer, komponenterne af dette univers.

Af disse har vand bevægelighed og kulde som dens arbejde; forbrænding og lys er ildens arbejde.

Hvert af de fem elementer har deres entydige arbejde.

Menneskelighed for mennesket og dyreliv for dyr - disse beskytter dem mod tilbagegang.

Hvordan kan ilden være ild, hvis den ikke har forbrændings- og lyskraft?

Det må manifestere sit arbejde for at være sig selv.

Når det taber det, bliver det så livløst som et stykke trækul.

Ligeledes har mennesket også nogle fysiske egenskaber, der er hans livs opgave, man kan kun identificeres som «menneske» når disse evner er til stede.

For at bevare og fremme sådanne kvaliteter og evner er visse former for adfærd og tankegang indbygget ned.

Dette kaldes Unikke Arbejde.

Disse kvaliteter importeres ikke fra et sted udenfor, og det kan heller ikke fjernes.

Det er din egen ægte natur, din entydighed eller ejendommelighed.
 
 
Take the five elements, the components of this Universe.

Of these, water has movement and coldness as its work; combustion and light are the Work of fire.

Each of the five elements have their Unique Work.

Humanity for man and animalistic for animals - these guard them from decline.

How can fire be fire, if it has no power of combustion and light?

It must manifest it´s Unique Work to be itself.

When it loses that, it becomes as lifeless as a piece of charcoal.

Similarly man too has some natural characteristics that are his very life-breath; one can be identified as 'human' only when these abilities are present.

To preserve and foster such qualities and abilities, certain modes of behaviour and lines of thought are laid down.

This is called Unique Work.

These qualities are not imported from somewhere outside, nor can it be removed.

It is your own genuine nature, your uniqueness.
     
Top
Top
     
     2011     
 
Sindet må ikke vandre i alle retninger i flæng som fluen.

Fluen som bor i sødkødsbutikken og flyver efter skraldespanden; fluen (sindet) skal undervises for at forstå sødme og forurening et andet sted, så det ikke forlader sødkødsbutikken og forfølger skraldespanden.

Når sådan undervisning er givet til sindet, kaldes det meditation.

På den anden side, se på bien!

Det har kontakt kun med sødme, den nærmer sig kun blomster, der besidder nektar, den er ikke tiltrukket af andre steder, den flyver ikke der.

Ligeledes skal du opgive alle tilbøjeligheder mod sensorisk attraktion.
 
 
The mind should not be wandering in all directions indiscriminately like the fly.

The fly dwells in the sweetmeat shop and runs after the rubbish carts; the fly (mind) has to be taught to understand the sweetness of the first place and the impurity of the second place, so that it may not desert the sweetmeat shop and pursue the rubbish cart.

When such teaching is imparted to the mind, it is called meditation.

On the other hand, look at the bee!

It has contact only with sweetness; it approaches only flowers that possess nectar; it is not attracted to other places; it does not proceed there at all.

Similarly, you must give up all inclinations towards sensory attraction.
     
Top
Top
     
     2010     

Enhver aspirant må stræbe efter at holde ham selv væk fra kaos, falskhed og grusomhed i verden og praktisere sandhed, retfærdighed, kærlighed og fred hele tiden.

Det er den sande hengivenheds vej.

Dem som søger forening med Gud må kassere værdiløs ros og skyld, påskønnelse og hån, velstand og modgang.

Ingen stor sjæl eller enda en Guddommelig inkarnareret ( Avatar) kan undgå at blive kritiseret og modtage fordømmelse.

I sådanne tilfælde bøjer de sig ikke, men holder fast på sandheden.

Hvis du kommer ud for dette, hold dig selv til hellige bøger og i selskab med Gud´s hengivne.

Afstå fra at diskutere din tro eller overbevisning med uvidende personer.

Når du er rig på oplevelsen af realisering og hengivenhed, så kan du blande frit og endda forsøge at lede andre til den sandhed, du har set og oplevet.

 
 
Every aspirant must strive to keep himself away from the turmoil, falsehood and cruelties of the world, and practice truth, righteousness, love and peace at all times.

This is truly the path of devotion.

Those who seek union with God must discard as worthless both praise and blame, appreciation and derision, prosperity and adversity.

No great soul or even Avatar (Divine Incarnation) can ever escape criticism and blame.

In such instances, they do not bend but hold on to the truth.

With this realization, immerse yourself in holy books and in the company of the devotees of the Lord.

Desist from discussing your belief or conviction with ignorant persons.

When you are rich with the experience of realization and devotion, then you can mix freely and even endeavour to direct others to the truth you have seen and experienced.
     
Top
Top
     
     2009     

Man bør erkende at lige som kroppen kun kan være sund så længe blodet er rent, således kan lyksalighed kun opleves når sindet er opfyldt af tanker om Gud.

Guddommelighed kan ikke opleves gennem eksperimenter.

For at realisere denne iboende guddommelighed i mennesket er den kongelige sti vej for åndelighed.

De ni former for tilbedelse der nævnes i de hellige skrifter åbenbarer ikke direkte Gud, men de viser vejen til Guds-realisation.

Af alle disse er den enkleste at synge Guds navn.

Uanset hvilken form for tilbedelse, bod eller meditation man anvender så er fundamentet Guds navn.

At synge Guds navn er nødvendig når man skal krydse livets turbulente hav.

 
 
One should realize that just as the body can be healthy only so long as the blood is pure, real bliss can be experienced only when the mind is filled with thoughts of God. Divinity cannot be discovered by experiment.

To realize this inherent divinity in man the royal path is the path of spirituality.

The nine forms of devotion mentioned in the scriptures may not directly reveal God, but they do show the path to God-realization.

Of these, chanting the name of the Lord is the simplest.

Whatever form of worship, penance or meditation one may adopt, the foundation is the Lord's name.

Chanting the Lord's name is essential for crossing the turbulent ocean of life.
     
Top
Top
     
     2008     
 

Mennesket bliver ført "væk" ved sin identifikation med kroppen og derfor opfatter han mangfoldigheden i skabelsen.

Faktisk er enhed det, der ligger til grund for den tilsyneladende mangfoldighed.

Uanset hvilke forskelle du ser, er det kun kreationer af dit sind.

Menneskets sind alene er ansvarlig for både hans trældom og befrielse.

Anerkend sandheden om, at den samme guddommelige essens er til stede i alle, og du vil være fri for alle forskelle og konflikter.

 
 
Man is carried away by identification with the body and therefore he perceives diversity in creation.

In fact, unity is what underlies the apparent diversity.

Whatever differences you see are only creations of your mind.

The mind of man alone is responsible for both his bondage and liberation.

Recognise the truth that the same divine essence is present in all and you will be free from all differences and conflicts.
     
Top
Top
     
     2007     
 

Når du udfører ædelt arbejde er det forbundet med forhindringer i begyndelsen.

Men du må ikke miste modet.

Ifælge den Hinduistiske mytologi da mælkehavet blev kærnet af Devaerne (guder) og Danavas (dæmoner), så var det dødelig gift der først opstod.

Men det afskrækkede dem ikke.

De fortsatte deres bestræbelser med urokkelig beslutsomhed og opnåede til slut at frembringe guddommelig nektar.

Vort hjerte kan samenlignes med mælkehavet og spirituelle øvelser er kærneprocessen.

I begyndelsen er der forhindringer når du udfører spirituelle øvelser.

Vi må ikke miste modet ved denne tilsyneladende modgang, men bør fortsætte vore bestræbelser med fuld og fast tro.

Først da kan vi opnå den ophøjede og lyksalige tilstand.

 
 
When you undertake noble work there are bound to be certain obstacles in the beginning.

But you should not lose heart. In the Hindu mythology, when the ocean of milk was churned by the Devas (gods) and Danavas (demons), it was a deadly poison that emerged first.

But that did not deter them.

They continued their efforts with unflinching determination, and ultimately obtained the divine nectar.

Our heart can be compared to the ocean of milk and the spiritual practices to the process of churning.

Initially, there are bound to be obstacles when you undertake spiritual practices.

We should not be discouraged by these obstacles but should continue our efforts with full faith.

Only then can we attain an exalted and blissful state.
     
Top
Top
     
     2006     
 

Mennesket skulle føre uselviske liv.

Dette kan virke svært.

Men i virkeligheden er der ikke noget nemmere end dette.

Det er egoisme der skaber alle slags besværligheder for mennesket.

Selvløs kærlighed giver ikke plads til noget ondt.

Uselvisk kærlighed bliver måske mødt med modstand fra ens slægt, venner og fra verdslige personer.

Men man bør ikke afskrækkes af en sådan modstand.

Kærlighed bør værdsættes som et livsindånding.

Gør kærlighed til fundamentet for alle dine handlinger.

Kærlighed til Gud bør holdes fri for ethvert ønske om gunstbevisninger.

Gud bedømmer den hengivnes kærlighed ved følelsens intensitet og ikke efter antallet af måder, hvorved den udføres.

Kærlighed til Gud betyder ikke at du skal opgive dine pligter.

I udførelsen af disse pligter bør hver handling være en gave til Gud og til Hans behag - Sarva Karma Bhagavath Preethyartham (til Gud’s behag).

Betragt legemet som et bevægeligt tempel hvori Gud bor.

Erkend at Gud altid er med dig og omkring dig.

 
 

Men should lead selfless lives. This may seem difficult.

But, in reality, there is nothing easier than this.

It is selfishness that creates all kinds of difficulties for man.

Selfless love gives no room for any evil.

Selfless love may meet with opposition from one's kith and kin and from worldly persons.

But one should not be deterred by such opposition.

Love should be cherished as one's life breath.

Make love the basis for all your actions.

The love of God should be free from any desire for favours.

God judges the devotee's love by the intensity of the feeling and not by the number of ways in which worship is offered.

Love of God does not mean giving up your duties.

In the performance of these duties, every action should be done as an offering to God and for His pleasure - for the sake of pleasing God.

Look upon the body as a moving temple, wherein God resides.

Recognise that God is always with you and around you.

     
Top
Top
     
     2005     
 

Herren skabte alt i universet, men holdt intet for sig selv.

Hver skabning har fået fuldstændig frihed til at nyde alt, hvad man ønsker.

Men der er én begrænsning.

For hver handling er der en tilsvarende reaktion.

Du er fri til at handle som du vil, underlagt denne regel.

Hvis du misbruger den frihed, der er givet til dig og hengiver dig i uretfærdige gerninger, er konsekvenserne også bundet til at være dårlige.

Disse resultater er ikke forårsaget af Gud.

Herren forvolder ikke skade på nogen.

Alt der sker er konsekvensen af ens egne tanker og handlinger.

 
 
The Lord created everything in the universe, but kept nothing for Himself.

Every creature has been given complete freedom to enjoy anything one desires.

But there is one limitation.

For every action there is a corresponding reaction.

You are free to act as you please, subject to this rule.

If you misuse the freedom given to you and indulge in wrongful deeds, the consequences too are bound to be bad.

These results are not caused by God.

The Lord does not inflict harm on anyone.

Everything that happens is the consequence of one's own thoughts and actions.
     
Top
Top
     
     2004     
 

Vedaerne er optagelser af visioner og guddommelig erfaringer, hvis kilde ikke kan spores til én bestemt person.

De blev åbenbaret af Gud selv, ud af sin egen medfødte barmhjertighed.

Den vediske arv er blevet bevaret rent og ubesmittet til i dag, fordi det blev afleveret fra mesteren til disciplen i regelmæssig rækkefølge.

Da det er tidløst og uden lov, er det værd at acceptere af alle.

Ingen har råd til at negligere eller benægte deres værdi.

 
 
Vedas are the recordings of visions and divine experiences whose source cannot be traced to one particular person.

They were revealed by God Himself, out of his own innate mercy.

The Vedic inheritance has been preserved pure and unsullied even to this day because it was handed down from the master to the disciple, in regular succession.

Since it is timeless and authorless, it is worthy of acceptance by all.

No one can afford to neglect or deny their value.
     
Top
Top
     
     2003     
Lærer Nanak sagde, at mennesket er blinde; uden tro på Gud, uden det flytter du lig.

Dit liv kan være så stort, så rig som Taj Mahal, men Taj er en grav!

Uanset hvilken metode til tilbedelse, hvad navnet eller formen er, er det tro, der betyder noget; det er det der giver liv og energi til højere ting.
 
 
Guru Nanak said that without faith in God, man is blind; without it you are moving corpses.

Your life might be as grand, as rich as the Taj Mahal, but the Taj is a tomb!

Whatever the method of worship, whichever the name or form, it is faith that matters; it is that which gives life and energy for higher things.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen