Retur:
 Februar oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 2 Februar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Lørdag

Stjernetegn Vandmanden

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Gør nu noget ved det - der er kun dig til det....
 
Så praktiser nu det at tænke selvstændigt og ræsonere.

Det vil sige få tanke - ord og handling til at forbinde sig til en helhed.

Din sandhed - er din og det er IKKE ensbetydende med at at det er alle andres - hver fugl synger med sit næb - hvor kedeligt, hvis alle fugle sang samme melodi og i samme TONE art.

Gør nu det der er rigtigt for dig og dine :)
 
   
 
Klog lille mand :)
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Lørdag

Stjernetegn Vandmanden

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 
Der er meget, der skal gøres, men du må lære at kanalisere dine energier i den rigtige retning og ikke øde dem bort ved at fuske med mange aktiviteter.

Det er let at forfalde til det, så det er her, det er nødvendigt med selvdisciplin.

Du må finde ud af, hvad du skal gøre, og så straks gå igang uden at blive fristet til at afprøve hundrede og sytten forskellige ting.

Du har brug for afveksling, og du må være fleksibel, men det betyder ikke, at du skal sprede din energi.

Det er langt bedre at lære én ting og gøre det perfekt end at hengive dig til mange ting og gøre dem dårligt.

Jeg beder dig om ikke at fuske med mange ting, men at være perfektionist i alt, hvad du foretager dig.

Vær villig til at lære og føl aldrig, at du kender alle svarene.

Der er altid noget nyt, der kan læres. Lær at gøre det, du ved, du kan gøre, perfekt.

Lad kun det allerhøjeste være godt nok for dig.
 
    Eileen Caddy    
 
There is much to be done, but you must learn to channel your energies in the right direction and not fritter them away by dabbling in many activities.

It is easy to do, so here is where self-discipline is necessary.

You have to find what you should be doing, and then go straight ahead and not be tempted to try you hand at a hundred and one different tasks.

You need variety and you need to be flexible, but it does not mean to dissipate your energy.

It is far better to learn to do one thing and to do it perfectly than to indulge in many things and do them badly.

I ask you not to be a dabbler in the many, but to be a perfectionist in everything you undertake.

Be willing to learn and never feel that you know all the answers.

There is always something new to learn.

Learn to do what you know you can do perfectly. Let your standards be of the very highest.
  
Click Flag
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
 
 
Et væsen i vores indre.
 
     
Jo mere vi overgiver os til universets magt og stoler på den, jo mere personligt bliver vores forhold til dette højere væsen.

Vi føler bogstaveligt et væsen i vores indre, som vejleder os, elsker os, belærer os og opmuntrer os.

Universet kan være lærer, vejleder, ven, mor, far, elsker, skabende geni, den gode fe – ja, selv julemanden.

Med andre ord kan alt, hvad vi føler, at vi behøver eller ønsker, blive opfyldt gennem denne indre forbindelse.
   
Jeg har
et personligt forhold til
en højere magt.
   
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Tjenester for dine med mennesker er mere nødvendige end service til Herren.

Faktisk, det at betjene en person er lig med at tjene Herren selv.

Det er vejen til sand hengivenhed.

For hvilke større midler kan der være at behage Gud end glæde Hans børn?

De hellige skrifter beskriver Gud som havende tusinde hoveder, øjne og fødder.

Det vil sige, at ethvert levende væsen er Gud.

Selv om der er omtale af tusind hoveder, nævnes der ikke tusind hjerter, der er kun ét hjerte.

Samme blod cirkulerer gennem alle hoveder, øjne, fødder og lemmer.

Når du henvender dig til kroppen, har du retning mod det individuelle.

Når du tjener et menneske, tjener du Gud.

Når dit mål er at tjene og tilbede Gud,vil hvert trin give dig en glædelig kilde og hvert øjeblik, er enhver mulighed en værdifuld gave fra Ham.
 
 
Service to your fellow beings is more needed than service to the Lord.

In fact, serving a person is equal to serving the Lord Himself.

That is the path of true devotion.

For what greater means can there be to please God than that of pleasing His children?

The scripture describes God as having a thousand heads, eyes and feet.

That is to say, every living being is God.

Though there is a mention of a thousand heads, there is no mention of a thousand hearts, there is only one heart.

The same blood circulates through all the heads, eyes, feet and limbs.

When you tend to the limb, you tend to the individual.

When you serve a human being, you serve God.Okay

When your goal is to serve and adore God, every step will yield you a spring of joy, and every moment, every opportunity is a valuable gift from Him.
 
 
Top
Top
 
 
     2011     
 
Når du har lært at køre en motorcykel, kan du køre på enhver vej og under alle forhold.

Men når du skal lære at ride, må du for din egen sikkerhed og for sikkerheden af dem omkring dig, vælge en åben jord og du skal følge visse principper for ligevægt; dette er væsentligt.

På samme måde er det også for dem, der udøver i praksis af meditation og åndelige øvelser skal følge et bestemt kursus.

Ingen forandringer bør foretages i denne rutine.

Indtil målet med din meditation eller din åndelige praksis er nået, skal den veletablerede disciplin og arbejdsstillinger eller den praksis du følger overholdes.

Efter opfyldelsen af mål, det vil sige, når sindet og intellekt er blevet erobret og bragt under kontrol kan du være nedsænket i meditation, uanset hvor du finde dig selv, i en stol, på en klippe eller i en bil!
 
 
Once you have learnt to ride a motorcycle, you can ride on any road and under all conditions.

But when you are just learning to ride, for your own safety and for the safety of those around you, you have to select an open ground and you have to follow certain principles of balance; this is essential.

So too, those who engage in practice of meditation and spiritual exercises have to follow a certain course of training.

No change should be made in this routine.

Until the goal of meditation or your spiritual practice is achieved, the well-established discipline of sitting postures or the practices you follow must be adhered to.

After attainment of the goal, that is, after the mind and the intellect have been conquered and brought under control - you can be immersed in meditation wherever you find yourself: in a chair, on a rock, or in a car!
 
 
Top
Top
 
 
     2010     

Glæde i tider med lykke og sorg i tider med dårlig, fejltagelse af kroppens smerte og sanserne som ens egen - sådan dobbelt holdning og følelse skal overvindes!

Efterhånden skal identifikationen med legemet og sanserne gives op.

Dette er tegn på, at man erhverver selve grundlaget for åndelig visdom.

Hvis du opnår dette stadium, så vil evig glæde og lykke være din, for evigt!

 
 
Joy in times of good fortune and sorrow in times of bad, mistaking the pain of the body and the senses as one's own - such dual attitude and feeling must be overcome!

Gradually the identification with the body and the senses has to be given up.

This is the sign of one acquiring the very foundation of spiritual wisdom.

If you attain this stage, then eternal joy and bliss will be yours, forever!
 
 
Top
Top
 
 
     2009     

Åndelige aspiranter, der ønsker at opnå fred, må hele tiden udøve et dydigt liv og overvinde alle de indledende hindringer.

Fred er som en bjergklippe.

Det kan stå imod de fortsatte oversvømmelser af fristelse fra det onde.

Denne højeste fred behøver ikke søges overalt udenfor.

Det stammer fra selve Antakarana ( dit indre selv ).

 
 
Spiritual aspirant who wants to attain peace has to constantly practise a virtuous life, overcoming all the initial obstacles.

Peace is like a mountain rock.

It can stand up against the continuous floods of temptation from evil.

This supreme peace need not be sought anywhere outside.

It emanates from the Antakarana (inner self) itself.
 
 
Top
Top
 
 
     2008     
 
Udfør al arbejde som et offer til Gud; klassificér ikke noget som 'mit arbejde' og andet som 'Hans arbejde'.

Alt arbejde er Hans; kun Han eksisterer, thi alt i dette mangfoldige univers er Gud set igennem Naturens spejl.

Alt er til opnåelse af det Højeste, og er der for at blive anvendt til dette formål.

Intet må bruges som sig selv eller for sig selv.

Dette er den rette levevis for sandhedens tilhængere.
 
 
Do all work as an offering to God; do not classify some as ‘my work’ and some as ‘His work’.

All work is His; He alone exists, for all this manifold universe is but God seen through the mirror of Nature.

Everything is for the attainment of the Supreme, and to be utilised for that purpose.

Nothing is to be used as itself, for itself.

For the followers of the true, this is the proper way of life.
 
 
Top
Top
 
 
     2007     
 

Enhver der er i besiddelse af en fysisk krop kan ikke undslippe livets omskiftelser.

Døden følger fødsel og sorg følger glæde med samme sikkerhed.

Sukhadukhe Samekruthwa Labhalabhau Jayajayau (man bør have samme sindsligevægt i glæde og sorg, når man mister eller vinder og ved sejr og tab).

Nydelse er et interval mellem to smerter.

Det menneskelige liv er skabt for at undersøge Den Højeste Virkelighed og ikke blot skabt for at spise, drikke og hengive sig til sensuelle nydelser.

Ethvert menneske bør bestræbe sig på at kende sin indre natur og forstå sin sande identitet.

 
 
Anyone donning a physical body cannot escape vicissitudes of life.

Death follows birth and with the same certainty misery follows happiness.

Sukhadukhe Samekruthwa Labhalabhau Jayajayau (one should remain equal-minded in happiness and sorrow, gain and loss, victory and defeat).

Pleasure is an interval between two pains.

Human life is for the purpose of investigating the Supreme Reality and not merely for eating, drinking and indulging in sensual pleasures.

Every human being must make an effort to know his inner nature and understand his true identity.
 
 
Top
Top
 
 
     2006     
 

Herren skaber fjendtlige kræfter for at demonstrere troens kraft på det Guddommelige og for at yde fred og overflod til de troende.

Ligesom en mor giver legetøj og slik til et barn for at glæde det, selvom de ikke er til nogen nytte for hende selv, således skaber Gud bestemte situationer til glæde for tilbederne, for at bringe tilbedelsens dybde frem i lyset.

Vi oplever, selv i de små ting, at deres sande natur først opdages når man erfarer de modsatte elementer.

Hvis én, eksempelvis, ønsker at udvikle fysisk styrke, så må han udsætte kroppen for strenge øvelser.

Selv en diamant må tilskæres og poleres for at fremhæve dens værdi og glans.

 
 
The Lord creates hostile forces to demonstrate the power of faith in the Divine and to confer peace and plenty on the believers.

Just as a mother provides toys and sweets to a child for its pleasure, though they are of no use to her, God creates certain situations for the sake of the devotee, to bring out the depth of his devotion.

Even in small matters, we find that their true nature is discovered only by experiencing the elements opposed to them.

For instance, if one wants to develop physical strength, he has to subject the body to strenuous exercises.

Even a diamond requires be cutting and polishing to enhance its brilliance and value.

 
 
Top
Top
 
 
     2005     
 
Fødslen som et menneske er en sjælden og enestående mulighed.

For et menneske er udstyret med en skelnende intelligens, beføjelse til at vælge det bedste blandt alternative handlings alternativer.

Tungen, der ikke synger navnet på Gud, den hånd, der kender ikke velgørenhed, de år af livet som ikke kender til fred i sindet, talenter som ikke fandt opfyldelse/tilfredshed, et liv hvor der ikke er vundet visdom, et tempel, hvor der ingen atmosfære er af ærbødighed, tale som ikke kommunikerer viden - alle disse er uden nogen værdi.
 
 
Birth as a human being is a rare and unique opportunity.

For, man is endowed with a discriminating intelligence, the power to reason out the best among alternative courses of action.

The tongue that does not chant the name of God, the hand that knows no charity, the years of life that know no peace of mind, talents that do not find fulfillment, a life that has not garnered wisdom, a temple where there is no atmosphere of reverence, speech that does not communicate knowledge - all these are of no worth.
 
 
Top
Top
 
 
     2004     
 
På den kongelige vej til åndelige realisation, er der tre etaper som nævnt i skrifterne: Karmajigyasa, Dharmajigyasa og Brahmajigyasa.

1. Karma Jigyasa - betyder undersøgelse.
2. Dharmajigyasa - aktivitet og adfærd.
3. Brahmajigyasa - undersøgelse.

En person bliver sat til at forespørge ind til Gud og dette vil kun lykkes i denne undersøgelse når hans bevidsthed er blevet uddannet og trænet, skærpet og formet og renset ved undersøgelse i formerne aktivitet og adfærd.

Den der diskriminerer og skelner godt før udøvelse af enhver aktivitet bliver selvfølgelig retfærdiggjort i adfærd og adfærd.
 
 
On the royal road to spiritual realisation, there are three stages as mentioned in the scriptures:

1. Karmajigyasa - inquire in to God.
2. Dharmajigyasa - activity.
3. Brahmajigyasa - conduct.

'Jigyasa' means inquiry.

A person becomes fit to inquire in to God and succeed in that inquiry only when his consciousness has been trained, shaped and purified by inquiry in to the modes of activity and conduct.

He who discriminates well before engaging in any activity will be naturally righteous in conduct and behaviour.
 
 
Top
Top
 
 
     2003     
 
Vismændene i Indien vidste, at mennesket var fundamentalt Guddommelig.

De forsøgte at gøre mennesker bevidste om hans indre virkelighed og udvide gnisten af Guddommelighed i lys, som kan illumine den enkelte og samfundet i strålende kærlighed.

"Mennesket bør ikke overveje at lykke består i at have hus fuld af børn og udstyret med alle bekvemmeligheder til et komfortabelt liv.

Heller ikke kan fred realiseres gennem rigdom, magt eller position.

Fred, er faktisk resultatet af vores handlinger og tanker.
 
 
The sages of India knew that man was fundamentally Divine.

They sought to make man aware of his inner Reality and expand that spark of Divinity into Light that can illumine the individual and society in the splendour of Love. "

Man should not consider that happiness consists in having houseful of children and equipped with all the amenities for comfortable living.

Nor can peace be realized through wealth,power or position.

Peace, indeed, is the outcome of our actions and thoughts.
 
 
Top
Top
 
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen