Retur:
 Februar oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 12 Februar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Tirsdag

Stjernetegn Vandmanden

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Husk nu - der er altid hjælp at få fra .......
 
Englene og Devaer´ne og dine åndelige hjælpere - men ...

Men nogle gange bliver de fra højere sted af, påbudt ikke at sige for meget til dig, fordi en bestemt lektie KAN og SKAL læres i dette liv - nogle gange på den hårde måde, set ud fra vores perspektiv, men som de kærlige væsner de og Gud er, er de omkring dig hele tiden, så du ikke går helt i spåner.

Men hvordan skal du ellers gøre dig den erfarings dannelse, du er smuttet uden om - måske liv efter liv.
 
 
 
Kærlighedens og Visdommens vægt.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Tirsdag

Stjernetegn Vandmanden

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 
Se et perfekt mønster og en perfekt plan løbe gennem dit liv.

Der er ikke noget, der sker tilfældigt.

Selv om det kan se meget mærkeligt ud, ligger alt i Min guddommelige plan. Du ville ikke være der, hvor du er, og gøre det, du gør, på nuværende tidspunkt, hvis Jeg ikke havde lagt Min hånd på dig.

Mine veje er ikke dine veje.

Søg altid at gøre Min vilje.

Jeg ved, hvad der er bedst for dig, så hvorfor kæmpe imod det og tro, at du ved bedst?

Hav absolut tro og tillid til Mig. Vid, at JEG altid ER her, og at Jeg aldrig vil svigte eller forlade dig.

Bliv ved med at komme til Mig.

Lyt til, hvad Jeg har at sige til dig i stilheden, og adlyd Min mindste hvisken.

Lydighed lukker op for et helt nyt liv for dig og frigiver ny energi, som har ligget skjult dybt i dit indre og ventet på at blive sluppet fri, når du er parat og villig til at følge den uden at sætte spørgsmålstegn ved det.
 
    Eileen Caddy    
 
See a perfect pattern and plan running through your life.

There is nothing haphazard.

Even though it may appear to be very strange, all is in My divine plan.

You would not be where you are, doing what you are doing at this time, if I had not laid My hand upon you.

My ways are not your ways.

Seek always to do My will.

I know what is best for you, so why fight against it and think that you know best?

Have absolute faith and trust in Me.

Know that I AM always here and that I will never let you down or forsake you.

Keep turning to Me.

Listen to what I have to say to you in the silence and obey My slightest whisper.

Obedience opens up a whole new life for you and releases new energies which have been hidden deep within you waiting to be released when you are ready and willing to follow them without question.
  
Click Flag
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
At opleve vores følelser.
 
     
Når vi har undertrykt og lukket af for vores følelser, kan vi ikke få forbindelse med vores indre univers.

Vi kan ikke høre vores intuitive stemme, og vi kan ikke glæde os over at være i live.

Når vi er villige til fuldt ud at opleve en særlig følelse som frygt, vrede, ensomhed eller forvirring og tage imod den følelse uden at dømme, så frigøres den blokerede energi hurtigt, og følelsen fortoner sig, så vi kan føle os fredeligere og mere åbne.
   

Jeg accepterer
og oplever alle mine
følelser.

Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Livet er et træ af vrangforestillinger, med alle dens grene, blade og blomster af illusion.

Du kan realisere dette, når alle dine handlinger er dedikeret som ofre til Gud.

Se Ham som saft der kører gennem hver celle; Solen der opvarmer og opbygger hvert atom.

Se Ham i alle og tilbed Ham gennem alle, for Han er alle.

Deltag i aktiviteter, udfyld dem med hengivenhed.

Det er hengivenhed, der helliggør.

Et stykke papir er næsten affald til papirkurven, men hvis indholdet, det der er skrevet på det er et certifikat, værdisætter du det og skatter det; det bliver et pas til forfremmelse i livet.

Det er derfor at det er følelsen bag en handling der tæller, og ikke ydre pomp og vis.

Uden at kende denne hemmelighed til at omdanne hver action eller handling til en akt af Gudstjenester, lider mennesker af skuffelse og sorg.

På hellige steder, hvor der holdes Gudstjenester er sten af ringe værdi formet som Guddommelige former eller idoler.

Men når følelsen af hengivenhed transmuteres til idolet, bliver det den højeste skat for den menneskelige hjerne.
     
     
Life is a tree of delusion, with all its branches, leaves and flowers of maya.

You can realize this, when all your acts are dedicated offerings to God.

See Him as the sap that runs through every cell; the Sun that is warming and building each atom.

See Him in all and worship Him through all, for He is all.

Engage in activity, filling it with devotion.

It is devotion that sanctifies.

A piece of paper is almost a trash, but if the contents of a certificate are written on it, you value and treasure it; it becomes a passport for promotion in life.

Hence it is the bhaava (feelings behind an act) that matters, and not baahya (outward pomp and show).

Without knowing this secret of transforming every action into an act of worship, people suffer from disappointment and grief.

In sacred places of worship, stones of little value are shaped as Divine forms or idols.

But when the feeling of devotion transmutes the idol, it become the highest treasure for the human mind.
 
Top
Top
 
     2011     
 
Når vi overdækker factionalism og fanatisme i vores hjerter i forhold til vores egne specifikke tro eller troen på andre, bringer vi skændsel på os.

Du bør ikke insistere på, at alle skal være bundet til én holdning, eller at alle skal overholde en fortolkning eller kommentar for til udelukkelse af andre mulige forklaringer eller synspunkter, eller at en livsform med alle dens konsekvenser har til en godkendt af nogle et individ eller gruppe.

Indian kultur fastsætter er det en afskyelig synd at udøve manipulerende kraft på nogen, især i spørgsmål omkring det åndelige.
 
 
When we shelter factionalism and fanaticism in our hearts in relation to our own specific faith or the faith of others, we are bringing disgrace on ourselves.

You should not insist that everyone has to be bound to one attitude, or that everyone must abide by one interpretation or commentary only to the exclusion of other possible explanations or points of view, or that the way of life with all its implications has to be the one approved by some one individual or group.

The Bharathiya (Indian) culture lays down that it is a heinous sin to exercise force upon anyone, especially in matters of the Spirit.
 
Top
Top
 
     2010     
 
 
Hver aften er præget af mørke.

Men i aften er det Shivaraathri - Lord Shiva's hellige nat.

Hvad er forskellen mellem Raathri (nat) og Shivaraathri?

For det menneske, der har anerkendt sin guddommelighed, er hver nat Shivaraathri.

For mennesket nedsænket i verdslige bekymringer, er alle nætter de samme.

Den aften er præget af mørke.

Denne aften er markeret med lys.

Spiritualitet er fyret, der breder lys til det menneske, der er fuld af fortvivlelse, nedsænket i umættelige ønsker.

Guds navn er fyret.

Ved at synge navnet, kan navnets bærer realiseres.

At anerkende den guddommelige allestedsnærværelse er formålet med at observere Shivaraathri.

Dette formål tjener ikke ved at faste og holde sig vågen gennem natten.

Disse er kun hjælpemidler til hvad der anses for det ultimative mål.

Men Guds realisering bør ikke blive afskåret til en fjern fremtid.

Det skal tages op her og nu.

Det er formålet med Shivaraathri.
     
     
Every night is marked by darkness.

But tonight it is Shivaraathri (the holy night of Lord Shiva).

What is the difference between Raathri (night) and Shivaraathri?

For the man who has recognized his divinity, every night is Shivaraathri.

For the man immersed in worldly concerns, all nights are the same.

That night is marked by darkness.

This night is marked by light.

Spirituality is the lighthouse that spreads light for the man who is full of despair, immersed in insatiable desires.

The name of God is the lighthouse.

By chanting the name, the bearer of the name can be realized.

To recognize the omnipresence of the Divine is the purpose of observing Shivaraathri.

This purpose is not served by fasting and keeping awake through the night.

These are mere auxiliaries to what is considered the ultimate goal.

But God-realization should not be put off to some distant future.

It has to be taken up here and now.

That is the purpose of Shivaraathri.
 
Top
Top
 
     2009     

Legemet og sindet er tæt forbundne og begge får næring fra mad.

Derfor har vores føde en betydelig påvirkning på individets karakter og skæbne.

Som ernæringen således sindet; som sindet således tanken; som tanken således handlingen.

Alt der opfattes af sindet udgør 'ernæring'.

For den spirituelle aspirant må fødeindtagelsen altid være Sathwic, dvs. ren og moderat i mængde.

Lydene, det visuelle, indtrykkene, ideerne, undervisningen, kontakterne må alle fremme ærbødighed, ydmyghed, balance, ligevægt og enkelhed.

Det er kun den Satviske (Satwic) føde der holder sindet i balance og fuldt ud koncentreret på Gud, dette må man overveje for at opnå fred.
     
     
The body and the mind are closely inter-related and both derive sustenance from food.

Therefore, food has considerable impact on the character and destiny of the individual.

As the food, so the mind; as the mind, so the thought; as the thought, so the act.

All that is perceived by the senses constitute 'food'.

For the Sadhaka (spiritual aspirant), the intake must always be Sathwic, i.e., pure and moderate.

The sounds, the sights, the impressions, the ideas, the lessons, the contacts - all must promote reverence, humility, balance, equanimity and simplicity.

It is only the Sathwic 'food' that will keep the mind on an even keel, fully concentrated on the Atma on which one must contemplate in order to attain peace.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Når du forbereder et måltid så har du måske alle de ingredienser du har brug for, men med mindre du har tændt for komfuret, så kan du ikke lave et spiseligt måltid ud af det.

Sådan er det også med livet, spirituel visdom er den ild der gør den materielle verden og de ydre aktiviteter, spiselige og smagfulde, sunde og glædesfyldte.

Den glæde kaldes Lyksagelighed; den er opløftende, den er oplysende, den er konstruktiv.

Livet i verden er til at opnå frelse.

Det betyder, livet 'her' er med henblik på at nå 'der'.
     
     
When you try to prepare a meal, you may have with you all the materials and ingredients you need but unless you have the fire in the hearth, you cannot cook and make an edible meal out of it.

So too with life, spiritual wisdom is the fire which makes the material world and the external activities, edible and tasty, healthy and joyful.

That joy is called Ananda; it is uplifting, it is illuminating, it is constructive.

Iha-nivaasam (life in the world) is for Para-praapthi (attaining salvation).

That is to say, life 'here' is for the sake of reaching 'there'.
 
Top
Top
 
     2007     
 

Er det legemet der får glæde af at se på noget smukt eller er det Atma (sjælen)?

Hvad er det der nyder den gode mad – kroppen eller ånden?

Hvad er det der nyder duft eller røres af smuk musik?

Når man spørger efter dette finder man ud af at det er Atma der nyder disse ting og ikke den fysiske krop.

Selve legemet er groft i sin opbygning og ude af stand til at opleve glæde.

Man må erkende at ånden transcenderer sindet og intellektet og gennemstrømmer hele kosmos.

Ånden er grundlaget for erkendelse af den ydre verden og erkendelse og oplevelse af den indre verden.

     
     
Is it the body that derives joy from looking at a thing of beauty, or is it the soul?

What is it that relishes the good food that is consumed - the body or the spirit?

What is it that enjoys fragrance or is moved by beautiful music?

On enquiry, it will be found that it is the Atma that is the enjoyer, and not the physical body.

The body by itself is gross and is incapable of experiencing joy.

It must be realized that the spirit transcends the mind and the intellect, and pervades the entire cosmos.

The spirit is the basis for the cognition of the external world and experiencing the inner world.
 
Top
Top
 
     2006     
 

Af alle væsner i denne verden, har mennesket alene den højeste kapacitet til at skelne hvad der er rigtigt og forkert.

På trods af dette, vælger mennesket eftergivende forkerte handlinger.

Konsekvensen er at mennesket bliver et offer for frygt og angst.

Det er derfor vigtigt at energien bliver brugt med skapsindighed og skelne evne på den rigtige måde.

Det enkelte menneske skulle følge diktatet fra hans samvittighed og handle ifølge hans eller hendes iboende ånd.

Mennesket bliver fyldt med angst, når han udfører handlinger imod hans samvittighed.

For at komme af med den angst, må den enkelte udføre alle handlinger i en ånd af dedikation af alle ens handlinger til det Guddommelige.

     
     
Of all beings in this world, man alone has the highest capacity to determine what is right and what is wrong.

In spite of this, he indulges in wrong deeds. Consequently, he becomes a victim of fear and anxiety.

Therefore, the discriminating power has to be used in the right way.

One should follow the dictates of one's conscience and act according to the promptings of the Atma (the Indwelling Spirit).

One is filled with fear when one does something against the injunctions of one's conscience.

To get rid of this fear, one has to perform all actions in a spirit of dedication to the Divine.
 
Top
Top
 
     2005     
 
Angst fjernes ved at placere ens tro i Herren; den tro, som fortæller dig, at uanset hvad der sker, er bedst og at det er Herrens vilje der vil ske.

Ubetinget accept er det bedste panser mod angst.

Sorg udspringer fra egoisme, en følelse af at du ikke fortjener at blive behandlet så dårligt, at du er ladt hjælpeløs.

Når egoismen forsvinder, forsvinder sorgen.

Uvidenhed er bare den fejlagtige identitet/tro på at kroppen er ens sande selv.
     
     
Anxiety is removed by placing one's faith in the Lord; the faith that tells you that whatever happens is for the best and that the Lord's will be done.

Unquestioning acceptance is the best armour against anxiety.

Sorrow springs from egoism, the feeling that one does not deserve to be treated so badly, that one is left helpless.

When egoism goes, sorrow disappears.

Ignorance is just the mistaken identity of the body as one's real self.
 
Top
Top
 
     2004     
 
Mennesket er ikke kun en simpel kombination af det fysiske, den mentale og intellektuelle, men også åndeligt.

Han er indhyllet i fem hylstre: kroppen, kappe af livs kraft, sindets kappe, intelligens kappe og Lyksagelighedens kappe ånden.

De gamle skrifter siger, at hver af disse blikrør er hellige og suffused med guddommelighed.
 
 
Man is not a mere combination of the physical, the mental and the intellectual, but also the spiritual.

He is enveloped in five sheaths: gross body, the sheath of life force, sheath of the mind, the sheath of the intelligence and the blissful sheath of the spirit.

The ancient scriptures state that each of these sheaths) are sacred and suffused with Divinity.
 
Top
Top
 
     2003     
 
Frem for alt i dette øjeblik er det presserende, at alle bør søge sandheden, det rene og permanente.

For der er i øjeblikket en vrangforestilling om værdier.

Selv lederne af befolkninger deler den falske hypotese, at lykke kan opnås ved hjælp af velstand eller sundhed eller ejendom eller beklædningsgenstande eller dyrkning af færdigheder i håndværk og fremstilling!

Verden er fuld af mennesker, der lider af sindssyge men som stadig er uden for anstalter!

Når had indhyller et land, vil selv almindelige folk pludseligt blive gale og opfører sig som vilde.
     
     
Above all, at this moment, it is urgent that everyone should inquire in the true, the pure, and the permanent.

For there is at present a delusion about values.

Even the leaders of peoples are hugging the false hypothesis that happiness can be achieved by means of wealth or health or property or clothing or the cultivation of skills in handicraft and manufacture!

The world is full of people who suffer from insanity but who are still outside the asylums!

Suddenly, when hatred envelopes a country, even ordinary sane people go mad and behave like savages.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen