Retur:
 Februar oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 13. Februar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Torsdag

Stjernetegn Vandmanden

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Husk nu - der er altid hjælp at få fra .......
 
Englene og Devaer´ne og dine åndelige hjælpere - men ...

Men nogle gange bliver de fra højere sted af, påbudt ikke at sige for meget til dig, fordi en bestemt lektie KAN og SKAL læres i dette liv - nogle gange på den hårde måde, set ud fra vores perspektiv, men som de kærlige væsner de og Gud er, er de omkring dig hele tiden, så du ikke går helt i spåner.

Men hvordan skal du ellers gøre dig den erfarings dannelse, du er smuttet uden om - måske liv efter liv.
 
 
Mere om Buddha - klik her.
Ligevægtens Buddha
 
     
  Var Visdommens og realismens store lærer. Han har i mange år medvirket ved den ældgamle Wesak-fest i Østen, hvor Han kanaliserede en dual kraftstrøm af Goodwill fra Den Planetariske Logos og, mere styret, fra Sanat Kumara.

I årene 1936 – 43 blev der ved Wesak fuldmånerne (i Tyrens tegn) arbejdet mere intenst på at gøre verdenstjenerne i Øst og Vest, mere bevidste om kraftoverførslen, og mere samarbejdsvillige i at formidle Goodwill ud i Verden.

Siden da er Wesak blevet mere kendt i Vesten, hvor den nu fejres som en af årets store højtider.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Torsdag

Stjernetegn Vandmanden

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Månetabel
 
 
     Eileen Caddy     
  
Click Flag
 
Træk på den uendelige kilde af kraft og styrke i dit indre, så vil du opdage, at du gør tilsyneladende overnaturlige ting, blot fordi du arbejder med Mine guddommelige love.

Alt kan ske, for Mine love er de nøgler, der åbner alle døre og gør alle ting mulige.

Anerkend dem som Mine love, og undlad aldrig at sige evindeligt tak for dem, og brug dem til Min ære og Min pris og til gavn for helheden.

På den måde kan de mest vidunderlige ting komme til at ske, fordi de bruges rigtigt, og alle vil få glæde af dem.

Hvis kraften bruges rigtigt efter Min anvisning, kan det ændre historiens gang og skabe den nye himmel og nye jord.

Hvis den bruges forkert, bringer den kun ødelæggelse og fordærv.

Kraft er noget, der ikke må leges med, men skal omgås med stor respekt.

JEG ER kraft.

Jeg holder hele skabelsen i Min hånd, og du er en del af denne helhed.

Gå ind i den, og find din retmæssige plads i den.
 
    Eileen Caddy    
 
Draw from the infinite source of power and strength within, and you will find yourself doing seemingly supernatural things simply because you are working with My divine laws.

Anything can happen, for My laws are the keys that open all doors and make allthings possible.

Recognise them as My laws, and never fail to give eternal thanks for them, and use them to My honour and glory and for the benefit of the whole.

Then only the most wonderful happenings can come out of their right use, and all shall benefit from them.

Power used aright under My guidance can change the course of history, creating the new heaven and new earth.

Used wrongly, it can bring only devastation and destruction.

Power is something that must not be played with, but must be treated with great respect.

I AM power.

I hold all creation in My hand, and you are part of that whole.

Blend with it, and find your rightful place in it.
  
Click Flag
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Regnbuefarver i livet.
 
     

Der findes ikke negative eller positive følelser. Vi gør dem negative eller positive ved vores afvisning eller accept af dem.

Alle følelser er en del af den vidunderlige, evigtforanderlige fornemmelse af at være i live.

Hvis vi elsker alle de forskellige følelser, bliver de som et væld af regnbuefarver i livet.

   

Alle mine
følelser er naturlige
livsudtryk.

   
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Det menneskelige legeme er i stand til at udføre store eventyrlige ting.

Det er en gave fra Gud.

Det skal bruges som en tømmerflåde, hvorpå du kan krydse livets strømfulde hav, som ligger mellem livet og døden, mellem trældom og befrielse.

Bliv bevidst om denne primære pligt, mens dine mentale evner endnu er intakte.

Vågn op, mens din skelneevne endnu er skarp.

Udsæt ikke din færd på denne tømmerflåde, for snart er den måske ubrugelig.
     
     
Human body is capable of great adventure.

It is a gift from God.

It is to be used as a raft on which you can cross this never calm sea of life that lies between life and death, bondage and liberation.

Awaken to this primary duty while your mental faculties are keen.

Awaken while your power of discrimination is sharp.

Do not postpone the launching of yhe raft for it may become unserviceable soon.
 
Top
Top
 
     2011     
 
Uanset opgaven du deltager i, gør det med koncentration, det vil udvikle både selvtillid og selv respekt, for de er resultatet af éns sind.

Sindet kan enten lære det dårlige eller gode, og koncentreret opmærksomhed skal være med til at holde sindet till kun at være tilsluttet gode signaler.

Succes eller fiasko i den gode opgave afhænger af en-pointedness (at være komplet fokuseret eller koncentreret, værende komplet - 100% tilstede, værende totalt til stede i det nuværende øjeblik).

En-punktethed vil øge magt og dygtighed.

Men de kan ikke vindes uden at erobre de verdslige længslers, der prøver at distrahere sindet.

Denne ene-punktethed, denne erobring af sindet, kan erhverves gennem udøvelsen af meditation.
     
     
Whatever the task one is engaged in, doing it with concentration will develop both self-confidence and self respect, for they are the result of the attitude of one’s mind.

The mind may lean on either the bad or the good, and concentrated attention must be employed to keep the mind attached only to good promptings.

Success or failure in the good task depends upon one-pointedness.

One-pointedness will increase one's power and skill.

But it cannot be won without conquering the worldly cravings that distract the mind.

This one-pointedness, this conquest of the mind, is acquired through the exercise of meditation.
     
Top
Top
     
     2010     
 
 
Når du er klar erkender Shivoham (Jeg Er Shiva), så du har all den lykke, all den gunst, som der er.

Shiva er ikke søges på toppen af et fjernt område af bjerge, eller i nogle andre særlige steder.

Du må have hørt, at synd og fortjeneste er forbundet med de handlinger, som mennesket gøre; så også Shiva er forbundet med hver tanke, ord og gerning, for han er energien, magten, den intelligens, der ligger bag hver af dem.
     
     
When you realise Shivoham (I am Shiva), then, you have all the happiness, all the auspiciousness that there is.

Shiva is not to be sought on the peak of a distant range of mountains, or in some other special place.

You must have heard that sin and merit are inherent in the acts that men do; so too, Shiva is inherent in every thought, word and deed, for He is the energy, the power, the intelligence that is behind each of them.
     
Top
Top
     
     2009     

Mennesket fødes med hjælpeløst klagende gråd; de burde forlade denne verden med et glædesfyldt smil.

Dette er formålet med livet mellem fødsel og død.

Men disse år spildes nu.

Gud, som er ankeret, der redder mennesket fra sorgens og fortvivlelsens storm, bliver forsømt og ignoreret.

Mennesket kastes fra et ønske til det næste, en sorg til den næste, indtil det er blændet af fortvivlelse og udmattet af forpurret stræben.

De fleste sygdomme er årsag til denne fortvivlelse og udmattelse.

     
     
Men are born with a helpless lamenting cry; they should depart from the world with a smile of joy.

That is the purpose of the years of life in between.

But those years are wasted now.

God, who is the anchor that saves man from the tempests of grief and despair, is neglected and ignored.

Man is tossed about from one want to another, one grief to another, until he is blinded by despair and exhausted by foiled pursuits.

Most illnesses are due to this despair and this exhaustion.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Gud er legemliggørelsen af lyksalighed, fred og kærlighed, men, uden at vide at alle disse eksisterer i én selv, søger mennesket dem i den ydre verden og udmatter sig selv i denne skuffende stræben.

De fugle der flyver langt fra masten på et skib ude på havet må vende tilbage til den selvsamme mast, for de har intet andet sted at hvile deres trætte vinger.

I mangel på denne spirituelle visdom, så vil alle bestræbelser på at søge spirituel lyksalighed og fred være nyttesløse.
 
 
Atma is the embodiment of bliss, peace and love, but, without knowing that all these exist in oneself, man seeks them from outside and exhausts himself in that disappointing pursuit.

Birds that fly far from the mast of a ship on high seas have to return to that very mast, for they have no other place to fold their tired wings and rest.

Devoid of this Jnana (spiritual wisdom), all efforts to seek spiritual bliss and peace will be futile.
     
Top
Top
     
     2007     
 

De fleste mennesker i dag har ingen ide om hvad hengivelse er og hvad spirituel øvelse er.

De forskellige former for tilbedelse, pilgrimsrejser, meditation og så videre ligestilles med tilbedelse.

Disse er ikke hengivenhed.

De kan når det er bedst yde en mental tilfredsstillelse.

Så længe du tror at Gud findes udenfor dig selv, kvalificerer du dig ikke til den Guddommelige Nåde.

Hengivenhedens sande mærke er at erkende at Gud er indeni dig, omkring dig og alle steder.

Du må udvikle tro på at du selv er en manifestation af Gud.

     
     
Most people today have no idea of what is devotion and what is spiritual discipline.

Different forms of worship, pilgrimages, meditation and the like, are equated with devotion.

These are not the indices of devotion.

They can at best confer some mental satisfaction.

As long as you think God is somewhere outside you, you cannot qualify for the Divine Grace.

The true mark of devotion is to recognise that God is within you, around you and everywhere.

You must develop faith that you are yourself a manifestation of God.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Det vi i dag må søge at opleve er enhed i forskelligheden.

Alle eksistenser er manifestationer af det Guddommelige.

Det er først når enhed er oplevet i alle former at det Guddommelige kan begribes.

Adwaita (Enhed) udtrykkes i tre former:
1. Bhaava-Adwaita (enhed i den mentale holdning).
I Bhaava-Adwaita erkender man at det Guddommelige er den underliggende virkelighed i hele kosmos.

2. Kriya-Adwaita (enhed udtrykt i handling)
I Kriya-Adwaita, alle handlinger ses som et offer til det Guddommelige og bliver herigennem guddommeliggjort.

3. Padaartha-Adwaita (enhed som det ses i alle objekter).
Padaartha-Adwaita indebærer at erkende at alle eksistenser eller alle objekter i universet er sammensat af de samme fem elementer (æter/det æteriske, luft, ild, vand og jord) som er guddommelige af oprindelse.
     
     
What we have to strive to experience today is Ekatwam (unity in diversity).

All beings are manifestations of the Divine.

It is first when unity is experienced that Divinity can be understood.

Adwaita (Unity) is expressed in three forms:
1. Bhaava-Adwaita (unity in mental attitude)
In Bhaawa-Adwaita one recognizes that the Divine is the underlying reality in Cosmos.

2. Kriya-Adwaita (unity expressed in action).
In Kriya-Adwaita all actions are seen as an offering to the Divine and is made divine through this.

3. Padaartha-Adwaita (unity as it is seen in all objects).
Padaartha-Adwaita entails the recognition that all beings or all beings in the universe is composed by the five elements (ether, air, fire, water and earth) which all are divine in origin.
     
Top
Top
     
     2005     
 

Hvis en person ønsker at opnå succes i hans liv, bør han have tre gode kvaliteter i ham.

Den første er at have en fast og urokkelig tro på behovet for at være god.

Andet er at være fri for had, jalousi og ego.

Tredje er at kunne værdsætte og nyde når han ser en anden enkelte eller samfundet omkring ham gør godt arbejde.

Det er gennem disse tre kvaliteter, at en persons storhed vil komme til at være kendt.

 
 
If an individual wants to attain success in his life, he should have three good qualities in him.

The first is to have firm and unwavering faith in the need for being good.

The second is to be free from hatred, jealousy and ego.

The third is to be able to appreciate and enjoy when he sees another individual or the society around him doing good work.

It is through these three qualities that a person's greatness will come to be known.
     
Top
Top
     
     2004     
 

Menneskets vision, som er nu vendt i udadgående retning mod fænomernes univers, bør vendes indad mod den indre iboende ånd.

En bør manifestere den Guddommelige bevidsthed som er forbundet med ham.

Han skulle/bør tillægge selv til bevidstheden som en åndelig disciplin.

Dette kaldes "bevidst realisation af den indre guddommelighed."

Det første trin er at udvikle bevidstheden om Guddommelighed inden i.

Det næste trin er at indse, at den Guddommelighed, der er inden i en selv, ligeledes findes i alle andre også.

Den enkelte skal erkende, at det slør, der vises til at adskille ham fra andre er født af illusion og der bør gøres alt for at fjerne den.

Først da vil det være muligt at opleve enheden af alle levende væsener.

     
     
Man's vision which is now turned outward towards the phenomenal universe, should be turned inwards towards the indwelling spirit.

One should manifest the divine consciousness inherent in him.

He should submit himself to that consciousness as a spiritual discipline.

This is called the "Conscious realisation of the inner Divinity."

The first step is to develop awareness of the Divinity within.

The next step is to realise that the divinity that is within one's self is equally present in all others also.

One must recognise that the veil that appears to separate him from others is born of delusion and every effort should be made to remove it.

Only then will it be possible to experience the oneness of all living beings.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Folk er så travlt i verdslige anliggender, at de ikke ønsker at tænke selv, så dette er en tid med konserverede fødevarer, og ønsker om hurtige resultater.

I dag oplever vi kommercialiseringen af den antikke videnskab af yoga.

Selv narkotika anvendes for at opnå mystiske erfaringer; dette kunne betegnes som «instant meditation', ligesom instant (øjebliks) kaffe.

Hvad rishis (inspirerede digtere) fra tidligere opnåede gennem livslange bodsøvelser og selvdisciplin kan nu anses for at være overflødige og menneskeheden mener at alle øjeblikkeligt kan transendere ind i den højere virkelighed/kongesånd ved blot skubbe på en knap eller indtage narkotika.
     
     
People are so busy in worldly affairs that they do not want to think for themselves since this is the era of canned food, and wants quick results.

We are today witnessing the commercialisation of the ancient science of yoga.

Even drugs are being used in order to obtain mystical experiences; this could be termed as ‘instant meditation’, like instant coffee.

What rishis of the past achieved through lifelong penance and self-discipline can now be deemed to be redundant and mankind considers that anyone can instantly transcend into the higher realms of the spirit just by pushing a button or consuming a drug.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen