Retur:
 Februar oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 14 Februar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Torsdag

Stjernetegn Vandmanden

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Vær nu venlig at generindre .............
 
At du er DEN bevidsthed - der har det hele i dig og bare skal spørge.

At du sammen med alle andre på den klode - har samme kilde.

Men sammenfattet i fantastisk mange nuancerede og forskellige personligheder, med lige så forskellige kvaliteter - men alle med valgmuligheder, så de hver især kan "skabe" og lære NYT.
 
 
Masker i hverdagen.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Torsdag

Stjernetegn Vandmanden

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 
Luften er ladet med kærlighed.

Føl varmen fra den, glæden fra den, og friheden, der kommer med den.

Kærlighed er en indre tilstand.

Det er ikke nødvendigt at tale om den, for den udtrykker sig på hundredeogsytten forskellige måder: et blik, en berøring, en handling.

Kærlighed er overalt, men du må være årvågen over for den for at kunne værdsætte den fuldtud.

Den luft, du indånder, er overalt, men du tager det hele for givet, hvis du ikke standser op og bliver opmærksom på det, og at luften holder dig i live.

Tag intet for givet, for når du gør det, tager det al glæden og gnisten ud af livet.

Kærligheden starter i det små og vokser sig større og større.

Når I virkelig elsker hinanden, har I tillid til hinanden og tror på hinanden.

Lad denne kærlighed blive ved med at strømme og lad ikke noget stå i vejen for den.

Lad Min guddommelige kærlighed strømme gennem alt, så vil du opleve den fred, der overgår al forstand.
 
    Eileen Caddy    
 
Draw from the infinite source of power and strength within, and you will find yourself doing seemingly supernatural things simply because you are working with My divine laws.

Anything can happen, for My laws are the keys that open all doors and make allthings possible.

Recognise them as My laws, and never fail to give eternal thanks for them, and use them to My honour and glory and for the benefit of the whole.

Then only the most wonderful happenings can come out of their right use, and all shall benefit from them.

Power used aright under My guidance can change the course of history, creating the new heaven and new earth.

Used wrongly, it can bring only devastation and destruction.

Power is something that must not be played with, but must be treated with great respect.

I AM power.

I hold all creation in My hand, and you are part of that whole.

Blend with it, and find your rightful place in it.
 
  
Click Flag
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Forelsket i os selv.
 
     
Når vi bliver forelsket i et andet menneske, bliver vi også forelsket i de sider af os selv, som vi ser afspejlet i den anden.

Vi føler måske, at den elskede har egenskaber, som vi ikke har, men de egenskaber findes også i os, men er endnu uopdagede eller uudviklede.

Tænk i dag på hvert menneske, du elsker, og forestil dig ham eller hende som et spejl, der afspejler din egen skønhed og elskelighed.

Jo mere du kan elske dig selv gennem disse afspejlinger, jo inderligere kan du elske og værdsætte andre.
   

Jeg
forelsker mig
i mig selv.

   
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Hvis der spildes noget kogende på kroppen, skal vi anvende nogle bandager og dække det med forbinding indtil det helbreder.

Hvis du ikke gør dette, er det sandsynligt at blive inficeret og forårsage stor skade senere.

Derefter må du nu og da rense det med rent vand, anvende bandagen igen og lægge ny forbinding på.

På den samme måde er det i vores liv er der denne særlige kogende tendens, som er kommet i vores krop, i denne form af «Jeg».

Hvis du vil virkelig kurere denne kogende tendens af «Jeg», villle du skulle vaske det hver dag med vandets kærlighed, anvende salvelsen fra troens bæger og binde forbindingen ydmyghed omkring det.

Dette vil kurere den sygdom, der har brød ud med denne kog af 'Jeg'.
     
     
If there is a boil on the body, we apply some ointment and cover it with a bandage until it heals.

If you do not do this, it is likely to become septic and cause great harm later on.

Now and then one has to clean it with pure water, apply the ointment again and put on a new bandage.

In the same way in our life, there is this particular boil which has come up in our body, in the form of 'I'.

If you want to really cure this boil of 'I', you will have to wash it every day with the waters of love, apply the ointment of faith and tie the bandage of humility around it.

This will cure the disease that has erupted with this boil of 'I’.
     
Top
Top
     
     2011     
 
Alle mener, at der utvivlsomt er en transcendent evig magt, og at alt dette er stammer fra det, og at alt dette skal flette i det igen.

Denne tro er kendetegnet ved en sand hengivenhed.

Spørgsmålet om Guds natur og karakteristika, som vi tror på, er irrelevant; det er ikke så vigtigt.

Lad os ikke bestride de forskellige synspunkter, der adskiller mennesker.

Det er nok for os, hvis Gud accepteres og fremhæves.

Dette er grunden til, at Gud giver sin nåde til alle dem, der prædiker ethvert navn og enhver form, der kan tiltrække og inspirere mennesket, som helligt og gyldigt.

Må denne tro vokse yderligere.

Må denne tro vokse mere.

For det bringer mere åndelige fremskridt, jo mere der handles på det.

Kun, aspirationen skal være relateret til Gud.

     
     

Everyone believes that there is undoubtedly One Transcendent Eternal Power, and that all this has originated from It, and that all this has to merge in It again.

This belief is the hallmark of a true devotee.

The question regarding the nature and characteristics of God that we believe in is irrelevant; it is not so important.

Let us not dispute about the various points of view that divide people.

It is enough for us if God is accepted and emphasized.

This is the reason why God confers His grace on all those who preach any Name and any Form that can attract and inspire man, as sacred and valid.

May this faith grow more.

For, it brings more spiritual progress the more it is acted upon.

Only, the aspiration must be related to God.

     
Top
Top
     
     2010     
 
 
Menneskene har lært øjnene, ørene og tungen den luxus af skulle modtage konstante nyheder.

Nu skal du lære dem de modsatte tendenser.

Sindet skal vendes imod det gode og aktiviteter skal hver minut undersøges fra dette standpunkt.

Hver gerning er en mejsel, hvormed menneskets sten er formet.

Et fejlagtigt slag kan ødelægge og forstyrre klippen.

Derfor gør selv de mindste handlinger med stor omhu og hengivenhed.
     
     
People have taught the eyes, the ears and the tongue the luxury of constant novelty.

Now, you must teach them the opposite tendencies.

The mind should be turned towards the good and the activities of every minute should be examined from that standpoint.

Each deed is a chisel by which the rock of the human personality is being shaped.

A wrong stroke may spoil and disfigure the rock.

Therefore, do even the tiniest of the acts with great care and devotion.
     
Top
Top
     
     2009     

Et hjem hvor familiens medlemmer lever deres liv i overensstemmelse med ædle idealer, hvor de sammen synger til Herrens navns ære og bruger tid på at udføre gode gerninger, hvor sandhedens, fredens og kærlighedens værdier er højeste hersker, hvor man jævnligt studerer de hellige bøger, hvor sanserne er under kontrol og hvor der findes lige kærlighed og respekt for alle eksistenser ud fra viden om den grundlæggende enhed for al skabelse – sådan et hjem er i sandhed himlen på jorden.
     
     
A home where the members of the family are leading their lives in keeping with noble ideals, where they together sing the glory of the Lord's name and spend their time in performing good deeds, where the values of truth, peace and love reign supreme, where regular study of holy books are undertaken, where the senses are under control, and where there is equal love and respect for all creation prompted by the knowledge of the basic unity of all creation - such a home is verily heaven on earth.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Livet er en kampagne mod ens indre fjender; det er en kamp med forhindringer, fristelser, trængsler og tøven.

Disse fjender er inden for mennesket, og kampen må derfor være uophørlig og evig.

Ligesom en virus der trives i blodet, så dræner lasterne, lysten, grådigheden, hadet, ondskaben, stoltheden og misundelse energien og troen i mennesket og ødelægger ham.
     
     
Life is a campaign against one's inner foes; it is a battle with obstacles, temptations, hardships and hesitations.

These foes are within man and so, the battle has to be incessant and perpetual.

Like the virus that thrives in the bloodstream, the vices of lust, greed, hate, malice, pride and envy sap the energy and faith of man and ruin him.
     
Top
Top
     
     2007     
 
På et tidspunkt er vi glade og en anden gang er vi sorgfulde.

Det samme objekt, der er en kilde til lykke, viser sig at være en kilde til smerte med tidenes forløb.

Derfor er glæde og sorg kun mentale sind, og de genstande, som selv er underlagt forandringer, kan ikke give os varig lykke.

Uanset hvad der er forbigående, kan det ikke være rigtigt.

At vide, at nydelsens liv er naturligt fjendtlig over for alvorlig åndelig indsats, betragter gode mennesker vanskeligheder som træde sten til et højere liv.

     
     
At one time we are joyous and at another time we are sorrowful.

The same object which is a source of happiness turns out to be a source of agony with the passage of time.

Therefore, joy and grief are only states of mind and the objects which are themselves subject to change cannot give us lasting happiness.

Whatever is transient cannot be real.

Knowing that the life of enjoyment is naturally inimical to serious spiritual effort, good people consider difficulties as stepping stones to a higher life.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Kærlighed bør være fri for følelser af forventning om tilbagesendelse eller belønning.

Kærlighed, der opstår ud fra et ønske om noget til gengæld, er ikke sand kærlighed.

Man bør dyrke helt uselvisk og ubetinget kærlighed, det er den enkelte menneskes bundne pligt.

Du bør ikke bede til Gud efter gunstbevisninger.

Grunden til dette er, at ingen ved hvilke umådeligt kostbare, guddommelige og storslåede skatte der befinder sig i den Guddommelige Nådes skatkiste og venter på at blive overdraget til mennesket.

Derfor bør man ikke søge fra Gud, heller ikke ønske eller bede om trivielle småting.

Det mest værdifulde og ønskværdige, mere end noget andet, er Gud’s kærlighed.

Ønsker du at bede Gud om noget så bed til Ham således: ”Åh Herre! Lad mig modtage dig og kun dig.”

Når du én gang har sikret dig Herren, så kan du få hvad som helst du måtte ønske.
     
     
Love should be free from feelings of expectation of any return or reward.

Love which arises out of a desire for something in return is not true love.

One should cultivate utterly selfless and unconditional love, this is the bounden duty of every man.

You should not pray to God seeking any favours.

The reason for this is that no one knows what immensely precious, divine and magnificent treasures lie in the treasure-house of Divine Grace waiting to be conferred on man.

Hence, man should not seek from God, nor desire, nor pray for some petty trifles.

More precious and desirable than anything else is God's love.

If you wish to ask for anything from God, pray to Him thus - "Oh Lord! Let me have you and you alone."

Once you have secured the Lord, you can get anything you wish for.
     
Top
Top
     
     2005     
 

I skabelsen er ikke ét objekt ligesom en anden.

Ikke to mennesker er ens, for hver har sin egenejendommelige oplevelser.

Hvorfor, selv den samme person fortsætter med at ændre sig med tiden, da han passerer gennem barndom, ungdom, middelalder og endelig senilitet.

Mennesket må søge tilflugt i den uforanderlige Gud, hvorfra al mangfoldighed opstår, og hvori det fusionerer.

Først da kan mennesket sikre varig fred og tilfredshed.

     
     
In Creation, no one object is like another.

No two humans are similar, for each has his own peculiar experiences.

Why, even the same individual keeps changing with time as he passes through infancy, youth, middle-age and finally senility.

Man must seek refuge in the changeless God from which all diversity emerges and into which it merges.

Only then can man secure lasting peace and contentment.
     
Top
Top
     
     2004     
 

Den uløselige forbindelse mellem den fænomenale verden udenfor og verden af bevidsthed inden i unddrager sig forståelsen for almindelige mennesker.

Nedsænket i ønsker af at nyde verdslige fornøjelser, forsøger de ikke forsøge at finde den grænseløse glæde, der kan udledes af den indre ånd.

Dette er fordi alle sanseorganerne kun er åbne for erfaringer udefra.

Kun få udvikler den indre vision og nyde den åndelige lyksalighed inden.

     
     
The inextricable connection between the phenomenal world outside and the world of consciousness inside eludes the understanding of ordinary people.

Immersed in the desires of enjoying worldly pleasures, they do not attempt to discover the boundless joy that can be derived from the inner spirit.

This is because all the sense organs are open only to the experiences from the outside.

Only a few develop the inner vision and enjoy the spiritual bliss within.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Årsagerne er mange og komplekse, hvorfor alt dette er sket.

Det er endnu vanskeligere at forudsige, hvor alt dette fører verden til.

Men der er ingen tvivl om, at loven om årsag og virkning fungerer med samme ubetingethed som tyngdeloven.

Intet kan undslippe den.

Derfor er hjulet af årsag og virkning for evigt drejende.

Resultaterne i dag er frugterne af morgendagens årsager.

Handling avler handling og så videre i uendelighed.

Kun Herren selv kan ændre det.

Det er faktisk umuligt at analysere alle de forskellige årsager til fortiden, der resulterer i dagens begivenheder og af samme grund til at forudse morgendagens begivenheder.

Men vi kan se, at menneskets grundlæggende tendens i dag er en søgning efter opnåelse af glæde og fred.

     
     
The causes are many and complex as to why all this has happened.

It is even more difficult to predict as to where all this is leading the world to.

But there is no doubt that the law of cause and effect (karma thatwa) operates with the same ubiquity as the law of gravity.

Nothing can escape it.

Thus the wheel of cause and effect is forever revolving.

The results of today are the fruits of the causes of tomorrow.

Action begets action and so on endlessly.

Only the Lord Himself can amend it.

It is indeed impossible analyze all the various causes of the past which are resulting the happenings of today, and for the same reason to predict the happenings of tomorrow.

” However, we can see that the basic tendency today of man is a search for attainment of joy and peace.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen