Retur:
Februar oversigt
Retur:
12 Månd. oversigt
Retur:
Ugens 7 dage
Retur:
Aktuelle Nyheder
   
Dagens ord - 14 Februar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
Tegning / billeder
Retur:
Retur:
Portal
Retur:
Aktuelle Nyheder
   
Vær nu venlig at generindre .............

At du er DEN bevidsthed - der har det hele i dig og bare skal spørge.

At du sammen med alle andre på den klode - har samme kilde.

Men sammenfattet i fantastisk mange nuancerede og forskellige personligheder, med lige så forskellige kvaliteter - men alle med valgmuligheder, så de hver især kan "skabe" og lære NYT.
 
   
Masker i hverdagen
 
 
 
Get
Eileen Caddy´s
words on
Engilsh - Danish
Click Flag
 
 
Luften er ladet med kærlighed.

Føl varmen fra den, glæden fra den, og friheden, der kommer med den.

Kærlighed er en indre tilstand.

Det er ikke nødvendigt at tale om den, for den udtrykker sig på hundredeogsytten forskellige måder: et blik, en berøring, en handling.

Kærlighed er overalt, men du må være årvågen over for den for at kunne værdsætte den fuldtud.

Den luft, du indånder, er overalt, men du tager det hele for givet, hvis du ikke standser op og bliver opmærksom på det, og at luften holder dig i live.

Tag intet for givet, for når du gør det, tager det al glæden og gnisten ud af livet.

Kærligheden starter i det små og vokser sig større og større.

Når I virkelig elsker hinanden, har I tillid til hinanden og tror på hinanden.

Lad denne kærlighed blive ved med at strømme og lad ikke noget stå i vejen for den.

Lad Min guddommelige kærlighed strømme gennem alt, så vil du opleve den fred, der overgår al forstand.
 
 
Get
Eileen Caddy´s
words on
Engilsh - Danish
Click Flag
 
 
 
 
Love is in the air.

Feel the warmth of it, the joy of it, and the freedom that comes with it.

Love is an inner state of being.

It does not have to be talked about, for it expresses itself in a thousand and one little ways: a look, a touch, an action.

Love is everywhere, but you have to be aware of it to appreciate it fully.

The air you breathe is everywhere, but you take it all for granted unless you stop and become aware of it and of the fact that it keeps you alive.

Take nothing for granted, for when you do, it takes all the joy and sparkle out of life.

Love starts with small beginnings and grows and grows.

When you truly love one another, you have faith and trust in each other.

Keep that love flowing and let nothing stand in the way.

Let my divine love flow through everything, and know that peace which passes all understanding.
     
 
 
     
   
Eileen Caddy
   
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
   
         
 
 
     
Shakti Gawain
     
 
Forelsket i os selv.
 
     
Når vi bliver forelsket i et andet menneske, bliver vi også forelsket i de sider af os selv, som vi ser afspejlet i den anden.

Vi føler måske, at den elskede har egenskaber, som vi ikke har, men de egenskaber findes også i os, men er endnu uopdagede eller uudviklede.

Tænk i dag på hvert menneske, du elsker, og forestil dig ham eller hende som et spejl, der afspejler din egen skønhed og elskelighed.

Jo mere du kan elske dig selv gennem disse afspejlinger, jo inderligere kan du elske og værdsætte andre.
   
 

Jeg
forelsker mig
i mig selv.

 
   
 
 
   
 
Shakti Gawain
 
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
 
 
 
 
 
 
   
Don Miguel Ruiz
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
  5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
 
 
     
  Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.  
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
 
 
The Five Agreements.
 
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
  5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
 
 
     
  The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.  
 
By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.
 
According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.
 
The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.
 
  As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.  
     
 
 
     
 
 
Don Miguel Ruiz
 
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
     
 Sathya Sai Baba and employees are authors of texts from India on this page
   
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
 
Sathya Sai Baba 2012
 
Hvis der spildes noget kogende på kroppen, skal vi anvende nogle bandager og dække det med forbinding indtil det helbreder.

Hvis du ikke gør dette, er det sandsynligt at blive inficeret og forårsage stor skade senere.

Derefter må du nu og da rense det med rent vand, anvende bandagen igen og lægge ny forbinding på.

På den samme måde er det i vores liv er der denne særlige kogende tendens, som er kommet i vores krop, i denne form af «I», (ahamkara og mamakara).

Hvis du vil virkelig kurere denne kogende tendens af «I», villle du skulle vaske det hver dag med vandets kærlighed, anvende salvelsen fra troens bæger og binde forbindingen ydmyghed omkring det.

Dette vil kurere den sygdom, der har brød ud med denne kog af 'I'.
     
 
 
     
If there is a boil on the body, we apply some ointment and cover it with a bandage until it heals.

If you do not do this, it is likely to become septic and cause great harm later on.

Now and then one has to clean it with pure water, apply the ointment again and put on a new bandage.

In the same way in our life, there is this particular boil which has come up in our body, in the form of 'I', (ahamkara and mamakara).

If you want to really cure this boil of 'I', you will have to wash it every day with the waters of love, apply the ointment of faith and tie the bandage of humility around it. This will cure the disease that has erupted with this boil of 'I’.
     
 
 
     
Sathya Sai Baba 2011
 
Alle mener, der utvivlsomt er et Transcendent evige magt, og at alt dette stammer fra det, og at alt dette har flette i det igen.

Denne tro er kendetegnende for en sand devotee.

Spørgsmål vedrørende arten og karakteristikken af Gud, at vi tror på irrelevant; Det er ikke så vigtigt.
Lad os ikke bestridt om de forskellige synspunkter, at opdeler folk.

Det er nok for os, hvis Gud er accepteret og understreget.

Dette er grunden til, hvorfor Gud giver hans nåde på alle dem, der prædiker enhver navn og enhver Form, der kan tiltrække og inspirere mand, som hellige og gyldig.

Denne tro kan vokse yderligere.

For, det bringer mere åndelige fremskridt mere det der reageres.

Forhåbning skal kun være relateret til Gud.
     
 
 
     

Everyone believes that there is undoubtedly One Transcendent Eternal Power, and that all this has originated from It, and that all this has to merge in It again.

This belief is the hallmark of a true devotee.

The question regarding the nature and characteristics of God that we believe in is irrelevant; it is not so important.

Let us not dispute about the various points of view that divide people.

It is enough for us if God is accepted and emphasized.

This is the reason why God confers His grace on all those who preach any Name and any Form that can attract and inspire man, as sacred and valid.

May this faith grow more.

For, it brings more spiritual progress the more it is acted upon.

Only, the aspiration must be related to God.

     
 
 
     
Sathya Sai Baba 2010
 
 
Menneskene har lært øjnene, ørene og tungen den luxus af skulle modtage konstante nyheder.

Nu må du lære dem den modsatte tendenser.

Sindet skal vendes imod det gode og aktiviteter skal hver minut undersøges fra dette standpunkt.

Enhver handling skulle målrettes, stå klart som mejslet på en klippe og derved vil ens personlighed blive formet.

Et forkert slag ødelægger og skamferer klippen.

Udfør derfor den mindste af dine handlinger med stor pleje og hengivelse.
     
 
 
     
People have taught the eyes, the ears and the tongue the luxury of constant novelty.

Now, you must teach them the opposite tendencies.

The mind should be turned towards the good and the activities of every minute should be examined from that standpoint.

Each deed is a chisel by which the rock of the human personality is being shaped.

A wrong stroke may spoil and disfigure the rock.

Therefore, do even the tiniest of the acts with great care and devotion.
     
 
 
     
Sathya Sai Baba 2009

Et hjem hvor familiens medlemmer lever deres liv i overensstemmelse med ædle idealer, hvor de sammen synger til Herrens navns ære og bruger tid på at udføre gode gerninger, hvor sandhedens, fredens og kærlighedens værdier er højeste hersker, hvor man jævnligt studerer de hellige bøger, hvor sanserne er under kontrol og hvor der findes lige kærlighed og respekt for alle eksistenser ud fra viden om den grundlæggende enhed for al skabelse – sådan et hjem er i sandhed himlen på jorden.
     
 
 
     
A home where the members of the family are leading their lives in keeping with noble ideals, where they together sing the glory of the Lord's name and spend their time in performing good deeds, where the values of truth, peace and love reign supreme, where regular study of holy books are undertaken, where the senses are under control, and where there is equal love and respect for all creation prompted by the knowledge of the basic unity of all creation - such a home is verily heaven on earth.
     
 
 
     
Sathya Sai Baba 2008
 
Livet er en kampagne mod ens indre fjender; det er en kamp med forhindringer, fristelser, trængsler og tøven.

Disse fjender er indeni mennesket og derfor må kampen være uafbrudt og permanent.

Ligesom en virus der trives i blodet, så dræner lasterne, lyst, grådighed, had, ondskab, stolthed og misundelse energien og troen i mennesket og ødelægger ham.
     
 
 
     
Life is a campaign against one's inner foes; it is a battle with obstacles, temptations, hardships and hesitations.

These foes are within man and so, the battle has to be incessant and perpetual.

Like the virus that thrives in the bloodstream, the vices of lust, greed, hate, malice, pride and envy sap the energy and faith of man and ruin him.
     
 
 
     
Sathya Sai Baba 2007
 
Nogle gange er vi fulde af glæde og andre gange er vi fulde af sorg.

Dét der er kilden til glæde viser sig med tiden at være kilden til smerte.

Derfor er glæde og sorg blot sindstilstande og de ting der selv er foranderlige kan ikke give os varig glæde.

Dét der er flygtigt kan ikke være virkeligt.

Vid at et liv i nydelse naturligt er skadeligt for seriøs spirituel indsats, gode mennesker opfatter vanskeligheder som springbræt til et højere liv.
     
 
 
     
At one time we are joyous and at another time we are sorrowful.

The same object which is a source of happiness turns out to be a source of agony with the passage of time.

Therefore, joy and grief are only states of mind and the objects which are themselves subject to change cannot give us lasting happiness.

Whatever is transient cannot be real.

Knowing that the life of enjoyment is naturally inimical to serious spiritual effort, good people consider difficulties as stepping stones to a higher life.
     
 
 
     
Sathya Sai Baba 2006
 
Kærlighed bør frigøres fra følelser af forventning om gengæld eller belønning.

Den kærlighed der opstår af et ønske om noget til gengæld er ikke ægte kærlighed.

Man bør udvikle fuldstændig uselvisk og ubetinget kærlighed, dette er ethvert menneskes pligt.

Du bør ikke bede til Gud efter gunstbevisninger.

Grunden til dette er, at ingen ved hvilke umådeligt kostbare, guddommelige og storslåede skatte der befinder sig i den Guddommelige Nådes skatkiste og venter på at blive overdraget til mennesket.

Derfor bør man ikke søge fra Gud, heller ikke ønske eller bede om trivielle småting.

Det mest værdifulde og ønskværdige, mere end noget andet, er Gud’s kærlighed.

Ønsker du at bede Gud om noget så bed til Ham således: ”Åh Herre! Lad mig modtage dig og kun dig.”

Når du én gang har sikret dig Herren, så kan du få hvad som helst du måtte ønske.
     
 
 
     
Love should be free from feelings of expectation of any return or reward.

Love which arises out of a desire for something in return is not true love.

One should cultivate utterly selfless and unconditional love, this is the bounden duty of every man.

You should not pray to God seeking any favours.

The reason for this is that no one knows what immensely precious, divine and magnificent treasures lie in the treasure-house of Divine Grace waiting to be conferred on man.

Hence, man should not seek from God, nor desire, nor pray for some petty trifles.

More precious and desirable than anything else is God's love.

If you wish to ask for anything from God, pray to Him thus - "Oh Lord! Let me have you and you alone."

Once you have secured the Lord, you can get anything you wish for.
     
 
 
     
Sathya Sai Baba 2005
 

I skabelsen er ikke ét objekt ligesom en anden.

Ikke to mennesker er ens, for hver har sin egenejendommelige oplevelser.

Hvorfor, selv samme individ ændre holder sig med tiden som han passerer gennem barndom, ungdom, midaldrende og endelig senilitet.

Mennesket må søge tilflugt i den uforanderlige Paramatman (Gud), hvorfra al mangfoldighed opstår, og hvori det fusionerer.

Først da kan mennesket sikre varig fred og tilfredshed.

     
 
 
     
In Creation, no one object is like another.

No two humans are similar, for each has his own peculiar experiences.

Why, even the same individual keeps changing with time as he passes through infancy, youth, middle-age and finally senility.

Man must seek refuge in the changeless Paramatman (God) from which all diversity emerges and into which it merges.

Only then can man secure lasting peace and contentment.
     
 
 
     
Sathya Sai Baba 2004
 

Den uløselige forbindelse mellem den fænomenale verden udenfor og verden af bevidsthed inden i unddrager sig forståelsen for almindelige mennesker.

Nedsænket i ønsker af at nyde verdslige fornøjelser, forsøger de ikke forsøge at finde den grænseløse glæde, der kan udledes af den indre ånd.

Dette er fordi alle sanseorganerne er kun åben for erfaringer udefra.

Kun få udvikler den indre vision og nyde den åndelige lyksalighed inden.

     
 
 
     
The inextricable connection between the phenomenal world outside and the world of consciousness inside eludes the understanding of ordinary people.

Immersed in the desires of enjoying worldly pleasures, they do not attempt to discover the boundless joy that can be derived from the inner spirit.

This is because all the sense organs are open only to the experiences from the outside.

Only a few develop the inner vision and enjoy the spiritual bliss within.
     
 
 
     
Sathya Sai Baba 2003
 
Årsagerne er mange og komplekse til hvorfor alt dette er sket.

Det er endnu mere vanskeligt at forudsige til hvor alt dette førende i verden til.

Men der er ingen tvivl om, at lovgivningen i årsag og virkning (karma thatwa) opererer med de samme ubiquity som loven af tyngdekraften.

Intet kan undslippe den.

Dettehjul af årsag og virkning er således for evigt i drejning.

Resultaterne af i dag er frugter af årsagerne til i morgen.

Handling avler handling og så videre uendelighed.

Kun de Herren selv kan ændre den.

Det er faktisk umuligt analysere alle de forskellige årsager fra fortiden, og dens følger af handlinger i dag, og af samme grund at forudsige handlingerne i morgen.

" Vi kan imidlertid konstatere, at den grundlæggende tendens i dag er at mennesket søger efter opfyldelsen af glæde og fred.
     
 
 
     
The causes are many and complex as to why all this has happened.

It is even more difficult to predict as to where all this is leading the world to.

But there is no doubt that the law of cause and effect (karma thatwa) operates with the same ubiquity as the law of gravity.

Nothing can escape it.

Thus the wheel of cause and effect is forever revolving.

The results of today are the fruits of the causes of tomorrow.

Action begets action and so on endlessly.

Only the Lord Himself can amend it.

It is indeed impossible analyze all the various causes of the past which are resulting the happenings of today, and for the same reason to predict the happenings of tomorrow.

” However, we can see that the basic tendency today of man is a search for attainment of joy and peace.
     
 
 
     
Webmaster and creates of The Golden Portal
 
 
Børge Nielsen