Retur:
 Februar oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 17. Februar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Vandmanden

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Intet tidspunkt er uden muligheder for læring.
      
     
Indlæring kan foregå døgnets 24 timer - hvis du er i samklang med dig selv og holder dig åben og modtagelig.

Og husker på, at i dine modtagelses center - altså dine chakre - er der både indadgående og udstrømmende energier.

De indafgående er bærer af energier fra Gud, kosmos, din sjæl og ånd + dine medmennesker.

De udafgående energier fra dine chakra - er dem du skaber og sender ud i æteren.

Dvs. i jordens astrale, mentale og æteriske legeme - den horisontale tidslinjes univers.

Du sender og også de højerefrekventerende følelser og tanker ind i den åndelige/spirituelle verden, nemlig dem der bærer af vibrationer/energier af højere frekvens end de Jordiske basale energier - den lodrette/vertikale forbindelse til det åndelige indre lysunivers.

Det kan være værdifuldt for dig at huske, at hvad du end sender ud, det får du ti-fold tilbage.
      
      
No time is without opportunities for learning.
      
 
 

Learning can take place 24 hours a day - if you are in tune with yourself and stay open and receptive.

And keep in mind that in your reception center - that is, your chakras - there are both inward and outgoing energies.

The inward ones are the bearers of energies from God, the cosmos, your soul and spirit + your fellow human beings.

The outgoing energies from your chakras - are the ones you create and send out into the ether.

Ie. in the earth's astral, mental and etheric body - the universe of the horizontal timeline.

You also send the higher-frequency emotions and thoughts into the spiritual / spiritual world, namely those that carry vibrations / energies of higher frequency than the Earthly basic energies - the vertical / vertical connection to the spiritual inner light universe.

It can be valuable for you to remember that whatever you send out, you get it ten-fold back.

     
                                  
 
Livets Flamme
 
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Vandmanden

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
Click Flag
 
 
 
 
Når du er villig til at overgive alt, hvad du har, til Mig og ikke holde noget tilbage, så vil samtlige dine behov blive dækket på den mest vidunderlige måde, og der vil være overflod i dit liv, for du åbner sluseportene, når du overgiver alt til Mig.

Tag denne lov helt til dig, indtil den bliver en del af dig, så du svinger i takt med livsrytmen og ved, hvad helhed er, hvad det vil sige at være i samklang med hele skabelsen, og derfor i samklang med Mig.

JEG ER hele skabelsens skaber; JEG ER summen af alt liv.

Hæv din bevidsthed og indse, at JEG ER i dig, at denne helhed er her i dit indre, og at der ikke er noget, der kan adskille dig fra dette under bortset din egen begrænsede bevidsthed.

Hvorfor ikke give slip og lade den udvide sig?

Lad ikke noget standse denne bevidsthedsudvidelse, før du kan acceptere, at JEG ER i dig, og du er i Mig, og vi er Et.
 
    Eileen Caddy    
 
When you are willing to surrender your all to Me and hold nothing back, then your every need will be wonderfully met and your life will flow with abundance, for you open the flood gates when you surrender all to Me.

Absorb this law into your whole being until it becomes part of you and you vibrate with the rhythm of all life and know the meaning of wholeness, of being in tune with the whole of creation, and therefore in tune with Me.

I AM the creator of all creation; I AM the wholeness of all life.

Raise your consciousness, and realise that I AM within you, that this wholeness is here within you, and that nothing can separate you from the wonder of it except your own limited consciousness.

Why not let go and let it expand?

Allow nothing to stop that expansion of consciousness until you can accept that I AM in you, and you are in Me, and we are One.

 
Today's Word read out
 
  
Click Flag
 
 
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Overgiv dig til livet.
 
     
Noget i os ønsker livet, ønsker at hengive sig til det at leve og er villig til at stole på intuitionen og følge den fra øjeblik til øjeblik.

Der er også noget i os, som ikke stoler på denne tilbøjelighed: »Jeg kan ikke gøre det, det er for meget, for intenst. Jeg ønsker ikke at overgive mig.«

Når vi mistror denne tilbøjelighed, oplever vi kun anstrengelse og kamp.

Når vi overgiver os til livet, øges strømmen af energi, og vi føler lidenskaben ved at være levende.
   
Jeg
overgiver mig
til livet.
   
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
I Mahabharatha erklærede Krishna Arjuna, at fremme af Dharma er hans arbejde.

Hvad er da etableringen af Dharma?

Det handler strengt om at følge og handle i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i de hellige skrifter.

Spredning af retfærd blandt mennesker og herligheden af et liv værende i Dharma, stabilisere ærbødighed over for de hellige skrifter, mod Gud, Avatarer og Paramapurushas (udviklet sjæle) og Sadhana (leve i åndelig praksis), fører til frigørelse og velsignelse ud over dette liv.

Det kaldes oprettelse, beskyttelse eller genoplivning af retfærdighed.

"Uanset hvad jeg gør, er det til dette høje formål, intet er for min egen avancement.

Dem, der kender denne hemmelighed kan undslippe fødsel og død,"sagde Krishna.

     
     
In Mahabharatha, Krishna declared to Arjuna that fostering of Dharma is His work.

The term Sadhu refers to one who does not deviate from his duty.

The wicked revel in creating trouble for such men and in indulging in acts contrary to the injunctions of the scriptures.

What then is the establishment of Dharma?

It is acting strictly according to the tenets laid down in the scriptures; spreading among people the glory and the splendour of a life lived in Dharma; stabilising reverence towards the holy scriptures, towards God, Avatars and Paramapurushas (evolved souls) and the Sadhana (spiritual practices) that leads to liberation and blessedness beyond this life.

It is called Dharma-samsthaapana, Dharmarakshana or Dharmoddhaarana (establishment, protection or revival of righteousness).

"Whatever I do, it is for this high purpose; nothing is for My own advancement.

Those who know this secret can escape birth and death," said Krishna.
     
Top
Top
     
     2011     
 
Udvikel ikke opposition eller forskelle blandt jer.

Kontroverser give anledning til mange problemer.

Selv hvis nogen gør dig vred, ikke kæmpe med ham eller hende.

Forstå, at ved at kæmpe med andre, skader du faktisk dig selv.

Styr dine tanker.
Sammen med uddannelse, erhverve disciplin.

Det vil give dig alt du behøver - sundhed, lykke, fred og velstand.

Alt bliver godt, hvis du holder dit hjerte ren.

Fra i dag af og fremefter, længes og tag den rigtige vej.

Du skal stræbe efter enhed i alle sager.
     
     
Do not develop opposition or differences amongst yourselves.

Controversies give rise to many troubles.

Even if somebody makes you angry, do not fight with him or her.

Understand that, by fighting with others, you actually harm yourself.

Control your thoughts.

Along with education, acquire Educare.

It will give you everything you need - health, happiness, peace and prosperity.

Everything will become good, if you make your heart pure.

From today onwards, yearn and take to the right path.

You must strive for unity in all matters.
     
Top
Top
     
     2010     
 
 

Tyve hammer - slag kan måske ikke bryde en klippe, men måske de tyve første slag kan bryde den.

Men betyder det, at de tyve slag var til ingen nytte?

Hver af disse tyve slag bidrog til med sin andel til det endelige succes.

Det endelige resultat var den samlede virkning af alle de enogtyve slag.

Fyld hvert øjeblik af dit liv med kærlighed til Gud.

Onde tendenser vil derefter ikke hindre din vej.

Målet med all åndelig praksis er udslettelse af sindet og en dag, vil det ved hjælp af nogle gode gerninger lykkes at nedkæmpe det fuldstændigt.

Denne triumf er resultatet af alle de gode gerninger gjort tidligere.

Så, aldrig opgive og husk, ingen god gerning vil være et spild!

     
     
Twenty hammer-strokes might not succeed in breaking a rock; the twenty first stroke might break it.

But does that mean that the twenty blows were of no avail?

No, each of those twenty strokes contributed its share to the final success.

The final result was the cumulative effect of all the twenty one strokes.

Infuse every moment of your life with love for God.

Then, evil tendencies will not hamper your path.

The object of all spiritual practices is the annihilation of the mind and some day, some good deed will succeed in annihilating it completely.

This triumph is the result of all the good deeds done in the past.

So, never give up and, remember, no good deed will be a waste!
     
Top
Top
     
     2009     

Selv-disciplin er det grundlæggende fundament for et succesrigt levned.

Alene gennem dette kan mennesket opnå evig fred.

Og uden fred kan der ikke findes glæde.

Shanti (fred) er af Atma's natur, det kan kun sameksistere med renhed i hjertet.

Det er aldrig forbundet med et grådigt hjerte opfyldt af ønsker, behov.

     
     
Self-discipline is the basic foundation for successful living.

Through that alone can man attain eternal peace.

And without peace, there can be no happiness.

Shanti (peace) is of the very nature of Atma, it can co-exist only with purity of heart.

It is never associated with a greedy heart full of desires.
     
Top
Top
     
     2008     
 

Mennesket stræber i dag efter Mukthi (frihed).

Hvad er Mukthi?

Det er ikke opnåelsen af en himmelsk bolig.

Mukthi betyder frihed fra lidelse.

Man behøver Mukthi på tre planer – legeme, sind og sjæl.

Eksempelvis når man er sulten så spiser man noget og sulten stilnes.

Dette er en slags Mukthi.

Hvis nu man lider af en sygdom og man så bliver helbredt af den medicin man ordineres.

Dette er også en slags Mukthi.

Alt dette er i forhold til legemet.

På det mentale plan betyder Mukthi at man kontrollerer sindets luner.

Men sand frihed ligger i forståelsen af det Atmiske princip, der hverken kommer eller går.

Dette kaldes 'Nirvana'.

     
     

Today, man aspires to attain Mukthi (liberation).

What is Mukthi?

It is not the attainment of a heavenly abode.

Mukthi means freedom from suffering.

One needs to have Mukthi at three levels - body, mind and soul.

For example, when one is hungry, one eats food and the hunger is satiated.

This is a kind of Mukthi. Suppose, one is suffering from a disease, one gets cured by taking medicine.

This is also a kind of Mukthi.

All this is related to the body.

At the mental level, Mukthi means controlling the vagaries of the mind.

But, true liberation lies in understanding the principle of the Atma which neither comes nor goes.

This is termed as 'Nirvana'.

     
Top
Top
     
     2007     
 

Den sande tilbeder anser Gud's glæde som sin egen.

Han stræber efter at give Herren glæde og ønsker ikke at være årsag til nogen form for besvær for Ham.

Den sande tilbeder er den der altid giver glæde til Herren.

Du bør aldrig være til besvær for Gud i tilbedelsens navn.

Opfat Gud's glæde som din glæde og din glæde som Gud's glæde.

Tilegn dig denne ånd af enhed.

Gud og jeg er et”.

I dag er de fleste tilbedere egoistiske.

De er kun i besiddelse af Swartha Bjakti (tilbedelse med selviske fordele for øje).

De er optagede af deres egen glæde, ikke Gud's.

Gud er legemliggørelsen af kærlighed.

Denne guddommelige kærlighed er tilstede i alt.

Del din kærlighed med alle.

Dette er hvad Gud forventer af dig.

     
     

He is a true devotee who considers God’s happiness as his own.

He always aspires to give happiness to the Lord and does not want to cause any inconvenience to Him.

Only the one who always gives happiness to the Lord is a true devotee.

You should never cause inconvenience to God in the name of devotion.

Consider that God’s happiness is your happiness and your happiness is God’s happiness.

Imbibe this spirit of oneness. “God and I are one.”

Today most of the devotees are selfish.

They have only Swartha Bhakti (devotion intended for selfish gains).

They are concerned with their own happiness and not that of God's.

You should see to it that your love is always pure.

God is the embodiment of love.

Such divine love is present in all.

Share your love with everyone.

This is what God expects from you.

     
Top
Top
     
     2006     
 

I løbet af sommeren bliver jorden opvarmet (Indien) og kan ikke dyrkes.

Lige så snart regnen kommer dukker spirerne frem og jorden ser atter grøn ud. Hvor kom spirene fra?

Fra frøene der blev sået i jorden.

Havde der ingen frø været ville der heller ingen spirer vokse frem.

På samme måde er Karma (fortidige handlinger) frøene for den menneskelige fødsel.

Dit nuværende liv er en reaktion, genlyd og refleksion af dine fortidige handlinger.

Derfor rådes du til: ”Vær god, se det gode og gør det gode.”

Når du handler tænker du næppe på de langtrækkende konsekvenser.

Du er optaget af øjeblikkets bekymringer. Men når du endeligt konfronteres med resultaterne bliver du bange.

Ligegyldigt om resultaterne er behagelige eller ubehagelige, så er de uundgåelige.

Når sukker opløses i vand, selvom du tror det er giftigt, så vil det kun gøre dig godt.

Men hvis der kommes gift i vandet og du drikker det i den tro at det er sukkervand, så vil det have fatale konsekvenser.

Resultaterne er baserede på dine handlinger ikke dine lyster.

     
     
During the summer in India the earth warms up and cannot be cultivated.

As soon as the rain comes the sprouts emerge and the earth is green again.

Where did the sprouts come from?

From the seeds that were sown in the earth.

If there were no seeds, no sprouts would grow forth.

Karma is in the same way seeds for the human birth.

Your present life is a reaction, a resonance and a reflection of your past actions.

Therefore you are adviced: "Be good, see good and do good."

When you act you do not think of the longterm consequences.

You are absorbed in the worries of the present.

But when you finally face the results it frightens you.

The results are inevitable, be they pleasant or unpleasant.

When sugar is dissolved in water it will do you good even if you believe it to be toxic.

But if there is poison in the water and you drink it believing it to be sugary water, then it will have fatal consequences.

The results are based on your actions not your desires.
     
Top
Top
     
     2005     
 

Mennesket har ikke taget fødsel for blot at opfylde hans verdslige lyster; han er kommet for at manifestere den Guddommelige, som latent har bolig i ham.

Det er derfor, han kaldes vyakthi (individuel) - han, der udfører vyaktha (manifesterer) den Shakthi (Guddommelig magt) der er i ham.

Til dette formål er han udstyret med denne krop, og intelligens for at styre det og lede det til nyttige kanaler af aktivitet.

Ethvert menneske skal nå dette mål ved Dharmanishttha og Karmanishttha - den støtte udøvelse af moral og gode gerninger.

     
     
Man has not taken birth merely to satisfy his mundane desires; he has come to manifest the Divinity latent in him.

That is why he is called vyakthi (individual)- he who makes vyaktha (manifest) the Shakthi (Divine power) that is in him.

For this purpose he has come endowed with this body, and the intelligence needed to control it and divert it to useful channels of activity.

Every man must achieve this goal by Dharmanishttha and Karmanishttha - the steady pursuit of morality and good deeds.
     
Top
Top
     
     2004     
 

Elektricitet er at finde overalt i naturen, men det kan tappes og bringes kun til praktisk brug via visse værktøjer, designet af mennesket.

Atma Shakti (den åndelige magt), der findes overalt er gemt i kroppen og passerer gennem den tynde tråde eller nerver og illuminer og dirigerer aktiviteten.

Disse aktiviteter skal være orienteret mod Ananda (åndelige lyksagelighed) og ikke tilknyttes til midlertidige fornøjelser.

Livs princippet, der flyder som intelligens gennem hver celle og nerve er også en afspejling af Atma.

     
     
Electricity is found everywhere in nature, but it can be tapped and put to use only through certain contrivances designed by man.

The Atma Shakti (spiritual power) that is present everywhere is stored in the body and passes through the thin wires or nerves and illumines and directs activity.

These activities have to be oriented towards Ananda (spiritual bliss) and not attachment to temporary pleasures.

The life principle that flows as intelligence through every cell and nerve is also a reflection of the Atma.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Alle vores idéer og slutninger er ikke andet end produkter i perioden mellem fødsel og død.

Når pigen du er gift med var alvorligt syg som barn, da var du ikke bekymret, fordi da var hun ikke "din".

Vi selv dyrker denne tilknytning og får den til at gro.

Dette 'mine' og 'dine' holdninger optager og fylder meget og har kolossal betydning i vores liv.

Egoisme er en prekært, tornet busk, som når den er plantet og fremmet, får os til at lide.

Den får selv nære venner til at blive fjender og tillader ikke mennesket at arbejde sammen.

Sorg følger ego´et ligesom en skygge.
     
     
All our ideas and inferences are but products of the period between birth and death.

When the girl you married was seriously ill as a child, you did not worry since she was not 'yours'.

We ourselves grow this attachment.

This 'mine' and 'yours' attitude adopts colossal importance in our lives.

Egoism is a thorny bush, which when planted and fostered, makes us suffer.

It makes enemies even of close friends and does not allow men to work together.

Grief follows ego like a shadow.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen