Retur:
 Februar oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 18. Februar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag
Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Vandmanden

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Du kan ændre energien/vibrationen.
      
     
Alle steder hvor du færdes, kan du ændre energien/vibrationen til det positive, ved at du kommer i samklang med din medfødte lyse bevidsthed i dit indre - dit Gudspotentiale.

Når hensigten med dette er til fælles bedste, og du villigt lader dette ske, som englene og Gudbevidstheden kanaliserer ind i den åbning du med din tanke har skabt, ja så udstrømmer denne energi fra det indre lysrige ind og spreder sin velgørende og healende energi til alt og alle i omgivelserne.

Den lodrette/vertikale forbindelse, fra hjertecenter og opad - når du søger guds, engle/devariget, mestrene, dine spirituelle vejledere.

Den horisontale tidslinjeforbindelse, fra pandecenter og ud - når du søger viden af jordisk art eller skal skabe i det fysiske stof.

Godt at træne med at være bevidst tilkoblet hjertecenter (døren til det indre lysrige) og pandecenter (mental opfattelse/indsigt) på samme tid.
      
      
You can change the energy / vibration.
      
 
 

Everywhere you go, you can change the energy / vibration to the positive, by coming into harmony with your innate bright consciousness within you - your God potential.

When the intention of this is for the common good, and you willingly let this happen, which the angels and God-consciousness channel into the opening you have created with your mind, well then this energy from the inner realm of light flows in and spreads its beneficent and healing energy to everything and everyone in the surroundings.

The vertical / vertical connection, from the heart center and upwards - when you seek God, angels / devariget, the masters, your spiritual guides.

The horizontal timeline connection, from the forehead center and out - when you are looking for knowledge of an earthly nature or need to create in the physical substance.

Good to practice being consciously connected to the heart center (the door to the inner realm of light) and the forehead center (mental perception / insight) at the same time.

     
                                  
 
   
 
Livets flamme v2 - Den Gyldne Portal
 
Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Vandmanden

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
Click Flag
 
 
 
 
Når du øser ud af kærlighed og forståelse, vil det komme tilbage til dig hundredefoldigt.

Når du øser ud af kritik og negativitet, vil dette ligeledes vende tilbage til dig hundredefoldigt.

Det, der er dybt i dit indre, vil afspejles i dit ydre liv.

Du kan ikke skjule din utilfredshed, din uvilje eller din elendighed, for før eller siden vil det svulme op ligesom en byld, og så skal der prikkes hul på det.

Jo før giften kommer ud desto bedre.

Den bedste og hurtigste måde at gøre det på er ved at ændre hele din holdning.

Erstat disse giftige, negative, kritiske tanker med tanker, der er præget af den reneste kærlighed, harmoni og forståelse.

Det kan gøres meget hurtigt.

Du behøver ikke at svælge i din elendighed og nedtrykthed.

Du behøver ikke at spilde kostbar tid med at have ondt af dig selv.

Når du ønsker at gøre noget ved din situation, kan du straks gøre det.

Forandring kan ske lige så hurtigt som at vende en hånd.
 
    Eileen Caddy    
 
When you pour forth love and understanding, they will come back to you a hundredfold.

When you pour forth criticism and negativity, so shall they be returned to you a hundredfold.

That which is deep within you will be reflected in you life without.

You cannothide your discontent, you dislike or you misery, for sooner or later they will erupt on the outer like a boil, and then it will have to be lanced.

The sooner the poison is dispersed, the better.

The best and the quickest way of doing it is to change you whole attitude.

Replace those poisonous, negative, critical thoughts with thoughts of purest love, harmony and understanding.

It can be done at great speed.

You do not have to wallow in your misery and depression.

You do not have to waste precious time being sorry for yourself.

When you want to do something about your situation, you can do it immediately.

Change can come in the twinkling of an eye.
 
Today's Word read out
 
  
Click Flag
 
 
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Den fuldstændige overgivelses øjeblik.
 
     
Når vi endelig opgiver kampen for at finde livsindhold uden for os selv, har vi ikke andet at vende os imod end det indre.

Det er i dette øjeblik af fuldstændig overgivelse, at lyset begynder at bryde frem.

Vi forventer at nå bunden, men i stedet falder vi igennem en faldlem ind i en strålende, ny verden.

Vi har genopdaget vores ånds verden.
   

Gennem
overgivelse finder jeg
lyset i mit indre.

     
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Du skal opgive de stærke ønsker for materielle komfort og dine tilknytninger til sanse objekter.

Du skal slette den falske frygt, de absurde begær, sorg, bekymringer og de kunstige fornøjelser, der nu fylder dit sind.

Det vil sige, skal du skelne og uddanne dig selv til at indse, at alt er illusorisk.

Alle har brug for denne selv - uddannelse.

Den ynkelige tilstand i dag er i mange mennesker - på grund af fravær af bevidsthed.

Meditation er middelet på dette niveau i sindet.

Meditation giver koncentration og succes i alle opgaver.

Gennem meditation alene har store personer og vismænd styret deres mentale aktiviteter, rettet dem mod den rene sti, etableret sig til enhver tid i overvejelser om Herren og endelig lykkedes at opnå en forening med Gud.
     
     
You must give up the craving for material comfort and the attachment to sense objects.

You must discard the false fears, the absurd desires, the sorrow, the worries, and the artificial pleasures that now fill your mind.

That is to say, you must discriminate and train yourself to realize that everything is illusory.

Everyone needs this self-education.

The pathetic condition today of many people is due to its absence.

Meditation is the remedy for this state of mind.

Meditation gives concentration and success in all tasks.

Through meditation alone, great personages and sages have controlled their mental activities, directed them towards the pure path, established themselves at all times in contemplation of the Lord, and finally succeeded in achieving union with God.
     
Top
Top
     
     2010     

Når du kæmper på den åndelige vej, skal du tage den Herren selv som din beskytter.

For at indgyde mod i barnet, overtaler moderen barnet at gå et par skridt og vende om, men hun vil ikke lade det falde.

Hvis det vælter og er ved at miste balancen, går hun hurtigt om bag om det og fanger det før det falder.

Gud har også sine øjne rettet mod dig, hans hengivne.

Han har i sin hånd, den styrke, som Han vil holde dig med , som et barn.

Styrken er bånd af kærlighed og nåde.

Han kan give det et skub og undertiden, han kan løsne holdet.

Uanset hvad han gør, hav tillid og vær ubekymret, for det er han der holder dig og giver dig styrke.
     
     
While struggling in the spiritual path, you must take the Lord Himself as your protector.

To instill courage in the child, the mother persuades the child to walk a few steps and turn about, but she will not allow it to fall.

If it totters and is about to lose balance, she hurries from behind it and holds it before it falls.

God too has his eyes fixed on you, His devotee.

He has in His hand the string with which He holds you like a kite.

The string is the bond of love and grace.

He may give it a pull and sometimes, He may loosen the hold.

Whatever He does, be confident and carefree, for it is He who holds you and gives you the strength.
     
Top
Top
     
     2009     

De seks indre fjender: lyst, vrede, grådighed, tilknytning, stolthed og misundelse kan kun rives op med rod gennem gode menneskers lære, kærlighed til Gud, viden om Herren og selskab med de hellige.

Hjertet af det menneske der ikke stræber efter at kultivere sit sind med hellige tanker er et sikkert paradis for det onde og ondskab.

Dette må ihukommes af alle der stræber efter frelse og som håber at opnå storhed.
     
     
The six inner enemies: desire, anger, greed, attachment, pride and envy can be uprooted only by the teachings of good men, the love of God, knowledge of the Lord and the company of the holy ones.

The heart of the person who does not strive to cultivate his mind with holy thoughts is certain to be paradise of evil and wickedness.

This has to be borne in mind by all those aspire for salvation and who hope to rise to greatness.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Kun kærligheden alene kan afsløre den iboende Guddommelighed i alle.

Kærlighed er Gud.

Lev i Kærlighed.

Kærligheden lever gennem at give og at tilgive; ens selv lever gennem at tage og at glemme.

Kærlighed er uselvisk.

Spild ikke dit liv ved at efterstræbe dit selv's snævre interesser.

Kærlighed! Kærlighed!

Bliv det du i sandhed er – legemliggørelsen af Kærlighed.

Du skal ikke bekymre dig, uanset hvordan andre behandler dig eller hvad de tænker om dig.

Dit eget hjerte der stråler med Kærlighed er Gud's Kærlighed.

Du bør hele tiden minde dig selv om: ”Jeg er Gud”.

Den dag du ser dig selv som Gud, så bliver du Gud.
     
     
Love alone can reveal the Divinity latent in all.

Love is God.

Live in Love.

Love lives by giving and forgiving; self lives by getting and forgetting.

Love is selflessness.

Do not waste your life pursuing the narrow interests of the self.

Love!

Love! Become what you truly are - the embodiments of Love.

No matter how others treat you or what they think of you, do not worry.

Your own heart shining with Love is God's Love.

You should constantly remind yourself, "I am God."

The day you see yourself as God, you become God.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Hvad er meningen med livet?

Er det at blive født igen og igen?

Nej. Dagens aviser bliver til morgendagens affald.

Når du en gang er færdig med at læse avisen, så læser du den ikke igen og igen.

På samme måde er du blevet givet denne fødsel og du har gennemgået forskellige oplevelser af nydelse og smerte.

Du bør bede, ”Åh Gud! Du har givet mig dette liv og jeg har gennemgået alle oplevelserne med smerte og glæde.

Jeg ønsker ikke en ny fødsel.

Dette er grunden til at Adi Shankara bad - Ӂh Herre!

Jeg er fanget i denne endeløse cyklus af fødsel og død.

Igen og igen har jeg oplevet smerten ved at være i moderens liv.

Det er meget svært at krydse dette hav af verdsligt liv.

Jeg beder dig, Gud at du fører mig over dette voldsomme hav og giver mig frihed.
     
     
What is the purpose of life?

Is it to be born again and again?

No. Today’s newspaper becomes tomorrow’s waste paper.

Once you have finished reading a newspaper, you do not like to read it again and again.

Similarly, you have been given this birth, and you have gone through varied experiences of pleasure and pain.

You should pray, “Oh God! You have given me this life and I have gone through all the experiences of pleasure and pain.

I do not want to have another birth.” That's why Adi Shankara prayed - "Oh Lord!

I am caught up in this never-ending cycle of birth and death.

Time and again, I am experiencing the agony of staying in the mother’s womb.

It is very difficult to cross this ocean of worldly life.

Please take me across this tumultuous ocean and grant me liberation.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Opofrelsens ånd) er nødvendig for at udøve pligttro tjeneste.

At give slip på dårlige egenskaber er sand opofrelse; det er også yoga (åndelig nadver).

Du bør erkende at lige meget hvem du tjener, så tjener du i sandhed det Guddommelige i forskellige menneskelige former.

De der tjener må elske denne sublime og hellige følelse.

De må søge at se Gud i alle.

Du må forstå at din tjenestes handlinger udføres med henblik på din egen åndelige renselse og opløftelse.

Alle handlinger bør udøves fra den synsvinkel at rense sindet og fjerne al affald herfra.

Det er forkert at tænke at I igennem handlingerne alene kan opnå frihed og frelse jeres liv.

Handlingerne må udføres ene og alene for renselse af bevidsthed.

Uden bevidsthedens renselse så kan livet ikke åndeliggøres.

Den menneskelige fødsel er et resultat af handling.

Den rette handling fører til Retfærd.

Igennem handling må det Guddommelige virkeliggøres.
     
     
The spirit of sacrifice is essential for rendering dedicated service.

Getting rid of bad qualities is true sacrifice; it is also spiritual communion.

Realize that whoever you may be serving, you are indeed serving the Divine in various human forms.

Those who serve have to cherish this sublime and sacred feeling.

They must strive to see God in everyone.

You must realize that your service activities are done for the sake of your own spiritual purification and uplift.

All actions should be done with a view to purify the mind and remove all the dross from it.

It is wrong to think that through actions alone you can attain liberation or redeem your lives.

Actions have to be done solely for the purification of the consciousness.

Without purity of consciousness, life cannot be spiritualized.

Human birth is the result of action.

Right action leads to Righteousness.

Through Righteousness, the Divine has to be realized.
     
Top
Top
     
     2005     
 
Du bør dyrke en holdning af uadskillelige tilknytning til Herren, som er din eget selv.

Hvis han er en blomst, bør du føler at du er den bi, der suger nektar fra det; hvis han er et træ, være en beskytter og passer på det; hvis han var en klippe, derefter føle at du er kører over det; hvis Han er himlen, være en lille stjerne, der blinker i det; først og fremmest være bevidst om den sandhed, at du og Han er bundet af Supreme kærlighed.

Hvis du føler det hele tiden, vil rejsen være hurtig og målet kan nåes let.
     
     
You should cultivate an attitude of inseparable attachment to the Lord, who is your very self.

If He is a flower, you should feel that you are the bee that sucks the nectar from it; if He is a tree, be a creeper that clings to it; if He be a cliff, then feel that you are a cascade running over it; if He is the sky, be a tiny star that twinkles in it; above all, be conscious of the truth that you and He are bound by Supreme Love.

If you feel this acutely, the journey will be quick and the goal can be won easily.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Der er nogle uvidende personer, der betragter religiøse sange og andre handlinger som gudstjenester som spild af tid.

Disse personer kan også grine af din spredning af poser med uafskallet frø på en pløret, sjasket mark og fordømme denne handling som spild af dyrebar fødevare materiale.

Men du ved, at for hver pose af uafskallet frø, vil Moder jord give noget tilbage, og i løbet af nogle uger, måske ti-fold endda 20 fold.

Tid brugt i kontemplation eller tilbedelsen af Gud er faktisk godt brugt for det belønner dig med en rig høst af mental fred og mod.
     
     
There are some ignorant persons who consider Bhajans and other acts of worship as a waste of time.

Those persons might also laugh at your sprinkling bags of paddy seeds on a slushy field and condemn that act as a waste of precious food material.

But, you know that for every bag of paddy seed, Mother Earth will give back, in a few weeks, grain tenfold or even twenty fold.

Time spent in contemplation or adoration of God is indeed well spent for it rewards you with a rich harvest of mental peace and courage.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Kun når der ikke er ego, eller i det mindst, mindre ego, kan fred, blomstre glæde, samarbejde og kærligheden blomstre.

Mennesket kan ikke påstå at være en mand, indtil denne ego, som opfordrer ham til at ødelægge andre er overvundet af disciplinen og service.

Når du gennemtrænger tjenesten med kærlighed, er arbejdet givet til Gud. Dette gør det fri for ego. 

Kun ved at reducere sine ønsker og overvindelse af jalousi og misundelse kan mennesket nedsætte sit ego, for at overmande sit ego, næsten umuligt.
     
     
Only when there is not ego, or atleast, less ego, can peace, happiness, co-operation and love flourish.

Man cannot claim to be a man until this ego which urges him to destroy others is overcome by the discipline of service .

By saturating the service with love, work is offered to God; it then gets sanctified into puja. This makes it free from ego.

Only by reducing his wants and overcoming jealousy and envy can man reduce his ego, since to overpower the ego is well-nigh impossible.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen