Retur:
 Marts oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 5 Marts
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Tirsdag

Stjernetegn Fisken

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Den Nye Gyldne Tidsalder.
Tænk på dig selv som en del af et levende legeme - Kristi Gyldne legeme, Guds bevidsthed i vor lille del af Guds Universet.
Hvis du vil tjene den del af Guds bevidsthed, når du alligevel er inkarneret her på Jorden, må du efter bedste evne lytte til din ånds og sjæls indre stemme og følge den - også kaldet intuitionens stemme.
 
 
 
Gylden hjerte får Vinger
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Tirsdag

Stjernetegn Fisken

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 
Tænk i helhedsbaner, vær helhed og manifestér helhed i dit liv.

For at være et helt menneske, skal du kende dig selv, vide, hvor du går hen, hvad du er i gang med, og så gå fremad i tillid og leve et herligt liv, helt og fuldt.

Du skal aldrig tvivle på dig selv eller på din evne til at være hel.

Det er tvivl og angst og bekymringer, der forhindrer dig i at skabe helhed; hold derfor op med at bekymre dig, og forvis al frygt og tvivl, i vished om at JEG ER hos dig altid, og at sammen med Mig er alle ting mulige.

Men husk, lad altid din tro og tillid ligge hos Mig, Herren din Gud, det guddommelige i dig.

Gå hånd i hånd med Mig; rådfør dig med Mig til alle tider; og lad Mig vejlede og styre dig.

JEG ER i dig, og derfor er der intet i det ydre, der kan ødelægge denne direkte kontakt med hinanden. Føl dig sikker og tryg, fordi du ved dette.

Når din sikkerhed ligger hos Mig, er alt i sandhed såre godt.
 
    Eileen Caddy    
 

Think wholeness, be wholeness, and manifest wholeness in your life.

To be a whole person, you need to know yourself, know where you are going and know what you are doing, and then go ahead in confidence and live a whole, glorious and full life.

Never have any doubts about yourself or your ability to be whole.

It is doubts and fears and worries that prevent you from establishing wholeness; so cease your worrying, and banish all fears and doubts, in the knowledge that I AM with you always and that with Me all things are possible.

But remember, always let your faith and confidence be in Me, the Lord your God, the divinity within you.

Walk hand in hand with Me; consult Me at all times; and let Me guide and direct you.

I AM within you, therefore nothing from without can interfere with our direct contact.

Feel safe and secure in this knowledge.

When your security is in Me, all is indeed very, very well.

  
Click Flag
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Vi skaber først i tankeform.
 
     
Når vi skaber noget, skaber vi det altid først i tankeform.

En kunstner har først en idé eller inspiration og skaber så et billede.

Ideen er som en plan.

Den skaber et billede af formen, som så magnetiserer og leder den fysiske energi til at strømme ind i denne form for til sidst at manifestere sig på det fysiske plan.
   

Mine tanker
skaber en vidunderlig plan
for mit liv.

   
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Der er tre stadier af spirituel praksis.

De er koncentration, kontemplation og meditation.

Når du retter dit blik på én form, er det koncentration.

Når denne form fysisk fysisk bevæger sig væk efter et stykke tid, ser du stadig på denne form med din mentale øje.

Det er kontemplation - overvejelse. Som følge af denne øvelse, får denne form prentet i dit hjerte permanent.

Det er meditation. Hvis du foresætter med at mediterer således, forbliver formen permanent i dit hjerte.

Du bør ikke begrænse din åndelige praksis kun til koncentration og overvejelse.

Selvom det er rigtigt, at disse er de første trin i din åndelige praksis, skal du gøre yderlige fremskridt.

Du skal omdanne koncentration til overvejelse og senere til meditation.

Når du forvandler det, vil du altid visualiser Guds form til enhver tid.

De gamle seerne vedtog denne form for meditation.

Derfor manifesteredeGud sig for dem, når de ønskede det, talte til dem og opfyldte deres ønsker.
 
 
There are three stages of Sadhana (spiritual practice).

They are concentration, contemplation and meditation.

When you fix your gaze on one form, it is concentration.

When this form physically moves away after sometime, you still look at this form with your mental eye.

That is contemplation.

As a result of this exercise, this form gets imprinted in your heart permanently.

That is meditation. If you go on meditating thus, the form remains in your heart permanently.

You should not confine your spiritual practices to concentration and contemplation only.

While it is true that these are the first steps in your spiritual practices, you must progress further.

You must transform concentration to contemplation and later into meditation.

When you transform thus, you will continue to visualize the form of God at all times.

The ancient Rishis (seers) adopted this form of meditation.

That is why God manifested before them whenever they wished, talked to them and fulfilled their desires.
     
Top
Top
     
     2010    

Mine kære børn, opstå og vågn op!

Etablere igen Rama Rajya ( Herrens regel ), bevægende jer i mod sandhedens, ret handling, fredens og kærlighedens palæer.

Bevæg mod de Af dæmpning af de brændende flammer af uvidenhed, rastløshed, uretfærdighed og misundelse med vand af kærlighed, tålmodighed og sandhed.

Fej alt jalousi og vrede væk.

Hver enkelt bør erkende deres egne fejl og forstå, at der er ingen nytte i at søge efter fejl i andre.

Det er en simpel spild tid og det yngler skænderier.

Glem din fortid, angrer oprigtigt for dine ugerninger uden at falde i modløshed og betræd stien til Gud med bøn og gode gerninger og broderlig kærlighed til alle.
 
 
My dear children, arise and awake!

Establish once again the Rama Rajya (Rule of the Lord), resplendent with the mansions of Truth, Right Action, Peace and Love.

Quench the burning flames of ignorance, restlessness, injustice and envy with the water of Love, Forbearance and Truth.

Sweep away all jealousy and anger.

Each one should realize their own faults and understand that there is no use in searching for faults in others.

That is a mere waste of time and it also breeds quarrels.

Forget your past, repent sincerely for your misdeeds without yielding to dejection and tread the path of prayer to God with good deeds and brotherly love to all.
     
Top
Top
     
     2009    

Kun træer der vokser i frugtbar jord giver gode frugter.

De der vokser i saltholdig jord vil kun give frugter af dårlig kvalitet.

Således også at i de hjerter der er rene og ubesmittede kan sådanne hellige følelser og dyder som sandhed, medfølelse, tålmodighed og uselviskhed vokse og stråle.

Ligesom en landmand der arbejder hårdt for at kultivere sin mark, således må også en Bhakti (tilhænger) anstrenge sig for at kultivere Herrens Navn i sit hjerte for at kunne indsamle sin høst – Herren Selv.
 
 
Only trees grown in fertile soil can yield good fruits.

Those which are grown in saline soil will bear only poor quality of fruits.

So also, only in the hearts which are pure and unsullied can such holy feelings and virtues like truth, compassion, forbearance, selflessness grow and shine.

Like a farmer who toils to cultivate his field, a Bhakta (devotee) must put in efforts to cultivate the Name of the Lord in his heart in order to reap the harvest - the Lord Himself.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Du kan ikke finde fred i det ydre.

Det er i dit hjerte, så søg i det indre.

Hjertet er altid fyldt med fred, kærlighed og lyksalighed.

Det er grundlaget for alle de hellige egenskaber som medfølelse, kærlighed, tolerance osv.

Alt der strømmer fra dit hjerte er helligt.

Det er tilknytning til kroppen der er årsag til de onde egenskaber som lyster, vrede, grådighed, stolthed og jalousi.

Folk udfører mange spirituelle praksisser i et forsøg på at helliggøre deres liv, men er det uden hjertets renhed, så vil disse ikke være til nogen nytte.

Først og fremmest må du sørge for at dit hjerte er rent.

Lad der ikke være spillerum for slette følelser som lyster, vrede og grådighed.

Disse tre er de værste fjender på den spirituelle vej.
 
 
You cannot find peace outside. It is within your heart, so search within.

The heart is always filled with peace, love and bliss.

It is the basis of all the sacred qualities, such as compassion, love, tolerance etc.

All that emanates from your heart is sacred.

It is attachment to the body that is the cause of all the evil qualities, such as desire, anger, greed, pride, and jealousy.

People undertake many spiritual practices in an attempt to sanctify their lives but, without purity of heart, these will be of no avail.

First, purify your heart.

Do not give any scope for wicked feelings such as desire, anger and greed.

In the spiritual path, these three are the worst enemies.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Menneskene i dag har kun lidt sans for taknemmelighed.

Selv hvis du modtager lidt hjælp fra andre, så bør du altid huske det og være dem taknemmelig.

Uheldigvis så skader nogle mennesker dem der hjælper dem.

Sådanne mennesker er de værste syndere.

Vær ikke Kritaghna (utaknemmelig).

I Suryanamaskara findes der et mantra, ”Kritaghnaghnaya namah” (hilsen til solen der straffer den utaknemmelige).

Hvad betyder dette?

At skade nogen der hjælper dig vil få blindhed til konsekvens.

Det er solens stråler der reflekteres i menneskets øjne.

Alt hvad du ser er igennem refleksion af solens stråler.

Solen trækker sine stråler bort fra de øjne hos dem der begår utaknemmelighedens synd.

Derfor må vi altid være taknemmelige.

Vi bør gengælde hjælp med hjælp - på den bedst mulige måde.
 
 
Today people have little sense of gratitude.

Even if you get a little help from anyone, you should always remember it and be grateful to them.

However, unfortunately, some people go to the extent of harming those who help them.

Such people are the worst sinners.

Do not be a Kritaghna (ungrateful).

There is a mantra in Suryanamaskara that says, “Kritaghnaghnaya namah” (salutations to the sun who punishes the ungrateful).

What is the significance of this?

Hurting someone who has helped you will result in losing your eyesight.

It is the radiance of the sun that is reflected in man’s eyes.

All that you see is through the reflection of the sun’s radiance.

The sun withdraws its radiance from the eyes of those persons who commit the sin of ingratitude.

Therefore, we should always be grateful.

We should return help for help to the utmost extent possible.
     
Top
Top
     
     2006     
 

Folk siger: ”Jeg vil have syn for sagn!

Jeg vil tro på Gud når jeg ser Ham.”

Men er alle de ting der ses, høres eller smages så virkelige som de synes?

Er det øjet der ser?

Jeres øjne kan se, men hvis dit sind befinder sig et andet sted, så vil du overhovedet intet observere.

I ser kun ting igennem Atma’s oplysning.

I elsker fordi Atma er Kærlighed.I véd, fordi Atma er kundskaben selv.

 
 
People say, "Seeing is believing! I will believe in God only if I see Him "

But are all things seen, heard, touched or tasted, as real as they seem ?

Is it the eye that sees?

Your eye may be seeing, yet if your mind is elsewhere, you will not observe anything at all.

You see things only through the illumination of the Atma.

You love, because the Atma is Love.

You know, because the Atma is knowledge itself.
     
Top
Top
     
     2005     
 
Sukkerrør bør bifalde opskæring, hakningen, knusningen, kogningen og forandringen , den er udsat for, uden disse prøvelser, ville sukkerrørerne tørre ud og ikke gøre nogen tungen sød.

På samme måde skal mennesket byde lidelser velkommen, for at alene lidelser bringer åndens sødme inde fra.

Hvis du ønsker at nyde tiltagende lykke, skal du udfylde dit sind med rene tanker og udvikle ædle følelser i dit hjerte.

Gennem gode tanker og venlige handlinger bliver hjertet ren og helligt.
 
 
The sugarcane should welcome the cutting, the hacking, the crushing, the boiling and the straining to which it is subjected; since without these ordeals, the cane will dry up and make no tongue sweet.

So too, man must welcome suffering, for that fortitude alone brings sweetness to the spirit within.

If you wish to enjoy enduring happiness, you have to fill your mind with pure thoughts and develop noble feelings in your heart.

Through good thoughts and kind actions, the heart becomes pure and sacred.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Udføre alle handlinger med så stor kærlighed som du ville tilbyde Gud.

I sandhed, du spiser for tilfredsstille den » I « i dig og pynte for at behage den selvsamme» I».

Du elsker andre for den «I» og andre elsker dig for glædeligt 'jeg'.

Og hvem er dette «I», er vedvarende forbundet med alle?

Det er Gud selv.

"Iswarah Sarva Bhoothanam" (Herren er placeret i hjertet af hver væsen) erklærer Bhagavad Gita.

Han er Atman (sjæl) i hver væsen.

Det er derfor jeg sige, at du er ikke en, men tre - den ene du tror du er: kroppen, den anden du tror du er: sindet, mens et du virkelig er: Atman eller sjæl.
 
 
Perform all acts with as much love as you would offer God.

In truth, you eat for the satisfaction of the 'I' in you and dress up to please the self-same 'I'.

You love others for the sake of the 'I' and others love you for pleasing the 'I'.

And who is this 'I' that is persistently inherent in everyone?

It is God Himself. "Iswarah Sarva Bhoothanam" (the Lord resides in the heart of every being) declares the Bhagavad Gita.

He is the Atman in every being.

That is why I say that you are not one but three - the one you think you are: the body, the one others think you are: the mind, while the one you really are: the Atman or the soul.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Lyst skiller sig ud som fremtrædende leder i alle dårlige kvaliteter.

De andre tre, vrede, tilknytninger og grådighed, er følgende deres leder.

I sandhed, begær (kama), lystens Herre, er faktisk ansvarlig for vores død.

Det forøger vores tilknytninger og derved svækkes vores intelligens, og vi bliver umenneskelige.

Fordi mennesket er fyldt med stolthed, egoisme og egeninteresse, har han ophørt med at være menneskelig.

Din alder, din ungdom, din styrke, din rigdom, din status bør ikke føre til, at du føler dig meget stolt, fordi med din fremrykkende alder vil alle disse vil forsvinde.

I denne sammenhæng, hvad er meningen i din stolthedsfølelse i denne bærer - legemet?
 
 
Lust stands out as the prominent leader of all bad qualities.

The other three, anger, attachment and greed, follow the leader.

In fact, desire (kama), the lord of lust, is responsible for our death.

It increases our attachment and thereby weakens our intelligence and we become inhuman.

Because man is filled with pride, selfishness and self-interest, he has ceased to be human.

Your age, your youth, your strength, your wealth, your status should not make you feel very proud because with your advancing age all these will vanish.

In this context, what is the point in your feeling proud of this leather bag of a body?
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk