Retur:
 Marts oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 14 Marts
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Torsdag

Stjernetegn Fisken

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Vær i nu`et
Nyd din dag - det er dig der bestemmer, hvilket indhold, kvalitet af dine tanker - der skal farve og bestemme din dag.
 
   
 
Hvid Lotus
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi

Esoterisk viden om Torsdag

Stjernetegn Fisken

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Biorytmer

Månetabel
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 
Dit arbejde består i at skabe den nye himmel og den nye jord.

Bliv derfor ikke hængende i de ulykker og den modgang, der er i verden, i sygdom og lidelse, eller i krige og stridigheder.

Lad dig ikke blive involveret i det, for hvis du gør det, bliver du en del af sygdommen og ikke af helbredelsen.

Efterhånden som du hæver din bevidsthed, bliver du immun over for verdens ulykker, og du kan leve og arbejde, selv om du befinder dig midt i det, og alligevel vil det ikke kunne røre dig eller påvirke dig på nogen måde.

En læge eller sygeplejerske må være immune for frit at kunne arbejde med meget smitsomme sygdomme, og de må ikke være bange.

Lad ikke angsten tage bolig i dig, efterhånden som du ser, at verdenssituationen forværres.

Mist aldrig modet.

Hold blot fast i troen og lad dit sind dvæle i Mig, så skal du vide, at alt er såre godt.
 
    Eileen Caddy    
 

Your work is to create the new heaven and new earth.

Therefore do not dwell on the troubles and tribulations, on the disease and suffering, on the wars and strife in the world.

Do not allow yourself to become part of the disease and not the cure.

As you raise your consciousness, you become immunised against the trouble in the world, and you can live and work with it all about you and yet it will not be able to touch or affect you in any way.

A doctor or nurse has to be immunised to be able to work freely with highly infectious diseases, and there must be no fear in them.

Let there be no fear in you as you watch the situation in the world become worse.

Never despair.

Simply hold on in faith, let your mind be stayed on Me, and know that all isvery, very well.

  
Click Flag
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
En daglig bestræbelse.
 
     

Brug om muligt skabende visualisering og bekræftelser lidt hver dag, selv hvis det kun er i fem minutter.

Det er særlig godt at bruge skabende visualisering om aftenen, lige før du skal sove, eller om morgenen, lige efter at du er vågnet, fordi sindet og kroppen på disse tidspunkter ofte er helt afslappede og modtagelige.

Kort tids meditation og skabende visualisering ved middag afslapper og fornyer dig og får din dag til at forløbe mere gnidningsløst

Jeg bruger nu
skabende visualisering
hverdag.
   
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
I Gita Arjuna spørger Krishna, "Er sindet så let at kontroller?

Selv en elefant kan ikke trække os omkring ligesom sindet gør; det er et gartneri af lunefuldhed og det trodser, dets beslutsomhed og stædighed er meget kraftfuld.

Sindet vil aldrig stoppe op på ét sted.

At få styr på sindet er ligesom at erobre vinden eller binde vand op.

Hvordan kan nogensomhelst kontrol over sindet eller begynde enhver åndelig praksis med sådan et sind?

" Krishna brød ind i et smil da han hører disse ord og sagde, "Arjuna! Du har beskrevet sindet og dets karakter godt.

Men det er ikke en umulig opgave; sindet kan bestemt mestres.

Ved systematisk praksis og ved ubarmhjertig undersøgelse og ikke tilknytning - kan sindet definitivt erobres.

Der er ikke nogen opgave, der ikke kan opnås ved konstant praksis.

Placer og hold din tro på Herren i praksis og med en fast overbevisning om at du har magten og nåde - derefter vil alle opgaver bliver lette."
 
 
In the Gita Arjuna asks Krishna, “Is the mind so easily controllable?

Even an elephant cannot drag one as the mind does; it is the nursery of waywardness, and its defiance, determination and obstinacy are very powerful.

The mind will never halt at one place.

Taming the mind is like capturing the wind or bundling up water.

How can anyone control the mind or begin any spiritual practice with such a mind?” Krishna broke into a smile on hearing these words and said, "Arjuna!

You have described the mind and know its nature very well.

But it is not an impossible task; the mind can certainly be mastered.

By systematic practice (abhyasa) and by relentless inquiry (vichara) and detachment (vairagya) - the mind definitely can be conquered.

There is no task that cannot be accomplished by steady practice.

Place faith in the Lord and practice with the firm belief that you have the power and the grace - then all tasks will become easy.”
     
Top
Top
     
     2011     
 
Efterligning er et tegn på fejhed, ikke en kvalitet der kan sikre fremgang.

Hvordan kan du drage inspiration til dig, hvis du er optaget af at nedgøre/hade dig selv og devaluere dig selv og dine aktiviteter.

Du skal ikke føle den mindste skam når du tænker tilbage på dine forfædre og lærerne fra fortiden, som har opbygget den kultur der nærer dig.

I stedet for det skulle du være stolt af dem.

Gør som dem, manifester styrken/kraften der findes i selv-anstrengelse.

Ikke ty til den svage krigslist at efterligne andre.

I stedet absorbere de gode kvaliteter, som andre kan besidde.

Vi planter en frø i jorden.

Så forsyner vi det med de ingredienser det har behov for — vand, luft og gødning.

Frøet vokser.

Det vokser op til et ungt træ.

Endelig bliver det et stort træ.

Du vil bemærke, at det ikke bliver enten jord eller gødning, eller luft eller vand.

Disse gør det brug af, men den holder sig til sin egen karakter og vokser til et træ.

Du kan også leve som træ!

 
 
Imitation is a sign of cowardice, not a quality that can ensure progress.

How can you draw inspiration for uplifting yourself if you are engaged in hating yourself and devaluing your achievements?

You should feel no sense of shame when you bring back to memory your forefathers and the teachers of the past who built the culture that nurtured you.

Instead, you ought to feel proud of them.

Like them, manifest the power that lies in self-exertion!

Do not resort to the weak stratagem of imitating others.

Instead absorb the good qualities that others may possess.

We plant a seed in the soil.

Then we supply it with the ingredients it needs—water, air, and manure.

The seed sprouts.

It grows into a sapling.

It becomes at last a huge tree.

You will notice that it does not become either soil or manure, or air or water.

These it makes use of, but it sticks to its own nature and grows into a tree.

May you too live like that tree!
     
Top
Top
     
     2010     

Holdningen mellem den hengivne og den tilbedte er de sande frø af hengivenheden.

For det første er den tilbedendes sind tiltrukket af de unikke kvaliteter i den Guddommelige.

Han prøver at tilegne sig disse specielle kvaliteter som objektet for han tilbedelse er bærer af.

Dette er spiritualitet i praksis.

I de tidlige stadium og faser af tilbedelse, er der en klar afstand og forskel mellem den tilbedende og den tilbedte.

Senere i den åndelige udviklingsproces vil denne følelse af afstand aftage og formindskes.

Når så endelig færdighederne er opnået, vil der ikke være nogen afstand overhovedet.

For at nå der til, må du have fast og solid tro på Gud.

Det eneste ønske der passer, der er hensigtsmæssigt er at underholde sindet med er begæret efter at opleve og se Gud i netop denne fødsel.
 
 
The attitude of the worshipper and the worshipped is truly the seed of Bhakti.

First, the worshipper's mind is attracted by the unique qualities of the Divine.

He tries to acquire for himself these special qualities of the object of his worship.

This is Spiritual Practice.

In the early stages of worship, there is clear distinction between the worshipper and worshipped.

Later, as Sadhana progresses, the feelings of distinction will diminish.

Finally when the attainment is reached, there will be no distinction whatsoever.

To get there, one must have the firm faith in the Lord.

The only wish that is fit to be entertained in the mind of a devotee is the desire to realize the Lord in this very birth.
     
Top
Top
     
     2009     

Upanishaderne erklærer: ”Raso vai Sah” (Gud er essensen).

Det betyder at Gud er tilstede i en umærkelig form overalt, ligesom sukker på et sukkerrør og smør i mælk.

Selvom det er svært at få en direkte opfattelse af Gud, så kan Hans tilstedeværelse opleves på mange måder.

Sødmen i sukker, syrligheden i en limefrugt, bitterheden i et margosablad (neemtræ) vidner alle om det Guddommeliges tilstedeværelse.
 
 
The Upanishads declare: "Raso vai Sah" (God is the essence).

This means that God is present in subtle form everywhere, like sugar in sugarcane and butter in milk.

Although it is difficult to have a direct perception of God, His presence can be experienced in many ways.

The sweetness in sugar, the sourness in lime fruit, the bitterness of the margosa leaf, all testify to the presence of the Divine.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Hengivelse er den kostbareste skat, det er den sandeste vej, den eneste vej til Gud.

Mennesket må leve fordybet i hengivelse for hengivelsens skyld alene.

Hengivelse er kærlighed i den reneste og ædleste form.

Sådan kærlighed er åndedraget der støtter livet, der støtter sjælen i dens bestræbelse på at smelte sammen med Super-sjælen.

De år der leves uden kærlighedens lys er spildte år.
 
 
Devotion is the most precious treasure, it is the truest path, the only way to God.

Man must live immersed in Bhakti (devotion) for the sake of Bhakti alone.

Devotion love of the purest and the noblest variety.

Such love is the breath that sustains life, that supports the soul in its effort to merge in the Super-soul.

The years of life spent without light of love are years wasted.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Uddannelse der ikke indbefatter værdierne af at dele og af at drage omsorg kan ikke kaldes for uddannelse.

Et tåbeligt menneske vil ikke kende sit sande selv og en ondsindet person vil ikke give slip på sine slette egenskaber til trods for uddannelse og intelligens.

Den moderne uddannelse leder blot til argumentationer, ikke total visdom.

Til hvilken nytte er det at erhverve sig en verdslig uddannelse hvis den ikke leder dig til udødelighed?

Opnå den viden der vil gøre dig udødelig.

Der findes mange mennesker der lever i langt fattigere omstændigheder end du.

Du må stræbe efter at forbedre deres forhold så godt du kan.

Når du hjælper andre, så er det dig selv du belønner. De hellige skrifter erklærer: du kan opnå fortjenester ved at hjælpe andre og begå synd ved at skade dem.

Derfor må du altid søge at være hjælpsom.

 
 
Education that does not inculcate values of caring and sharing is not fit to be called education.

In spite of his education and intelligence, a foolish man will not know his true self and a mean-minded person will not give up his wicked qualities.

Modern education leads only to argumentation, not to total wisdom.

What is the use of acquiring worldly education if it cannot lead you to immortality?

Acquire the knowledge that will make you immortal.

There are a large number of people who are in much poorer circumstances than you.

You must strive to ameliorate their condition as much as you can.

When you help others, that itself is your reward.

The scriptures declare: Paropakaraya punyaya papaya parapeedanam (you earn merit by helping others and commit sin by hurting them).

Hence, always try to be helpful.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Det mest fremtrædende som mennesket i dag må erkende og forstå er de menneskelige værdier.

Den primære forudsætning er forståelse af dét at være menneske, uanset hvilken position, uddannelse eller status man opnår.

Menneskelighed kan kun udvikles gennem spiritualitet.

Hvis du tager et frø og sår det i en dåse så rådner det.

Men hvis det samme frø plantes i jorden så vokser det og bliver til et træ.

Menneskelighed kan ikke udvikles i en verdslig atmosfære.

Det kan kun gro i et spirituelt, etisk og retfærdigt miljø.
 
 
The foremost thing that people today have to recognise and understand are human values.

Whatever position one may achieve, whatever one's scholarship or status, the primary requisite is comprehension of what it means to be a human.

This humanness can be developed only through spirituality.

If you take a seed and plant it in a tin, it will rot.

But if the same seed is planted in the earth, it grows into a tree.

Humanness will not develop in an atmosphere of worldly concerns.

It will grow only in a spiritual, ethical and righteous atmosphere.
     
Top
Top
     
     2005     
 
Uden helliggørelse af Herren, kan mennesket ikke opnå noget i verden.

Det Guddommelige er grundlaget for alt.

Mennesket, er dog fyldt med indbildskhed, og mener at han er den, der gør alt.

Denne stolthed er årsag til hans ruin.

Det er årsagen til hans frustration og skuffelse.

Mennesket i dag har baseret sit liv på afhængigheden af hans natur og dermed glemt Gud.

Dette er en grov fejl.

Du skal placere din tro på Gud, skaberen af universet, og derefter nyde det naturen giver.

Tro på Gud er den primære fornødne for mennesket.
 
 
Without the sanction of the Lord, man cannot achieve anything in the world.

The Divine is the basis for everything.

Man, however, is filled with conceit that he is the one who is doing everything.

This pride is the cause of his ruin. It is the cause of his frustration and disappointment.

Man today is basing his life on reliance on Nature and is hence forgetting God.

This is a grievous mistake.

You must place your faith in God, the Creator of the universe, and then enjoy what Nature provides.

Faith in God is the primary requisite for man.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Disciplin træner dig til at håndtere skuffelser; du bør erkende/indse, at stien i livet har både op-og nedture, at hver rose har sin tjørne.

Men i dag, ønsker folk roser uden torne.

Når dette ikke sker, bliver de vilde og begynder at skyde skylden på alle.

Menneskets holdning til Gud bør ikke baseres på opfyldelse eller ikke-opfyldelse af sin smålige begær.

Du må tro på, at uanset hvad der sker, er det til din egen gode.
 
 
Discipline trains you to put up with disappointments; you should realise that the path of life has both ups and downs, that every rose has its thorn.

But, nowadays, people want roses without thorns.

When this does not happen, they turn wild and start blaming everybody.

Man's attitude towards God should not be based on the fulfilments or non-fulfilments of his petty desires.

You must believe that whatever happens to you is for your own good.

     
Top
Top
     
     2003     
 
Mennesket af i dag bliver fanget i sine egoistiske sider og har af samme årsag degraderet selv til dyreniveauet.

På hvert skridt overtræder han ret adfærd (dharma).

Hver ønske omdannes til grådighed.

Stor-hjertelighed kølnes.

Menneskets vision/syn har tabt kærligheden af syne.

Sandheden er en ulykke i menneskets tale.

Spiritualitet er blevet en form for praleri.

Kvaliteter som begær og vrede har en frie tøjler.

Bevidsthed er blevet hvilende i mennesket.

Menneskelige relationer er blevet mekaniske og kunstige.

Medmenneskelighed er faktisk næsten forsvundet.
 
 
Man today being caught in selfish pursuits has degraded himself to the level of animals.

At every step, he is violating dharma.

Every desire is turning into greed.

Large-heartedness is on the wane.

Man's vision has lost sight of love.

Truth is a casualty in man's speech.

Spirituality has become a form of ostentation.

Qualities like lust and anger are having a free rein.

Consciousness has become dormant in man.

Human relationships have become mechanical and artificial.

In fact, humanness has virtually disappeared.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk