Retur:
 Marts oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 15 Marts
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Hvorfor ikke lytte?
Når din egen indre visdomskilde rådgiver dig?
Når Jeg - din stille røst tilfører dig synkron (aktuel) viden og indsigt?
 
 
 
Hej - det kræver mindre energi at smile end surmule.
 
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
     Eileen Caddy     
 
 
 
  
Click Flag
 
Efterhånden som du gåt fremad og ind i det nye, må du hele tiden være bevidst om Mig og Min guddommelige tilstedeværelse, og lade dit sind dvæle i Mig.

Det vil hjælpe dig med til at blive ved med at være i en hævet bevidsthedstilstand, så du uden besvær kan gå fremad.

Tag Mig med i alt, hvad du gør, siger og tænker.

Del alt med Mig.

Når du ikke har noget at skjule, ved du, hvad sand frihed i Ånden vil sige.

Jeg har brug for, at du er fri, så mine undere kan folde sig ud foran dig, uden at der er noget der står i vejen for det.

Der er meget, der venter på at folde sig ud; det er først lige begyndt.

Prøv at forestille dig alle de undere som endnu overgår de vildeste fantasier, og som venter på at blive åbenbaret;

Det vil være som at træde ind i en ny verden med nye måder at leve på, nye love og nye tanker.

Hold dit blik hævet.

Hold til stadighed visionen om Den Nye Tidsalder foran dig.

Du vil opdage, at du helt naturligt vil bevæge dig ind i det, og at detvil blive en del af dig
 
    Eileen Caddy    
 

As you move forward into the new, be consciously aware of Me and of My divine presence at all times, and keep your mind stayed on Me.

It will help you to keep in a raised state of consciousness so that you can move forward without any difficulty.

Bring Me into everything you do, say and think. Share your all with Me.

When you have nothing to hide, you know the true freedom of the Spirit.

I need you free so My wonders can unfold before you without anything in you to stop them.

There is much waiting to unfold; it has only just begun.

Imagine the wonders and beauties, undreamed of as yet, that are waiting to reveal themselves!

It will be like stepping into a new world with new ways, new laws, new ideas.

Keep your sights raised.

Keep the vision of the New Age ever before you.

You will find yourself moving into it very naturally, and it will become a part of you.

 
 
  
Click Flag
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Skabende visualisering - modtagende og aktiv.
 
     
Skabende visualisering har to former - modtagende og aktiv. I den modtagende form stiller vi spørgsmål og modtager svar eller vejledning fra vores intuitive sind gennem ord, mentale billeder eller følelser.

I den aktive form vælger vi mentale billeder og bekræftelser og bruger dem som redskaber til bevidst at skabe vores virkelighed.

Begge former er vigtige dele af den skabende proces
   
Jeg er ved
at udvikle de modtagende og
de aktive sider af
min fantasi.
   
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Mange af jer er draget til Gud grundet sundhedsmæssige problemer eller mentale bekymringer af den ene eller anden grund.

Ved, at disse er ren lokkemad, som har trukk dig tættere til Gud, så du kan kontakte Ham, modtage Hans nåde og styrker din tro på det Guddommelige.

Problemer og bekymringer skal virkelig hilses velkommen, da de underviser dig i ydmyghed og ærbødighed.

Hele verden står i dag over for mange problemer.

Mange tøver med at tro, at tingene vil forbedre sig og at livet for alle vil blive godt og fuld af glæde, om den Gyldne Tidsalder nogensinde vil opstå.

Du kan være sikker på, at den Guddommelige altid vil være til stede til at beskytte og skabe retfærdighed og afværge krisen efter menneskeheden.
 
 
Many of you are drawn to God due to health problems or mental worry of some sort or the other.

Know that these are mere baits by which you have been drawn closer to God, so that you may contact Him, receive His Grace and strengthen your faith in the Divine.

Problems and worries are really to be welcomed as they teach you the lessons of humility and reverence.

Today, the entire world faces many problems.

Many hesitate to believe that things will improve and that life for all will be happy and full of joy, that the Golden Age will ever recur.

Be assured that Divinity will always be present to protect and establish righteousness, and avert the crisis upon humanity.
     
Top
Top
     
     2011     
 
Hvordan optjener du karakterens rigdomme?

Du kan ikke eksistere uden aktivitet, så du skal af nødvendighed, handle gennem gode kvaliteter.

Du skal bremse alle begær og bliver frie.

Når sindet er fyldt med gode kvaliteter vil det hjælpe dig i denne proces, for det vil befordre gensidig velstand og glæde.

Det vil opgive at gøre skade; det vil søge muligheder for at hjælpe, heale og fremme.

Det vil ikke kun lide; det vil også tilgive.

Det vil ikke vende sig mod falskheden; det vil være på vagt for at sige sandheden.

Det forbliver uanfægtet af begær, grådighed, vrede og indbildskhed; det vil være fri for illusion.

Det vil altid søge velfærd for verden.

Fra sådan et sind, vil der løbe en uafbrudt strøm af kærlighed.
 
 
How do you accumulate the wealth of character?

You cannot exist without activity, so you must, of necessity, act through good qualities.

You must curb all desires and become free.

The mind filled with good qualities will help you in this process, for it will bear other’s prosperity gladly.

It will give up doing injury; it will seek opportunities to help, heal, and foster.

It will not only suffer; it will also pardon.

It will not incline towards the false; it will be on the alert to speak the truth.

It will remain unruffled by lust, greed, anger, and conceit; it will be free from delusion.

It will always seek the welfare of the world.

From such a mind, will flow an uninterrupted stream of love.
     
Top
Top
     
     2010     

Gud er til stede i alle.

Han bor i hvert hjerte.

Så, lad dig ikke begrænse til at tro, at Gud kun er i et tempel, en moské eller kirke.

Hvor mennesket findes, er Gud!

Hvis du ikke indser dette, vil du fortabe dig selv i kritikken af andre.

For at overvinde denne vane, spørg inden i dig selv, "Hvem tilbeder jeg?

Hvem kritiserer jeg?

Gud er til stede i alle.

Så når du kritiserer en anden, kritiserer du dig selv.

Når du elsker andre, elsker du dig selv.

Hvem du end kritiserer, når det Gud (Sarva Jeeva Thiraskaaram Keshavam Pratigacchati).

Hvem du end hylder, når det Gud (Sarva Jeeva Namaskaram Keshavam Pratigachchhati).
 
 
God is present in everyone.

He resides in every heart.

So, do not confine God to a temple, mosque or church.

Where man is, there God is!

As you do not realize this, you indulge in the criticism of others.

To overcome this habit, enquire within yourself, "Whom do I adore?

Whom am I criticizing?"

God is present in everyone.

So, when you criticize another, it amounts to criticizing yourself.

When you love others, you love yourself.

Whomever you criticize, it reaches God (Sarva Jeeva Thiraskaaram Keshavam Pratigacchati).

Whomever you salute, it reaches God (Sarva Jeeva Namaskaram Keshavam Pratigachchhati).
     
Top
Top
     
     2009     

Når du ser et bjerg, et vandfald eller en skov, så føler du dig glad.

Alle disse erklærer det Guddommeliges tilstedeværelse.

Lys skinner, stjernerne blinker, solen stråler, planeterne følger deres baner.

Alle disse fænomener er det Guddommeliges manifestation.

Ved at forstå flammens natur, kan du forstå ildens natur.

Ved at undersøge en dråbe vand kommer du til at kende floden Ganges natur.

På samme måde kan du, ved at forstå Maanavathvam (menneskelighedens sande natur), forstå Daivathvam (Guddommelighed).
 
 
When you see a mountain, waterfall or forest, you feel happy.

All these proclaim the presence of the Divine.

Light shines, the stars twinkle, the sun blazes, the planets revolve in their orbits.

All these phenomena are manifestations of the Divine.

By understanding the nature of flame, you can understand the nature of fire.

By examining a drop of water, you come to know the nature of the Ganges.

Likewise by understanding Maanavathvam (the true nature of humanness), you can understand Daivathvam (Divinity).
     
Top
Top
     
     2008     
 
Når du ser et fly på himlen, vil du så nægte at tro på at det flyves af en pilot blot fordi du ikke kan se ham fra det sted du står?

Du skal ind i flyet for at se piloten, du kan ikke benægte pilotens eksistens mens du står på jorden.

Du må gætte på at flyet har en pilot.

Således er det også når du ser på Universet, så må du gætte på Gud's eksistens, og ikke benægte Ham fordi du ikke kan se Ham.

For at se dine egne øjne må du kigge på dig selv i et spejl; for at se dig selv i din naturlige spirituelle pragt, så har du brug for en Guru (et forbillede).
 
 
When you see a plane flying in the sky, would you refuse to believe that it is flown by a pilot, just because you do not see him from where you are?

You must go into the plane to see the pilot; you cannot deny his existence, standing on the ground below.

You have to guess that the plane must have a pilot.

So too seeing the Universe, you have to guess the existence of God, not deny Him because you are not able to see him.

To see your own eyes, you need a mirror; to see yourself in your native spiritual grandeur, you need a Guru (preceptor).
     
Top
Top
     
     2007     
 
Det er meningen at de tjenester vi udfører, er med henblik på at erfare enhed i samfundet.

Det er en stor fejltagelse hvis du tror at du tjener andre.

Faktisk bør du slet ikke opfatte nogen som ’andre’, for alle er legemliggørelser af det Guddommelige.

Men mennesket bestræber sig ikke på at erkende denne sandhed.

Derfor udsættes han for besværligheder.

Når mennesket en gang erkender at Gud er altgennemstrømmende, så vil han blive fri for lidelser.

Mennesket må praktisere enhedens princip i samfundet for at blive fri for lidelser.

Når han/mennesket én gang har forstået enhedens princip, så kan han nå det Kosmiske Princip og forstå det.
 
 
The service activities that we undertake are meant to experience unity in society.

It is a great mistake if you think that you are serving others.

In fact, you should not consider anybody as ‘other’, for all are the embodiments of divinity.

But man is not making efforts to realise this truth.

Hence, he is subjected to difficulties.

Once man realises that God is all-pervasive, he will be free from suffering.

In order to get rid of suffering, man has to practise the principle of unity in society.

Once he understands the principle of unity, he can attain the Cosmic principle.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Uddannelse uden visdom, visdom uden skelneevne, handling uden takt, lærdom uden klogskab, magt uden forudsætninger, udsagn der ikke er baseret på Sandhed, musik uden melodi, tilbedelse uden fromhed, en person uden sund fornuft og karakter, en studerende uden ydmyghed – alle disse tjener ikke noget nyttigt formål.

Udover den viden der optages fra de hellige tekster, så bør man fortjene visdom igennem erfaring.

Viden uden personlig erfaring er nytteløs.
 
 
Education sans wisdom, wisdom bereft of discrimination, action without discretion, erudition lacking sagacity, power not justified by credentials, statements not based on Truth, music wanting in melody, adoration not sustained by devotion, a person devoid of common sense and character, a student not endowed with humility - these serve no useful purpose.

In addition to knowledge derived from the sacred texts, one should earn wisdom through experience.

Knowledge without personal experience is futile.
     
Top
Top
     
     2005     
 

Sindet er årsag til trældom eller befrielse.

Sindet er ligesom en lås og hjertet er ligesom nøglen.

Når nøglen er slået mod Gud, er der løsrivelse/frigørelse/er du fri for tilknytninger.

Når sindet er drejet mod verden, er der tilknytninger.

Sindet må derfor rettes mod hvad der er helligt og rent.

Da vil du leve et frit, glad og lyksageligt liv.

Det menneske, der har udviklet en sådan holdning vil tilegne sig en permanent tilstand af lyksagelighed.

Faktisk vil han være indbegrebet, legemlig gørelsen af Lyksagelighed.

 
 
The mind is the cause of bondage or liberation.

The mind is like a lock and the heart is like the key.

When the key is turned towards God, there is detachment.

When it is turned towards the world, there is attachment.

Therefore, the mind has to be directed towards what is holy and pure.

Then, you will lead a free, joyous, blissful life.

The man who has developed such an attitude will be in a permanent state of bliss.

Indeed, he will be the embodiment of bliss.
     
Top
Top
     
     2004     
 

Der er forskellige former for hengivenhed:, den som græder, når Jeg ikke er fysisk til stede, som giver afkald med vilde opgivelser og den som er konstant og stærk, altid tilsluttet Min vilje.

Jeg accepterer alle disse former for hengivenhed.

Valget mellem ene og den anden er ikke jeres, for det er Mig der behersker dine følelser, modicerer og ændrer dem.

Hvis du forsøger at gå, hvor Jeg ikke vil gå, vil Jeg stoppe dig; Du kan ikke gøre noget ting, bortset fra Min Vilje.

Du kan være sikker på, at denne form er den højeste hengivenhed.

 
 
There are different modes of devotion: that which foolishly weeps for Me when I am not physically present; that which surrenders with wild abandon and that which is steady and strong, ever attached to My will.

I accept all these forms of devotion.

The choice between the one and the other is not yours for it is I who rule your feelings, modifying them.

If you try to go where I do not want you to go, I will stop you; you can do nothing apart from My Will.

Be assured of that, this is the highest devotion.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Mennesket er udstyret med en retur-billet, når han tager fødsel.

Holder han det indenfor hans rækkevidde, tjener og tilbringer han, stiger og falder, synger og danser, græder og jamrer og glemmer slutningen af rejsen.

Men selvom han glemmer, vil livets vogn flytte sig hen imod den kirkegård, som er dets endestation.

Dette bringer ikke/ingen herlighed til mennesket, hvis han er bundet hjælpeløst til hjulet fødsel og død.

Hans herlighed og storhed består i at befri sig selv fra det roterende hjul.
 
 
Man is equipped with a return-ticket when he takes birth.

Holding it in his grasp, he earns and spends, rises and falls, sings and dances, weeps and wails, forgetting the end of the journey.

But, though he forgets, the wagon of life moves towards the cemetery, which is its terminus.

It brings no glory to man if he is tied helplessly to the wheel of birth and death.

His glory and greatness consist in disentangling himself from that revolving wheel.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk