Retur:
 Marts oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 27. Marts
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag
Dagens støttende energi.

Esoterisk viden om Fredag

Stjernetegn Vædderen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
Livet er et med alt.
 
Så når du følger din sti, følger det der er rigtigt for dig - vil det der ligger og spærer - /blokerer for din videre fremfærd - stille og roligt opløses.

Opløsningen - forløsningen vil i det fysiske univers tilvejebringes af dine handlinger, med hjælp fra Guds "usynlige" hjælpere - hans hænder i det indre univers (englene - dine skytsånderne og åndelige vejledere og ydre (dem du møder i den fysiske verden).
 
 
 
Find din Ledestjerne
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Dagens støttende energi.

Esoterisk viden om Fredag

Stjernetegn Vædderen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Månetabel
     Eileen Caddy     
  
Click Flag
 
Fred være med dig.

At være ét med Mig er at have fred med dig selv, for freden starter dybt i hvert menneske og genspejles derefter i det ydre.

Når du så har fundet indre fred og stabilitet, kan du være alle steder og modstå alt.

Du kan endog gå i dødens skyggedal og intet frygte, for med denne indre fred kommer der en afklarethed og ro, som intet eller ingen kan forstyrre eller ødelægge.

Efterhånden som du anerkender og accepterer dit sande slægtsskab med Mig, og ligesom et barn gør det til noget enkelt uden de store forviklinger, vil hele dit liv fyldes med glæde og taksigelse.

Så vil der ikke være plads til angsten, og du vil fremstå som en, der lever et fortryllende liv, og være fuldt beskyttet, for der, hvor angsten ikke er, er der fuld beskyttelse.

Det er angsten, der åbner døren for ulykker, og som gør dig sårbar.

Forvis derfor angsten, lad Min fred og kærlighed fylde dig og omslutte dig, og sig evindeligt tak.
 
    Eileen Caddy    
 

Peace be unto you.

To be at one with Me is to be at peace, for peace starts deep within the soul and then reflects itself without.

Then when you have found inner peace and stability, you can go anywhere and withstand anything.

You can even walk in the valley of the shadow of death and fear nothing, for with that inner peace comes serenity and tranquillity which nothing and no one can disturb or destroy.

As you recognise and accept your true relationship with Me, and do it as simply as a child without any complications, so will your whole life be filled with joy and thanksgiving.

Then no fear can enter, and you will appear to live a charmed life, and to be fully protected, for where there is no fear, there is full protection.

It is fear that opens the door to danger and leaves you vulnerable.

Therefore banish fear, let My peace and love infil and enfold you, and give eternal thanks.

  
Click Flag
 
 
 
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
 
 
Nedskriv dine mål.
 
   
Nedskriv dine vigtigste mål for den næste måned, et halvt år, et år og/eller fem år.

Nedskriv hvert af dem i form af en bekræftelse; det vil sige, skriv det i en sætning i nutid, som om det allerede er nået.

Altså, i stedet for at sige: »Jeg ønsker at bo i en større, mere solrig og smukkere lejlighed,« formulerer du det således: »Jeg bor nu i en stor, smuk, solrig lejlighed, som jeg elsker.«

Det vil gøre det til en stærk skabende visualiseringsproces
  
Jeg når mine
mål på en let, ubesværet og
harmonisk måde.
   
Top

Top
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
 
     Don Miguel Ruiz     
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Det er en menneskelig svaghed at adskille ting som godt og ondt.

Og at tilregne dette til Gud er helligbrøde - vanhelligelse.

Det kan til tider forekomme, at Herren også har denne svaghed, men det er en forbipasserende fase, en sky, der skjuler sin herlighed, ikke en plet, der hænger fast til Ham.

Selvom forskellige kvaliteter kommer fra Herren, er han upåvirket af dem, ligesom ilden er upåvirket af den røg, der opstår derfra, eller himlen er upåvirket af de skyer, der danner og bevæger sig om i den.

Alle er knyttet til Ham ligesom perler, men Han er fri og uanfægtet.

Overvej dette eksempel - kluden er baseret på garn, det er faktisk afhængig af garn; men garnet er ikke afhængigt af kluden, det er upåvirket og ikke fastgjort til kluden.

Garnet er Guddommelighed mens dugen er universet i mangfoldige varitioner.
 
   
It is a human frailty to separate things as good and evil.

And to impute this to God is sacrilege.

It might sometimes appear that the Lord too has that weakness, but it is a passing phase, a cloud that hides His glory, not a blemish that adheres to Him.

Though various qualities emanate from the Lord, He is unaffected by them just like fire is unaffected by the smoke which arises from it or the sky is unaffected by the clouds that form and move about in it.

All are attached to Him like beads but He is free and unattached.

Consider this example - the cloth is based on yarn, in fact it is dependent on yarn; but yarn does not depend on the cloth, it is unaffected and unattached to the cloth.

Yarn is Divinity while the cloth is the Universe of manifold variety.
   
Top
Top
   
     2011     
Atma er også kendt som Gud, så det at lære Guds viden betragtes som det vigtigste mål for enhver student.

Studerende, der længes at få denne viden må lære nogle primære kvalifikationer.

Derefter fortjener de kun status som elever.

De er: skelneevne, afkald og sikring af, at alle onde tilbøjeligheder er rykket op med rode.

Aspiranter, der har god karakter gennem disse kvalifikationer, kan håbe at nå Gud med tillid og uden mange vanskeligheder.
 
 
The Atma is also known as God, so learning God`s knowledge is to be considered as the main objective by every student.

Students who yearn to get this knowledge have to earn some primary qualifications.

Then only do they deserve the status of studentship.

They are: discrimination, renunciation, and ensure all evil propensities are uprooted within themselves.

Aspirants who possess good character through these qualifications can hope to attain the Atma with confidence and without much difficulty.
   
Top
Top
   
     2010     

Begær skaber ønsker.

Ønsker forårsage fødsel og død.

Hvis du er blottet for begær, behøver du ikke gå igennem fødsel og død.

Næste fødsel er resultatet af uopfyldte ønsker i dette liv og bestemmes af dem.

Ønsket om at kende Gud elske Gud og blive elsket af Gud er imidlertid et ønske, der ikke binder.

Når bevidsthed om Gud kommer i al dens pragt, reduceres verdslige, sensuelle ønsker til aske.

Det individuelle Guds Selv vil derefter vende sig hen imod det Universelle Guds Selv og glæde sig selv i den højeste og evigtvarende fred.
 
 
Desires breed wishes.

Wishes cause birth and also death.

If you are devoid of desires, you need not go through birth and death.

The next birth is the result of unfulfilled desires in this life and is determined by them.

However, the desire to know God, to love God and be loved by God is a desire that does not bind.

When awareness of God dawns in all its splendor, every worldly, sensual desire is reduced to ashes.

The individual Self will then turn towards Universal Self and delight itself in supreme everlasting peace.
   
Top
Top
   
     2009     

Glæde og sorg må opleves i det verdslige liv, da de er lige så uundgåelige som solopgang og solnedgang.

Du mener at det nye år vil give bedre oplevelser.

Det er ikke korrekt.

Det er sindet der ansvarlig for behag og smerte.

Hvis dit sind er godt, så vil du se det gode i alt.

Uden Gud's Nåde vil selve det at leve være umuligt for menneskeheden.

Selv de problemer du oplever er gaver fra det Guddommelige.

I er legemliggørelse af det Guddommelige, der udelukkende er lyksalighed.

Når det er sådan, er det da ikke tåbelighed fra din side at sige at du lider i smerte og sorg over dette?
 
 
Happiness and sorrow have to be experienced in the worldly life as they are inevitable like the sunset and sunrise.

You think the new year will give better experiences.

It is not correct.

It is the mind that is responsible for pleasure and pain.

If your mind is good, you will find everything good.

Without God's Grace, living itself will be impossible for mankind.

Even the troubles you may experience are the gifts of the Divine.

You are embodiments of the Divine which is nothing but bliss.

While being so, is it not a folly on your part to say that you are suffering from pain and grieve over this?
   
Top
Top
   
     2008     
Ånden kan kun vækkes, virkeliggøres, erkendes gennem individuel disciplin og Gud's nåde.

Disse to kan opnås gennem kærlighed, renhed og tjeneste overfor andre.

Individuel bestræbelse og Guddommelig nåde er afhængige af hinanden; uden stræben vil overdragelse af nåde ikke finde sted; uden nåde vil der ikke være nogen oplevelse, forsmag i bestræbelsen.

Du behøver blot tro og gode egenskaber for at vinde denne nåde.

Du behøver ikke at prise Ham for at vinde Hans gunst.

Tro på Gud er den bedste forstærkning for spirituel sejr.

Når du nyder at tænke på Herren's pragt, så kan intet materielt tiltrække dig; alt andet vil forekomme underordnet; kun det fromme vil kunne nydes.
 
 
Spirit can only be awakened, realized through individual discipline and the grace of God.

These two can be won through love, purity and service to others.

Individual effort and divine grace are interdependent; without effort, there will be no conferment of grace; without grace, there can be no taste in the effort.

To win that grace, you need only have faith and virtue.

You need not praise Him in order to win His favour.

Faith in God is the best reinforcement for spiritual victory.

When you revel in the contemplation of the splendour of the Lord, nothing material can attract you; all else will seem inferior; the company of the godly alone will be relished.
   
Top
Top
   
     2007     
Ramayana`s heltebedrifter underviser alle i pligtens principper for enhvert individ.

Selvom der er gået æoner af tid så forbliver Ramayana relevant selv i vore dage idet den vejleder menneskeheden på sandhedens og retfærdens vej.

Selv i dag respekteres og æres Ramaynas karakterer.

Der findes ingen højere moral end den der fortælles i Ramayana.

Ramayana bør være emnet for vor tilbedelse.

Du bør indsætte Rama's princip i dit hjerte og opleve lyksalighed.

Ramayana giver mennesker store idealer.

Mennesker bør overveje en sådan hellig fortælling og følge dens idealer.

Praktisér Ramayana's lære i dit daglige liv.

Adlyd Herren Rama's bud.

Det er for at forstå og indoptage Ramayana's principper at Rama Navami festivalen fejres i dag.
 
 
The Ramayana teaches the principles of Dharma and the path of duty to every individual.

Though aeons have passed by, the Ramayana remains relevant even to this day, guiding humanity on the path of truth and righteousness.

Even today the characters of Ramayana are respected and revered.

There is no morality higher than what is depicted in the Ramayana.

The Ramayana should be the subject of our Parayana (worship).

You should install the principle of Rama in your heart and experience bliss.

The Ramayana sets great ideals to men.

People should contemplate on such a sacred story and follow its ideals.

Practise the teachings of the Ramayana in your daily life.

Obey the command of Lord Rama.

It is to understand and assimilate the principle of the Ramayana that we are celebrating the festival of Rama Navami today.
   
Top
Top
   
     2006     
Hvad er den indre betydning af at tilbede Ganesha? 

Elefanten er et symbol på magt og storhed.

Elefantens fod er større end hos noget andet dyr.

Elefanten kan trænge sig vej gennem den tætteste jungle.

På denne måde symboliseres en leders egenskaber, én, der viser vejen for andre.

Elefanten er også kendt for sin trofasthed og taknemmelighed.

Dette er de lektier mennesket bør lære af elefanten.

Intelligens uden taknemmelighed er uden værdi.

Alle mennesker skulle være taknemmelige over for dem, der har hjulpet dem.
 
 
What is the inner significance of worshipping the elephant-faced deity Ganesha?

The elephant is a symbol of might and magnitude.

The elephant's foot is larger than that of any other animal.

The elephant can make its way through the densest jungle. In this way, it signifies the quality of a leader who shows the way for others.

The elephant is also known for its faithfulness and gratitude.

These are the lessons man should learn from the elephant.

Intelligence without gratitude is valueless.

Every man should be grateful to those who have helped him.
   
Top
Top
   
     2005     

Bhagavad Gita rådgiver «Karmasanyaasa «, det vil sige, gennemførelse af aktion uden tilknytninger til frugterne heraf.

Der er aktioner og handlinger, som må udføres som ens opgaver, ifølge éns status i samfundet.

Og hvis disse er gjort i den rette ånd, vil de ikke binde en overhovedet.

Foretage alle handlinger, som aktører ville i et teaterstykke, hold din identitet separat og adskilt uden at tilknytte dig din rolle.

Husk, at det hele er blot et skuespil og Herren har tildelt dig din del at udføre; udfør din del godt; der slutter din pligt.

 
 
The Bhagavad Gita advises 'Karmasanyaasa', that is to say, performance of action without attachment to the fruits thereof.

There are karmas (actions) which have to be performed as one's duties, according to one's status in the society.

And if these are done in the proper spirit, they will not bind one at all.

Undertake all deeds as actors would in a play, keeping your identity separate without getting attached to your role.

Remember that the whole thing is just a play and the Lord has assigned to you a part; act out your part well; there your duty ends.
   
Top
Top
   
     2004     

Vores hengivenhed og bøn til Gud bør ikke være det eneste formål med at opnå noget eller få opfyldt nogle ønsker.

Det bør være for den skyld at opnå lyksagelighed og komme tæt til Herren og bliver én med ham.

Anmode ikke om det ene eller andet fra Ham til gengæld for bønner, du tilbyder eller de ofre, du foretager.

Beregn ikke hvad der retuneres eller planlægge følgerne.

Handel fordi det må du og da det er din pligt.

Dedikere gerningerne samt dens konsekvenser til Ham.

Det er virkelige hengivenhed.

 
 
Our devotion and prayer to God should not be for the sole purpose of obtaining something or fulfilling some desire of ours.

It should be for the sake of getting the bliss of being close to the Lord and becoming one with Him.

Do not ask for this or that from Him in return for prayers you offer or the sacrifices you make.

Do not calculate returns or plan for the consequences.

Act, because you have to and since it is your duty.

Dedicate the deed as well as its consequences to Him.

That is real devotion.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Tjeneste for mennesket er mere værdifulde end du kalder "Tjeneste til Gud".

Gud har ikke brug for din tjeneste.

Vær venlig, kærlig overfor mennesket - så udfører du tjeneste for Gud.

Hvorfor har Gud udstyret mennesket med en krop, et sind og et intellekt?

Føl med sindet, planlæg med intelligens og bruge kroppen til at tjene dem, der har brug for tjenesten.

Tilbyd den slags tjeneste til Gud; tilbed HAM med den blomst.

Sæt de idealer i daglig praksis ved at stå frem som levende eksempler på deres storhed.
 
 
Service to Man is more valuable than what you call 'Service to God'.

God has no need for your service.

Please man; you please God.Service is God.

Why has God endowed man with a body, a mind and an intellect?

Feel with the Mind, plan with the intelligence and use the body to serve those who are in need of service.

Offer that act of service to God; worship HIM with that flower.

Put into daily practice the ideals by standing forth as living examples of their greatness.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk