Retur:
 Marts oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 28. Marts
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Søndag
Esoterisk viden om Søndag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Vædderen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Ærke engle

Proces siden

Lysets Love

Månetabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Når du følger din sti .......
      
     
Så når du følger din sti, vil det der ligger og spærer og blokerer for din videre fremfærd - opløses.

Opløsningen/forløsningen vil i det fysiske univers tilvejebringes af Guds "usynlige" hjælpere - Hans hænder i det indre univers - hvis du altså giver dem lov.

Tiden det tager kan du ikke bestemme noget om, men når du aktivt samarbejder med Gud - den åndelige verden og dine åndelige vejledere og skytsånder - samt englene og devaer´ne - ja, så er tiden det, før tingende falder helt på plads, den tid der ER nødvendig, for at det hele skal gå op i den større helhed.
      
      
When you follow your path .......
      
 
 

So when you follow your path, what lies and blocks and blocks your further progress will be dissolved.

The resolution / redemption in the physical universe will be provided by God's "invisible" helpers - His hands in the inner universe - if you allow them.

The time it takes you can not decide anything, but when you actively cooperate with God - the spiritual world and your spiritual guides and guardian spirits - as well as the angels and devas - well, then it's time before things fall completely into place, the time that is necessary for it all to go up in the larger whole.

     
                                  
 
 
Følg din sti
 
Vandrer der følger sin sti - hans rumvenner følger ham på hans vej
 
Esoterisk viden om Søndag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Vædderen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Ærke engle

Proces siden

Lysets Love

Månetabel


Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
Click Flag
 
 
 
 
JEG ER Ånd.

JEG ER overalt.

JEG ER i alt.

Der er ingen steder, hvor JEG ikke ER.

Når dette går helt op for dig, og du kan acceptere det, ved du, at himlens kongerige er i dit indre, og du kan holde op med at lede og vende blikket indad.

Så finder du i dit indre alt det, du leder efter.

Der er ikke ret mange, der gør dette nutildags!

De har alt for travlt med at lede alle andre steder end i deres indre efter svarene.

Når du kan acceptere, at JEG ER i dit indre, vil du aldrig mere føle dig alene; du vil aldrig mere skulle lede i det ydre efter løsningen på dine problemer.

Men når der sker noget, som du har brug for at få svar på, vil du søge denne indre fred og stilhed og lægge dine spørgsmål og problemer foran Mig, så vil Jeg give dig svarene.

Så må du lære at adlyde og nøje gennemføre det, Jeg åbenbarer for dig i dit indre.

Du må lære at leve efter Mit ord og ikke blot høre det.

 
    Eileen Caddy    
 

I AM Spirit.

I AM everywhere.

I AM in everything.

There is nowhere I AM not.

When you fully realise this fact and can accept it, you know that the kingdom of heaven is within you, and you can cease your search and turn within.

Then you find within you all you are looking for.

How few souls nowadays do it!

They are far too busy searching everywhere for the answers except within.

When you can accept that I AM within you, never again will you feel alone; never again will you have to search without for the answer to your problems.

But when anything arises which needs answering, you will seek that peace and stillness within, lay your questions and problems before Me, and I will give you the answers.

Then you have to learn to obey and to follow out exactly what I reveal to you from within.

You have to learn to live by My word and not just hear it.

 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
 
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Gør noget vidunderligt for dig selv.
 
     
Når du når et mål, så sørg for bevidst at anerkend over for dig selv, at det er nået.

Ofte fuldfører vi det, vi har ønsket og visualiseret, og glemmer at mærke, at det er lykkedes os.

Giv derfor dig selv en eller anden påskønnelse, ikke bare et klap på skulderen.

Gør noget vidunderligt for dig selv og sørg for i takke universet for at have opfyldt din bøn.

Jeg elsker og
påskønner mig selv og universet
i mit indre.
Top
Top
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
"Vi har hjulpet de hjælpeløse; så stien vil være smidig og sikker.

Vi har opløftet de udslidte; så kan vi undgå problemer på vores vej.

Vi har været med til at beskæftige os med at synge til Herrens herlighed i kor (Bhajan); så vi er sikre på "himlen"— disse er nogle af beregningerne for nogle mennesker der engagerer sig i 'gode handlinger'.

Når sådanne mennesker opgiver deres krop, når deres sjæl Chandra Loka (Guds Sindets område) som en Deva (engel).

Deres opholdssted , Loka er den belønning, de har sikret dem for de gode gerninger der er udført af dem i fortiden.

Når glæden - som er udgået fra de gode gerninger er oplevet og opbrugt og balancen i konsekvenserne akkumuleres, så vil sjælen kommer tilbage til jorden som et menneske.

Derefter, arrangerer de sig selv i handlinger af højeste gode og det kan rense sit hjerte og nå Brahma Loka (området Brahma) - derfra fra hvor ingen kommer tilbage.
 
 
“We have helped the helpless; so, our path will be smooth and safe.

We have uplifted the downtrodden; so, we can avoid troubles on our path.

We have busied ourselves in singing the Lord’s Glory in chorus (Bhajan); so, we are sure of Heaven”— these are the calculations of some people who engage themselves in ‘good acts’.

When such people give up their bodies, their soul reaches Chandra Loka (region of the Mind) as a Deva (angel).

The residence in that Loka is the reward they have secured for the good deeds done by them in the past.

When the joy emanating from the good deeds is experienced and spent away, the balance of the consequences accumulated has to be suffered, and so the soul comes back to earth as a human.

Then, engaging itself in acts of highest potency for merit and attaining the highest good, it can cleanse its heart and reach Brahma Loka (the region of Brahma) from where there is no coming back.
     
Top
Top
     
     2010     

Vedaerne fastsætter fire mål for mennesket: retskaffenhed, rigdom, begær og frigørelse.

Men de skal forfølges i par, retskaffenhed og rigdom sammen og begær og frigørelse sammen.

Det vil sige, rigdom skal vindes gennem retskaffenhed og begær må være for frigørelse.

Men mennesket tager disse fire hver for sig og ender med at miste alt.

Han sætter dem i separate rum og vedtager forskellige planer for at nå dem.

Han opgiver retskaffenhed og frigørelse og spildende sit liv forfølger kun rigdom og begær.

Dette fører ham til ødelæggelse.

 
 
The Vedas lay down four goals before man: righteousness, wealth, desire and liberation.

But they have to be pursued in pairs, righteousness and wealth together and desire and liberation together.

That is to say, wealth has to be earned through righteousness, and desire has to be for liberation. But man takes these four separately and ends up losing everything.

He puts them into separate compartments and adopts distinct plans to achieve them.

He gives up righteousness and liberation as beyond him and wastes his life pursuing only wealth and desire.

This leads him to ruin.

     
Top
Top
     
     2009     

I søgen efter mental fred, bør I ikke kun være bekymrede for jeres egne behov.

Udover at en sådan søgen er et fingerpeg på intens selviskhed, så er det også en nyttesløs søgen.

Er det muligt for et individ alene at opnå fred?

Hvis der er kaos og uro omkring dig, hvordan kan du så alene have fred?

Din fred er afhængig af fred i familien, i samfundet og i verden.

Du må kultivere denne følelse af at din individuelle fred er tæt forbundet til freden i verden.

De gamle vise opfattede denne dybe sandhed og beskrev den derefter i denne universelle bøn - Må alle eksistenser i alle verdener være lykkelige.
 
 
In the quest for mental peace, you should not be concerned only about your own needs.

Apart from such a quest being an index of intense selfishness, it is also a futile one.

Is it possible for an individual alone to achieve peace?

If there is chaos and unrest all around you, how can you alone have peace?

Your peace is dependent on peace in the family, in society and in the world.

You have to cultivate the feeling that your individual peace is intimately related to the peace of the world.

The ancients perceived this profound truth and hence prescribed the universal prayer - May all the beings in all the worlds be happy.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Tjeneste åbner menneskets øjne overfor skabelsens omfattende enhed.

I dag består det letteste og mest frugtbare udtryk af retfærd i tjeneste som tilbedelse af det Guddommelige omkring dig.

Tilegn dine evner, talenter, din rigdom og uddannelse til den levende legemliggørelse af Guddommelighed omkring dig.

Dette er den rette handlings kraft der kan tiltrække nåden til dig.

 
 
Service opens the eyes of man to the comprehensive unity of creation.

The easiest and most fruitful expression of righteousness today consists in doing service as worship of the Divine around you.

Dedicate all your skills, talents, wealth and scholarship to the living embodiments of Divinity around you.

That is the power of right activity which can draw grace upon you.

     
Top
Top
     
     2007     
 
Gud udøver ingen afstandstagen eller forskelstagen.

Ingen kan fastsætte hvad der er rigtigt eller forkert overfor Ham.

Han kan gøre alt, fordi Han er i alt og er alt.

Der findes ingen mester over Ham.

Hvis mennesket ønsker at visualisere Gud, så kan han blot se Ham i form af et menneske der på alle måder er ham langt overlegen.

Det siges også, Gud er i form af menneske.

Alle hellige skrifter har beskrevet Gud i menneskeform.

Dette betyder ikke at Gud er begrænset til den menneskelige form.

Alle former tilhører Ham.

Ingen kan sige at Gud har en bestemt form.

Han er tilstede overalt.
 
 
God has no distinctions or differences.

No one can stipulate do's and don’ts for Him.

He can do anything, as He is in everything and is everything.

He has no master above Him.

If man wants to visualise God, he will see Him only in the form of a human being who is far superior to him in all respects.

It is also said, God is in the form of man.

All the sacred texts have described God as having human form.

It does not mean that God is confined to a human form.

All forms are His.

No one can say that God has a particular form.

He is present everywhere.

     
Top
Top
     
     2006     
 

Mennesker bør vende sig bort fra den verdslige vej, ligesom fisk der svømmer mod strømmen i floden.

Dette er vejen til at erkende det Guddommelige.

Hvis I tillader jer selv at blive revet med af den verdslige strøm, så venter der jer blot en trist afslutning.

Uanset hvad verden måtte tænke, så vig aldrig fra den spirituelle vej.

Når folk beder om frihed, så bør de forstå at frihed betyder enhed med det Guddommelige.

Bliv bevidst om jeres Guddommelighed.

Så vil verdslige tanker ikke trænge ind i sindet.

For at virkeliggøre denne enhed med Gud, bør man messe Herrens navn uafladeligt.

I må bede om Herrens åbenbaring i jeres hjerter.

Der må ikke gives plads til slette tanker og følelser.

 
 
Men should turn away from the worldly path like fish which swim against the current in a river.

That is the way to realize the Divine.

If you allow yourself to be carried away by the worldly current, you can only meet with a sad end.

Regardless of what the world may think, never swerve from the spiritual path.

When people ask for liberation, they should understand that liberation means oneness with the Divine.

Become aware of your divinity.

Then worldly thoughts will not enter your mind.

To realize this oneness with God, one has to chant the Lord's name incessantly.

You must pray for the vision of the Lord in your heart.

There should be no room for evil thoughts and feelings.
     
Top
Top
     
     2005     
 

Livet er en pilgrimsrejse til Gud.

Vejen ligger foran jer; men medmindre du tager de første skridt fremad og flytter dig yderligere fremad, hvordan kan du så nå din destination?

Start med mod, tro, glæde og fasthed.

Du er forudbestemt til at lykkes.

Sindet og intellekt er som de to okser, der er bundet til en indkøbsvogn (for det indre menneske).

Stude bruges ikke til Sathyai (sandhedens vej), Dharma (retfærdighed), Shanti (fred) og Prema (kærlighed). så de trækker vognen langs kendte veje, som er kendte for dem, nemlig løgn, uretfærdighed, bekymring og had.

Du skal uddanne, træne dem at tage bedre vej, så de ikke kan bringe katastrofe med sig, til vognen eller passagerer i den.

 
 
Life is a pilgrimage to God.

The road lies before you; but unless you take the first step forward and move further on, how can you reach your destination?

Start with courage, faith, joy and steadiness.

You are bound to succeed.

The mind and the intellect are the two bullocks tied to the cart of the inner man.

The bullocks are not used to the road of Sathya (Truth), Dharma (Righteousness), Shanti (Peace) and Prema (Love) and so they drag the cart along the road familiar to them, namely, falsehood, injustice, worry and hatred.

You have to train them to take the better road so that they may not bring disaster upon themselves, the cart or the passengers traveling in it.
     
Top
Top
     
     2004     


 

Vi er på én gang både festlige og på et andre tidspunkter er vi sorgfulde.

Det samme objekt, som er en kilde til lykke, vender sig senere om og med tidens gang til en kilde af smerte.

Derfor, glæde og sorger er kun midlertidige stadier i sindet og objekter (det fysiske) er underlagt ændring og kan ikke give os varig lykke.

Uanset hvad der er er flygtig kan ikke være reel.

Vel vidende at fornøjelsens, underholdningens verden kun er midlertidige nydelse og kan være skadelig for den alvorlige åndelige indsats, vil gode mennesker betragte vanskeligheder som trædesten til et højere liv.

 
 
At one time we are joyous and at another time we are sorrowful.

The same object which is a source of happiness turns out to be a source of agony with the passage of time.

Therefore, joy and grief are only states of mind and the objects which are themselves subject to change cannot give us lasting happiness.

Whatever is transient cannot be real.

Knowing that the life of enjoyment is naturally inimical to serious spiritual effort, good people consider difficulties as stepping stones to a higher life.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Alle bør være medlemmer af grupper der gør social tjeneste.

Menneskeliv er beregnet til tjenesten for andre.

Du bør ikke være tilfreds med blot virksomheden at yde service.

Du bør også anmode venner og slægtninge om at at deltage.

Uanset hvad en person har af talent bør være dedikeret til tjeneste for resten af menneskeheden, faktisk af alle levende væsener.

Deri ligger opfyldelsen/tilfredsstillesen.

Social service bør ikke blive et ' visen sig frem' arbejde udført for reklame eller med kameraet i betragtning heller ikke bør det blive 'langsom-fremadskridende' arbejde.

Hvorfor gå langsomt når du gør godt, arbejder for en god sag.

Gøre så meget som du kan.

Hvis du ikke kan gøre noget godt, så afstå i det mindste fra at gøre skade eller finde fejl ved dem, der tjener dig.
 
 
All should be members of the groups doing social service.

Human life is meant for service to others.

You should not be satisfied with just undertaking service.

You should also request friends and relatives to join in.

Whatever talent a person has should be dedicated to the service of the rest of humanity, indeed of all living beings.

Therein lies fulfillment.

Social service should not become 'show-cial' work carried out for publicity or with the camera in view nor should it become 'slow-cial' work.

Why go slow when you are doing good to the deserving?

Do as much as you can.

If you cannot do any good, at least desist from doing harm or from finding fault with those who serve you.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk